Uchwała Nr XXXIX/258/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi gminnej nr 170304C, oznaczonej jako działka nr ew. 197/1, położonej w gminie Skepe, obręb Żagno, zapisanej w księdze wieczystej WL1L/00007574/9, stanowiącej własność osób prywatnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Działka nr ew.  197/1 położona w gminie Skępe, obręb Żagno znjaduje sie w terenach na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z faktem, droga gminna nr 170304 C przebiega poprzez dział  nr ew. 197/1,  koniecznym jest  przejęcie w/w nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego, pozwalającego na swobodne użytkowanie i eksploatowanie drogi.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.