Uchwała Nr XL/267/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077)  związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)[1])   oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1875)[2])   uchwala się co następuje:

§ 1.  Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.  1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Traci moc Uchwala Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XL/263/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/267/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewziecia


 

Uzasadnienie

 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKĘPE NA LATA 2018-2030

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie,  ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat 2018-2030, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Miasta i Gminy Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2026. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od  dnia 1 stycznia 2011 r., zapisana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia  prognoza finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu
o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2018-2030.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1.Dochody bieżące,

2.Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, z których wyeliminowano wpływy
o charakterze incydentalnym, a następnie za podstawę prognozy na lata następne wzięto pod uwagę prognozowane kwoty z roku 2017. Planując budżet na 2018 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości 2,20 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2018 rok w wysokości 4,00 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok określono
w wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok nie dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2017.

Stawki podatku od środków transportowych ustalono na poziomie roku 2017.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 197,06 zł za 1 m3 ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W 2018 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2017.  Przyczyną obniżenia są m.in. zaplanowane mniejsze środki wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.481.578,00 zł. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2018 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie majątkowe „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce” w kwocie 979.901,00 zł jak również środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie majątkowe „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 111.677,00 zł. Ponadto pozyskano środki w formie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” w kwocie 300.000,00 zł.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych, na które zgłoszono rzeczywiste zapotrzebowanie i w związku z tym dokonano wyceny niezbędnej do wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn.zm.),  która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1.Wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- związane z funkcjonowaniem organów JST,

2.Wydatki majątkowe.

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2018 - 2026 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Planowanie wydatków majątkowych w wysokości 4.905.167,00 zł wynika przede wszystkim z oczekiwań lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowych, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne, modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem czy przebudowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie jak również innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej gminy.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2017 r. zobowiązania jak i te planowane w latach kolejnych. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikają z podpisanych umów kredytowych. Zostały one ujęte w rozchodach budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Skępe  na koniec 2018 roku wyniesie 11.631.099,00 zł i jest ono większe o kwotę 2.716.288,00 zł w stosunku do roku 2017.

W roku 2018 prognoza spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 243 ufp zostaje również spełniony w latach następnych. Stan i obsługa zadłużenia będą zmniejszać się z roku na rok co wskazuje załączona prognoza kwoty długu i spłat na rok 2018 i lata następne (zał. Nr 1).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje równowagę budżetową wynikającą z relacji Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe tworząc projekt budżetu na rok 2018 i wieloletnią prognozę finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2018 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.403.158,00 zł oraz pożyczki długoterminowej w wysokości 1.386.288,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu 2017 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2018 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Przesłanką wpływającą również na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 30 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W roku 2019 gmina uzyska umorzenie w wysokości 63.000,00 zł natomiast w 2021 roku kwota umorzenia to 332.773,00 zł.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 707.301,00 zł jednakże jak pokazują dane historyczne powinna się ona zwiększyć o kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł z tytułu wypracowania wolnych środków, co jest wartością zadowalającą i zabezpieczającą prawidłową realizację budżetu roku 2018.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF zostały przygotowane w oparciu środki własne, jednakże z założeniem ich dofinansowania w przyszłych latach. Wraz z sukcesywnym zawieraniem umów o dofinansowanie będą wycofywane środki własne a w to miejsce wprowadzane środki zewnętrzne. Doprowadzi to do normalizacji wybranych wskaźników w latach 2018-2026 .

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2026, który obejmuje:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 15.458,00 zł i dotyczą projektów:

Infostrada Kujaw i Pomorza

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast Miasto i Gmina Skępe jest partnerem i odbiorcą usług, będących jego rezultatem. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. W ramach projektu wdrażane będą takie usługi jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, moduły tematyczne (np. e-edukacja, e-zdrowie), system informacji przestrzennej. Do korzystania z tych usług Miasto i Gmina Skępe otrzymała serwer i szafę serwerową. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2012-2022 szacowane są na kwotę 30.420,00 zł. z czego w 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 12.700,00 zł.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, realizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu wsparciem objęte są klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2013-2022 szacowane są na kwotę 8.476,00 zł. z czego w 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 400,00 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod ta sama nazwą. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego firma ThinkIT prowadziła analizę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach opracowywanego projektu aplikacyjnego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Efektem finalnym działań przygotowawczych jest raport z analizy, który wskazuje potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w zakresie objętym projektem. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2026 szacowane są na kwotę 82.273,00 zł. z czego w 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 2.358,00 zł.

-wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 1.671.385,00 zł i dotyczą projektów:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod ta sama nazwą. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego firma ThinkIT prowadziła analizę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach opracowywanego projektu aplikacyjnego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Efektem finalnym działań przygotowawczych jest raport z analizy, który wskazuje potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w zakresie objętym projektem. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2020 szacowane są na kwotę 188.691,00 zł. Koszt realizacji zadania w 2018 roku to kwota 131.384,00 zł, z czego kwota 111.677,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez jej rozbudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem będzie zwiększenie wydajności tego obiektu, a w przyszłości pozwoli na budowę kolejnych odcinków wodociągu, co obecnie ze względu na niewystarczającą wydajność SUW jest niemożliwe. Zadanie jest realizowane od 2015 roku, w którym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany w 2016 r. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 28.837,00 zł, zaś na 2018 rok, a więc rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie w kwocie 1.540.001,00 zł. Zadanie objęte jest wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,

c)  wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2. – występują one w podziale na wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 2.880.682,00 zł i obejmują następujące zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,  Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 12 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostatnie nie skanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno – ściekową, a także tereny poza jej granicami. Na 2018 rok została zaplanowana kwota 140.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, z kolei w latach kolejnych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.Wartość inwestycji przewidzianej do realizacjiw latach 2015-2022 oszacowano na kwotę 840.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec – Jarczewo

Inwestycja polega na przebudowie gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec - Jarczewo na odcinku ok. 4 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2020 oszacowano na kwotę 83.000,000 zł, która w chwili obecnej obejmuje wyłącznie koszty przygotowawcze w postaci dokumentacji projektowej.

Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Przedsięwzięcie polega na budowie około 40 km sieci wodociągowej, której zadaniem jest zapewnienie dostępu do bieżącej wody niemalże wszystkim mieszkańcom gminy Skępe. W 2016 roku został wybrany wykonawca projektu technicznego, który będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 oszacowano na kwotę 652.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Wólka – działki

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Wólka. Konieczność realizacji inwestycji wynikaz faktu, iż teren ten jest gęsto zabudowany domami rekreacyjnymi, co uzasadnia budowę sieci rozdzielczej. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2011-2020 oszacowano na kwotę 552.000,00 zł. Samorząd Miasta i Gminy Skępe wystąpi o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, która zastąpi obecnie funkcjonującą, wzniesioną jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przestarzała technologia sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać wyśrubowane normy oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Modernizacja stacji również jest nieuzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż wymianie podlegać będzie cała część technologiczna, a zapewnienie funkcjonowania stacji wymagałaby przeniesienia całej technologii na zewnątrz, co zdecydowanie podniosłoby koszty. Należy pamiętać, iż ujęcie w Skępem zaopatruje w wodę ponad połowę mieszkańców gminy, dlatego ta inwestycja jest tak ważna. W 2015 roku wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę,a następnie projekt został wykonany oraz uzyskano pozwolenie na budowę, a kosztyz tego tytułu wyniosły 52.801,47 zł a całość inwestycji szacowana jest na kwotę 1.638.000,00 zł i będzie wydatkowana w trakcie realizacji inwestycji w latach 2015-2022. Dokumentacja będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Inwestycja polega na podjęciu działań remontowo - budowlanych budynku wykorzystywanego w chwili obecnej na cele przedszkolne, a także budynków przyległych tj.: biurowego oraz zabytkowej oficyny i utworzeniu na ich bazie obiektu przedszkolnego, który będzie mógł pomieścić 100 dzieci. W roku 2017 przygotowano dokumentację techniczną, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Łączny koszt inwestycji, której ukończenia zaplanowano na 2020 rok został oszacowany na kwotę ponad 2,3 mln zł, z czego w 2018 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 237.193,00 zł.

Modernizacja remizy OSP we Wiosce

Zadanie polega na kompleksowej rozbudowie i modernizacji remizy OSP w Wiosce obejmującej m.in. remont pomieszczeń, wymianę dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz jej wyposażenie. Ponadto zostanie zainstalowany monitoring. Docelowo powstać ma obiekt stanowiący swoiste centrum edukacyjno-ekologiczne, które będzie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców tego terenu, ale przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych. W latach 2017 - 2019 zostanie wykonany projekt techniczny, który będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tzw. działań rewitalizacyjnych. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2017-2019 oszacowano na kwotę 50.000,00 zł.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez jej rozbudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem będzie zwiększenie wydajności tego obiektu, a w przyszłości pozwoli na budowę kolejnych odcinków wodociągu, co obecnie ze względu na niewystarczającą wydajność SUW jest niemożliwe. Zadanie jest realizowane od 2015 roku, w którym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany w 2016 r. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 28.837,00 zł, zaś na 2018 rok, a więc rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie w kwocie 404.201,00 zł. Zadanie objęte jest wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa ulicy Sportowej

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej długości i szerokości
4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 250.000,00 zł.

Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej,  Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2014 roku i polega na kompleksowej przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, która obejmuje wykonanie odwodnienia, podbudowy z kruszyw łamanych oraz okarawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Ponadto inwestycja zakłada również wykonanie oświetlenia części ulic. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie oświetlenia obejmującego ulice Topolową, Kasztanową oraz Akacjową. Działania obejmować będą wykonanie przyłącza, położenie kabla zasilającego oraz  budowę ok. 25 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Na ten cel zabezpieczono w 2018 roku kwotę 150.000,00 zł, zaś wartość całej inwestycji realizowanej do 2022 roku została skalkulowana na kwotę 1.699.000,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

Przebudowa drogi Kierz –Narutowo

Inwestycja polega na przebudowie drogi Kierz-Narutowo na odcinku ok. 2 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2019 – 2020 to kwota 75.000,00 zł.

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiej
w Żuchowie. Jej stan techniczny nie zezwala na jej normalne użytkowanie, a jednocześnie lokalnej społeczności niezbędny jest obiekt, w którym mogłyby się odbywać spotkania, zebrania, zajęcia różnorakich kół zainteresowań i warsztaty. Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego dachu, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na inwestycję przewidzianą do realizacji w 2018 roku zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł, zaś całość wydatków wyniesie 630.280,00 zł.

Przebudowa ulicy Brzozowej

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Brzozowej na całej jej długości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2021-2022 to kwota 450.000,00 zł.

Rekultywacja Skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)

Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie kompleksu jezior skępskich poprzez zastosowanie metod mechanicznych (np. bagrowanie) jak i fizykochemicznych. Szczegółowy zakres oraz metody zostaną opracowane po przeprowadzeniu badań. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 50.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Prostej i części ulicy Kolejowej
o łącznej długości ok. 430 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną (kwota 22.181,00 zł.), natomiast realizacja zadania będzie mieć miejsce w 2018 roku, a planowane nakłady na ten cel wyniosą 450.000,00 zł. Podstawowym celem zadania jest poprawa poziomu technicznego tej infrastruktury, który w obecnej chwili jest niezadawalający i nie pozwala na w miarę normalne użytkowanie tych ciągów drogowych, szczególnie w okresach intensywnych opadów bądź wiosennych roztopów.

Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Spółdzielczej oraz Przemysłowejo łącznej długości ok. 1450 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W 2016 roku wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy (kwota 9.840,00 zł.), który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz samego wybory wariantu technologicznego realizacji zadania, z kolei sama realizacja zadania będzie mieć miejsce w latach kolejnych. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2020, zaś planowane nakłady wyniosą 250.000,00 zł.

Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem

Zadanie polegać będzie na wymianie dachu na budynku Szkoły Podstawowejw Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając poniżej zlokalizowane sale lekcyjne prowadząc do ich zniszczenia, jak również znajdującego się w nich sprzętu. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 200.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2019.

Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem

Zadanie polegać będzie na wymianie dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając kotłownię prowadząc do zniszczenia znajdujących się w niej urządzeń. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 20.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2019.

Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe

Zadanie realizowane będzie na działce nr 294/17 obręb 4, miasto Skępe. Projektowany budynek zostanie przeznaczony na garażowanie sprzętu gospodarczego tj. koparko ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz pojazdu do wywozu odpadów komunalnych. Budynek będzie posiadał wymiary 12,40 x 12,06 m o wysokości do 6,7 m w kalenicy. Koszt realizacji zadania w latach 2017-2019 oszacowano na kwotę 225.900,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na terenach, które ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy oraz trudne warunki terenowo – lokalizacyjne np. występowania kolizji z naziemnymi sieciami kolejowymi nie zostały dotychczas zwodociągowana. Inwestycja zastała zapoczątkowana w 2017 roku zawarciem umowy z wykonawca projektu technicznego, którego wykonanie przewidziane jest na 2018 rok. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000,00 zł. Przygotowana dokumentacja będzie podstawą realizacji inwestycji w przyszłości. Docelowo w wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 4 km sieci wodociągowej wraz 5 szt. przyłączy obiektowych.

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji hali sportowej, która obejmuje następujące działania: montaż i demontaż pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, montaż i demontaż stolarki okiennej, wzmocnienie oraz docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wzmocnienie konstrukcji metalowej oraz stóp fundamentowych, wykonanie nowej posadzki sportowej wraz z jej dociepleniem, montaż wydajnych systemów wentylacji i centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Wykonanie wskazanych prac modernizacyjnych jest niezbędne do przywrócenia walorów użytkowych obiektu i przywróceniu go do użytkowania, z którego został wyłączony decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wartość przedsięwzięcia to 3.180.000,00 zł. Inwestycja uzyskała m.in. wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 963.000,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2018-2030. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0 .

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone:  Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r., poz. 1457

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.