PROTOKÓŁ Nr/XXXIX/VII 2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 8 grudzień 2017 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-          Piotr Wojciechowski Burmistrz

-          Barbara Leśniewska Skarbnik

-          Piotr Rzepka – Radca Prawny        

-          Ewa Wojciechowska Kierownik MGOPS

-          Adam Godlewski – Inspektor         

-          Krzysztof Małkiewicz – Inspektor    

 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa na sesji Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam kierowników jednostek, witam Panią Anetę Jędrzejewską Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, witam Pana Aleksandra Małysza Inspektora Nadzoru hali sportowej w Skępem.

Otwieram XXXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM.

 

Pkt 1

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 2017 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi druk nr 2.

4.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 7.

9.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 8.

10.   Wolne wnioski i zapytania.

11.   Zakończenie.

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIX z dnia 6 listopada 2017 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół przyjęto jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Nikt nie wniósł uwag.

Wybór sekretarza obrad

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Mieczysława Webera, który wyraził zgodę.

Głos zabrał;

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Zanim rozpoczniemy porządek sesji, jest taka moja propozycja, bo tak jak na wstępnie przedstawiał Pan Przewodniczący, jest obecny dzisiaj z nami na obradach naszej sesji Pan Aleksander Małysz Inspektor Nadzoru budującej się hali. Ja może prosiłbym w związku z tym, że jest wiele pytań, wiele wątpliwości, wiele krążących na ten temat najróżniejszych rzeczy, chciałbym, żeby od osoby najbardziej kompetentnej, merytorycznie przygotowanej padły odpowiedzi i dlatego prosiłbym Panie Aleksandrze, żeby Pan przedstawił jaka jest sytuacja bieżąca remontu hali i jeżeli by były pytania do Pana Aleksandra od radnych, bo na komisji, która poprzedzała dzisiejszą sesję, tych pytań było bardzo dużo, dlatego macie Państwo okazję, żeby Panu Aleksandrowi zadać pytania.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Nazywam się Małysz, na imię mam Aleksander, zajmuję się nadzorem budowlanym nad pracami polegającymi na modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół. Tak jak Państwo wiecie umowa została podpisana i wykonawca został wybrany chyba w drugim albo trzecim przetargu. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku sierpnia. Umowa przewidywała zakończenie wszystkich prac do końca listopada, koniec listopada minął, a prace zakończone nie zostały. Różne były powody, różne argumenty, z jednej strony wykonawca, z drugiej projektant, a z trzeciej strony Urząd Miasta. Jak to się skończy, to chyba nikt nie jest w stanie zawyrokować. Dzisiaj jest taka sytuacja, że wykonawca wystąpił z nowym harmonogramem i propozycją przesunięcia terminu i zakończenia robót na 23 lutego, to jest na dzień kiedy kończą się zimowe ferie. My nie przyjęliśmy tej propozycji, uznaliśmy, że nie można niezależnie od wszystkich innych rzeczy, nie można doprowadzić do sytuacji, że ta umowa jest na ostatni dzień i nie wiadomo co po drodze nam wyjdzie i się okaże, ze ten ostatni dzień nie jest dniem ostatnim, bo oczywiście pewne dokumenty związane z odbiorem, z pozwoleniem na użytkowanie, urządzeniem tej hali, potrzebny jest czas na to, żeby pewne rzeczy zrobić, żeby można było z nowym semestrem zajęcia prowadzić. Dlatego moim zdaniem, te roboty nie mogą trwać dłużej niż do 27 stycznia. I tak przynajmniej z mojej strony niezależnie od tego czy ta argumentacja wykonawcy znajdzie uzasadnienie i znajdzie akceptację ze strony Urzędu czy nie, to sądzę, że z tym terminem dalej nie można ustępować. Co się złożyło na to, że ten termin nie został dotrzymany, to zależy z której strony się na to patrzy. Na pewno wykonawca uważa, że ma rację, że nie mógł w terminie rozpocząć, jak twierdzi zastał dokumentację i halę w takim stanie, że pewnych rzeczy nie mógł przewidzieć i na tym opiera swoje żądanie zmiany terminu. Została w tym czasie częściowo zmieniona dokumentacja techniczna tego remontu, moim zdaniem na korzystniejsze rozwiązania, ponieważ ta hala i ten projekt nie obejmował całości tego tematu, bo była taka sytuacja, że właściwie gdybyśmy zrealizowali ten projekt, to mogłoby dojść, właściwie w sposób oczywisty doszłoby do sytuacji, że i tak ta hala nie mogłaby być użytkowana. A w tej nowej dokumentacji wszystkie sprawy, głównie sprawy związane z bezpieczeństwem ludzi, którzy na tej hali będą przebywać i którzy w związku z jakimś niebezpieczeństwem musieliby ją opuścić. Tak jak wtedy byłaby oddana to właściwie prowadziło to do bardzo dużego nieszczęścia. Jedną rzecz tylko powiem, przecież Państwo w tej hali byli nie raz i nie jeden się jej przyglądał, ale z tej hali nie było choćby jednych drzwi, które by się otwierały we właściwą stronę, na zewnątrz, choćby jednych. I te sprawy, kiedy je sobie uzmysłowiliśmy, to Pan Burmistrz postawił przede mną taki zadanie, żeby doprowadzić do tego, żeby roboty były poprowadzone tak, aby na ostatni dzień odbiór mógł się odbyć i użytkowanie mogło być bezpieczne i staramy się to robić. Ta nowa dokumentacja i te zmiany, które zaproponował wykonawca będą ten problem rozwiązywać jeżeli chodzi o bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników hali.

Radny Pan Mirosław Redecki

Panie Inspektorze, poznaliśmy się wczoraj na Komisji Rady Budowy no i z tego co Pan mówił, to nasuwa się takie jedno pytanie. To ten nasz pierwszy projekt był całkiem do niczego, który zrobiliśmy? Może Pan powiedzieć, bo my przeprowadzamy remont, to co było przedtem to nas w tej sprawie nie interesuje, tak mi się wydaje. Teraz nas interesuje teraźniejszość w projekcie, z którym wystąpiliśmy, z którym firma przystąpiła do przetargu i powinna wykonać to zadanie do 30 listopada. Ja wcześniej się domagałem harmonogramu od podpisania umowy, do zakończenia prac, więc mam na myśli 30 listopad. Nigdy tego harmonogramu nie dostałem, bo uważam, że go może do końca nie ma. Natomiast ja chciałbym, żeby Pan po kolei wytłumaczył, dlaczego i czy Pan jakieś pisma wysyłał, bo jako Pan Inspektor powinien to nadzorować, dlaczego firma nie przystępuje do zadań zgodnie z harmonogramem do 30 listopada, bo ta data nas w szczególności interesuje. A dlaczego, to Pan doskonale wie. I zadałem Panu wczoraj to pytanie i powiedział Pan, że nie były wykonywane prace zgodnie z harmonogramem, więc Pan jako Inspektor Nadzoru powinien wiedzieć dlaczego nie były wykonywane, dlaczego wykonawca przystąpił do jakichkolwiek prac dopiero po 2 czy 2 i pół miesiąca, bo mogę się mylić. Czy to nie jest całą przyczyną przeciągania prac?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Więc tak. Harmonogram czy jest czy nie jest w dokumentach waszych – nie wiem. O ile ja wiem, jest umowa, w umowie jest wpisane, że harmonogram jest integralną częścią. Ja ten termin w dokumentach miałem – do 30 listopada. Oczywiście po miesiącu okazało się, że on już nie jest realizowany, bo wykonawca postanowił wprowadzić pewne zmiany. To też nie jest proszę Państwa wszystko takie oczywiste, że to można…. (wypowiedź przerwana)

Radny Pan Mirosław Redecki

Ale przepraszam, jakie zmiany? do rozbiórki dachu? Nie rozumiem tego, bo tam najpierw należało rozebrać pewne sprawy. Pan mi wytłumaczy, albo ja jestem idiotą albo czegoś nie rozumiem, że do rozbiórki trzeba wprowadzić jakieś pewne zmiany.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Zostawmy to, ja nie próbuję robić z nikogo kogoś kim nie jest i proszę o jakieś stonowanie wypowiedzi. Nie jestem tutaj wrogiem, ani kimś kto chce ukrywać coś przed Panem, czy...

(no ja myślę – głos Pana Redeckiego).

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Wykonawca ma prawo i obowiązek do robienia tzw. projektów wykonawczych. Projekt, który jest opracowany jest tzw. projektem budowlanym, potrzebnym do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Ten projekt nie zawiera szczegółów. Te szczegóły jest zobowiązany opracować wykonawca. Wykonawca twierdzi, że został zaskoczony tym co zastał i że nie mógł przewidzieć pewnych sytuacji. My jesteśmy odmiennego zdania, ale on tak twierdzi, że nie mógł przewidzieć pewnych historii, które musi zrobić. A mianowicie te sprawy dotyczyły dwóch rzeczy. Pierwsza – możliwość wykonania zabezpieczenia pożarowego tej konstrukcji, tak jak to określa projekt. Z tym, że projekt określa to, że należy tą konstrukcję zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności rozmiarowi, taki, która przewiduje, że w ciągu 60 minut nic złego się nie stanie. Wykonanie takiego zabezpieczenia jest uwarunkowane nie tylko od chęci, nie tylko od technologii. Jest uwarunkowane także tym, że konstrukcja jest taka a nie inna. Drugie konstrukcje zabezpiecza się inaczej i te co mają cienkie ścianki zabezpiecza się inaczej. To ma wiele warunków. Według nich nie byli w stanie spełnić tych warunków, które projekt przewidywał, w tej technologii, którą oni przewidzieli. I trzeba było wymyśleć rozwiązanie, które by dało gwarancję właściwego zabezpieczenia pożarowego tej konstrukcji. I oni takie rozwiązanie przedstawili. To rozwiązanie jest dla nas o tyle korzystne, że załatwia wszystkie nasze sprawy związane z bezpieczeństwem ludzi przed ewakuacją. Bo problem został inaczej potraktowany przez projektantów tych na początku i przez wykonawców i jego projektantów. Ta hala, ten zespół jest w części jedną kondygnacją, a w części składa się z 2 kondygnacji. Inaczej zabezpiecza się obiekty pod względem pożarowym, te które są 2-kondygnacyjne, a inaczej te, które są 1-kondygnacyjne. Wyższe zabezpieczenie, czy trudniejsze zabezpieczenie jest dla konstrukcji 2-kondygnacyjnej, ale jeżeli oddzielimy halę od reszty taką ścianą, która spełnia określona warunki pożarowe, to my tę halę możemy zabezpieczyć w sposób łagodniejszy niż w kompleksie i wykonawca przedstawił takie rozwiązanie. W moim przekonaniu to rozwiązanie jest korzystne, bo rozwiązuje sprawy bezpieczeństwa. I pozostawienie projektu w takiej wersji w jakiej był, wymagałoby zupełnie jeszcze innych prac, które musiałyby być wykonane, żeby hala spełniała warunki ewakuacji. A tak, mamy to załatwione.

Radny Pan Mirosław Redecki

Mogę zadać Panu kolejne pytanie, żeby Pan powiedział, że bardzo ciężko uszczelnić między blachą, a świetnikami tą część. Ja i tak uważam, że ten dach po jakimś czasie będzie ciekł i tu się nasuwa myśl, bo zaprojektowano podłogę jeżeli się nie mylę na drewnie za 1mln zł. Czy to nie mija się z celem? Następne pytanie – dlaczego są takie problemy, już Panu powiem, bo był błąd na etapie pisania specyfikacji w gminie i doboru firmy. Był taki zapis, że firma ma mieć doświadczenie w budowie hali lub innych obiektów. Firma, która remontuje halę remontowała gdzieś tam jakiś sklep i dlatego mamy takie problemy z tą firmą. Dziękuję.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

To Pana zdaniem, była specyfikacja, zgłosił się wykonawca, spełniał warunki, wygrał przetarg. To te uwagi są nie w tym czasie, ale jeżeli mogę swoje zdanie wyrazić, to nie jest to taka firma, która jak Pan sądzi nie jest w stanie tego zrobić.

Radny Pan Mirosław Redecki

Ale nigdy nie robiła prędzej podobnych obiektów. Bynajmniej z papierów to nie wynikało.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Ja nie przeglądałem… (ja przeglądałem – przerywa Pan Redecki) specyfikacji. Tego typu, czyli co? Czyli hali?

Radny Pan Mirosław Redecki

Powiedział Pan wczoraj, że te łączenia między świetlikami, a blachą po jakimś czasie mogą przeciekać. A mamy tam podłogę na bazie drewna jeśli się nie mylę. Więc jeżeli będzie woda, to wiadomo co się zrobi z tą podłogą. Może Pan powiedzieć to wszystkim?

(Będzie podłogą dalej – odpowiada Pan Inspektor).

Radny Pan Mirosław Redecki

Nie, uważam, że będzie podłogą jeżeli będzie wilgoć.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście. Panie Inspektorze, po części już kolega zadał pytanie, nie będę się powtarzał, ale myśl moja jest taka. Skoro były 3 przetargi i firmy przystępowały do tych przetargów, to liczymy, że ta firma, która wygrała wykona to dobrze. Bo został tak przedstawiony projekt, podpisano specyfikacje, a ja nie będę Pana pytał teraz, póki nie jest ta hala wykończona, ja się będę pytał po wykończeniu dopiero. I proszę Pana, ja uważam, że firma, która przystępuje do pracy, nawet jakbym dom remontował, to po pierwsze przyjdzie do mnie do domu sprawdzić co w tym domu jest. Dopiero robi wycenę. I proszę mi nie mówić, że ta firma zastała to czy tamto. Była na hali, widziała specyfikację szeroką, widziała projekt proszę Pana i widziała co zastanie.

(Pan nie ma do mnie pretensji. Podnosi Pan na mnie głos – wtrąca Pan Inspektor).

