Uchwała Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 października 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 6 listopada 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 listopada 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 grudnia 2017 r.,                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 36.748.622,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 35.322.107,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.426.515,48 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.563.582,49 ".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.127.250,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.475.638,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.651.612,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.563.582,49 zł"

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.378.628,00 , który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciąganych pożyczek w kwocie 398.712,00 

- z zaciąganych kredytów w kwocie 2.815.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.254.730,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.102,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.213.712,00 ".

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.213.712,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


 

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 142.751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zgodnie z zawartą umową i aneksem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. nr SA.0290.1.2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6290 /+/ 165.000,00 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo -  Huta na odcinku 1,05 km”.

2)  Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Ministrem Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2017 r. nr 2017/0154/6542/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6330 /-/ 300.000,00 zł na realizację przedsięwzięcie pn. „Remont i modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem”. Środki zostały zagwarantowane do wykorzystania w roku 2018.

3)  Urealnia się plan finansowy dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/ 2.001,00 zł,

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 8.550,00 zł,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 950,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 150,00 zł,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powaitu)"” /+/ 20,00 zł,

- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /-/ 500,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 „Pozostała działalność” /-/ 200,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oprganizacyjnych” § 0310 /+/ 395.047,00 zł (w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Miasto i Gmina Skępe winna dokonać zapłaty podatku od nieruchomosći od dróg wewnętrznych - art. 2 ust. 4) oraz §0690 /+/ 30,00 zł, § 0910 /+/ 600,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” /-/ 51.000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” /-/ 30.000,00 zł,

- dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” /-/ 35.000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 10.000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 50,00 zł,

- dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /+/ 10,00 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/ 14.888,00 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 10.902,00 zł,

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” /+/ 4.269,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /-/ 6.700,00 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 560,00 

Wydatki zmniejsza się o kwotę 343.537,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

- dział 010 rozdział 01009 „Spółki wodne” /-/ 10.000,00 zł,

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 32.000,00 zł,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /-/ 5.000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 395.047,00 zł (w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Miasto i Gmina Skępe winna dokonać zapłaty podatku od nieruchomosći od dróg wewnętrznych - art. 2 ust. 4).

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powaitu)” /+/ 48.000,00 zł,

- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /+/ 198,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 10.251,00 zł,

- dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” /-/ 25.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 22.043,00 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 10.902,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 10.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 23.000,00 

2)  Urealnienie planu finansowego wydatków w poniższych rozdziałach związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby jednostki oraz korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2016, w tym:

- dział 750 rozdział 75095 „Dostarczanie wody” /-/ 198,00 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 285,00 zł,

- dział 900 rozdział 90004 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 297,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 15/177,00 zł.

3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkola w Skępem w niżej podanych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Postawowa w Skępem /±/ 14.375,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wólce /±/ 288,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/ 2.504,00 zł,

- Publiczne Przedszkole w Skępem /±/ 3.689,00 zł.

4) Zmniejszenie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania"   /-/ 21.251,00 zł.

5) Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” poprzez zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn: „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” o kwotę /-/ 849.288,00 zł. Środki zostały przeniesione na 2018 r. celem kontynuacji w/w zadania.

7)  Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.

Ustala się:

- przychody w kwocie 4.254.730,00 zł.,

- rozchody w kwocie 876.102,00 zł.

Deficyt w kwocie 3.378.628,00 

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 398.712,00 zł,

- przychody pochodzące z kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu w kwocie 2.815.000,00 zł,

-wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł.

Rozchody w kwocie 876.102,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.