Uchwała Nr XXXVIII/250/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie na rok 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.

„Roczny Program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy  Gminy Skępe                   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948), prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 573);

2) organizacjach pozarządowych  - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;

3) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;

4) programie -  należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;

5) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Skępem;

7) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;

8) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

Rozdział 2.
Cele Programu

§ 2. 1  Cel główny: współpraca oraz  budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Gminy, podnoszenia poziomu życia jego mieszkańców oraz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia współmieszkańców  poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;

2) umocnienie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska;

3) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi lokalnej społeczności;

4) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  do realizacji programów służących rozwojowi  Gminy;

5) promocja działalności organizacji pozarządowych.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 3.  Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości – samorząd udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

2) suwerenności - oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współprace równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności - oznacza, ze partnerzy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji - oznacza prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla wszystkich zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości, co do bezstronności podejmowanych działań;

6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe, sposób udzielania wsparcia oraz wykonania zadania są jawne.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Gmina prowadzi działalność we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy w sferze następujących zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy:

1) upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;

2) pomoc i organizacja wolontariatu;

3) pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób;

4) ochrona i promocja zdrowia;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

7) działalność charytatywna;

8) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze;

9) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej;

10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;

11) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter pozafinansowy i finansowy.

2. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi może polegać na:

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych  i Gminy;

4) rekomendowaniu inicjatyw podejmowanych i przygotowywanych przez organizacje pozarządowe w przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych;

5) włączeniu organizacji pozarządowych w proces tworzenia, wdrażania, monitorowania i realizacji strategii Gminy;

6) współdziałaniu organizacji pozarządowych z Gminą w działaniach promocyjnych poprzez wspólny udział w imprezach promocyjnych, targach;

7) możliwości objęcia patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy;

8) angażowania organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i osiągnięć poprawiających ich skuteczność i efektywność;

9) możliwości wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy.

3. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może odbywać się w następujących formach:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 6.  Na rok 2018 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

1) upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w zakresie:

a) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych i indywidualnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy,

b) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

c) organizacja i uczestnictwo w gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych,

d) udział zespołów w rozgrywkach lig sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe,

e) organizacja obozów sportowych dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach ligowych;

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, w zakresie:

a) edukacji opieki nad zwierzętami,

b) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,

c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

d) wspierania działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu

§ 7.  Gmina Skępe realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i działania te obejmują rok 2018.

Rozdział 8.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych

§ 8. 1. Do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy, w trybie ustawy, powołana zostanie komisja konkursowa, zwana dalej komisją.

2. Do zadań komisji należy:

a) formalna weryfikacja złożonych ofert,

b) ocena ofert spełniających wymagania formalne,

c) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny na formularzu „Karta oceny oferty”.

4. Z prac komisji sporządza się protokół.

Rozdział 9.
Sposób realizacji Programu

§ 9.  Program realizowany będzie poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych:

a) w ramach otwartych konkursów ofert;

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach    dotyczących działalności statutowej organizacji;

3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych i Gminy;

4) podejmowanie i prowadzenie wzajemnego wsparcia merytorycznego między organizacjami pozarządowymi oraz  Gminą;

5) promowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę  w dostępnych środkach masowego przekazu (prasa, portale internetowe, itp.);

6) konsultacje Rocznego Programu współpracy na rok 2019 z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod aktywnej partycypacji obywatelskiej włączających organizacje pozarządowe w procesy decyzyjne.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 10. Program oceniany będzie w oparciu o następujące mierniki:

1) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert;

2) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

3) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

4) liczbę przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;

5) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

6) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych;

7) liczbę ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

8) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

9) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;

10) liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

11) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;

12) liczbę osób będących adresatami poszczególnych działań realizowanych w ramach zadań publicznych.

Rozdział 11.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 11. Na realizację  zadań zleconych planuje się przeznaczyć w 2018 r. środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Rozdział 12.
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 12. W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania:

1) przygotowanie projektu programu przez Gminę we współpracy z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z organizacjami pozarządowymi;

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu;

3) przeprowadzenie konsultacji projektu Programu;

4) sporządzenie przez Gminę zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;

5) przyjęcie projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji i skierowanie go pod obrady Rady;

6) przygotowanie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informacji o przebiegu i wynikach konsultacji;

7) podjęcie przez Radę uchwały przyjmującej Program.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

       Miasto i Gmina Skępe prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.), we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom  Gminy.

       Rada Miejska wypełniając delegację ustawową wynikającą z art. 5 a ust. 2 ustawy uchwala, po konsultacjachz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracyz organizacjami pozarządowymi i podmiotami jw.

       Podjęcie przedmiotowej uchwały upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 określonych w Programie zadań priorytetowych Miasta i Gminy, oraz po rozstrzygnięciu konkursów, do zawarcia umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z przyznaniem dotacji celowych na realizację powyższych zadań.

      W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 573.