UCHWAŁA Nr XXVI/174/2005

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Zajeziorze, Gęstowarka, Rumunki Skępskie, Moczadła, Ławiczek, Czermno, Czarny Las, Babie Ławy – II etap; Babie Ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła – II etap”.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości 248.692,42 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł 42/100)

 

§ 2

 

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym Paweł Chmielewski, ul.Słoneczna 10, 87-500 Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Zajeziorze, Gęstowarka, Rumunki Skępskie, Moczadła, Ławiczek, Czermno, Czarny Las, Babie Ławy – II etap; Babie Ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła – II etap”

§ 3

 

1.            Zobowiązanie określone w § 1 i § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy (podatku od nieruchomości) oraz dotacji i środków pozyskanych ze źródeł budżetowych i poza budżetowych.

2.            Realizacje inwestycji planuje się na lata 2005 – 2006, w tym:

a)       do realizacji w roku 2005 za kwotę 0 zł,

b)       do realizacji w roku 2006 za kwotę 248.692,42 zł

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Gatyński