Uchwała Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258,  art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34.287.686,00 , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości     32.806.108,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości  1.481.578,00                                                              zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.476.250,00 
zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 37.003.974,00 , z tego:

1)    wydatki bieżące w wysokości     32.098.807,00 ,

2)    wydatki majątkowe w wysokości  4.905.167,00                                                zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.476.250,00 
zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości – 50.614,00 ,

2)  celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 93.567,00 ,

§ 4.  Deficyt budżetu w wysokości 2.716.288,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczek  w kwocie           1.386.288,00

- kredytów  w kwocie          1.330.000,00

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.789.446,00  oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  1.073.158,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    1.000.000,00 zł,

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    2.716.288,00 zł,

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                    z tytułu emisji papierów wartościowych oraz                                                                                                  zaciągniętych pożyczek i kredytów                                          – w kwocie    1.073.158,00 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.  

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 857.288,00  dochodów  i 857.288,00  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 9. 1.  Ustala się dochody w kwocie 86.100,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.100,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 290.000,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2018 rok:

1) wpływy w wysokości  12.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości  12.000,00  zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.   Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.350,00  do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr  8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 1.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  2.716.288,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 1.073.158,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycjei zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. , Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych dotacji


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik7.pdf

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/266/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU

MIASTA I GMINY SKĘPE

NA 2018 ROK

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2018 r. korzystał z następujących przepisów prawnych:

 1. ustawa o samorządzie gminnym,
 2. ustawa o finansach publicznych,
 3. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 4. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 5. ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 6. ustawa o systemie oświaty,
 7. Karta Nauczyciela,
 8. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów
  i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 9. inne

Sporządzając budżet uwzględniono również Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miastai Gminy Skępe z dnia 9 października 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018. Wzięto również pod uwagę projekty uchwał okołobudżetowych określających wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatęza zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości 2,20 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2018 rokw wysokości 4,00 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok określono
w wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok nie dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2017.

Stawki podatku od środków transportowych ustalono na poziomie roku 2017.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 197,06 zł za 1 m3 ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Porównując prognozowaną kwotę subwencji ogólnej z prognozowanymi wielkościami roku 2017 nastąpiło zmniejszenie części oświatowejo kwotę 71.477,00 zł. iczęści równoważącej o kwotę 3.430,00 zł. oraz zwiększenie części wyrównawczej o kwotę 865.892,00 zł.

 Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2018 rokbrał pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji, takich jakbudowa sieci wodociągowych, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo,przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne czy przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie jak również innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej gminy.

Uruchomiona nowa perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020pozwoliła na włączenie do budżetu na 2018 rok środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie majątkowe„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce” w kwocie 979.901,00 zł jak również środkówz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona zadanie majątkowe „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 111.677,00 zł.

Projekt budżetu na wydatki inwestycyjne zakłada kwotę 4.905.167,00 zł tj. 13,26 %wszystkich wydatków, natomiast na wydatki bieżące kwotę 32.098.807,00 zł tj. 86,74 % wszystkich wydatków.

 Nie zapewniono wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz dla pracowników MGOPS, Urzędu Miasta i Gminy i M-GBP natomiast dla nauczycieli zaplanowano wzrost płac od kwietnia 2018 roku o 5 % (kwota bazowa z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – 2.890,57 zł).Planując budżet uwzględniono również wszystkie zobowiązania wobec pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odpisy dla emerytów i rencistów.

Konstruując budżet uwzględniono dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 200.400,00 złoraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie290.000,00 zł. Wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków w wysokości767.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Ustalono kwotę dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Określono również wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r. 12.000,00 zł. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok Burmistrz Miasta i Gminy zastosował również ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie rozpatrzył złożone w terminie wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

 Biorąc powyższe pod uwagę wielkości budżetu Burmistrz określił po stronie dochodów na kwotę34.287.686,00 zła po stronie wydatków w wysokości 37.003.974,00 zł.Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 2.716.288,00 zł.Źródłem pokrycia planowanego deficytu będąprzychody pochodzące z:

-   kredytu długoterminowego w kwocie 1.330.000,00 zł.

-   pożyczki długoterminowej w kwocie 1.386.288,00 zł.

Ponadto konstruując budżet przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.073.158,00 zł.

Budżet został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

 Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawia projekt budżetu na 2018 rok wraz z częścią opisową zgodnie z następującymi załącznikami:

?        Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok” w tym:

?      „Dochody Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2018 rok”,

?      „Dochody Szkoły Podstawowej w Skępem na 2018 rok”,

?      „Dochody Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny” na 2018 rok”,

?      „Dochody Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2018 rok”

?      „Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2018 rok”

?        Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2018 rok” w tym”:

?      „Wydatki Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2018 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Skępem na 2018 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Wólce na 2018 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Czermnie na 2018 rok”,

?      „Wydatki Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny na 2018 rok”,

?      „Wydatki Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2018 rok”

?      „Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2018 rok”

?        Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku”,

?        Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”,

?        Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”,

?        Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
i Gminy Skępe w 2018 r.”,

?        Załącznik Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.”,

?       Załącznik Nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody

 

 

Plan dochodów  ogółem:   34.287.686,00

 

 

020 – Leśnictwo              5.400,00

w tym:

 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  4.400,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  1.000,00                            

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    1.638.901,00

w tym:

 

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

  uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania

  sądowego i prokuratorskiego 2.500,00

- wpływy z usług    650.000,00

- wpływy z pozostałych odsetek 6.500,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

  ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

  środków europejskich, realizowanych przez jedn.samorz.teryt.

– Projekt „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”    979.901,00

 

630 – Turystyka           3.500,00

w tym:

 

- wpływy z usług (za en. elektr. ul. Plażowa)                   3.500,00

 

700 – Gospodarka mieszkaniowa       139.455,00

w tym:

 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 21.946,00

- wpływy z różnych opłat 12,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                  89.997,00

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 26.000,00

- wpływy z usług (za energię elektryczną z lokali mieszk.)           1.500,00

 

720 – Informatyka           111.677,00

w tym:

 

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

  ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

  środków europejskich, realizowanych przez jedn.samorz.teryt.

– Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”    111.677,00

 

750 – Administracja publiczna           72.210,00

w tym:

 

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz
innych zadań zlec. gminie ustawami 68.200,00

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej

   oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %)               10,00

- wpływy z usług (rozm. telef., en.elektr.-BS Skępe, inne)        4.000,00

 

751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa           1.650,00

w tym:

 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież.

  z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami        1.650,00

 

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

 jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem    8.585.554,00

w tym:

 

- wpływ z podatku od nieruchomości 2.600.000,00

- wpływy z podatku rolnego    159.700,00

- wpływy z podatku leśnego     202.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych    128.000,00 

- wpływy z podatku od spadków i darowizn        130.000,00

- wpływy z opłaty od posiadania psów           200,00

- wpływy z opłaty targowej      9.000,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych    311.000,00

- wpływy z opłaty skarbowej      30.000,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych    86.100,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.824.853,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych      40.000,00

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej

   osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej        13.000,00

 

- wpływy z różnych opłat        3.400,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na

   podstawie odrębnych ustaw  30.000,00

 

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 18.301,00

 

 758 – Różne rozliczenia   10.502.097,00

w tym:

 

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6.661.865,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.758.539,00

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin      76.693,00

- różne rozliczenia finansowe      5.000,00

 

801 – Oświata i wychowanie        1.044.360,00

w tym:

 

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie

  świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 60,00

 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  57.500,00

 

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

  realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 120.000,00

 

- wpływy z różnych opłat          190,00

 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych         18.528,00

 

- wpływy z usług               464.540,00

a) stołówki szkolne i przedszkolne 447.540,00

b) za en.elektr.    4.000,00

c) przewóz posiłków MGOPS 13.000,00

 

-  wpływy z pozostałych odsetek  242,00

 

-  wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 200,00

 

-  wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt.podatku VAT) 20.100,00

 

-  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

   inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

   „Remont i modernizacja hali sportowej przy Miejskim

   Zespole Szkół w Skępem” 363.000,00

 

 852 – Pomoc społeczna     1.323.277,00

w tym:

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki

  na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

  niektóre świadcz.z pom.społecznej, niektóre świadcz.rodzinne 52.000,00

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe,

  celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe  660.000,00

 

- dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zasiłki stałe     217.000,00

 

- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na utrzymanie MGOPS  146.000,00

 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze

  i specjalistyczne usługi opiekuńcze      6.000,00

 

- wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

   usługi opiekuńcze              21.079,00

 

- dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.

  oraz innych zadań zleconych ustawami  158,00

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w zakresie

  dożywiania    221.000,00

 

-  wpływy z pozostałych odsetek           40,00

 

855 – Rodzina     9.415.317,00

w tym:

 

- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na świad.wychow. 5.828.000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia

  rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp.

  emerytalne i rentowe z ubezp. społ.    3.551.400,00

 

- dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.

  oraz innych zadań zleconych ustawami  21.667,00

 

- wpływy z pozostałych odsetek           1.550,00

 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.700,00

 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.444.288,00

w tym:

 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

   na podstawie odrębnych (opł.za gospod.odpadami)    850.288,00

 

- wpływy z różnych opłat (upomnienia za gospod.odpadami,

  wpływy związane z gromadz.środków z opłat i kar za

  korzystanie ze środowiska)                    15.000,00

 

- wpływy z usług (gospodarka ściekowa i ochrona wód)      570.000,00

 

- wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterm.wpłat

  z tytułu podatków i opłat 9.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

 

 

Plan wydatków ogółem:   37.003.974,00

 

 

010 – Rolnictwo i łowiectwo                       54.428,00

w tym:

- spółki wodne 40.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00

(mat.do remontu przepustów i konserwacji

urządzeń melioracyjnych) 

?         zakup usług remontowych 9.000,00

?         zakup usług pozostałych: 11.000,00

- w ramach budżetu gminy 4.500,00

(konserwacja rowów melioracyjnych)

- w ramach Funduszu sołeckiego 6.500,00

  (konserwacja rowów melioracyjnych)

 

 

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 3.000,00

 

- pozostała działalność 11.428,00

?         zakup usług pozostałych 11.328,00

?         różne opłaty i składki 100,00

  

020 – Leśnictwo                                        1.500,00

w tym:

- zakup usług pozostałych         700,00

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)  800,00

 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                   2.508.541,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  (środki bhp dla pracowników)              2.000,00

- wynagrodzenia konserwatorów (4,5 etatu)                 187.117,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne           13.969,00

- składki na ubezpieczenia społeczne                      30.618,00

- składki na FP                   4.649,00

- zakup materiałów i wyposażenia

  (paliwo do samochodu służącego pracownikom do obsługi

   hydrofornii i stacji uzdatniania wody, części i mat.remont.

   sieci wodociąg.)              48.650,00

- energia elektryczna na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody     110.000,00

- usługi remontowe związane z utrzymaniem sieci wodociągowych            15.000,00

- usługi zdrowotne                  300,00

- usługi pozostałe         9.200,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 2000,00

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (badanie wody)         17.000,00

- podróże służbowe krajowe 2.000,00

- różne opłaty i składki 63.000,00

(opł.za korzystanie środowiska, opłaty za umieszczenie

  urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenia)     

- odpisy na zfśs 5.336,00

- koszty postępowania sądowego 2.000,00

  (koszt wszczęcia post.o zapł.należ.za wodę)

- szkolenia pracowników 1.500,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.994.202,00

?         „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”       1.944.202,00

?         „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

w miejscowościach Skępe, Rumunki Skępskie,

Koziołek,Gozdygm.Mochowo–Koziołek – Modrzewie”  50.000,00 

 

