PROTOKÓŁ Nr VII/XXXVIII/2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 listopada 2017 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski Burmistrz

O       Barbara Leśniewska Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz Sekretarz

O       Piotr Rzepka – Radca Prawny        

O       Ewa Wojciechowska Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska Kierownik ds. Oświaty

O       Krzysztof Jaworski – Inspektor      

 

Serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam wszystkich kierowników jednostek, dyrektorów, sołtysów, witam zebraną publiczność Miasta i Gminy Skępe, witam Szanowną Radę. a następnie otworzył XXXVIII - Sesję Rady Miejskiej słowami:

Otwieram XXXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokółu XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2017 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto iGmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe druk nr 8.

10.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – druk nr 9.

11.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 10.

12.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce – druk nr 11.

13.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czermnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czermnie – druk nr 12.

14.   Przedstawienie informacji oświatowej za rok szkolny 2016-2017.

15.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

16.   Wolne wnioski i zapytania.

17.   Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady 100% frekwencja (w załączeniu lista obecności). Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2017 r.;

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 15 radnych„za”).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Pan Zbigniew Walewski, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwał odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja w maju mówiłem, że Żuchowo jest nierealne ze względu na budżet, który był źle przygotowany to jest po pierwsze, – po drugie na następnej sesji pewno Pan Burmistrz wy cofnie Wioskę – „Modernizacja Przedszkola” to też tak jak mówiłam na ostatniej sesji, że jest nierealne, ale co do Żuchowa chciałbym się Pana Burmistrza zapytać czy jednak w przyszłym roku będzie inwestycja zakończona? choć tyle było pisane w mediach – czy da radę skończyć i wykonać Żuchowo, bo coś się tym ludziom należy – inni świetlicę mają, a Żuchowo zostaje w tyle. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Oczywiście, że świetlicę w Żuchowie wykonamy i Pan nie może tak określać, bo w tej chwili Pan znowu wszystkich wprowadza w błąd i mieszkańców i opinię publiczną, bo to nie jest tak, że budżet źle przygotowany tylko środki są opóźnione na tę inwestycje i na ten temat było chyba już po wielokroć mówione tylko jak się słucha wybiórczo i nie słucha się wszystkiego – to takie się zadaje a nie inne pytania. To nie jest źle przygotowany budżet tylko po prostu nie było środków, ale w tej chwili środki są. Poproszę Pana Krzysztofa Jaworskiego, który tą sprawą się zajmował i zajmuje o zabranie głosu.

Pracownik Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo – odnośnie zadania przebudowa i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Żuchowie żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. To co było mówione zgodnie z zasadami programowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich my nie możemy rozpocząć działań inwestycyjnych przed sformalizowaniem pewnej kwestii związanej z umową o zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z pierwszymi założeniami konkurs, który aplikowaliśmy ogłoszony przez lokalną grupę działań ziem dobrzyńskich region południe miał zostać ogłoszony w styczniu tego roku. Także spokojnie i jeszcze w pierwszej połowie roku gdyby był ogłoszony zdążylibyśmy złożyć wniosek i bylibyśmy w stanie ogłosić przetarg i rozpocząć działanie inwestycyjne. De facto ostatecznie nabór wniosków miało miejsce dopiero w miesiącu wrześniu. Złożyło się na to kilka kwestii między innymi zmiana rozporządzenia w ramach którego zadanie tego działania funkcjonuje z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian do strategii, procedur i to wszystko sprawiło, że termin złożenia wniosków, że tak powiem uległ opóźnieniu. W momencie kiedy ten wniosek został ogłoszony zostały teraz miejmy nadzieję na dzisiejszej sesji wprowadzone odpowiednie zmiany do budżetu. Będziemy w stanie uruchomić procedurę przetargową, która po zawarciu umowy o dofinansowania pozwoli nam na rozpoczęcie działań inwestycyjnych. Myślę, że tyle.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jeszcze dodając do tego trzeba powiedzieć, że my już w miesiącu styczniu czy lutym mieliśmy projekt na to przygotowany i od tego czasu czekaliśmy na uruchomienie środków i taka jest prawda i taka jest rzeczywistość.

 

 

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja chciałem jeszcze tylko dodać do wypowiedzi pana Suchockiego. Ja się cieszę, że Pan zmienił zdanie i uważa, że ta świetlica jednak jest potrzebna, bo jeszcze kilka miesięcy temu mówił pan żeby jednak te pieniążki zdjąć, bo to jest za duża kwota. Także bardzo się cieszę, a druga sprawa to chciałbym żeby Pan zrozumiał to co Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący mówi i wyjaśnia dlaczego tych pieniędzy nie ma, a panu mówi cały czas mówi i upiera się przy swoim.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Najgorsze jest to, że Pan Krzysztof celowo wprowadza w błąd z niewiedzy to nie jest.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Mierzejewski nie wiem na której sesji można protokół z sesji wyciągnąć, żeby te pieniądze zdjąć – ja powiedziałem, że za drogo i z tego się nie wycofuje i nigdy nie powiedziałem żeby jakakolwiek świetlica nie była remontowana jeśli coś to zawsze mówiłem – za drogo. Panie Burmistrzu ja społeczeństwa w błąd nie wprowadzam to Gmina wprowadza społeczeństwo w błąd. Ja się nie wypowiadałem, przecież to Gmina się wypowiadała w mediach ile to będzie zadań realizowanych. Przyniosę Panu na następną sesję gazetę, którą Pan przeczyta ile to gmina miała zrealizować zadań i teraz pytanie Panie Burmistrzu kto pierwszy wprowadził w błąd radny Suchocki czy gmina jako Rada i Burmistrz? Ja już nie pamiętam kto się wypowiadał, ale ja tą gazetę przyniosę na następną sesję gdzie była wypowiedź nt. Żuchowa, Przedszkola w Wiosce i hala tą gazetę na pewno mam i przyniosę. Jeśli ktoś wprowadził społeczeństwo w błąd celowo czy nie to na pewno nie ja jako pierwszy tylko ja mówię teraz, że to jest nierealne, bo jest koniec roku. Na przedostatniej sesji mówiłem po prostu przy wykonaniu budżetu za I półrocze, że to jest nierealne ani Żuchowo, ani Wioska modernizacja przedszkola i tego się trzymajmy. Można protokół z poprzedniej sesji wyciągnąć i na pewno będzie tak napisane, bo ja jeszcze pamiętam co mówię Panie Burmistrzu jeżeli wprowadziłbym społeczeństwo w błąd na pewno bym przeprosił, ale teraz pierwsza gmina się wypowiadała i pracownicy. Ja na pewno tą gazetę przyniosę Panu.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To nie o media chodzi ja panu powiem jedną rzecz wtedy kiedy pozyskaliśmy informację, że są środki opóźnione na to działanie to od razu było do społeczeństwa przekazane. Mieszkańcy i Państwo w pierwszej kolejności o tym wiedzieliście, że jest taka, a nie inna sytuacja i my się z tego nie wywiążemy. Słuchając Pana (Suchockiego) to ja teraz Pana poproszę przy opracowywaniu budżetu na następny rok, bo będziemy też pozyskiwać środki żeby Pan przedstawił, bo jak Pan już dużo wcześniej wie o tym, że jest to nierealne cokolwiek to może to się przyda naprawdę do realizacji przyszłego budżetu, bo wtedy może to będzie bardziej odzwierciedlające rzeczywistość.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak Panie Burmistrzu ja głosowałem ja wstrzymałem się to prawda. Ja każdy budżet i każdą uchwałę przeglądam nie wiem jak inni, ale ja na pewno. Powiem Panu jedno 9.401.099,00 złotych to chyba jest rekord, to chyba coś znaczy. Jeśli Pan uważa, że to wszystko dobrze idzie w dobrym kierunku to tylko pogratulować, ale na pewno ja tego nie zagwarantuje bo 9.401.099,00 zł zadłużenie gminy na 2017 to jest masakra. Dziękuję.

Radna Pani Maria Kaczmarska

Ja chciałam powiedzieć w sprawie Żuchowa, a nie wiem może kolega Suchocki nie pamięta, ale na jednej z sesji, czy komisji mówił Pan, że był w Żuchowie i w ogóle ta świetlica tam jest niepotrzebna, bo tam mieszkają ludzie

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Widocznie kolega zmienny jest.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Lepiej zmieniać się Pani Radna (Kuczmarska) w kierunku lepszym niż cofnąć się do tyłu. Trzeba powiedzieć jak było faktycznie ja uważałem, że to było za drogo i były inne inwestycje między innymi z halą związane. Świetlice są remontowane, modernizowane to uważam dlaczego ma zostać samo Żuchowo. Faktycznie to są duże pieniądze, bo chyba 670.000,00 zł to można by wybudować nową tylko na budowę nowego budynku nie można korzystać z dofinansowania. Jeżeli idziemy w dobrym kierunku to jest lepsze niż byśmy się cofali do tyłu ja nadal uważam, że należy robić to co jest bardziej potrzebne. A człowiek jest istotą zmienną i omylną nawet i ja do tego Pani Radna potrafię się przyznać. Dziękuję.

