Uchwała Nr XXXVIII/252/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce, z siedzibą w Wólce 133B,         87-630 Skępe, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce, z siedzibą w Wólce 133B, 87-630 Skępe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Stwierdzenie przekształcenia dokonuje się  zgodnie z art. 117 ust. 4 ww. ustawy w drodze uchwały, w terminie do 30 listopada 2017 r.