Uchwała Nr XL/265/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)[1]) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.   Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/265/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/265/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Uzasadnienie

 

Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz niezrealizowanej kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

W niniejszym przypadku wykaz ten dotyczy zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2017 roku, a które z różnych przyczyn nie zostaną zrealizowane przed jego zakończeniem.
W przypadku zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół
w Skępem” sytuacja taka wynika z faktu późnego rozstrzygnięcia przetargu, gdyż dwa pierwsze zakończyły się wynikiem negatywnym, oraz sposobu realizacji inwestycji, która wymagała od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowania projektów wykonawczych. Dlatego też Wykonawca pismem z dnia 23.11.2017 r. wystąpił do Inwestora o przedłużenie terminu wykonania zadania, na co została wyrażona zgoda. Zmiana ta jest zgodna z postanowieniami umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie uchwały jest zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło ... radnych:

- za uchwałą oddano .... głosów,

- przeciw uchwale oddano ... głos,

- wstrzymujących się głosów oddano .... .

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.