Gwar na sali

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeśli można na temat tej świetlicy Żuchowo – Pan Suchocki twierdzi, że nową trzeba postawić, te pieniądze Panie Radny Suchocki to na pewno będą zużyte, bo to prawie jak nowa będzie zrealizowana, wyremontowana. Nie wiem czy Pan dokładnie ten budynek obejrzał, bo ja mogę powiedzieć, bo nie ukrywam pracowałem w tym zawodzie i twierdzę, że te 600.000,00 zł, które jest przeznaczone to na pewno nowej by za te pieniądze nie postawił, a tu będzie dużo robót do wykonania. Jeżeli popatrzy ktoś okiem fachowca na ten budynek to określi w jakim świetlica jest stanie. Panie Radny Suchocki – czy zadowala Pana wypowiedź Pana Krzysztofa (Jaworskiego) odnośnie pozyskania tych pieniędzy i dlaczego następuje opóźnienie tej inwestycji?

 Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jeśli w ubiegłym roku dojdzie do skutku realizacji tego zadania to jak najbardziej tak jak powiedziałem i już było przekręcone, że ja chciałem wybudować nową, a z ust moich nie padło i nie powiedziałem że za te pieniądze to by wybudował nową. Jeśliby będą pieniądze, a teraz na takie inwestycje są pieniądze z dotacji. W ubiegłej kadencji Pan mówił, że można by samemu i można własnymi siłami i ktoś zmienia teraz zdanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Tak i dzięki temu i moim kolegom z Rady wiele świetlic powstało, tak to by jeszcze nie powstało. Odpowiadam Panu bardzo szybko i dzięki ludziom, którzy dużo pracy włożyli i poświęcili, aby te świetlicę mieli. Także ja się nie wypieram tego i powtarzam i dlatego dzięki temu te świetlice zostały już prawie uruchomione, a tak to byśmy czekali i czekali…

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Został poruszony temat zadłużenia gminy, ale wszyscy wiemy z jakiej przyczyny to zadłużenie powstało i jakie mamy z tego problemy. Jest bardzo duże zadłużenie, ale chciałbym. żeby tak Pan (Suchocki) podpowiedział jakieś rozwiązanie jakiś inny sposób, żeby nie było tego zadłużenia. Ma Pan Suchocki) jakieś rozwiązanie tego z czego zdjąć może ze świetlicy? Jak robić, żeby tego zadłużenia nie było to wtedy możemy dalej rozmawiać?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Radny Mierzejewski Pan Burmistrz ma sztab ludzi od tego i radnych, a ja jestem radnym. Gdybym był Burmistrzem to bym wiedział jak to rozwiązać na dzień dzisiejszy nie będę panu Burmistrzowi mówił…

Gwar na sali

Natomiast Pan Piotr Wojciechowski jest Burmistrzem i póki co to na jego barkach to spoczywa – będzie inny Burmistrz zobaczymy. Była dyskusja chyba nawet ostatnio. że hala pochłonie mnóstwo pieniędzy. Tak pochłonie mnóstwo pieniędzy tylko panie Mierzejewski te pieniądze będą spocone w 2021 roku także tutaj Pan Burmistrz może robić drogi wszystko inwestować po pierwsza rata będzie w 2021 roku – niespodzianka na nową kadencję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok została przyjęta.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 1 radny,

– wstrzymało się głosów – 0 radny.

]

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 została przyjęta.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 1 radny,

– wstrzymało się głosów – 0 radny.

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych „za”).

 

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik Pan Krzysztof Jaworski.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe.

Chronologia prac nad programem:

1.      Grudzień 2016 r. – zawarcie umów z firmą, która przygotowała program, a także ekspertami zewnętrznymi – moderatorem prac oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i opracowanie wyników badań społecznych.

2.      I kwartał 2017 r. – zebranie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem danych statystycznych z ujęciu sołectw oraz obszarów funkcjonalnych w przypadku Skępego (wyznaczono 4 takie obszary, co było konieczne w związku z faktem, że obszar rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni Gminy i koncentrować więcej niż 30% jej mieszkańców.

3.      22.03.2017-26.04.2017 r. spotkania dla mieszkańców wszystkich sołectw.

4.      W dniu 03.08.2017 r. we Wiosce oraz w dniu 07.08.2017 r. odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

5.      W dniach 9.08.2017 r. i 16.08.2017 r. ekspert zewnętrzny przeprowadził warsztaty ze wszystkim zainteresowanymi uczestnikami. Ich celem była konsultacja pomysłów działań rewitalizacyjnych, które mogą być realizowane na obszarach rewitalizacji.