600 – Transport i łączność                      1.567.492,00

w tym:

1. utrzymanie dróg gminnych w ramach Funduszu sołeckiego: 238.992,00

- zakup materiałów do remontu dróg 232.539,00

- odśnieżanie dróg 6.453,00

2. utrzymanie dróg gminnych – pozostałe środki 173.700,00

      - zimowe utrzymanie dróg 123.000,00

?   usługa odśnieżania                      80.000,00

?   usługi transp. np. dowóz piasku, soli 10.000,00

?   zakup piasku, soli itp. 30.000,00

?   paliwo i części do sprzętu      

             odśnieżającego drogi 3.000,00                          

     - zakup mat.do remontu dróg i chodników 10.000,00

       (kruszywo, obrzeża, kostka)

     - paliwo i części do sprzętu pracującego na drogach 20.000,00

     - znaki drogowe 9.000,00

     - koszenie poboczy dróg, usuwanie gałęzi 8.000,00

     - walcowanie, kruszenie kruszywa 3.700,00

3.  usługi remontowe  221.700,00

     -  usługa równiarką 50.000,00

     -  usługi w zakresie remontu dróg

        (m.in. remont dróg bitumicznych, łatanie dziur) 171.700,00

4. Różne opłaty i składki 4.000,00

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840.000,00

?      „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej,

                 Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej

                 w miejscowości Skępe” 150.000,00

?      Przebudowa ulicy Plażowej w Skępem” 240.000,00

?      Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej

     w Skępem” 450.000,00

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89.100,00

?      „Wydzielenie działki na poszerzenie drogi gminnej
– ulicy Kwiatowej wraz z wypłatą odszkodowań”      49.600,00

?      „Zakup działki nr ew.265 i 264 w mieście Skępe –

ulica Zachodnia” 39.500,00

 

630 – Turystyka                  21.830,00

w tym:

- utrzymanie plaż             21.830,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

?         zakup energii 7.000,00

?         zakup usług pozostałych

(usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku) 7.100,00

?         usługi obejmujące wykonanie ekspertyz,

analiz, opinii (badania wody w jeziorach) 1.650,00

?         różne opłaty i składki 80,00 

 

700 – Gospodarka mieszkaniowa              30.442,00

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.442,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

?         zakup energii 3.000,00

?         zakup usług pozostałych 4.250,00

(wywóz szamba, usł.kominiarskie, wyceny nieruch.)

?         podatek od nieruchomości 1.674,00

?         kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz. 6.380,00

?         kary i odszkodowania wypł. na rzecz os praw.

i innych jedn. organizacyjnych 12.138,00

 

710 – Działalność usługowa                 77.930,00

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego          77.930,00

?         zakup usług pozostałych 70.000,00

(projekt studium uwarunkowań i kierunków,

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie

projektów decyzji o warunkach zabudowy)

?         różne opłaty i składki 7.930,00

(opłata stała za prace komisji urbanistycznej

opłata za wydanie opinii dot. studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

 

720 – Informatyka            146.842,00

w tym:

- zakup energii 400,00

?           „Infostrada Kujaw i Pomorza”                                      250,00

?           „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w województwie kujawsko-pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”  150,00

- zakup usług pozostałych 15.058,00

?           „Infostrada Kujaw i Pomorza”                                  12.450,00

?           „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 2.358,00

?           „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w województwie kujawsko-pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”  250,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

  „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 131.384,00

 

750 – Administracja publiczna                 2.238.214,00

w tym:

- Urzędy wojewódzkie 143.997,00

?         wynagrodzenia  pracowników USC i OC (2 etaty) 101.569,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.597,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 17.832,00

?         składki na FP 2.827,00

?         nagrody konkursowe 500,00 

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00

?         zakup usług pozostałych 3.500,00

?         opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00

?         podróże służbowe krajowe 300,00

?         odpisy na zfśs 2.372,00

?         szkolenia pracowników 1.500,00

 

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  83.600,00

?         diety dla radnych 75.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

?         zakup środków żywności 2.000,00

?         zakup usług pozostałych 2.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  600,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00              

 

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2.003.455,00

?         środki bhp dla pracowników 3.500,00

?         diety dla sołtysów 52.800,00

?         wynagrodzenia pracowników (23,5 etatu)  1.160.604,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.754,00

?         wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)  31.000,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 145.175,00

?         składki na FP 28.958,00

?         wpłaty na PFRON 16.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 149.500,00

(m.in.olej opał., mat.biurowe, akcesoria komp.,

tonery do drukarek i ksera, części do sprzętu

biurowego, środki czystości itp.)          

?         energia elektryczna 30.000,00

?         usługi remontowe 17.800,00

(m.in. konser.urządz.teletech., naprawy sprzętu)    

?         usługi zdrowotne  600,00

?         usługi związane z utrzymanie urzędu 107.600,00

(m.in. opł.pocztowe, opł.bankowe, aktualizacje

oprogramowań, prenumeraty, obsługa prawna,

obsługa kotłowni, itp.)      

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  17.500,00

?         ryczałty za dojazdy, podróże służbowe 15.000,00

?         podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

?         różne opłaty i składki (ubezp. budynków)  3.800,00

?         odpisy na zfśs 27.864,00

?         podatek od towarów i usług (VAT)  1.000,00

?         koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000,00

(koszty egzekucji komorniczej)       

?         szkolenia pracowników 20.000,00

 

-  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27.000,00

?         nagrody konkursowe 2.000,00 

?         zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00

( mat.reklamowe promujące gminę Skępe)

?         usługi pozostałe 15.000,00

(emisja audycji „Przegląd Wydarzeń z Regionu”,

wykonanie mat.promujących miasto i gminę Skępe)

 

-  Pozostała działalność 43.162,00

?         dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 5.000,00 

?         nagrody konkursowe 2.500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

?         zakup środków żywności 7.000,00

?         usługi pozostałe 7.000,00

?         różne opłaty i składki(składki na rzecz stowarzyszeń)      13.907,00

?         odpisy na zfśs (emeryci) 3.755,00

 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa                  1.650,00

w tym:

- wynagrodzenia pracowników (aktualiz. list wyborców)  502,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 77,00

- składki na FP 13,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.058,00

 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 284.582,00

w tym:

-  Komendy powiatowe Policji 10.000,00

?         wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowyna zakup

          sprzętu i wyposażenia dla Posterunku Policji w Skepem   10.000,00

 

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, sprzętu bojowego,

  orkiestry OSP w tym:  274.582,00

?         wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.  1.000,00

?         udział w dział. ratow. lub szkol. p.poż.  20.000,00

?         wynagrodzenia pracowników (1,5 etatu)  53.962,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.153,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 9.274,00

?         składki na FP 1.465,00

?         wynagrodzenie bezosobowe 30.000,00

?         nagrody konkursowe 5.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 78.649,00

- w ramach Funduszu sołeckiego    6.649,00

  (zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego,

  mat.do wykonania wiaty dla wozu bojowego)

- w ramach budżetu gminy

  (m.in. paliwo do sam.bojowych, opał,

   umundurowanie, mat.remontowe)  72.000,00

?         zakup środków żywności 4.500,00

?         energia elektryczna 22.000,00

?         usługi remontowe 10.000,00

?         usługi zdrowotne (badania)  800,00

?         usługi pozostałe 16.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  2.500,00

?         różne opłaty i składki (ubezp. budynków)  13.000,00

?         odpisy na zfśs 1.779,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

757 – Obsługa długu publicznego           230.000,00

w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów 230.000,00

 

758 – Różne rozliczenia            144.181,00

w tym:

- rezerwa ogólna 50.000,00

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 94.181,00              

 

801 – Oświata i wychowanie                        12.628.352,00

w tym:

- Szkoły podstawowe 5.725.722,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224.516,00

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)

?         wynagrodzenia pracowników 3.215.313,00

(nauczyciele, administracja i obsługa – 67,2 etatu)

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.190,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 595.378,00

?         składki na FP 91.858,00

?         wynagrodzenia bezosobowe  200,00

?         nagrody konkursowe 4.200,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 165.953,00

(olej opałowy, węgiel, środki czystości, druki,

art.biurowe, mat.remontowe)

?         środki dydaktyczne i książki 19.787,00

?         energia elektryczna 61.994,00

?         usługi remontowe 27.171,00

(konserwacje i naprawy sprzętu)

?         usługi zdrowotne 6.080,00

?         usługi związane z utrzymaniem szkół 41.995,00

(wywóz odpadów, wywóz szamba, odprowadzenie

ścieków, przedłużenie licencji oprogramowania,

prowizje bankowe, inne)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  10.200,00

?         podróże służbowe krajowe 2.511,00

?         różne opłaty i składki (ubezp. budynków)  10.500,00

?         odpisy na zfśs 166.338,00

?         podatek od nieruchomości 250,00

?         podatek od towarów i usług 5.000,00

?         szkolenia pracowników 2.000,00

?         wydatki inwstycyjne - zadanie pn. "Modernizacja hali

  sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem 849.288,00

 

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 453.839,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)  28.973,00

?         wynagrodzenia pracowników (naucz.6,76 etatu)  308.816,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.150,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 58.513,00

?         składki na FP 8.764,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00

(art. biurowe, druki szkolne)  

?         środki dydaktyczne i książki 2.200,00

?         usługi zdrowotne 500,00

?         zakup usług od innych jst 2.000,00

(opłata za dzieci uczeszcz.do oddz. przedszk.

na terenie innej gminy) 

?         podróże służbowe krajowe 350,00

?         odpisy na zfśs 19.473,00

 

- Przedszkola 1.824.356,00

?         dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

            jednostki systemu oświaty – Przedszkole

            Niepubliczne „Klub Malucha” 144.000,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)  42.800,00

?         wynagrodzenia pracowników

(naucz., administracja i obsługa – 20,18 etatów)  879.003,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.000,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 153.900,00

?         składki na FP 23.890,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 39.095,00

?         zakup środków żywności 129.520,00

?         środki dydaktyczne i książki 6.950,00

?         energia elektryczna, woda 19.743,00

?         usługi remontowe 7.500,00

(konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń) 

?         usługi zdrowotne 1.400,00

?         usługi związane z utrzymaniem przedszkoli 11.770,00

(odprowadzenie ścieki, wywóz odpadów,

usługi kominiarskie, abonament RTV, inne)

?         zakup usług od innych jst 6.000,00

(opłata za dzieci uczęszcz.do przedszkoli

na terenie innej gminy)      

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00

?         podróże służbowe krajowe 1.050,00

?         różne opłaty i składki (ubezp. budynków)  4.200,00

?         odpisy na zfśs 41.742,00

?         szkolenia pracowników 1.100,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237.193,00

- „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce

   wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele

   edukacyjne”

 

-  Inne formy wychowania przedszkolnego 81.000,00

   (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

    systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nad Rzeczką”)    

 

- Gimnazja 1.762.879,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)    116.600,00

?         wynagrodzenia pracowników 1.123.965,00

(nauczyciele, administracja – 23,5 etatu)    

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.900,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 206.000,00

?         składki na FP 30.000,00

?         nagrody konkursowe 1.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 50.600,00

(olej opałowy, środki czystości, art.biurowe,

druki, tonery do ksera, inne)

?         środki dydaktyczne i książki 6.000,00

?         zakup energii 13.644,00

?         usługi remontowe 5.000,00

?         usługi zdrowotne 2.000,00

?         usługi pozostałe 15.720,00

(odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów,

przedłużenie licencji oprogram., prowizje bankowe)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  4.000,00

?         podróże służbowe krajowe 1.000,00

?         różne opłaty i składki 3.500,00

?         odpisy na zfśs 60.950,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

- Dowożenie uczniów do szkół 732.326,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800,00

?         wynagrodzenia pracowników (6 etatów)  180.537,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.452,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 35.061,00

?         składki na FP 5.256,00

?         wynagrodzenia bezosobowe (płace opiekunek)  5.206,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 53.200,00

(paliwo, części do autobusu)        

?         zakup usług remontowych 10.000,00

(naprawy autobusu)

?         zakup usług zdrowotnych 300,00

?         zakup usług pozostałych 400.000,00

(dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu

dzieci do szkół specjalnych)      

?         podróże służbowe krajowe 800,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 15.000,00

?         odpisy na zfśs 7.114,00

?         podatek od środków transportowych 1.100,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52.164,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 6.398,00

?         podróże służbowe krajowe 3.500,00

?         szkolenia pracowników 42.266,00

 

Wyliczenie:

 

5.216.432Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010 z rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150)

 

5.216.432  x 1 % = 52.164

 

 

- Stołówki szkolne i przedszkolne 674.000,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.050,00

(środki BHP)            

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155.134,00

(administracja i obsługa – 5 etatów)

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.300,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 24.200,00

?         składki na FP 4.200,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 9.546,00

?         zakup środków żywności 438.020,00

?         zakup usług remontowych 4.000,00

?         zakup usług zdrowotnych 700,00

?         zakup usług pozostałych 2.500,00

?         podróże służbowe krajowe 200,00

?         odpisy na zfśs 5.950,00

?         szkolenia pracowników 200,00

?         wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  14.000,00

„Zakup kotła do stołówki szkolnej”

 

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 67.169,00

  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

  innych formach wychowania przedszkolnego

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.710,00 

?         wynagrodzenia pracowników (1,1 etatu) 37.490,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.636,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 9.560,00

?         składki na FP 1.380,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 1.065,00

?         zakup środków żywności 1.376,00

?         środki dydaktyczne i książki 4.121,00

?         zakup energii 266,00

?         usługi remontowe 340,00

?         usługi zdrowotne 25,00

?         usługi pozostałe 280,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 100,00

?         podróże służbowe krajowe 100,00

?         różne opłaty i składki 200,00

?         odpisy na zfśs 3.320,00

?         szkolenia pracowników 200,00

 

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 780.660,00

  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

  szkołach podstawowych

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP) 78.800,00

?         wynagrodzenia pracowników (7,84 etatu) 506.369,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.953,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 97.301,00

?         składki na FP 14.221,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 20,00

?         nagrody konkursowe 88,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 6.650,00

?         środki dydaktyczne i książki 6.306,00

?         zakup energii 2.615,00

?         usługi remontowe 1.493,00

?         usługi zdrowotne 550,00

?         usługi pozostałe 3.217,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 338,00

?         podróże służbowe krajowe 84,00

?         różne opłaty i składki 197,00

?         odpisy na zfśs 23.219,00

?         podatek od nieruchomości 10,00

?         szkolenia pracowników 229,00

 

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 374.482,00

  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

  gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

  prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólokształ.,

  technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

  w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP) 15.100,00

?         wynagrodzenia pracowników (3,96 etatu) 258.360,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.378,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 49.160,00

?         składki na FP 7.222,00

?         nagrody konkursowe 50,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00

?         środki dydaktyczne i książki 2.000,00

?         zakup energii 2.000,00

?         usługi remontowe 370,00

?         usługi zdrowotne 250,00

?         usługi pozostałe 2.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 250,00

?         podróże służbowe krajowe 50,00

?         różne opłaty i składki 100,00

?         odpisy na zfśs 11.602,00

?         szkolenia pracowników 190,00

 

- Pozostała działalność                    99.755,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.000,00

?         stypendia dla uczniów 15.000,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

?         nagrody konkursowe 2.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00

?         usługi pozostałe 1.200,00

?         odpisy na zfśs(emeryci)                                                        76.055,00

 

851 – Ochrona zdrowia               88.100,00

w tym:

- Programy polityki zdrowotnej     2.000,00

?         usługi pozostałe 2.000,00

 

- Zwalczanie narkomanii 3.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 500,00

?         zakup usług pozostałych 2.500,00

 

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.100,00

?         dotacje celowe przekaz. do samorządu wojew.

na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień 400,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00

?         składki na FP 400,00

?         wynagrodzenia bezosobowe   50.500,00

(opiekunowie świetlic środowiskowych, MGKRPA)

?         nagrody konkursowe 500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00

?         zakup środków żywności 6.800,00

?         zakup usług pozostałych 14.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 750,00

?         różne opłaty i składki 250,00

 

 

852 – Pomoc społeczna                              2.609.323,00

w tym:

- domy pomocy społecznej 290.258,00

  (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

    od innych jednostek samorządy terytorialnego)

 

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.050,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 50,00

?         zakup środków żywności 500,00

?         szkolenia pracowników 1.500,00

 

- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające

  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

  w zajęciach w centrum integracji społecznej 52.000,00

 

- świadczenia społeczne na zasiłki okresowe, celowe

  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe 740.000,00

- świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe 94.000,00

 

- świadczenia społeczne na zasiłki stałe 217.000,00

 

- utrzymanie MGOPS 626.195,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 1.600,00

?         wynagrodzenia pracowników (8 etatów) 402.139,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.020,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 77.345,00

?         składki na FP 11.005,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 34.200,00

(art.biurowe, druki, tonery, programy i licencje,

prasa, książki)

?         zakup usług remontowych 2.200,00

?         zakup usług zdrowotnych 300,00

?         usługi związane z utrzymaniem MGOPS 44.000,00

(usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe,

usługi informatyczne)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.500,00

?         podróże służbowe krajowe 1.000,00

?         różne opłaty i składki 800,00

?         odpisy na zfśs 9.486,00

?         podatek od nieruchomości 600,00

?         szkolenia pracowników 6.000,00

 

- usługi opiekuńcze 201.487,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 260,00

?         wynagrodzenia pracowników (4 etaty) 120.267,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.987,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 27.803,00

?         składki na FP 3.956,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 18.480,00

?         zakup usług zdrowotnych 100,00

?         zakup usług pozostałych 6.660,00

?         podróże służbowe krajowe 11.033,00

?         odpisy na zfśs 4.941,00

 

- pomoc w zakresie dożywiania 368.333,00

?         świadczenia społeczne    

 - Program - „Pomoc państwa w zakresie

    dożywiania” z tego:                                                    368.333,00

    * budżet gminy (40 %)          147.333,00

    * budżet państwa (60 %)        221.000,00

 

- pozostała działalność 18.000,00

?         świadczenia społeczne 3.000,00   

?         zakup usług pozostałych 15.000,00

 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          333.658,00

w tym:

- Świetlice szkolne 211.034,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP) 14.800,00

?         wynagrodzenia nauczycieli (3 etaty) 144.480,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.700,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 28.100,00

?         składki na FP 4.300,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 1.349,00

?         środki dydaktyczne i książki 1.300,00

?         usługi zdrowotne 300,00

?         podróże służbowe krajowe 65,00

?         odpisy na zfśs 8.640,00

 

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19.310,00

?         wynag.osobowe pracowników (godz.ponadwym.) 15.560,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 550,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 2.780,00

?         składki na FP 420,00

 

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 101.713,00

?         zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 700,00

?         stypendia dla uczniów 90.313,00

 (wkład własny gminy)

?         inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka) 10.000,00

?         pozostałe odsetki 700,00

 

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.601,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 350,00

?         podróże służbowe krajowe 150,00

?         szkolenia pracowników 1.101,00

 

  Wyliczenie:

 

160.040 Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010 z rozdz. 85401, 85404)

 

160.040  x 1 % = 1.601

 

 

855 – Rodzina   9.554.596,00

w tym:

- świadczenie wychowawcze 5.833.000,00

?         zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 5.000,00

?         świadczenia społeczne 5.741.872,00

?         wynagrodzenia pracowników (2 etaty) 64.875,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.251,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 12.076,00

?         składki na FP 1.554,00

?         odpisy na zfśs 2.372,00

 

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment.

  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

  ubezpieczenia społecznego w tym: 3.559.100,00

?         zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 7.700,00

?         świadczenia społeczne 3.301.401,00

?         wynagrodzenia pracowników (3 etaty) 74.473,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.220,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 159.718,00

?         składki na FP 3.031,00

?         odpisy na zfśs 3.557,00

 

- wspieranie rodziny 162.496,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.840,00

?         wynagrodzenia pracowników (2 etaty) 52.891,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.165,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 12.011,00

?         składki na FP 1.709,00

?         usługi zdrowotne 150,00

?         zakup usług przez jst od innych jst 78.858,00

?         podróże służbowe krajowe 6.500,00

?         odpisy na zfśs 2.372,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.316.955,00

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 773.720,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 6.000,00

?         wynagrodzenia osobowe (5 etatów) 192.229,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.687,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 30.187,00

?         składki na FP 4.588,00

?         zakup materiałów i wyposażenia

(m.in. paliwo do sprzętu, części i mat.remontowe,

wapno, środek superfloc na oczyszcz.ścieków) 65.000,00

?         energia elektryczna 174.000,00

?         usługi remontowe

(m.in. naprawa sprzętu na oczyszczalni ścieków

i przepompowniach ścieków) 35.000,00

?         usługi zdrowotne 500,00

?         usługi pozostałe 15.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 7.000,00

?         usługi obejmujące wykon. ekspertyz, analiz, opinii 15.000,00

(badania osadu na oczyszczalni)

?         podróże służbowe 600,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za

umieszcz.urządzeń kanaliz.w pasie drogowym) 70.500,00

?         odpisy na zfśs 5.929,00

?         szkolenia pracowników 500,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000,00

(„Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej,

Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej,

Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej,

Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej

oraz w miejscowości Józefowo”)

 

- Gospodarka odpadami 897.288,00

?         wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 32.715,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.621,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 6.075,00

?         składki na FP 866,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

?         usługi pozostałe 841.288,00

(m.in.odbiór i zagosp.odpadów komunalnych,

usł.pocztowe, aktualiz.oprogram., utylizacja azbestu)

?         zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii (monitoring składowiska odpadów) 5.043,00

?         podróże służbowe krajowe 1.000,00

?         odpisy na zfśs 1.186,00

?         koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(koszty egzekucji komorniczej) 3.000,00

?         szkolenia pracowników 1.500,00

 

- Oczyszczanie miast i wsi 46.050,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00

(m.in. paliwo i części do śmieciarki,

worki na śmieci, kosze uliczne itp.) 

?         usługi remontowe 4.000,00

(naprawy śmieciarki)

?         usługi pozostałe 24.350,00

(odbiór odpadów z nieruch.gminnych niezamieszk.)

?         różne opłaty i składki 700,00

?         podatek od środków transportowych 1.000,00

 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 587.958,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 6.500,00

(środki BHP) 

?         wynagrodzenia pracowników (11 etatów) 431.367,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.634,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 70.000,00

?         składki na FP 11.103,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 19.271,00

(m.in. paliwo i części do kosiarek, środki

do utrzymania zieleni, sadzonki itp.) 

?         usługi remontowe (naprawy kosiarek) 2.000,00

?         usługi zdrowotne 500,00

?         zakup usług pozostałych 1.150,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.500,00

?         podróże służbowe krajowe 1.390,00

?         odpisy na zfśs 13.043,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Schroniska dla zwierząt 158.150,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

?         zakup usług pozostałych 156.150,00

(odbiór i utrzymanie bezdomnych zwierząt)  

 

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 223.346,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 8.046,00

- w ramach budżetu gminy 2.000,00

(m.in. mat.elektryczne na oświetl.uliczne)    

- w ramach Funduszu sołeckiego 6.046,00

             (zakup zabudowy opraw oświetleniowych

             wraz z montażem w miejsc.Radziochy, Sarnowo)

?         zakup energii 120.000,00

?         zakup usług remontowych 85.000,00

(konserwacja oświetlenia ulicznego) 

?         usługi pozostałe 10.000,00

(podniesienie standardu oświetlenia, opracow.

dokum.dla potrzeb udziel.zamów.na dostawę energii)

?         różne opłaty i składki 300,00

 

- Pozostała działalność 630.443,00

?         dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie

  zadań zleconych do realizacjifundacjom   5.000,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(środki BHP, ekwiw.za używanie wł.odzieży) 18.000,00

?         wynagrodzenia pracowników interw.(10 etatów) 210.000,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.766,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 57.104,00

?         składki na FP 8.139,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 111.769,00   

- w ramach budżetu gminy 109.369,00

  (m.in. paliwo i części do sprzętu komun.,

   mat.remontowe do prac w gosp.komun.,

   środki czystości, inne)    

- w ramach Funduszu sołeckiego 2.400,00

  (zakup materiałów na utrzymanie boiska

  sportowego i placu zabaw)                            

?         energia elektryczna 40.000,00

?         zakup usług remontowych 68.000,00

(naprawy sprzętu komunalnego)      

?         zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)  5.000,00

?         zakup usług pozostałych 34.108,00

- w ramach budżetu gminy 32.108,00

  (najem masztu do monitoringu, usługi

   weterynaryjne, przeglądy techniczne)

- w ramach Funduszu sołeckiego 2.000,00

  (konserwacja placu zabaw w m.Wioska)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  2.100,00

?         podróże służbowe krajowe 400,00

?         różne opłaty i składki 21.200,00

?         odpisy na zfśs 11.857,00

?         wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00

(„Zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz

z transportem i montażem”)

 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              1.069.325,00

w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – fundusz sołecki 20.273,00

?         nagrody konkursowe 2.537,00

(organiz. warsztatów i zajęć promujących sołectwa

?         zakup materiałów i wyposażenia 7.308,00

(organiz. warsztatów i zajęć promujących sołectwa)

?         zakup środków żywności 10.428,00

(organiz. warsztatów i zajęć promujących sołectwa)

 

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 638.100,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00

- w ramach budżetu gminy 3.510,00

  (zakup materiałów i środków czystości

   do świetlic wiejskich)

- w ramach Funduszu sołeckiego 21.490,00

  (zakup materiałów, wyposażenia, środków

   czystości do świetlic wiejskich, zakup

   kosiarki i wykaszarki spalinowej wraz z mat.

   eksploatacyjnymi w celu koszenia terenu

   wokół świetlicy wiejskiej)

?         zakup energii 12.000,00

?         zakup usług pozostałych 1.000,00

?         różne opłaty i składki 100,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000,00

(„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej

    w Żuchowie”)

 

- Centra kultury i sztuki 185.952,00

?         wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum

Kult.-Oświat.-Rek.Skępe i Wólka (2 etaty) 63.321,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.699,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 11.693,00

?         składki na FP 1.667,00

?         nagrody konkursowe 8.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00

(m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości,

mat.do organizacji zajęć z dziećmi, mat.do

organizacji Dni Skępego i dożynek)          

?         zakup środków żywności 5.000,00

?         energia elektryczna 5.000,00

?         zakup usług remontowych 5.000,00

?         usługi pozostałe 50.000,00

(m.in. organizacja Dni Skępego i dożynek,

wywóz nieczystości stałych)   

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.000,00

?         różne opłaty i składki 700,00

?         odpisy na zfśs 2.372,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Biblioteki 200.000,00

  (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury)

 

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000,00

  (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

   remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

    jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych)

 

926 – Kultura fizyczna i sport  96.033,00

w tym:

- Obiekty sportowe 66.033,00

?         wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) 30.068,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.398,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 5.581,00

?         składki na FP 796,00

?         nagrody konkursowe 2.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 6.200,00

(m.in. puchary, medale na zawody sportowe,

środki czystości, wyposażenie boiska)     

?         środki żywności 700,00

?         energia elektryczna 4.604,00

?         zakup usług pozostałych 11.000,00

(m.in. czyszczenie murawy boiska, przewóz osób

na zawody i turnieje sportowe)       

?         podróże służbowe krajowe 500,00

?         różne opłaty i składki 500,00

?         odpisy na zfśs 1.186,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Pozostała działalność 30.000,00

  (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

   zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)

 

 

 

 

Część opisowa do planu wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

 

 

1.  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie.

 

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na terenach, które ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy oraz trudne warunki terenowo – lokalizacyjne np. występowania kolizji z naziemnymi sieciami kolejowymi nie zostały dotychczas zwodociągowana. Inwestycja zastała zapoczątkowana w 2017 roku zawarciem umowy
z wykonawcą projektu technicznego, którego wykonanie przewidziane jest na 2018 rok. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. Przygotowana dokumentacja będzie podstawą realizacji inwestycji w przyszłości. Docelowo w wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 4 km sieci wodociągowej wraz 5 szt. przyłączy obiektowych.

 

2.  Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce.

 

Przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez jej rozbudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem będzie zwiększenie wydajności tego obiektu, a w przyszłości pozwoli na budowę kolejnych odcinków wodociągu, co obecnie ze względu na niewystarczającą wydajność SUW jest niemożliwe. Zadanie jest realizowane od 2015 roku, w którym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany w 2016 r. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 28.837,00 zł, zaś na 2018 rok, a więc rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie w kwocie 1.944.202,00 zł. Zadanie objęte jest wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 979.901,00 zł.

 

3. Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe.

 

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2014 roku i polega na kompleksowej przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, która obejmuje wykonanie odwodnienia, podbudowy
z kruszyw łamanych oraz okrawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Ponadto inwestycja zakłada również wykonanie oświetlenia części ulic. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie oświetlenia obejmującego ulice Topolową, Kasztanową oraz Akacjową. Działania obejmować będą wykonanie przyłącza, położenie kabla zasilającego oraz  budowę ok. 25 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Na ten cel zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, zaś wartość całej inwestycji realizowanej do 2022 roku została skalkulowana na kwotę 1.699.000,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

 

4.  Przebudowa ulicy Plażowej w Skępem.

 

Zadanie polega na przebudowie ulicy Plażowej na odcinku wzdłuż plaży nad Jeziorem Wielkim w Skępem. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ok. 220-metrowy odcinek drogi w technologii kostki brukowej położonej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej. Całość zostanie okrawężnikowana. Szerokość drogi to ok. 4-5 m. Połączy ona dwa utwardzone w ten sam sposób odcinki drogi tworząc szlak przeznaczony przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Podstawowym założeniem inwestycji jest podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obszaru.

 

5.  Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem.

 

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Prostej i części ulicy Kolejowej o łącznej długości ok. 430 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną (kwota 22.181,00 zł.), natomiast realizacja zadania będzie mieć miejsce w 2018 roku, a planowane nakłady na ten cel wyniosą 450.000,00 zł. Podstawowym celem zadania jest poprawa poziomu technicznego tej infrastruktury, który w obecnej chwili jest niezadawalający i nie pozwala na w miarę normalne użytkowanie tych ciągów drogowych, szczególnie w okresach intensywnych opadów bądź wiosennych roztopów.

 

6.  Wydzielenie działki na poszerzenie drogi gminnej – ulicy Kwiatowej wraz z wypłatą odszkodowań.

 

Inwestycja polega na wydzieleniu z działki nr ew. 938/1 położonej w mieście Skępe,
ul. Kwiatowa  terenu pod  poszerzenie projektowanych i istniejących dróg gminnych oraz wypłatę odszkodowania za przejęty grunt. Na w/w obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Skępem nr XXXI/227/2009 z dnia 30.06.2009 r. w którym to zostały przewidziane poszerzenia ulicy Kwiatowej oraz nowe drogi gminne. Wartość zadania oszacowano na kwotę 49.600,00 zł.

 

7.  Zakup działki nr ew. 265 i 264 w mieście Skępe – ulica Zachodnia.

 

Inwestycja polega na wykupie działek nr ew. 265, 264 od osób prywatnych w związku
z faktem, iż poprzez działkę 265 przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa a także częściowo zajęta jest pod drogę gminna a działka nr ew. 264 zajęta jest pod drogę gminną.

Na finansowanie zadania zaplanowano kwotę 39.500,00 zł.

 

8.  Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

 

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod ta sama nazwą. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego firma ThinkIT prowadziła analizę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach opracowywanego projektu aplikacyjnego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Efektem finalnym działań przygotowawczych jest raport z analizy, który wskazuje potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w zakresie objętym projektem. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Koszt realizacji zadania w 2018 roku to kwota 131.384,00 zł, z czego kwota 111.677,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

9. Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne.

 

Inwestycja polega na podjęciu działań remontowo - budowlanych budynku wykorzystywanego w chwili obecnej na cele przedszkolne, a także budynków przyległych tj.: biurowego oraz zabytkowej oficyny i utworzeniu na ich bazie obiektu przedszkolnego, który będzie mógł pomieścić 100 dzieci. W roku 2017 przygotowano dokumentację techniczną, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Łączny koszt inwestycji, której ukończenia zaplanowano na 2020 rok został oszacowany na kwotę ponad 2,3 mln zł, z czego w 2018 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 237.193,00 zł.

 

10.  Zakup kotła do stołówki szkolnej.

 

Inwestycja polega na zakupie nowego kotła warzelnego elektrycznego dla potrzeb stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Wartość zadania oszacowano na kwotę 14.000,00 zł. W związku z wyeksploatowaniem się dotychczas używanego kotła i jego ciągłymi naprawami zakup kotła jest konieczny do dalszego funkcjonowania stołówki szkolnej.

 

11. Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,  Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 12 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostatnie nie skanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno – ściekową, a także tereny poza jej granicami. Na 2018 rok została zaplanowana w budżecie kwota140.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, z kolei w latach kolejnych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

12. Zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz z transportem i montażem.

 

Zadanie polega na zakupie elementów siłowni zewnętrznej mające na celu budowę
i wzmocnienie mięśni pleców, mięśni ramion, mięśni kończyn dolnych i górnych oraz poprawę ogólnej kondycji fizycznej. Urządzenie służyć będzie lokalnej społeczności sołectwa Wioska. Zakup siłowni sfinansowany zostanie ze środków funduszu sołeckiego. Wartość zadania to kwota 10.000,00 zł.

 

13.  Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

 

Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiej
w Żuchowie. Jej stan techniczny nie zezwala na jej normalne użytkowanie,
a jednocześnie lokalnej społeczności niezbędny jest obiekt, w którym mogłyby się odbywać spotkania, zebrania, zajęcia różnorakich kół zainteresowań i warsztaty. Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego dachu, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na inwestycję przewidzianą do realizacji w 2018 roku zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł, zaś całość wydatków wyniesie 630.280,00 zł.

 

14. Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

 

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji hali sportowej, która obejmuje następujące działania: montaż i demontaż pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, montaż i demontaż stolarki okiennej, wzmocnienie oraz docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wzmocnienie konstrukcji metalowej oraz stóp fundamentowych, wykonanie nowej posadzki sportowej wraz z jej dociepleniem, montaż wydajnych systemów wentylacji i centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Wykonanie wskazanych prac modernizacyjnych jest niezbędne do przywrócenia walorów użytkowych obiektui przywróceniu go do użytkowania, z którego został wyłączony decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wartość przedsięwzięcia to 3.180.000,00 zł. Inwestycja uzyskała m.in. wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 963.000,00 zł.

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.