Uchwała Nr XL/268/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W dniu 27.11.2017 r. wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe skarga na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

Zgodnie z właściwością skarga została przekazana Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem, który następnie przekazał ją do Komisji Rewizyjnej, celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającego zasadność skargi.

Skarżący w skardze podniósł zarzuty:

  1. Na wydaną decyzję z dnia 21.09.2017r., nr MGOPS.5871.284.2017 przyznającą świadczenia wychowawcze na czworo dzieci, gdzie w miesiącu listopadzie 2017r. wstrzymano mu wypłatę świadczenia na syna Marcina, który przebywa pod opieką matki.
  2. Na decyzję w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego z dnia 16.11.2017r. nr MGOPS.5021.558.2017, zarzucając, że ustalono niewłaściwy skład rodziny, tj. troje dzieci.
  3. Na decyzję ze świadczeń rodzinnych z dnia 06.10.2017r. nr MGOPS.5230.153.2017, w której przyznano świadczenia rodzinne na czworo dzieci, gdzie również w miesiącu listopadzie 2017r.  wstrzymano wypłatę świadczeń na syna Marcina, który jest pod opieką matki.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze złożonymi zarzutami oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Ośrodka ustaliła:

Ad.1.Skarżący w dniu 17.08.2017r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na czwórkę dzieci.Decyzją nr MGOPS.5871.284.2017 z dnia 21.09.2017r. skarżącemu zostały przyznane świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. na czworo dzieci: Marcina, Arkadiusza, Tomasza i Piotra w kwocie po 500zł na każde dziecko.

W dniu 22.11.2017r. wpłynął wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego złożony przez żonę skarżącego na dziecko Marcina.

Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r.,poz. 195, ze zm.) -w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez obydwoje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w Dz.U.14.poz.195 ustawy o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Dlatego też, zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pracownik działu świadczeń wychowawczych zwrócił się do działu pomocy społecznej środowiskowej o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u skarżącego i żony skarżącego, celem ustalenia sprawowania opieki nad dzieckiem Marcinem.

Zgodnie z tym art. ustawy, jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku, o którym mowa w art.22 ustawy, wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Dnia 23.11.2017r. zostało wysłane do skarżącego zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zasadności pobierania świadczenia wychowawczego.W tym samym dniu wysłano również zawiadomienie o wstrzymaniu wypłaty świadczenia wychowawczego na dziecko Marcina. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest w trakcie zbierania materiałów dowodowych i nie jest zakończone.

Również w dniu 23.11.2017r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy u żony skarżącego potwierdzający, iż sprawuje ona faktycznie opiekę nad synem Marcinem. Wywiadu u skarżącego pracownik jeszcze nie przeprowadził.

Reasumując powyższe, należy uznać, iż pracownicy działu świadczeń wychowawczych, nie popełnili żadnych uchybień wykonując czynności w ww. sprawie.

Ad.2. W dniu 19.10.2017r. skarżący złożył wniosek w sprawie przyznania zasiłku okresowego.Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez pracownika działu pomocy społecznej środowiskowej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w dniu 08.11.2017r. ustalono, że skarżący ma pod opieką troje, a nie czworo dzieci, gdyż od czasu pobicia syna Marcina przez jego starszego brata Arkadiusza, Marcin przebywa od 30.10.2017r. pod opieką matki.

Decyzją z dnia 16.11.2017r. nr MGOPS.5021.558.2017, na podstawie zebranego materiału dowodowego, odmówiono skarżącemu przyznania zasiłku okresowego z uwagi na dochód – 2 604,82zł przekraczający wysokość kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej – 2 056,00zł( 4 osoby x 514 zł).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 2ustawy o pomocy społecznej - zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Skarżący na podstawie ustaleń pracownika socjalnego decyzją nr MGOPS.5022.390.2017 z dnia 16.11.2017r. otrzymał świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie po 60zł przez 3 miesiące od października do grudnia 2017r. Do tej formy pomocy skarżący został zakwalifikowany, gdyż w tym przypadku kryterium wynosi 150%.

Reasumując należy stwierdzić, iż postępowanie administracyjne prowadzone przez pracownika działu pomocy społecznej środowiskowej zostało przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującym prawem.

Ad. 3. W sprawie świadczeń rodzinnych skarżący złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w dniu 28.08.2017r. na okres zasiłkowy 2017/2018. Decyzją nr MGOPS.5230.153.2017 z dnia 06.10.2017r. skarżącemu przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci: Marcina, Piotra, Arkadiusza i Tomasza na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

W dniu 24.11.2017r. pracownik działu świadczeń rodzinnych wysłał skarżącemu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu zmiany lub uchylenia świadczeń przyznanych decyzją nr MGOPS.5230.153.2017 z dnia 06.10.2017 r. na syna Marcina, ponieważ w dniu 22.11.2017r. matka dziecka Marcina złożyła wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

W dniu 24.11.2017r. wysłano również do skarżącego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego decyzją nr MGOPS.5232.55.2017 z dnia 26.07.2017r. na syna Marcina, ponieważ w dniu 22.11.2017r. matka dziecka Marcina złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na syna.

W dniu 24.11.2017r. zostało także wysłane do skarżącego zawiadomienie o wstrzymaniu wypłaty od 01.11.2017r. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz zasiłku pielęgnacyjnego na syna Marcina z powodu wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymania ww. świadczeń. Ponadto w dniu 22.11.2017r. pracownik działu świadczeń rodzinnych wystąpił z prośbą do działu pomocy społecznej środowiskowej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie przebywania (od kiedy) oraz ustalenie, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem Marcinem. Zgodnie, bowiem z art.27 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych:W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych, świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje. Postępowanie w tej sprawie jest w trakcie zbierania materiałów dowodowych i nie jest zakończone.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż pracownik działu świadczeń rodzinnych nie popełnił żadnych uchybień wykonując czynności w ww. sprawie.

Analizując podnoszone przez skarżącego zarzuty i dokumentację zgromadzoną w toku prowadzonych postępowań, po złożeniu wyjaśnień przez Kierownika Ośrodka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. ustaliła, że pracownicy wykonując czynności służbowe zachowali należytą staranność oraz postępowali zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Zatem, w ocenie KomisjiRewizyjnej skargę należało uznać za bezzasadną.