6.      W okresie od 22.08.2017 r. do 21.09.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne programu, na podstawie których opracowana została ostateczna wersja programu.

7.      Program został przekazany do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o odstąpienie przez te instytucji od wymogu przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisku. Obydwie instytucje takie uzgodnienia wydały.

W programie na podstawie danych statystycznych, ankiet, rozmów z mieszkańcami wyznaczono następujące obszary zdegradowane:

1.      Sołectwo Lubówiec;

2.      Sołectwo Sarnowo,

3.      Sołectwo Łąkie,

4.      Sołectwo Likiec;

5.      Sołectwo Wioska;

6.      Sołectwo Boguchwała;

7.      Obszar funkcjonalny Jezior Skępskich:

a) granica południowa – południowa granica miasta

b) granica zachodnia – zachodnia granica miasta

c) granica północna – południowa linia zabudowy ulicy Klasztornej, południowa linia zabudowy ulicy Al. 1 Maja, wschodnia linia zabudowy od ulicy Spacerowej i Strumykowej, południowa linia zabudowy od ulicy Kościelnej i części ulicy Sierpeckiej, północna linia zabudowy od ulicy Płockiej

d) granica wschodnia – wschodnia granica miasta.

8.      Obszar historycznego centrum miasta:

a) granica południowa – południowa linia zabudowy od ulicy Kościelnej

b) granica zachodnia – wschodnia linia zabudowy od ulicy Strumykowej i ulicy Spacerowej

c) granica północna – południowa linia zabudowy od części ulicy Al. 1 Maja

d) granica wschodnia – zachodnia linia zabudowy od części ulicy 1 Maja.

Z kolei jako obszar do rewitalizacji wyznaczono sołectwo Wioska oraz Obszar Funkcjonalny Jezior Skępskich.

Podstawowe założenia wynikające z Programu Rewitalizacji:

1.      Na podstawie przeprowadzonych diagnoz i badań oraz konsultacji społecznych zaplanowano działania w taki sposób, aby przeciwdziałać zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji problemom tj.:

1)       wysokiemu odsetkowi osób bezrobotnych względem ludności w wieku produkcyjnym;

2)       wysokiemu odsetkowi osób korzystających z pomocy społecznej;

3)       wysokiemu udziałowi liczby dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny;

4)       wysokiemu odsetkowi ludności w wieku poprodukcyjnym;

5)       brakowi dostatecznej infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej.

2.      Głównym celem wskazanych powyżej działań będzie aktywizacja społeczna sołectwa Wioska oraz Obszaru funkcjonalnego Jezior Skępskich.

3.      Dla osiągnięcia powyższych celów zakłada się realizacje działań nakierowanych na:

1)         aktywizację, animację i integrację mieszkańców;

2)         zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej;

3)         rozwój infrastruktury dla rozwoju społeczno – gospodarczego.

A zatem działania rewitalizacyjne koncentrować się będą na zwiększeniu partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej przy równoczesnym nacisku na poprawę szans na rynku pracy tych osób.

Zamierzonym efektem przeprowadzonej rewitalizacji powinny być:

1.      Rozwój oferty integracyjnej i aktywizacyjnej mieszkańców oraz wsparcie międzypokoleniowe,

2.      Stworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego,

3.      Zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego

4.      Rozwój kapitału gospodarczego poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego,

5.      Tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie przedsiębiorczości,

6.      Wzrost aktywności społecznej poprzez zaangażowanie w realizację atrakcyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,

7.      Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru i jego skutecznej promocji na skalę regionalną i ponadregionalną,

8.      Poprawa stanu infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcia i projekty:

1.      Kierunek działań 1. aktywizacja, animacja i integracja mieszkańców:

1)       Centrum Aktywności Lokalnej:

- powołanie centrum aktywności lokalnej - centrum będzie wdrażać rozwiązania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, aktywizacji społeczno – zawodowej, edukacji,

- na potrzeby centrum zostanie zatrudniony animator aktywności lokalnej i obywatelskiej,

- zakłada się przeszkolenie grup złożonych z 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacja zajęć animacyjnych i aktywizujących dla grupy: osoby „50+” oraz do 35 lat

- przewidywane są: warsztaty, spotkania integracyjno – animacyjne, wyjazdy studyjne,

- doposażenie świetlic w zakresie materiałów niezbędnych do prowadzenia aktywnej animacji i aktywizacji;

2)       „Dom otwarty” – świetlica środowiskowa:

- organizacja świetlicy środowiskowej, w której będą prowadzone różnego rodzaju aktywności nastawione na współprace osób starszych z dziećmi i młodzieżą – opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, wspólne prace,

- współpraca z klubem seniora, kołem gospodyń

- praca opiekuna i animatora świetlicy przez cały rok;

3)       Projekt aktywizujący dla osób szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- projekt będzie polegać na zindywidualizowanych i kompleksowych działaniach umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy,

- projekt będzie oparty o różnego rodzaju programy oraz inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

4)       „Miłośnicy ryb”:

- zapoznanie chętnych mieszkańców z zasadami działalności Polskiego Związku Wędkarskiego i zachęcenie do wspólnego działania,

- organizacja cyklicznej imprezy – zawody łowieckie wraz z dorocznym festynem;

5)       cykliczne działania artystyczne, kulturalne i edukacyjne w formie festynów:

- organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych jak i szeregu imprez związanych z propagowaniem wędkarstwa.

2.      Kierunek działań 2. zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej:

1)       Kurs komputerowy:

- prowadzenie szkoleń w ramach obsługi komputera, programów komputerowych, przekazywanie wiedzy osobom starszym przez osoby młode jak i prowadzenie kursów przez wykwalifikowane osoby;

2)       Kurs zawodowy dla dorosłych:

- aktywne formy szkolenia, doradztwo oraz projekty aktywizujące bezrobotnych w formie warsztatów;

3)       „Bądź przedsiębiorczy”:

- zapoznanie z wiedzą niezbędną dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotyczącą: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności oraz z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej;

4)       Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej:

5)       przekazanie podstawowych informacji dla wytypowanej grupy osób bezrobotnych o możliwości tworzenia spółdzielni socjalnej.

3.      Kierunek działań 3. rozwój infrastruktury dla wsparcia społeczno-gospodarczego:

1)       Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- stworzenie sali komputerowej z dostępem do Internetu,

- stworzenie sali wykorzystywanej jako centrum ekologiczne (wyposażenie sali w modele urządzeń wytwarzających odnawialną energię: pompy ciepła, turbina wiatrowa),

- wymiana dachu,

- utwardzenie podjazdu,

- zmonitorowanie,

- remont sal;

2)       Odrestaurowanie amfiteatru nad jeziorem:

- montaż ławek i innych elementów małej infrastruktury,

- budowę zadaszenia,

 - budowę sceny;

3)       Zagospodarowanie brzegów jeziora:

- zagospodarowanie brzegów jeziora dla celów wypoczynkowych, siedliskowych,

- budowa pomostów wędkarskich i wypoczynkowych wraz z organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego;

4)       Budowa ścieżki pieszo – rowerowej:

- poprowadzenie ścieżki pieszo – rowerowej łączącej centra społeczne i środowiskowe przy jeziorach skępskich;

- zamontowanie obiektów bike&ride (system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie swojego roweru), ławek, koszy na śmieci itp.

Źródła finansowania:

1.      Środki zewnętrzne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020;

2.      Organizacje pozarządowe;

3.      Środki prywatne;

4.      Budżet Miasta i Gminy Skępe.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwał odnieśli się:

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze chciałbym dodać, bo tak jak powiedziała Pani Skarbnik kwestie podatkowe były dokładnie i szczegółowo omawiane na wspólnej komisji i tak jak zostało powiedziane wszystkie podatki zostały na tym samym poziomie roku bieżącego.

Radny Pan Mirosław Redecki

Ja mam pytanie do Pana Burmistrza w sprawie punktu 2 podpunktu b – jakie kroki zostały poczynione do wszystkich przedsiębiorców, którzy by płacili i w wyniku tego nie byłoby podwyżek? Drugie pytanie czy jakie udogodnienia wprowadzamy przedsiębiorcom, żeby prowadziło im się tą działalność lżej i lepiej, żeby z chęcią płacili podatki dla naszej gminy, bo jednemu przedsiębiorcy potrzeba drogi, a drugiemu kawałek chodnika. Dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiadając na pytanie pierwsze to powiem tak, że rzeczywiście podatki zostają na tym samym poziomie, ale tak jak mówiłem już kilkakrotnie dokładamy wszelkich starań do ściągalności podatkowych. Po prostu i tu nie można mówić tylko o jednej grupie przedsiębiorców, ale ogólnie o ściągalności podatków. Nie może być takiej sytuacji, że pewne osoby płacą podatek i analizując ich status materialny wcale nie jest lepszy, ale obowiązkowość i pewna sumienność nakazuje danym osobom płacenie i rzetelnie jest to płacone, a niektórzy po prostu się śmieją mówiąc kolokwialnie. Dokładamy wszelkich starań każdej formy podatku, żeby ta ściągalność była jak największa i jak najlepsza. Myślę, że ona wzrasta i w tym kierunku będziemy szli i będziemy zmierzać. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe bo nie dotyczy tylko to naszej gminy, ale dot. to również innych gmin. Teraz mówiąc
o działalności przedsiębiorców i o tym co zamierzamy robić. Ja powiem tak przedsiębiorcy to oczywiście bardzo ważna grupa dla Miasta i Gminy Skępe, ale myśląc o przedsiębiorcach trzeba myśleć o całym społeczeństwie, bo przedsiębiorcy stanowią jakąś grupę wycinka z przekroju społeczeństwa. Dokładamy zresztą wspólnie wszelkich starań do tego, żeby mieszkańcom żyło się jak najlepiej jak również przedsiębiorcom. Dokładamy wszelkich starań, żeby infrastruktura drogowa była jak najlepsza co prawda ten rok jest rokiem wyjątkowym, który pokazuje pewne sytuacje nagromadzone z poprzednich lat. Na pewno nawet budowa pewnych odcinków dróg, które miało miejsce powoduje, że żyje się lepiej i atrakcyjność danej miejscowości zdecydowanie wzrasta. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstwa, ale też dotyczy i innych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i na pewno te działania w tym kierunku będziemy prowadzić. Nawet przed chwilą głosowanie było projektu rewitalizacji i też służy temu żeby atrakcyjność naszych miejscowości była jak najwyższa. Oczywiście trzeba jedną rzecz uczciwie powiedzieć, że wymaga to wiele pracy konsekwentnej pracy, ale po drodze też mamy mnóstwo niespodzianek, które ten budżet obciążają potężnie, bo sama hala i wiele innych rzeczy, które powodują, że pewne działania trzeba ograniczać albo odkładać do późniejszej realizacji. Wracając do sytuacji dróg, bo to jest rzeczywiście bardzo istotna i newralgiczna część funkcjonowania każdej gminy tak samo Miasta i Gminy Skępe pokazuje to co miało miejsce w okresach kiedy nie było intensywnych opadów deszczu i były susze rolnicy sami zasypywani przepusty, zasypywali rowy. Przecież oni sami się do tego przyznają i konsekwencja jest tego taka a nie inna, że po prostu nie ma odpływu wody, bo jak była susza to było dobrze. Dopiero pewne sytuacje powodują takie, a nie inne rzeczy. Oczywiście coraz cięższy sprzęt porusza się po naszych drogach. Rzeczywiście niektórzy wzbogacają się w coraz lepsze maszyny, lepszy sprzęt czym ułatwiają swoją pracę i staje się dla nich łatwiejsza, ale też powoduje to obciążenie dróg. Jest wiele czynników, które też do końca niezależne są od nas. Wracając do przedsiębiorców bardzo ważne jest tutaj działanie rządu odgórne programy i to wszystko też powoduje, że życie staje się łatwiejsze i my na pewno będziemy pomagać może nawet rozważać możliwości zmniejszenia opodatkowania, bo to też jest jakaś forma przyciągania inwestorów i przedsiębiorców.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych,

– przeciw było – 1 radny, – wstrzymało się głosów – 0 radny.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych druk nr 6.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok druk nr 7.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe druk nr 8.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 10.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Nikt nie wniósł pytań, uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w Skępem została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt 12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce – druk nr 11.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Nikt nie wniósł pytań, uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt 13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czermnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czermnie – druk nr 12.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Nikt nie wniósł uwag, pytań do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czermnie.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Wyczerpaliśmy projekty uchwał dzisiejszego posiedzenia – ogłaszam 5 minutową przerwę.

Następnie skierował pytanie w stronę radnych czy Kierownik Oświaty ma przedstawić informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na 30 września 2016 roku, która była przedstawiana za pomocą środków wizualnych na Wspólnej Komisji w dniu 2.11.2017 roku?

Wszyscy radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby żeby kolejny raz temat przedstawiać.

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk wznowił obrady sesji – przechodzimy do pkt 14.

 

Pkt 14

Przedstawienie informacji oświatowej za rok szkolny 2016-2017.

Treść informacji (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska na komisji wspólnej.

 

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

O       Realizacja Uchwał XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

O       Informacja za okres od dnia 26.09.2017 do dnia 06.11.2017 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O        Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 06.11.2017 r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O        Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 25.09.2017 do 31.10.2017 roku.

O       Informacja na Sesję Rady Miejskiej dot. zebrań sołeckich – 6 listopada 2017 roku.

O       Informacja dotycząca wykonanych robót melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 25.09.2017 roku do2.11.2017 roku.

O       Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych ma terenie Gminy Skępe w roku szkolnym 2017/2018.

O       Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych – 6 listopada 2017.

Powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace remontowe na budynku socjalnym w Boguchwale. Zostało zmienione pokrycie dachowe, zabezpieczone po wielu latach, bo tam zaczęło to już przeciekać. Myślę, że rozwiązuje to problem mieszkańców tam mieszkających, oraz mieszkańców sołectwa, gdzie jest świetlica. Tak jak było mówione od jutra rozpoczną się prace w Hucie tam również będzie wymiana poszycia dachowego.

 

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo na ostatniej sesji mówiłem o przepuście na „Mały Beresztek”, czyli koło hotelu „Diana” od pół roku tam się to zarywa i jest coraz gorzej koszty naprawy będą coraz większe i nic z tym się nie robi.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Musieliśmy kupić specjalną rurę i tak naprawdę mimo tego, że posiadamy sprzęt, ale tego sami nie wykonamy, musieliśmy posiłkować się firmą specjalistyczną. Będziemy to chcieli jak najszybciej zrobić żeby to raz na zawsze zrobić i do tego tematu nie wracać.

Radny Pan Roman Targański

W tym roku?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

W tym roku.

Radny Pan Roman Targański

Chodzi o to co radny kolega Mirek Radecki powiedział – żeby pomóc przedsiębiorcy, bo podatki zostały na tym samym poziomie, a wpływ do budżetu z podatków od działalności gospodarczej są znaczące, albo praktycznie największe jedne z większych, a wiele lat już się tym przedsiębiorcom nie pomaga np. na „Duży Beresztek” tam są przedsiębiorcy między innymi – „Metal Produkt”, „Galwan” teraz „Besta” i nie wiem ile jest metrów tej drogi może 100 i przyjeżdżają przedsiębiorcy, a ten wizerunek naszego miasta nie za bardzo ładnie się prezentuje. Po tylu latach można było to troszkę utwardzić nie wiem 100 m może trochę więcej tej drogi. Podobnie jest ulica Spółdzielcza na przykład do przedsiębiorcy Ryszarda Skibickiego też niedaleki odcinek i to są największe firmy, które się utrzymały w Skępem. Myślę żeby trochę tym przedsiębiorcom pomóc odnośnie poprawy tych dróg, a przez tyle lat naprawdę zostało to zaniedbane.

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Panie Burmistrzu przygotowywany jest w tej chwili projekt budżetu na rok 2018 czy mógłby nam Pan powiedzieć czy w projekcie zaplanowane i zabezpieczenie są środków na oświetlenie ulicy Topolowej?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Będziemy się starać zabezpieczyć pieniądze na oświetlenie tej ulicy.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Bardzo dziękuję.

Sołtys sołectwa Boguchwała

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja mam taką prośbę nie ma żadnego Radnego Powiatowego, ale prośba jest skierowana do nich. Na drodze powiatowej w Gorzeszynie jest droga dziś fatalna prawie nie jest do przejechania Ja bym bardzo prosiła żeby Pan Burmistrz czy Pan Przewodniczący pomyśleli o tej drodze powiatowej – dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Gminy Skępe

Proszę Państwa, o rewitalizacji słuchając nie można dopatrzyć się konkretów. Będąc w Żuchowie w dobrych sąsiedzkich relacjach ze spółką rybacką, przeszedłem się wzdłuż odpływów z tamtejszych stawów – po tym zalewowym kataklizmie. Sieć wód w gminie Skępe wymaga natychmiastowej rewitalizacji. Wiosną podczas konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji zaproponowałem obu z Państwa moderatorów do Żuchowa. Mieli wówczas obawy przynajmniej Pan Tymon o poziomie rzeki Mień. To już nie są tylko przecieki jak te zasypane w Łąkiem, to są rzeczki do niedawna mało widoczne (tu Pani Sołtys z Ławiczka wie jak wyglądała rzeka Czyżnica w zeszłym roku, a jak w tym). Proszę Państwa, Spółka Rybacka ze Szpetala, aby odłowić ryby w stawach w Żuchowie musiała spalić 400l benzyny, bo koryta odpływów ze względu na ich płytkość nie były w stanie odebrać wody. Przez niemal 20 lat, koryta rzeczne i odpływowe uległy takiemu zamuleniu, że nie są w stanie większej wody utrzymać, tylko ucieka ona błyskawicznie i zalewa okoliczne pobrzeża i drogi. W nadmiarze deszczów woda tymi korytami gwałtownie ucieka, cierpią przy okazji nasze jeziora. Rewitalizacja jezior nic nie da, bez oczyszczenia koryt sieci rzecznej. Stan ten wygląda fatalnie, gdyż przez te 20 lat nic nie zrobiono, żeby je utrzymać w należytym stanie. Byłem przerażony, kiedy w zeszłym roku rzeka Mień odsłoniła puste koryto – było tak płytkie i to jest efekt zaniedbań. Należałoby w tym względzie zaprosić spółki rybackie z po bliskich Chałaci – czyli Panów: użytkownika z Brześcia, , Spółkę Rybacką ze Szpetala, oraz Regionalny Zarząd Spółek Wodnych i Melioracji . To co robili rybacy w październiku b.r. podczas tych ulewnych deszczów, a sam to widziałem, podobne było do pracy saperów podczas forsowania przeszkód wodnych. Droga z Karnkowa do Wierzbicka, gdzie razem z Gmina Lipno oddano most z obu stron mogła zostać zalana, wymaga co najmniej podwyższenia inaczej mówiąc – podsypaniu. W sytuacji, kiedy stan odpływów ma wyższy poziom, niż stan lustra w stawach, doprowadza do licznych zalewań i podmyć. Ta sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia decyzji, inaczej nasze jeziora z rewitalizacją rozumianą jako słowna teoria – pęknie jak licha guma w sparciałej oponie. Widnieje tu co najmniej 15 lat zaniedbań. Dziękuję.

 

Dyrektor MSZ w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Zaproszeni Goście – ja tutaj oczywiście pochwalę się, bo jest naprawdę czym. Ja kiedyś przy okazji na któreś z sesji mówiłam, że szkoła ma bardzo kreatywnych nauczycieli szczególnie tych nauczycieli wf-u i podtrzymuje to oczywiście ponieważ pomimo tak trudnych warunków, a są one naprawdę wyjątkowo trudne zważywszy na ilość uczniów tej szkoły. Szkoła osiągnęła na naprawdę duży sukces ponieważ w kategorii dziewcząt chodzi tutaj o gimnazjum zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie, w kategorii chłopców, pierwsze miejsce w powiecie i w kategorii generalnej pierwsze miejsce w powiecie. Także myślę, że mamy zdolnych nauczycieli mamy bardzo utalentowaną młodzież. Jeżeli stwarzane im są odpowiednie warunki naprawdę trzeba to dobrze wykorzystać, a nawet jeżeli tych warunków nie mają to też pokazują na co ich stać. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Skępego

W sprawie bezpieczeństwa – droga w stronę Ligowa na zakręcie tam, gdzie jest zakład sprzedający samochody. Chodzi mi o taką rzecz teraz właśnie przed „Wszystkimi Świętymi”, bo tam jest bardzo niebezpiecznie. Jest sytuacja kiedy przyjeżdżają klienci i stają sobie tak jak chcą wzdłuż tego ogrodzenia zakładu przy samej szosie jeden staje tak drugi tak na zakręcie. Poza tym myślę, że jeśli ten Pan ma swój zakład to w jakiś sposób powinien zadbać o parking dla swoich klientów, którzy tam podjeżdżają. W związku z tym ja proponuję tam postawić zakaz zatrzymywania się i postoju na tym odcinku, bo tam może dojść do dramatu, bo tam jest bardzo niebezpiecznie – ja na swojej skórze, że tak powiem widziałem jak to się jeździ i jak tam jest niebezpiecznie.

Radny Pan Mieczysław Weber

Ja dołożę do wypowiedzi mojego przedmówcy, że po prawej stronie ciężarowe samochody czy też autobusy okropnie tam powybijały dziury mimo to, że powiat to uzupełnia, ale mimo wszystko to po tych opadach trzeba by to natychmiast powtórzyć jeszcze raz bo naprawdę zagraża bezpieczeństwu tym bardziej, że to jest na samym zakręcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto jeździ tą drogą to wie jak mają się minąć dwa tiry to jeden musi zjechać na pobocze, a drugi dopiero może jechać. Jest bardzo wąska ta droga, ale taką pobudowano i w tej chwili kiedy jest pobocze grząskie no to ostatnio też by był wypadek, bo tir „złapał” tego pobocza i by wylądował w jeziorze. Droga jest bardzo wąska i tu Pan Leszek Makowski ma racje, bo ten łuk drogi jest niewidoczny i jeszcze jest zadrzewiony.

Proszę bardzo kto jeszcze z Państwa ma pytania? – więcej pytań, ani uwag nie było.

 

Pkt 17

Zakończenie.

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Ryszard Szewczyk słowami

 

ZAMYKAM XXXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk