PROTOKÓŁ Nr VII/XL/2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 grudzień 2017 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski – Burmistrz

O       Barbara Leśniewska – Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

O       Piotr Rzepka – Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska – Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska – Kierownik ds. Oświaty

O       Krzysztof Małkiewicz – Inspektor

 

Serdecznie witam Państwa na Sesji Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam kierowników jednostek, witam sołtysów, witam mieszkańców Miasta i Gminy i oczywiście witam Szanownych Radych.

 

Następnie otworzył XL - Sesję Rady Miejskiej słowami:

Otwieram XL SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokółu XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.,

c)     przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 5

1)         wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu;

2)         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

3)         odczytanie opinii RIO;

4)         odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;

5)         dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

6)         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 – druk nr 6.

8.      Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.   Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady 100% frekwencja (w załączeniu lista obecności). Spóźniła się radna Pani Maria Kuczmarska weszła na salę posiedzeń jak był omawiany pkt 5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków – druk nr 4.

Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2017 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 14 radnych).

Następnie Pan Przewodniczący Rady – skierował pytanie kto z Państwa ma uwagi do odczytanego porządku obrad?

Burmistrz

Proponowałbym do porządku obrad wprowadzić uchwałę jako pkt. 8  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej  jednostki organizacyjnej i dalej tematy zgodnie z porządkiem posiedzenia, które Państwo otrzymaliście.

Pkt. 9 Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Pkt.10 Wolne wnioski i zapytania.

Pkt. 11 Zakończenie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proponuję wykreślić pkt. nr 6 z porządku obrad na temat budżetu na rok 2018 z tego powodu Szanowni Państwo, że mam druk nr 5 przed sobą nad którym mam głosować dzisiaj,
a konkretnie – brak stron, brak działów, brak opisów, a z tego co się orientuję to druk nr 5 ma dzisiaj być głosowany. Jestem ekonomistą, jestem księgowym i tak jak np. strona 10, czy strona 14 dla mnie jest bardzo istotną stroną, których nie znalazłem nie doczytałem, również jest wprowadzona hala, jest wprowadzone 500 tys. zadłużenia. Szanowni Państwo bez wniosku  nie może się odbyć głosowanie na temat nowego budżetu.

Proponuję złożyć wniosek do Pana Przewodniczącego Rady i poddać pod głosowanie.

Burmistrz

Ja bym proponował,  żeby Pani Skarbnik odpowiedziała na ten wniosek złożony przez Pana Krzysztofa (Suchockiego). Chciałbym przypomnieć, że ten temat wyczerpująco był omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansowej i myślę, że członkowie tej komisji wyjaśnienia Pani Skarbnik przyjęli.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo ustawa o finansach publicznych przewiduje wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu i z Panem Burmistrzem skorzystaliśmy z tego zapisu. Autopoprawkę do projektu budżetu mogą wprowadzić zarówno radni na komisjach, sesji kiedy np. jest już przygotowany projekt budżetu, jak również burmistrz, z którego to prawa skorzystał. Autopoprawki dotyczyły Pana Burmistrz dwóch bardzo ważnych powodów;

O   Państwo pamiętacie, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Skępem  uchwaliliśmy uchwałę w której zwiększyliśmy ryczałt stawki za gospodarowanie opadami komunalnymi i wówczas po stronie dochodów Pan Burmistrz wprowadza tą kwotę skutek tej uchwały to jest wpływ do budżetu 90 tys. Taką samą kwotę 90 tys. wprowadzamy po stronie wydatków z tej racji żebyśmy mogli podpisać umowę z Zakładem Komunalnym w celu wywożenia śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku. Poza tym jest to bardzo ważna sprawa w zakresie realizacji uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych.

O     Druga sprawa bardzo ważna jest to modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem i tutaj również Pan Burmistrz korzysta z formy autopoprawki wprowadzając to zadanie na rok 2018. Do tej pory było tylko zapisane, że to zadanie zrealizujemy i dokończymy w roku 2017. Jednakże różne czynniki się na to złożyły, że wykonawca niestety nie dokończy zadania w 2017 roku. W celu kontynuacji tego zadnia wprowadzamy go na rok 2018. Zwiększa się ponadto strona dochodów w związku z tym, że Minister Sportu i Turystyki wyraził zgodę na podzielenie dotacji w kwocie  963tyś.zł. na dwie transze tj. 600 tys. wykorzystaliśmy w 2017 roku, natomiast 363 tys. wykorzystamy w 2018 roku i ten zapis jest po stronie dochodów i po stronie wydatków w 2018 roku w tzw. autopoprawce. Następnie w 2018 roku zwiększy się deficyt gdyż jednym ze źródeł finansowania hali sportowej  jest pożyczka w wysokości 885 tys. My na ten dzień mogliśmy wykorzystać tylko 398 tys. by za taką kwotę została wykonana ta inwestycja, pozostała kwota została przeniesiona na rok 2018.

  Proszę Państwa projekt budżetu łącznie z autopoprawką stanowi jedną całość nad którym będziemy dzisiaj dyskutować i nad którym dzisiaj będziemy procedować. Czyli tak jak Pan Suchocki mówi – wystarczy otworzyć na stronę 118 projektu budżetu – Zadania inwestycyjne na 2018 rok i wystarczy stronę wymienić (to samo dot. pozostałych stron) i wtedy jest całość projektu budżetu nad którym my dziś dyskutujemy. Proszę Państwa nie ma potrzeby głosować nad poszczególnymi autopoprawkami, tylko traktować jako całość budżetu.

Projekt budżetu nie był jeszcze poddany pod głosowanie. Dzisiaj po raz pierwszy na sesji będziemy nad nim dyskutować i będziemy go uchwalać.

Może jeszcze o uzupełnienie moich wyjaśnień poproszę Pana Mecenasa.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sytuacji odnosi się wyłącznie do zagadnień formalnych i rachunkowych ona będzie musiała się jeszcze odnosić do już uchwalonego budżetu. Ona nie jest wiążąca i nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu ta opinia do projektu budżetu jest bez autopoprawek, ale na etapie uchwalania budżetu takie poprawki mogą zostać wprowadzone i one będą podlegały kolejnej ocenie po tym jak budżet zostanie uchwalony i wysłany do RIO. Obowiązkiem organu zarządzającego jest ustosunkowanie się do uwag RIO i nawet negatywna opinia jeśli taka by była nie wstrzymuje praw nad uchwaleniem budżetu. Co do uwag dot. że radny otrzymał materiał niekompletny, czy otrzymał materiał, który był wadliwy w jakiś sposób np. nie miał jakieś strony, czy jeszcze coś innego. Oczywiście radny ma zagwarantowane prawo do tego by mieć materiał, który pozwala przygotować się do sesji we właściwy sposób. Jeżeli inni Radni  nie zgłaszali uwag i to im nie przeszkadzało to Państwo powinni uznać czy faktycznie ten dokument, materiał nie był właściwy, a jeżeli pozostali radni uznają że materiał był wystarczający w przygotowaniu się do sesji, bo to należy do oceny Państwa Radnych.

Burmistrz

Ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć to co było mówione przeze mnie przez Panią Skarbnik na Komisji Finansów – głównym dokumentem, który Państwo otrzymaliście to jest projekt budżetu na 2018 rok i to jest podstawowy dokument. A to, że są wprowadzane autopoprawki to już wyjaśnialiśmy. Jeżeli radny ma jakieś wątpliwości to przypomnę, że ten budżet miał być uchwalany 8 grudnia br. i od  tego czasu minęło mnóstwo czasu. Przy dobrej woli i dużym zaangażowaniu każdego radnego pewne wątpliwości można było rozwiać, a brak dobrej woli, rzetelności do tego, żeby pewne wątpliwości rozwiązać to nie jest to mój problem.

Radny Pan Janusz Kozłowski

To nie jest pierwszy raz kiedy są wprowadzane autopoprawki do projektu budżetu przed jego uchwaleniem. Takie precedensy się już zdarzały w poprzednich kadencjach. Nie miałem przyjemności być na komisji, ale niemniej jednak, gdybym wiedział, że Pan Suchocki będzie miał takie zastrzeżenia, to przyniósłbym któryś z poprzednich lat projekt budżetu razem z utopoprawkami, bo mam dosyć bogate archiwum. Jest to normalna, dopuszczalna przez prawo finansowe praktyka i nie ma co robić problemu.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, był Pan radnym, to Pan doskonale wie, że jak otrzymał Pan budżet, to się nad nim głosuje. Słusznie Pan zauważył, że 8 grudnia powinno się przegłosować budżet, natomiast zaistniała sytuacja, że doszło do 8 autopoprawek, co się rzadko zdarza. Doszła do tego przede wszystkim hala i 500tys. zadłużenia więcej. Nie wiem jakby RIO się teraz do tego ustosunkowało. To jest podstawa do zastrzeżenia. Natomiast we wniosku – nie wiem czy Pan odczyta, czy ja mogę odczytać – nie wszystko jest uzasadnione. Panie Burmistrzu, nie dyskutujemy na pierwszym czy drugim projekcie. Ja prosiłem, żeby wykreślić punkt 6, w którym mam materiały, druk nr 5 i w tym druku nr 5 nie ma 17 stron, 20 działów, nie ma opisów, nie ma praktycznie większości materiałów, na których mógłbym się przygotować. I ja nad tym projektem dzisiaj głosuję, nie nad tamtym, chyba, że inni będą głosować nad czymś innym, bo ja tylko cały czas tutaj mówię o tym druku nr 5, nad którym mam dzisiaj głosować. To jest pozycja nr

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jak Pan skończy Panie Suchocki, to odczytamy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I ja uważam Szanowni Państwo, że wniosek jest jak najbardziej na miejscu. To się nie zdarzyło i Pan Kozłowski dobrze wie, że się nie zdarzyło w historii, żebyśmy dostali 2 projekty budżetów. Pan doskonale wie, że jak pierwszy byłby zaklepany to by nie było żadnych problemów i ja bym nie wnioskował o zmianę porządku. Ja tylko wnioskuję o ten punkt, który mam w ręku, nad którym będę się dziś pochylał.

Skarbnik

Jeszcze raz powtarzam – Pan otrzymał jeden projekt budżetu na 2018 rok, do tego projektu Pan otrzymał autopoprawki zgłoszone przez Pana Burmistrza z dwóch ważnych przyczyn, o których już mówiłam. Wystarczy Panie Radny Suchocki, żeby Pan otworzył projekt budżetu i wymienił strony.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, pierwszy wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Kto z Państwa jest „za” wprowadzeniem tego projektu?

Radni zaakceptowali wniosek jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Dziękuję. Teraz drugi wniosek złożony przez Pana Radnego Suchockiego – Proponuję wykreślić z porządku obrad punkt nr 6, tj. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok (druk wniosku w załączeniu).

Szanowni Państwo, przeczytałem wniosek Pana Suchockiego. Kto jest „za” przyjęciem wniosku Pana Suchockiego?

– „za” – 2 osoby

– „przeciw” – 11 osób

– wstrzymało się – 1 osoba

Wniosek Pana Suchockiego został odrzucony w głosowaniu.

Kto z Państwa jest „za” przyjęciem porządku obrad po dokonaniu poprawek?

– „za” – 12 osób

– „przeciw” – 2 osoby

– wstrzymało się – 0 osób

Projekt porządku obrad został przyjęty większością głosów.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Pan Jan Bogdanowicz, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok – druk nr 1.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały (druk w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań dotyczących projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/262/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok

Uchwała została przyjęta. Przy 14 obecnych członkach rady:

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosował – 1 radny,

– wstrzymał się – 1 radny.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (druk w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/263/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017-2030

Uchwała została przyjęta. Przy 14 obecnych członkach rady:

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosował – 1 radny,

– wstrzymał się – 1 radny.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skępe Pan Krzysztof Małkiewicz (druk w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/264/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (druk w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pani Skarbnik przy uchwale budżetowej zmieniającej budżet na 2017 rok użyła określenia, że chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby tą halę skończyć, zrobić ją tak jak należy zgodnie ze sztuką budowlaną. Tylko obserwując pewne zachowania na dzisiejszej sesji dochodzę do bardzo smutnego wniosku, że niektórym osobom to w ogóle nie zależy na skończeniu hali. Zależy na tym, aby ta sprawa hali się przeciągała, albo była nie skończona w ogóle i muszę powiedzieć, że taki podarunek otrzymał samorząd Skępego w prezencie i to nie jest „widzimisię” burmistrza, radnych tej kadencji, że stajemy przed takim a nie innym problemem, że musimy wprowadzać autopoprawki, że musimy podejmować uchwałę o środkach niewygasających. Dla mnie jest to przykre, bo tak naprawdę analizując to wszystko, widać jasno i wyraźnie, że co niektórym osobom na tym po prostu nie zależy. Zależy na tym, aby jak najdłużej na strunach hali będącej w realizacji remontowej grać, kombinować, tzn. a to pieniądze im nie dadzą z ministerstwa, przepadną pieniądze, teraz trzeba nie uchwalić budżetu to coś się zawali. Drodzy Państwo, budżet Miasta i Gminy Skępe ma się jak najlepiej i to proszę mieszkańcom powiedzieć. I również ten, który został przygotowany. Także proszę się o finanse Miasta i Gminy Skępe nie martwić. I też proszę się nie martwić ku wielkiemu zaskoczeniu i zdumieniu, że hala zostanie oddana zgodnie ze sztuką budowlaną, bo mnie jako człowieka związanego z oświatą i na pewno większości mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i radnych tutaj obecnych na tej sali zależy na tym, żeby ta inwestycja została wykonana jak najlepiej zgodnie ze sztuką budowlaną, żeby nasze dzieci mogły jak należy odbywać lekcje wychowania fizycznego, ale też, żeby mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe mieli ten obiekt do swojego użytku.

Radny Pan Mirosław Redecki

Panie Burmistrzu, ja z Pana wypowiedzią nie mogę się zgodzić, bo co ma do rzeczy, że dwa miesiące nie było firmy po wydaniu budynku do przekazania, dlatego też te środki dzięki tej firmie, która moim zdaniem nie powinna wygrać tego przetargu, bo nie spełniała warunków do końca i to ona to przeciągnęła to, że się nie stawiała 2 miesiące na placu budowy, bo praktycznie to przez 2 miesiące Panie Burmistrzu to się nic nie działo przy tej hali. I mam pytanie – czy my przesuwamy tą kwotę 1mln zł, bo ja z tego co wiem, przetarg opiewał na 3mln, to już 2 mln otrzymała ta firma?

Skarbnik

Szanowni Państwo, ten 1 072 323zł. wynika z zaciągniętego kredytu. Przetarg został ogłoszony, bank wyłoniony i transza wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Skępe i zgodnie z przepisami prawa jest ona wskazana w tzw. niewygasające wydatki. Na dzień dzisiejszy zostały złożone 2 faktury – jedna na 600tys.zł., która została zapłacona. Jeżeli się nie mylę, to w dniu dzisiejszym wpłynęła druga faktura, również na 600tys. zł. Natomiast całość kwoty  przeznaczona w budżecie na tą inwestycję to 3 180 000zł. Na wskazaną kwotę składają się jeszcze koszty inspektora nadzoru i inne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, ja widzę, że Panu w ogóle nie zależy na wykończeniu tej hali, bo przedłuża Pan do 31 marca 2018 roku. A przypominam Panu, że do 30 listopada 2017 roku miała być hala oddana. Ja bym wyciągnął konsekwencje od tej firmy, a nie przedłużać im termin do 31 marca.

Burmistrz

Trzeba pewną rzecz powiedzieć. Powiedziała to Pani Skarbnik. Dwa przetargi zostały unieważnione, trzeci przetarg wyłonił wykonawcę, który dał ofertę o 600tys. mniejszą i to nie znaczy, że nie wykona tego dobrze i rzetelnie, ale 600tys. mamy oszczędności. Termin wydłużenia wynika też z tego, że firma musiała wykonać projekt wykonawczy, było to ujęte w specyfikacji. Na ostatniej sesji był Inspektor Nadzoru Budowlanego, człowiek, który wykonuje swoją pracę rzeczowo, rzetelnie i ma co do tego bardzo duży zasób wiedzy merytorycznej. I wtedy chyba dostatecznie jasno Państwu wyjaśnił, bo nikt lepiej się na tym nie zna niż ta osoba, która jest na bieżąco na tej hali i na bieżąco monitorująca wszelkie wykonywane tam prace. A to, że Pan mówi, że mi nie zależy, to ja Panu powiem – mi zależy na tym, żeby dzieci na porządnej, dobrej hali ćwiczyły z zabezpieczeniem gwarancyjnym, bezpieczeństwem i spełnianiem wszystkich norm, żeby dzieci nie niszczyły sobie stawów skokowych, żeby dzieci na tej hali mogły prawidłowo odbywać lekcje wychowania fizycznego. Ale przyświeca mi też inny cel – taki, żeby dbać o finanse publiczne Miasta i Gminy Skępe, bo dla mnie rozstrzygnięcie przetargu, który jest o 600tys. tańszy i nie mający bezpośredniego wpływu na jakość i rzetelność wykonania tej pracy, są rzeczami bardzo istotnymi.

Radny Pan Mirosław Redecki

Panie Burmistrzu, nikt nie wątpi, że ta hala musi być wybudowana zgodnie z zasadami budowlanymi, ale właśnie po to jest i dbamy o budżet, żeby nie było tak, że przyjdzie kolejna firma, wygra przetarg, może taniej. Przede wszystkim ja jeszcze podkreślam, że ta firma nie powinna wygrać przetargu, bo nie miała doświadczenia w tego typu budowlach, miała tylko doświadczenie w remoncie sklepu.

Burmistrz

To jest nie prawda.

