Uchwała Nr XXXIX/254/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie uchwala się, co następuje:

§ . 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3161), zmienionej Uchwałą Nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3801), wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 2. Wymagania w zakresie  utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 mogą być zbierane i odbierane do jednego pojemnika.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie do jednego pojemnika.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

- „3a. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie do jednego pojemnika.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:

- „5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

1) kolor niebieski – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;

2) kolor żółty – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

3) kolor zielony – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych szkła;

4) kolor brązowy – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych,

- „6. Stosuje się następujące napisy określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu:

1) „PAPIER” – dla pojemników określonych w ust. 5 pkt 1;

2) „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – dla pojemników określonych w ust. 5 pkt 2;

3) „SZKŁO” – dla pojemników określonych w ust. 5 pkt 3;

4) „BIO” – dla pojemników określonych w ust. 5 pkt 4;

- „7. Oznakowania kolorystyczne oraz napisy określone w ust. 5 i ust. 6 stosuje się także do worków używanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów.”;

2) w Rozdziale 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego, w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- „4) z terenów nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – 1 raz  w tygodniu,

- w okresie od  1 kwietnia do 31 maja oraz od 1 września do 31 października – 2 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia – 1 raz w miesiącu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy  w miesiącu,

- w okresie od 1 marca do 31 maja oraz od 1 września do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu,

c) papier i tektura:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) szkło:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.”

§ . 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ . 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zmiany zapisów Regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr XXIV/136/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymaniaczystościiporządkuna terenie Miasta i Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 3161), zmienionej Uchwałą Nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymaniaczystościiporządkuna terenie Miasta i Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 3801), spowodowane są  dostosowaniem skępskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku, poz. 19).

Rozporządzenie określa w szczególności szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.

Obligatoryjnie na terenach nieruchomości, które objęte są gminnym systemem gospodarki odpadami należy zbierać selektywnie:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Oznacza to, że nieruchomości, których właściciele zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów będą musiały być wyposażone w pojemniki (worki) do zbierania wymienionych frakcji. Pojemniki (worki) muszą być odpowiednio oznakowane (odpowiednimi kolorami). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Ponadto podstawową zmianą zawartą w regulaminie jest zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach projekt Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.