Nie, ja nie podnoszę głosu, tylko Pan powiedział, że drzwi się do środka otwierają. To ja mam pytanie. Skoro Pan powiedział, że drzwi się do środka otwierają, a nie na zewnątrz, to ja mam pytanie odnośnie, czy ta firma powinna zdjąć cały dach, czy stopniowo? Czy dobra firma powinna założyć, postawić pawilon i robić pod pawilonem, żeby ta hala nie przemokła tak jak w tej chwili mamy jedno wielkie bagno, przemoczone mury, przemoczona podłoga i tak jak kolega wspomniał, będzie z drewna podłoga i za jaki czas my to wysuszymy? za miesiąc, dwa? Pan mówi, że do 27 stycznia, ja nie wierzę w to, że wysuszymy. A jak położymy na to drewno, to i tak się zrobi pałąk wielki. Powiem więcej, ja nawet nie zamierzam Panu więcej pytań zadawać, ja po prostu powiem krótko. Ja mam specyfikację, projekt i oczekuję, żeby to było zrobione według tego. No i po 15 latach, żeby też ktoś nie powiedział, tak jak przychodzi firma, poprawia po firmie i jeszcze się nie spotkałem, żeby jakaś firma przyszła i powiedziała, że ta firma poprzednia zrobiła dobrze. Tylko zawsze będzie miała uwagi. I po tej firmie też na pewno będą uwagi, ale to już pomijając to wszystko. Tylko tak jak wspominałem, jeszcze mam pytanie do Pana Burmistrza jeśli rozpoczęliśmy już po części wolne wnioski. Czy ta firma ma podpisaną umowę z Panem Burmistrzem na doświetlanie obiektu remontu hali, które są na Orliku, a wiadomo, że Orlik jest wyłączony, a lampy się świecą i podczas remontu te lampy są używane. Czy jest podpisana Panie Burmistrzu, bo jeżeli jest to proszę mi przynieść taką umowę.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja w tej chwili panu nie przyniosę tej umowy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To gmina podpisuje chyba umowę ma Pan Burmistrz taką umowę. Skoro cały czas się lampy świecą i podczas remontu hali jest oświetlany remont.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jest oświetlany po to, żeby pracownicy mogli tam wykonywać swoje prace.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak, tylko, że pracownicy wzięli za to pieniążki.

Wypowiedź przerywa Pani Ewa Wojciechowska – to świeczkami mają świecić.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie świeczkami, tylko firma która podejmuje się tej pracy, to podejmuje się w całości, bo to są nasze środki i my musimy dbać o te środki, a nie o interes firmy, tylko o interes gminy.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

I dbamy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pytam się jeszcze raz Panie Burmistrzu – czy została podpisana taka umowa z firmą?

Burmistrz

Tak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam bardzo. Szanowni państwo. To nie są wolne wnioski. A więc w wolnych wnioskach będzie można prowadzić dyskusję. W tej chwili Pan Inspektor jest poproszony, on ma też swoje obowiązki i jakie mamy pytania do inspektora nadzoru, proszę niech radni przekażą. Panie Inspektorze – był przekazywany plac budowy prawda?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Tak, jest protokół z przekazania placu budowy, można zajrzeć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

I tam na pewno były warunki energii elektrycznej prawda?

Tak, były – odpowiedź Pana Inspektora

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Ja chciałem się zapytać czy ten 27 stycznia jest realnym terminem oddania hali?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Szczerze? (śmiech na sali)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Nie ma. Dziękuję Panie Inspektorze.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja to bym zachęcał, żeby zadawać pytania, bo tak jak powiedział Pan Krzysztof (Suchocki), po co później mają krążyć jakieś plotki. Jest możliwość zadawania konkretnych pytań, bo ja nie jestem żadnym budowlańcem i ja powiedziałem i jeszcze raz to wszystko podtrzymuję, że na pewno podpiszę się pod halą zgodnie ze sztuką budowlaną i w pełni bezpieczną dla użytkowników przebywających na hali między innymi dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Może Pan Inspektor by jeszcze powiedział, jakie są prowadzone prace na budowie.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Wykonane jest, poza rozbiórkami oczywiście, wykonane jest zabezpieczenie pożarowe konstrukcji, kilka takich warstw nakładanych, warstwy na warstwy. Wykonane są wzmocnienia ściany szczytowej, wykonane są ścianki obwodowo-podwalinowe, docelowo w tej chwili będą obsypane i ten teren dookoła wyrównany. Prowadzone są od poniedziałku prace związane z pokryciem dachu, mocowana jest ta pierwsza warstwa blachy. I właściwie to tyle.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przede wszystkim Panie Burmistrzu, my nie możemy za bardzo pytań zadawać, bo to jest tylko Pan Inspektor, a nie Prezes firmy budowy. Bo gdyby był to szef budowy to byśmy trochę inaczej zadali pytanie. Ale mam jeszcze pytanie Panie Inspektorze. Dlaczego tak się stało, bo słyszymy, że ściana szczytowa nie będzie rozebrana. Ona przecież była głównym zagrożeniem ta ściana i wszystkie media pisały i cały czas było dyskutowane, że ta ściana niesie największe zagrożenie – ściana szczytowa od jeziora.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Nie wiem co pisały media, a ta ściana nie stanowi zagrożenia i projekt nie przewiduje jej zburzenia.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I na pewno nie będzie zburzona i od nowa pobudowana?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Na pewno nie będzie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dziękuję, właśnie to chciałem usłyszeć.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

W tym projekcie tego nie ma.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale w moim jest.

Pan Grzegorz Sekulski

Ja jeszcze chciałem się zapytać, kiedy Pan przewiduje takie realne zakończenie remontu?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Przy dużej mobilizacji ten 27 styczeń jest do osiągnięcia. Ale przy tej mobilizacji wykonawcy, jaki jest w tej chwili, to się raczej nie uda. Takie jest moje odczucie, ale nie chcę wyrokować. Wykonawca przedstawił harmonogram na 23 lutego i tam właściwie jak się do przeanalizuje, to jest możliwe do poprzesuwania do przodu, ale warunki są takie jakie są i to co Pan wcześniej mówił, że jest tam woda, pewne rzeczy takie, które nie pozwolą posadzki położyć. Przecież ja się nie zgodzę na to, żeby położono posadzkę w warunkach, w których położyć nie wolno. Po prostu na to się nie zgodzę. Musi być wysuszone, muszą być poprowadzone badania wilgotności i wtedy możemy mówić o posadzce. O posadzce w ogóle jeszcze dzisiaj nie postanowiliśmy jak ona będzie ostatecznie wykonana. Bo projekt przewiduje inne wykonanie niż to, które dzisiaj sugeruje wykonawca. To co sugeruje wykonawca jest łatwiejsze. Jest, wydaje mi się, technicznie uzasadnione. Włożenie wszystkiego dzisiaj do dna, jest na dzisiaj dobre. Bo to się okaże, skończą jeździć tymi wózkami, skończy się to obciążanie tej posadzki, będzie dach, sprawdzimy jak to wygląda. Wszystko da się zmierzyć, da się sprawdzić jaki jest beton, trzeba sprawdzić czy to wytrzyma, trzeba sprawdzić czy ta wykładzina, która jest może zostać, czy trzeba to wszystko zebrać? To wszystko da się sprawdzić. I ja to sprawdzę i zapewniam Państwa, że na mokre, podłoga położona nie będzie.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Inspektorze, na kiedy, jeżeli posiada Pan taką informację, przewidziane jest układanie uszczelek nowych?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Jest w tej chwili rozpoczęte i mogę zerknąć w ten harmonogram, który przedstawił wykonawca, ale wydaje mi się, że przed świętami. (Inspektor przegląda harmonogram) To jest 51 tydzień roku, a rok ma 52 tygodnie, więc…

 

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Przed samymi świętami tak?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Tak, do końca roku.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

A Pan mi powie jeszcze jedną rzecz, tam jest ta warstwa poszycia, ona jest od razu z dociepleniem?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Nie, bo przy płaskim dachu można sobie zamówić płyty, które mają wszystkie warstwy od razu, jest to wszystko sklejone, trzyma się kupy, jest ok. A przy takim dachu nie da się tego zrobić. Musi być, ta dolna warstwa, to co jest oddane, musi być właściwie zamocowana wełna, która będzie pomiędzy i dopiero ta warstwa, blacha.

Radny Pan Mirosław Redecki

To ja mam jeszcze jedno pytanie Panie Inspektorze – bo tak, firma kładzie blachę, a później co, między ociepleniem, a blachą coś jeszcze występuje w ogóle? Bo wiadomo, że…

(głos z sali – folia)

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

I idzie dwustronnie tak?

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Tak, nasz projekt przewiduje po jednej stronie, ale na pewno będzie na dwie.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Na pewno firma zrobi zgodnie ze sztuką budowlaną, bo zazwyczaj jest tak, wie Pan, że architekci, to oni malują to co im tam się wymyśli, bo papier przyjmuje wszystko, a niektóre projekty są po prostu nie do zrealizowania. I gdyby tak naprawdę wykonawca nie miałby doświadczenia, to nie doszłoby do realizacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mamy taką nadzieję, że wszystkie roboty zanikające Pan Inspektor odbiera.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak jak wspomniałem, spadnie cała wina na Pana Burmistrza, czy będzie dobrze, jeśli będzie dobrze będziemy gratulować, jeżeli będzie źle, będziemy wyciągać wnioski, ale szanowni Państwo, najgorsze jest to, dla mnie jako radnego, że startowały firmy i miały określoną specyfikację i twarde warunki, a teraz można sobie zmieniać szanowni radni jak się chce i na jakich warunkach, to nawet my nie wiemy o tym na jakiej zasadzie i za ile. Można tak nawet z tego co wynika, że z platyny można zrobić srebro. Oby tak nie było Panie Inspektorze, a na koniec zobaczymy.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Nie można opowiadać głupot, bo przetargi były unieważniane z podstawowego jednego czynnika. Chodziło o cenę. Cena była głównym czynnikiem. Tutaj firma, która wykonuje remont tej hali jest o 600 tys. tańszy wykonawca niż w poprzednich. Pan uważa, że wybranie i wyłonienie firmy, która jest o 600 tys. tańsza, to jest złe działanie na korzyść podatników i Miasta i Gminy Skępe?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jest taniej, ale mamy skutki już tego, że już powinna dawno być oddana i dzieci powinny ćwiczyć.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

A jaką ma Pan pewność, że wyłoniona wcześniej firma by nie robiła podobnych sytuacji, bo musiała też by złożyć projekt wykonawczy i by przedstawiała swoje rozwiązania. Proszę mi powiedzieć, czy ma Pan taką gwarancję?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Odpowiem Panu tak – tańsze nie znaczy lepsze.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Dzieci nie ćwiczą z jednego, podstawowego względu, o którym ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał. Żeby hala została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i żeby nie musiało po 14 latach robić się takich, a nie innych rzeczy, to dzieci by ćwiczyły do chwili obecnej pewnie i dalej. Bo zresztą Pan Inspektor Nadzoru może powiedzieć, jaki stan przy rozbiórce hali zastała firma, a jeszcze dodatkowo nasuwa mi się kolejne pytanie. Jak Pan Inspektor ocenia jakość wykonanej pracy w tej chwili, wykonywanej przez tą firmę, w porównaniu do tego co Pan zastał jako Inspektor Nadzoru zdejmując i rozbierając tą halę? Bo ja powiem jedną rzecz. Analizując to wszystko i patrząc na to wszystko, to tak jak powiedział Pan Inspektor – prędzej czy później mogło dojść tam na tej hali do nieszczęścia. I taka jest rzeczywistość. Bo podłogi na hali były wymieniane już dawno w poszczególnych salach gimnastycznych, przykładem może być Karnkowo, gdzie została dawno podłoga zmieniona, a u nas w dalszym ciągu i zresztą samo ocieplenie tej hali przy zdejmowaniu, samo zabezpieczenie stóp, tak jak było mówione przez wykonawcę na posiedzeniu rady budowy. Proszę bardzo.

Radny Pan Mirosław Redecki

Ja jeszcze powiem tylko dwa słowa, nie będę już więcej się odzywał. Jeżeli by była specyfikacja, konkretnie byłaby napisana, to dzieci już by ćwiczyły na tej hali.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Do specyfikacji, nie było żadnych zastrzeżeń, po prostu zostały wnoszone inne rozwiązania i nie można tu mówić o błędach w specyfikacji.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

No nie bez kozery nadzór budowlany zamknął halę. To czy moja ocena jest lepsza, gorsza, czy robimy to lepiej czy gorzej. Nadzór budowlany tę halę zamknął i nakazał doprowadzenie jej do porządku. Jeśli ktoś się tym interesuje i widział jak to wyglądało przed demontażem, to myślę, że tylko by inspektorom nadzoru budowlanego przyklasnął, że najwyższy czas było tę halę odstawić do remontu. Bo nie spełniała ona, ani norm pożarowych, ani norm ewakuacji, ani norm związanych z ociepleniem, ani norm związanych z możliwością bezpiecznego użytkowania tej posadzki. Ile wart jest taki „wykonawczyk”, to kiedyś Państwo popatrzycie na zdjęcia jakie tam są robione i sami się przekonacie jak to wygląda. To nie trzeba nawet tam jakiejś specjalnej wiedzy, żeby zrozumieć, że to co było, powinno być wymienione. Jeśli dzieje się tak, że odrywają się płatwy, to te elementy, do których mocowane są powierzchnie blachy, one są oderwane, odcięte od konstrukcji i odsunięte na bok i to one powodowały, że te wybrzuszenia na tej blasze i dołki które powstawały. To nie działo się od słońca, tylko od tego, że wewnątrz konstrukcja uległa destrukcji i opadła na dół. Odepchnęła te blachy i właściwie widać, że ktoś to ratował próbując jakoś ze sobą pomocować wepchnąć trochę wełny i domurować ścianę żeby to schować, ale to naprawdę było niebezpieczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeszcze jedno było takie pytanie Panie Inspektorze, czy obecna firma według Pana wykonuje te prace zgodnie ze sztuką budowlaną i nie mamy nic do zarzucenia.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Innej odpowiedzi się nie spodziewacie, bo ja też mam w tym udział, także… (śmiech) Ja to odbieram, ja to firmuję i staram się, żeby wszystkie elementy były właściwie wykonane. Staram się jeszcze, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć co, to pewne rzeczy robić wyprzedzająco. I tak to robimy. Na radach budowy sygnalizuję problemy, które wystąpią, które przed nami, tak jak sprawa świetlików, o których Pan Przewodniczący mówił, tak sprawa ocieplenia jak będzie zamocowane, jak sprawa ochrony pożarowej, różne rzeczy wyprzedzająco proszę o rozwiązania jakie wykonawca zastosuje. Nie chciałbym nigdy dopuścić do takiej sytuacji, że on to robi źle, a ja nakażę, żeby on to rozebrał i poprawił. To jest czas, to są koszty. Staramy się i właściwie współpraca z kierownikiem budowy jest dobra, przedstawia takie rozwiązania, to co jest do zaakceptowania to akceptuje, to co nie, to stara się dostosować. Jeśli chcecie na miejscu zobaczyć Państwo pewne rzeczy, to proszę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja też Panie Inspektorze nie jestem Burmistrzem, nie jestem Inspektorem, ale jestem Radnym. I jako radny mam dokument. Ten dokument też świadczył, przez Inspektora podpisany, do końca ta hala była dobra. Jak ona była zła, to co zawinił Inspektor. Tamten Inspektor z Lipna też tak tłumaczył, że hala jest dobra i podpisał się pod tym, bo to też się nie podpisał powiedzmy pracownik gospodarczy, ale podpisał Inspektor. I mam ten dokument i tylko tym dokumentem się podpieram, dlaczego tak się stało, że Inspektor do końca podpisywał, że hala nadaje się do użytku? Gdyby była taka tragedia jak Państwo mówicie, to już dawno też powinien zamknąć tę halę. I tak jak mówię, tylko jako radny mogę się posługiwać tym dokumentem, bo nie jestem ani Inspektorem, ani Burmistrzem, ale mam dokument z 2016 roku. (szum na sali)

Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Aleksander Małysz

Ale co jest tam napisane? Jeśli tamten dokument jest taki, który mówi, że jest wszystko ok, nie trafił do nadzoru budowlanego, to ten nakaz nadzoru mógłby być obalony.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

No właśnie, dlaczego Pan Panie Krzysztofie tego nie zrobił? Bo Pan tu teraz jakieś rewelacje przedstawia. Jest opinia inspektora nadzoru budowlanego, który po analizie tego, tak jak powiedział Pan inspektor, zamknął halę, a Pan teraz nagle mówi, że ma Pan jakieś dokumenty kiedy hala była dobra.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, ja innych dokumentów nie mam, tylko takie jak Pan przejmował w roku 2014, Pan wszystkie dokumenty przejmował. Także proszę mi nie mówić i nie sugerować, że ja powinienem, to Pan powinien …

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Zakończył dyskusję na temat hali, pożegnał Pana Inspektora i zarządził przejście do kolejnego punktu obrad.

Pkt 2, 3, 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi druk nr 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku druk nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk zaproponował, aby pracownik Urzędu Miasta i Gminy przedstawił na raz 3 projekty uchwał – punkt 2, 3 i 4, bo są one ze sobą wiążące. Radni wyrazili na to zgodę.

Uzasadnienie projektów uchwał (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie mieli pytań, ani nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Następnie Przewodniczący rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektów:

Uchwała Nr XXXIX/254/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

W wyniku głosowania, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXIX/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku głosowania, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXIX/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

W wyniku głosowania, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 radnych głosowało „za”

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe druk nr 4

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska.

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/257/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych druk nr 5

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Adam Godlewski.

Radni nie mieli zastrzeżeń co do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/258/2017 w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe – druk nr 6

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Adam Godlewski.

Radni nie wnieśli uwag do projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/259/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 7

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwały odniosła się;

Radna Pani Sobocińska

Szanowna Wysoka Rado, Pani Skarbnik, mam takie zapytanie, czy takie gabinety pielęgniarki też będą tworzone w innych placówkach w przyszłości? Czy też w Czermnie, w Wólce, czy tylko na razie tylko w Skępem.

Odpowiedź Pani Skarbnik Barbary Leśniewskiej

Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek tylko przez Szkołę Podstawową w Skępem i ten wniosek został zaakceptowany przez Urząd Wojewódzki, dlatego też otrzymaliśmy te środki. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć czy w przyszłym roku jeszcze ten program będzie obowiązywał czy nie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mam 2 pytanie do Pana Burmistrza. Pierwsze pytanie Panie Burmistrzu – czy rozpocznie Pan remont przedszkola w Wiosce Panie Burmistrzu, czy już nie damy rady tego zrobić?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ogłoszony jest przetarg jeszcze raz na prace w Wiosce, na modernizację obiektu. Ogłoszone są teraz 4 przetargi – na stację uzdatniania wody, na przedszkole w Wiosce i na dowóz dzieci do szkół i na remont świetlicy czy strażnicy w Żuchowie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Druga sprawa jest taka – byłem na ulicy Lipowej zobaczyć te studzienki. W jednej wody w ogóle nie ma mimo opadów, w drugiej było niewiele. Czy to nie są zmarnowane pieniądze, a można było tam krawężnik pobudować i może by wystarczyło pieniędzy, bo nawet Ci mieszkańcy tak mówią. Powiem więcej, a po drugiej stronie stoi woda, a tam nie ma studzienki, czy nie lepiej by było zrobić i po jednej i po drugiej stronie studzienkę, a nie 2 jedna przy drugiej i praktycznie one są bezużyteczne.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To znaczy, ja Panu powiem w ten sposób – na pewno Pan był wtedy w takim okresie kiedy te studzienki były suche, wtedy kiedy zapewne nie padało, a woda już została odebrana, ale to, że te studzienki zostały tam zainstalowane, to była prośba mieszkańców i wynikająca sytuacja z ciągłego zalewania tych domów. Może z taką propozycją by Pan poszedł do tych mieszkańców, bo Pan jakby taką propozycję im złożył, że studzienki są tam niepotrzebne, to nie wiem czy przyjęli by to oni w odpowiedni sposób, bo z moich rozmów z mieszkańcami, nawet nie dalej jak we wtorek, to byli bardzo zadowoleni, że wreszcie zostały uporządkowane pewne kwestie, że nie następuje ich zalewanie. Oczywiście rok mamy taki a nie inny, że jest bardzo duży poziom wód gruntowych i jest bardzo duża liczba opadów i bardzo duża ilość wody, a wiadomo, że tworzą się zastoiska w najróżniejszych miejscach i na pewno nie jesteśmy w stanie wszędzie gdzie stoi woda, w tej chwili budować studzienek. No to jest rzeczą chyba jasną i oczywistą, ale reagując na potrzeby mieszkańców zostały te studzienki zlokalizowane tam, gdzie wymagała tego konieczność i potrzeba.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To jest 10,5 tys., Panie Burmistrzu po sesji możemy podjechać pod te studzienki i się przekonamy czy woda wpada czy nie.

Nikt więcej nie miał pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/260/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 15 radnych:

– za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

– przeciw głosowało 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu 1 radny.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Może Pan Adam Godlewski wyjaśni temat dotyczący studzienek (pracownik który nadzorował i zajmował się tymi pracami).

Pan Adam Godlewski

Studzienki zostały wykonane na prośbę mieszkańców, bo na skrzyżowaniu ulicy Lipowej po prostu woda stała, bo tam dalej nie jest utwardzona, nie ma kanalizacji deszczowej wyprowadzonej i jeżeli były ciągłe opady to woda się przelewała na prywatną posesję. Teraz nazwiska nie pamiętam tej Pani, ale przychodziła z prośbą, co z tą wodą zrobić, żeby jej nie zalewało, bo zalewało jej piwnicę i budynki gospodarcze i jej sąsiadkę też. Jedynym rozwiązaniem w obecnej chwili było zrobienie krawężników i ustawienie studni odwadniających nadmiar wody. W tej chwili może nie być wody w tych studzienkach, bo studzienki tylko odbierają jak…wypowiedź przerywa

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No nie ma w ogóle. W jednej jest troszkę, a to kosztowało to 10,5tys.

Pan Adam Godlewski

Kosztowało to tyle ile kosztowało, był kosztorys.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No tak, z cenami już nie dyskutujmy, kto ile za co wziął czy firma, to już Burmistrz powinien dbać o środki, żeby jak najmniej wydać, ale ja uważam, że to jest za dużo te 10,5tys.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To Pan uważa, ze Burmistrz powinien remontować mieszkania, które są zalewane, bo konsekwencją tego byłoby inne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Rada również stoi, ufa Burmistrzowi, ale kontroluje.

Pan Adam Godlewski

Jeżeli chodzi o koszty, no to był zrobiony na to kosztorys. Można porównać ze studzienką, która była robiona rok temu też na ulicy Świerkowej, tam były nowe wstawiane studnie i koszt był jeszcze większy. Fakt, że tam była nawierzchnia bitumiczna i to jest zgodne z zapytaniami ofertowymi z wykonawcami i kosztorysem. Czekając kolejny miesiąc i szukając kolejnego wykonawcy, nie mogę wprowadzać sytuacji gdzie Pani będzie przychodziła i za chwilę nas skarżyła o odszkodowanie za zniszczone mienie. Koszt 10 tys. zł, to są koszty materiału, robocizny – takie są ceny rynkowe. Ja z tym nie mogę dyskutować skoro tak wyglądał kosztorys, na taką ofertę złożył wykonawca, w zasadzie jeden, bo więcej nie było chętnych na ten czas, a że tak powiem sprawa też była pilna, bo nie można było tego przeciągać na miesiąc, dwa, trzy, tylko trzeba to było robić jak najszybciej, żeby uniknąć dalszych konsekwencji, które by poniosły za sobą kolejne koszty, czyli i tak zrobić to odwodnienie i dodatkowo zapłacić Pani odszkodowanie. Dlatego trudno mi, jeżeli ktoś mi sugeruje, że nie gospodaruję dobrze finansami, zarzucać, ze coś było za drogie czy za tanie, ja tych kosztów nie wyssałem sobie
z palca, taki był kosztorys, taka była oferta firmy jak mówię jedyna, bo więcej żadna z firm nie przystąpiła, a były 3 i trzeba było robić.

Przewodniczący rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, a więc była potrzeba i trzeba było to zrobić.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja rozumiem, że trzeba było zrobić. Ja uważam, że to jest za drogo i mam takie prawo. Natomiast Panie Adamie, jak nie zgłosiła się firma w jednym przetargu, to można było drugi ogłosić przetarg.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To jest zapytanie ofertowe, a nie przetarg.

(wspólna dyskusja i gwar na sali)

Ja powiem jeszcze tylko jedno zdanie. Ja chcę podkreślić to, co powiedział Pan Krzysztof, że rzeczywiście to są środki publiczne, trzeba dbać o środki publiczne, była cena taka a nie inna i to wyjaśniliśmy. Tylko, że jak Pan mówi o hali gdzie było i jest cena 600 tys. tańsza, która firma została wyłoniona w przetargu, to Pan wtedy nie mówi o tym, że Burmistrz, dobrze postąpił, że racjonalnie gospodaruje środkami publicznymi, że Rada też, bo taka jest prawda. Ale o 10 tys., to jeszcze chwilę, a by Pan pracownika, który dba o mienie i prowadzi przetargi, Pan by chciał nie wiem co tutaj w tej chwili robić. Ja jeszcze raz powiem, że 600 tys. to nie są małe pieniądze podatników, za które możemy wiele rzeczy zrobić. I tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę – nie podpiszę się pod żadnym bublem wykonanym przez firmę, a firma która remontuje halę, to nie jest firma krzak, to też chciałem o tym powiedzieć.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, niech nie porównuje Pan studzienki do hali, chyba, że ma Pan taką wyobraźnię, że można to porównać. Po drugie, Panie Burmistrzu, 3 mln to nie jest 10 tys. To też jest różnica, a powinniśmy walczyć o złotówki. Dziś gmina jest zadłużona na 9 mln 401 tys. 99 zł to każda złotówka też się liczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk uciszył gwar na sali i ogłosił przejście do kolejnego punktu.

Pkt 9

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 8

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk przeczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/261/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 15 radnych:

– za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

– przeciw głosowało 1 radny,

– wstrzymało się od głosu 0 radnych.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, że wyczerpaliśmy tematy dot. podejmowania uchwał, a więc przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań. W tym momencie na sale posiedzeń weszła Radna Powiatowa, Wicestarosta Powiatu Pani Anna Smużewska. Pan Przewodniczący powitała Panią Starostę Annę Smużewską.

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dokończę jeszcze temat hali, Panie Burmistrzu, to jest firma krzak, bo porządna firma to się wywiązuje w terminie, to jest po pierwsze, a wczoraj Pan Redecki rano przedstawił też co to jest za firma po części na komisji. To jest po pierwsze, a po drugie poproszę tą umowę na wynajem pomiędzy Panem, a firmą, która remontuje halę, gdzie firma oświetla sobie podczas prac remontowych z naszego gminnego światła. Czy jest taka umowa zawarta, a jeżeli tak, to proszę mi taką umowę przedstawić.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jest protokół przekazania i w tym protokole przekazania są zabezpieczone podliczniki i również dotyczy oświetlenia.

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja przede wszystkim chciałam podziękować za to, ze mogłam tu dzisiaj uczestniczyć w waszych obradach, przyglądać się tym obradom, przysłuchiwać się problemom, a przede wszystkim złożyć Wam życzenia, bo będąc dziś w Skępem i wiedząc, że macie radę nie mogłam tego nie zrobić, ale zanim życzenia, to kilka takich spostrzeżeń. Cieszy mnie to, że tutaj tak dyskutujecie, bo to bardzo dobrze, bo to znaczy, że dbacie o tą gminę i dbacie o potrzeby mieszkańców. To bardzo cieszy, że jest takie miejsce gdzie można się wypowiedzieć, gdzie możecie mówić o swoich wątpliwościach, o swoich spostrzeżeniach, bo tylko w momencie kiedy dyskutujemy, kiedy ktoś daje nam taką możliwość, możemy na wiele problemów spojrzeć ze wszystkich stron. Także mnie cieszy dzisiejsze Wasze spotkanie. Chciałabym podzielić się z Wami takimi jeszcze rzeczami, bo dzisiaj dużo rozmawialiście o hali, o wykonawcy, o tym jak to wszystko wygląda i muszę Wam powiedzieć, ze z takimi problemami jak Wy, borykają się wszystkie samorządy w Województwie Kujawsko-pomorskim i myślę, że w całej Polsce, a również my ja Zarząd Województwa również mamy takie problemy. Wykonawcy nie odpowiadają na ogłaszane przetargi, ceny idą straszliwie w górę, wszystkie inwestycje, które dzieją się w tej chwili w regionie, to te ceny poszły nieomal o 100% wyżej, a czasami nawet więcej. Więc to, że tym się dzisiaj martwicie, to gdzieś może to spędza sen z powiek to jest normalna rzecz. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to dotyczy wszystkich samorządów i taki problem powstał i tak naprawdę nie możemy nic zrobić jako samorządowcy, żeby to się zmieniło, bo to zależy od gospodarki w naszym kraju. Chciałabym również powiedzieć, że od 3 lat zajmuję stanowisko członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentuję ten powiat, bo jestem z Lipna i współpraca z Panem Burmistrzem, z pracownikami, między Urzędem Marszałkowskim, a samorządem Miasta i Gminy Skępe układa się bardzo dobrze. Zaczęliśmy Panie Burmistrzu jak dobrze pamiętam rekultywacją składowiska i muszę Wam powiedzieć, że byliście jedną na 144 gminy, w tej rekultywacji brało udział tylko 27 gmin z całego województwa. Wy jako Miasto i Gmina Skępe, kiedy nastał tutaj Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski, wystartowaliście w ostatniej chwili i muszę powiedzieć, że departament środowiska, który nadzorował całą tą inwestycję w całym województwie, mówił o gminie Skępe, podawał ją jako przykład gminy, której pracownicy tak bardzo się sprężyli, bo Wy wchodziliście w takim jakby drugim rozdaniu. Była taka potrzeba, wszystkie samorządy tą rekultywację musiały przeprowadzić, taki był wymóg ustawowy. Niektóre samorządy pomimo tej przychylności samorządu województwa, bo też muszę powiedzieć, że my jako województwo kujawsko-pomorskie, jako jedyni w Polsce przeprowadziliśmy takie kompleksowe podejście. Żadne inne województwo się na to nie zdecydowało, bo był to bardzo trudny program. My wystartowaliśmy o te pieniądze i jako partnerzy również wystartowały z nami gminy i gmina Skępe była w takiej jakby dogrywce, bo okazało się, ze jeszcze pieniądze są i tutaj Pan Burmistrz bardzo szybko zareagował i byliście podawani jako ten dobry przykład, że potrafiliście tak sprawnie to wszystko przeprowadzić, a muszę Wam powiedzieć, że pieniądze z programu są bardzo trudnymi środkami, dużo trudniejszymi jeszcze niż Regionalny Program Operacyjny Województw. Także to był taki pierwszy moment i bardzo dobrze, bo na pewno gmina musiała to zrobić, a zaoszczędziła duże środki. Ja w tej chwili nie pamiętam jaka to była kwota, ale to były naprawdę duże pieniądze. Chyba 500 tysięcy, więc wiecie jaki macie budżet i wiecie jakby to nadszarpnęło budżet, tym bardziej, że to musiało być zrobione. Aplikujecie o wiele środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i gmina robi to też bardzo dobrze. Tutaj ukłony do pracowników przede wszystkim gminy, bo to są trudne programy, naprawdę dokumentacyjnie trzeba się bardzo dobrze przygotować i tylko Ci, którzy kiedykolwiek spróbowali zaaplikować o takie środki wiedzą co to znaczy. To są stosy dokumentów, to są wszystkie procedury unijne, to jest mnóstwo różnych przetargów, także są to trudne środki, ale na pewno wspomagające jednostki samorządu terytorialnego i tutaj w tej gminie jest to robione dobrze. Kolejne środki o które aplikujecie, to są środki z PROW-u Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i też gmina aplikuje i mnie jako mieszkańca tego powiatu i gdzieś osobę z tego terenu bardzo to cieszy. Pan Burmistrz i pracownicy odpowiadają na wszystkie rzeczy, które dzieją się w Urzędzie Marszałkowskim. Moja obecność dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy była spowodowana tym, że ogłaszamy kolejne konkursy dla NGO’sów (organizacje pozarządowe) i tutaj Wy jako gmina i Pan Burmistrz to promuje, bo ja nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich NGO’sów, które działają na terenie gminy, czy powiatu, czy województwa. Natomiast ta współpraca z wójtami czy burmistrzami układa się dobrze i dzięki temu te NGO’sy aplikują u nas i wiele rzeczy takich małych, które myślę, ze też mają duży wpływ na rozwój naszych tych małych ojczyzn są dofinansowywane przez pieniądze, które Zarząd Województwa przeznacza na konkursy w ramach NGO’sów.

Następnie Pani Aneta Jędrzejewska złożyła życzenia świąteczne (z sali oklaski).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan Burmistrz podziękował i również złożył życzenia.

Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Anecie Jędrzejewskiej za współpracę i pomoc, tak jak sama powiedziała, ze rzeczywiście ta współpraca się układa bardzo dobrze i za wszelką życzliwość, wsparcie i pomoc bardzo serdecznie dziękujemy, bo te pieniądze, które tutaj trafiają, trafiają do mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, poprawiając ich warunki życia poprzez budowę nowych dróg, poprzez likwidację jak Pani wspomniała wysypiska śmieci. Bo tak jak było powiedziane w 2013 roku gmina nie przystąpiła do ogłoszonego przetargu i rzeczywiście wtedy w ostatniej chwili, bo była taka możliwość i też dziękuję tutaj za pomoc i wsparcie, bo uzyskaliśmy też wtedy 95% dofinansowania. Także dziękuję bardzo serdecznie i myślę, że współpraca będzie dalej się układała z Zarządem i z Panem Marszałkiem.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Czy mamy jeszcze jakiekolwiek kruszywo na uzupełnienie dziur na drogach?

Pan Adam Godlewski

Kruszywo jest na bieżąco dokupowane i rozdysponowywane. Niestety sytuacja na drogach wiadomo jaka jest, drogi staramy się na bieżąco naprawiać, są fragmenty dróg lepsze i są fragmenty dróg gorsze, są też fragmenty nieprzejezdne, ale codziennie pracują maszyny, ludzie i kruszywo jest rozwożone. Na pewno będę chciał, żeby te ubytki nieduże uzupełnić, tylko poczekajmy jeszcze chwilę, żeby ta woda opadła. Ciężko też jest trafić z pogodą, żeby można takie prace dobrze zrobić.

Radny Pan Zbigniew Walewski

Korzystając z okazji, że jest dziś z nami Pani Ania Smużewska, członek Zarządu Powiatu Lipnowskiego, chciałbym w imieniu mieszkańców i swoim podziękować za przychylną decyzję w sprawie ulicy Rypińskiej i chodników, że została zaplanowana na przyszły rok w kwocie 203 500 zł na asfalt i 20 800zł na chodniki.

Wicestarosta, Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Wspominając ulicę Rypińską, to Rada Powiatu dopiero podejmie uchwałę budżetową 15 grudnia i wtedy już to będzie na pewno, bo w tej chwili to w dalszym ciągu jest to projekt, oceniany przez RIO, przeszedł przez komisję i zarząd skierował na radę. Co się w nim znajduje jeżeli chodzi o gminę Lipno nie będę informowała, bo zapewne Państwa interesuje nasza Gmina Skępe.? Jeszcze dziś rozmawialiśmy, debatowaliśmy, bo drogi są wskazane w budżecie, pieniądze są wskazane w projekcie, ale teraz już chodzi o specyfikację przygotowującą do przetargu, czyli jaki rodzaj nawierzchni i doprecyzowania jakości. Oprócz drogi Rypińskiej i to w całości Szanowni Państwo, żebyście dalej nie przesyłali informacji nieprawdziwych, że gdzieś kawałek, a potem nie skończymy. Cała Rypińska i 300m chodnika, z tym że tu jeszcze zdecydujemy czy po jednej stronie te 300m czy może po dwu stronach po

Radny Pan Mirosław Redecki

Ta droga jest nieprzejezdna dla samochodów osobowych.

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Tam ponad 100 ton kamienia zostało skierowane właśnie teraz, pójdą równiarki, tylko proszę wybaczyć – przy deszczach tego się nie da zrobić.

Radny Pan Mirosław Redecki

Równiarka tam nie jest potrzebna, bo nie ma sensu o tej porze, tylko trzeba nawieźć po prostu kruszywa.

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Mówimy chyba o innym odcinku chyba, bo ten odcinek, gdzie kamieniem został wysypany, 130 ton kamienia tam poszedł, tylko że bardziej wymagającym odcinkiem od Huty do szosy. I tam to jest zrobione i tam potrzebna jest jeszcze równiarka, ale to musi być ku temu stosowna pogoda. Także pamiętamy o tym i staramy się. Natomiast nie buduje i nie dopinguje do pracy i do naszego uporu, walczenia o każdą rzecz w naszą stroną jeśli ja słyszę, że na komisjach Państwo jakbyście nie planowali swojej pracy, nie rozmawiali o swojej pracy, tylko oceniacie, czy krytykujecie, czy wymyślacie coś tam na temat pracy powiatu. Zapewniam Państwa, jak Państwo widzicie nie opowiadam Wam bajek tylko zawsze co roku relacjonuję co faktycznie jest robione, co jest planowane, o co zabiegamy, co jest możliwe i bardzo bym prosiła, jeśli już nie doceniacie tego co robimy, to proszę nie zajmować się tym. Państwo macie tyle też dróg, tyle chodników do zrobienia, tyle pracy, że jest o czym rozmawiać jest to przykre jeżeli dociera coś tam właśnie w ten sposób.

Następnie Pani Anna Smużewska złożyła życzenia świąteczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Pani Aniu serdecznie dziękujemy za życzenia, ale ja uważam, że jako przewodniczący i jako radni nie lubimy niedomówień. Chętnie byśmy usłyszeli dlaczego i gdzie my dyskutujemy na komisjach, co nie powinniśmy o tym mówić. Może konkretnie i bez uwag, bo tak każdy będzie się domyślał co, jak, gdzie, kiedy coś powiedział, coś nie dopowiedział, a to chyba nie wypada – prawda?

Radna PowiatowaPani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący przeczytam bo mam jako mieszkanka prawo wglądu do protokołu i wtedy będziemy na argumenty rozmawiać, a dzisiaj Państwo byli uczestnikami, więc wiedzą o czym była mowa, a ja się dowiem, bo nie chcę mówić, bo jeśli nie było nic to przepraszam, a jeśli było to bardzo proszę - My na Zarządzie Powiatu, na Radzie Powiatu staramy się mówić o tym co wiemy, co nam się udało, to co zrobiliśmy, co chcemy zrobić, bo taka jest służba samorządowca i sobie i Państwu tego życzę, żeby nam się udawało te nasze marzenia, plany i zamierzenia realizować.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie wiem, mogę w tej chwili się mylić, ale jeżeli się zna fakty dokładnie to trzeba je przedstawić.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Czy mogłaby Pani (Smużewska) sprecyzować dokładnie, który odcinek będzie robiony na tej drodze Blinno-Sarnowo?

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Panie radny, ja już prosiłam o spotkanie Panią sołtys z Likca i mieszkańców, wczoraj Pan Krzysztof Bierski wysłał tam ludzi, mierzyli, tam potrzebne są rozgraniczenia i jutro o 10- tej zmierzymy, zobaczymy i wtedy doprecyzujemy jak będzie podjęta uchwała to przedstawię.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pani Starosto, chciałbym podziękować Pani i Panu Staroście, Radnemu Powiatowemu Linkowskiemu w imieniu swoim i Pani Alinki Witkowskiej, że ten rów wykonaliście Państwo pomiędzy Lewiatanem, a Panią Witkowską, przez wiele lat była zalewana ta siedziba, a dziś jest sucho i jest fajnie zrobiona przez powiat strefa przejściowa, bo tam była potrzebna ta strefa i ludzie są z tego zadowoleni. Jeszcze by była taka mała prośba, żeby się udało założyć lampę na tym przejściu, bo jest tam całkiem ciemno z tej strony i jak jest zmrok to jest problem. Pani Alinka kazała podziękować z całego serca, bo to było od ręki zrobione, nie czekaliśmy miesiącami, latami.

Radna Pani Anna Sobocińska

Rozmawialiśmy o drogach, że są podsypywane kruszywem, to ja bym chciała zwrócić uwagę na pobocza na drodze powiatowej gdzie są przystanki autobusowe. Mieszkańcy i dzieci, kto korzysta, to po porostu wysiadając z autobusu wchodzi się w błoto, bo tam jest strasznie rozjeżdżone, rozgniecione, żeby może Zarząd dróg też podsypał. Chociaż w tych miejscach gdzie są przystanki na drodze powiatowej w kierunku Czermna, żeby mieszkańcy mogli suchą nogą wejść i wyjść z autobusu. I jeszcze mam pytanie odnośnie przepustu na drodze w Kukowie, bo tam nie jest udrożniony przepust, czy będą te wymieniane dreny?

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Pani Aniu, kiedy Pani ma uwagi ja zawsze staram się notować i realizować. Znana jest sprawa przepustu, natomiast jeśli chodzi o przystanki to nie wiem, o którym Pani mówi, czy w Kukowie, czy w Czermnie?

Radna Pani Anna Sobocińska

Wszystkie przy tej drodze powiatowej, tam gdzie są przystanki.

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

To odnotowałam. Natomiast jeżeli chodzi o ten przepływ, to jest to trochę dłuższa sprawa, bo już tam pracownicy byli dwukrotnie, próbowali przepchnąć i tam przepłynęła ta woda i z jednej strony i z drugiej, bo tak mi tłumaczono, że to nie jest, że to jest zamknięty przepust, że to nie jest powód tego, tylko sprawa melioracji. Państwo wiecie, że jest skomplikowany temat melioracji i w tej chwili chyba się ustawowa zmienia i wszystkie melioracyjne sprawy przejdą pod Wojewodę. Stało się tak, że ten rok jest wyjątkowo mokrym rokiem, wcześniej było suche i wręcz tak powiem, że rolnicy czasami też są sobie sami winni, bo podobno zasypywali sobie, bo nie chcieli odprowadzania tej wody. Mówił też mi Pan Krzysiu Bierski, że spróbują jeszcze bardziej udrożnić, bo one są na całości te dreny, tylko mały przepływ jest i można go zwiększyć sprzętem specjalistycznym, ale to też wymaga, żeby obniżyć poziom wody.

Radna Pani Anna Sobocińska

Te drenki będą powymieniane?

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska

Oni to sprawdzą. Bo to jest specjalistyczna maszyna, która to powoduje, bo oni normalnie to nie potrafią tego do końca sprawdzić. Ale, żeby sprowadzić i wynająć maszynę, to musi być niżej poziom wody, żeby móc podejść i wykonać tą pracę do końca. Oni tam próbowali i przepływ jest, ale może nie satysfakcjonujący do końca. Także proszę cierpliwie jeszcze z tym przepustem zaczekać, być może tą pracę można wykonać w grudniu kiedy będzie jakiś przymrozek, bo jak jest zalane wodą, to nie mogą tego wykonać.

Sołtys Pan Piotr Chyliński

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałem podziękować Pani Wicestaroście, bo faktycznie ta droga jest już teraz przejezdna, dziury są zasypane, ale mam jeszcze prośbę na przyszły rok – czy jest w ogóle opcja, jakaś nadzieja utwardzenia tej drogi. Ja nie mówię o asfalcie, ale żeby jakoś wysypać, bo to jest tylko odcinkami robione, dziury zasypane, gdzie było nieprzejezdne ja wczoraj jechałem na Lipno i jest przejezdna i dziękuję za to. Tylko czy jest jakaś opcja na przyszły rok, żeby posypać chociaż tym kamieniem chociaż przez te lasy. Bo tutaj to tak – częściowo jest dbane przez gminę, bo tam autobus jeździ, to Burmistrz pomaga i naprawiamy to, ale tu w tym lesie to już się tak działo, że było nieprzejezdne.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Takim marzeniem moim i Państwa byłoby, żeby wszystkie drogi były przejezdne (gwar) na pewno jeszcze na tą drogę zainwestujemy.

Radny Pan Redecki

Powrócę do sprawy tej drogi my na tą drogę refundujemy też z pieniędzy sołeckich i chciałem Pani Staroście pokazać zdjęcia jak wygląda ta droga w najlepszym punkcie. Proszę sobie obejrzeć (Pan Radny Redecki pokazał zdjęcia w aparacie telefonicznym Radnej Powiatowej Pani Ani Smużewskiej). Następnie poinformował, że samochodem osobowym nie jest ta droga do przejechania, nawet karetka pogotowia tam nie prezejedzie.

Gwar, dyskusja na temat drogi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, są to święta, gdzie każdy w jakiś sposób to przeżywa. Z tej okazji chciałem Państwu i dla Państwa rodzin złożyć jak najserdeczniejsze życzenia (Przewodniczący składa życzenia).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski również dołączył się do życzeń.

Pkt 11

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk słowami

ZAMYKAM XXXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk