Uchwała Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1875)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                                                                                                                                                               

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewziecia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 36.529.633,57 zł, kwotę wydatków budżetu w wysokości 40.394.549,57 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  6.500.900,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez zmniejszenie planu finansowego w zadaniu pn.: „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej  w  miejscowości Skępe” /-/ 350,00 zł.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.