Uchwała Nr XXXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 października 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 6 listopada 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 listopada 2017 r.,                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 36.529.633,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.972.618,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.557.015,48 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.401.441,49 ".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.394.549,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.893.649,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.500.900,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.401.441,49 zł"

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 39.407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 /+/ 6.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0950 /+/ 32.707,00 zł w związku
z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone  mienie – urządzenie elektroniczne oczyszczalni ścieków. Środki zostały wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 Wydatki zwiększa się o kwotę 39.407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 6.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Skępem w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1/2017 z dnia 10.11.2017 r. do porozumienia Nr 7/2017 z dnia 2.02.2017 r. pomiędzy Starostą Lipnowskim -  Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie a Urzędem Miasta i Gminy w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” /+/ 1.944,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeńz pomocy społecznej w okresie od 01.04.2017 r. do 31.01.2018 r.

3)      Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

?              dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 20.000,00 zł,

?              dział 750 rozdział  75023 „Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu)” /+/ 24.467,00 zł,

?              dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/10.000,00 zł,

?              dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/10.000,00 zł,

?              dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 10.000,00 zł,

?              dział 921 rozdział 92113 „ Centra kultury i sztuki” /+/ 4.000,00 zł,

4)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” poprzez:

?        przesunięcie pomiędzy paragrafami tj. § 6057 /-/ 2,00 zł, § 6059 /+/ 2,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik” realizowanego przy współfinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich,

?        zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe /-/ 350,00 zł,

?        zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0 + 000 do km 0 + 220” /+/ 350,00 zł,

5)      Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w następujący sposób:

?        dział 801 rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /+/ 1.305,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /-/ 1.305,00 zł.

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły.

6)      Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skępem w następujący sposób:

?        dział 852 rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”/-/ 137,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”/-/ 15.072,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /-/ 32.495,00 zł.

 

 

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1 .