Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2018.

 

W dniu 24.01.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509314-N-2018.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załącznik nr 4 – wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie. Zmieniony dokument został umieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2018 r.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 26.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Doprecyzowuje się zapis §8 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w załączniku nr 18 należy przedstawić tylko wówczas, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z oferentem lub oferentami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsza zmianę należy traktować jako Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponieważ zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 26.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zostały złożone 3 oferty:

 

I.        Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno:

1.       Cena oferty: 2.395.444,32 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

1.       Cena oferty: 2.660.490,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.282.388,70 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.845.000,23 zł brutto.

Skępe, 07.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

57,17 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

97,17 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

51,47 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

91,47 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

Skępe, 13.03.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

Data udzielenia zamówienia: 27.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2018 r. pod nr 500068075-N-2018.

 

Skępe, 29.03.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe