Uchwała Nr XL/263/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1875)[1])  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                           

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.                            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/263/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/263/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzzięcia


 

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 36.748.622,57 , kwotę wydatków budżetu w wysokości 40.127.250,57 oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 5.651.612,00 zł. Ustala się deficyt środków na poziomie 3.378.628,00 , który zostanie pokryty przychodami:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 398.712,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie 2.815.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez zmniejszenie planu finansowego w zadaniu pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” /-/ 849.288,00 zł. Środki zostały przeniesione na 2018 r. celem kontynuacji w/w zadania.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.