Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.2.2018.

 

W dniu 03.01.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500456-N-2018.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zostały złożone 3 oferty:

 

I.        KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kośmider

ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.490.750,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 1.692.744,55 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     BUDMAX Marek Paszyński

ul. Fabianki 76a, 87-811 Fabianki:

1.       Cena oferty: 2.249.065,32 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.700.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 23.01.2018 r.

 

 

 

 

Piotr Wojciechowski

 Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.2.2018 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kośmider

ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

40,78 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

80,78 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

BUDMAX Marek Paszyński

ul. Fabianki 76a, 87-811 Fabianki

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

45,16 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

85,16 pkt.

 

Skępe, 28.02.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.2.2018 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 23.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2018 r. pod nr 500093186-N-2018.

Skępe, 27.04.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe