Uchwała Nr XXXIX/255/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3162), zmienionej uchwałą Nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3802), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

- „4) z terenów nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 1 raz  w tygodniu,

- w okresie od  1 kwietnia do 31 maja oraz od 1 września do 31 października – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy  w miesiącu,

- w okresie od 1 marca do 31 maja oraz od 1 września do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu,

c) papier i tektura:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

- w okresie od 1 kwietnia do30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) szkło:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.”.

§ . 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ . 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Konsekwencją zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe jest również konieczność dokonania zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności doprecyzowania jej zapisów do zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku, jest zatem konieczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.