 

 

Radny Pan Mirosław Redecki

To jest prawda. Ja czytałem referencje, chyba, że coś zostało ukryte. Przede wszystkim nie dostałem harmonogramu, który wskazuje prosto i wyraźnie – firma nie przystąpiła do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem, a to już na dzień dobry w specyfikacji czy warunkach umowy, że powinny być im naliczane kary i żeby był ogłoszony przetarg do 30 marca 2018 roku, to by były nie 2 firmy tylko może 20 firm i dlatego, że ten termin był krótki, to normalne firmy rozumiały to, że ten termin nie jest możliwy do realnej realizacji i dlatego mieliśmy mało firm i mało doświadczonych. I mamy im teraz przedłużać termin realizacji, żeby robili jak chcieli, nie płacili nam odsetek karnych? To jest ta oszczędność, ale trochę nie w tą stroną.

Burmistrz

Trudno na to odpowiadać, bo to nie jest do końca prawdą.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, to że firma nie wywiązała się w terminie, to już pokazała. Natomiast sprawdzimy na koniec jak wyremontuje halę. Okaże się na koniec czy dobrze czy źle.

Burmistrz

Jedną rzecz jeszcze trzeba powiedzieć – jeżeli firma nie weszła na budowę w danym dniu, to nie znaczy, że ta firma nic nie robiła, bo to jest nie prawda. Zresztą może Pan Sekretarz jeszcze parę słów powie.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Pan radny Mirek (Redecki) powiedział, że firma przez ten okres od zawarcia umowy nic nie robiła, a to nie prawda, firma robiła tzw. ….

(wypowiedź przerywa Radny Pan Mirosław Redecki)

Radny Pan Mirosław Redecki

Przecież sam inspektor nadzoru powiedział, że nie wykonywała prac zgodnie z harmonogramem.

Sekretarz

Firma wykonywała projekty wykonawcze. A dlatego robiła te projekty wykonawcze, gdyż w pewnych aspektach różniły się jej propozycje, tej firmy, od propozycji, które były wskazane przez projektanta. I tutaj należy zaznaczyć proszę Państwa i to ze szczególną uwagą, że te nowinki, które zostały wprowadzone przez firmę, przez wykonawcę, są z korzyścią dla gminy, z korzyścią dla szkoły podstawowej, gdyż po pierwsze – zwiększony zostanie stopień ochrony przeciwpożarowej; po drugie – posadzka, która była zaprojektowana odbiega od tej, którą wskazał wykonawca. Więc z tego należy się cieszyć, że mamy pewne korzyści. Natomiast to, że hala zostanie oddana „z poślizgiem” – wytrzymało się tyle dni, miesięcy, to wytrzymamy jeszcze trochę. Najważniejsze jest to, żeby ta hala została zrobiona dobrze, żeby do tego tematu już więcej nie wracać i o to najbardziej nam chodzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli można coś powiedzieć, bo przysłuchuję się tej całej dyskusji – oczywiście, ta dyskusja powinna się odbywać w Komisji przykładowo Oświaty, Finansów i pytanie moje zasadnicze: dlaczego w tej chwili rozmawiamy na te tematy, które są ważne, a dlaczego nigdy nie było posiedzenia osobno przykładowo podam np. Komisji Oświaty, Finansów i tam  powinno być sprawdzanie i nawet pójść całej komisji na tę budowę i zobaczyć jak to się realizuje, a to nie było robione.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi radnego Pana Redeckiego, który mówi, żeby firmy wiedziały, że ten termin będzie znacznie dłuższy to do trzeciego przetargu byłoby ich znacznie więcej. Tym nie mniej ani do pierwszego, ani do drugiego przetargu nie zgłosiło się kilkanaście firm tylko do wszystkich trzech przetargów zgłosiło się na tym samym poziomie. Dziękuję.

Radny Pan Mirosław Redecki

Odpowiem dlaczego nie odbywały się posiedzenia komisji Panie Przewodniczący Rady, bo to są sprawy bieżące, które się dzieją teraz. Ja wcześniej oglądałem dokumenty i nadal nie otrzymałem harmonogramu i ja go nie widziałem. Na podstawie tego harmonogramu można wyczytać wszystko i jeżeli firma robiła jakiś projekt – to czy w tym samym czasie już innych rzeczy budowlanych firma robić nie mogła? nie rozumnie tego, przecież najpierw trzeba było to rozebrać. Zmiany do projektu o których mówił przed chwilą Pan Sekretarz też mi się wydają dziwne. Jeżeli robimy projekt do przetargu to chyba on jest dobry, a nie żeby ktoś go poprawiał. Załóżmy, że farba ta lepiej spełnia warunki ogniowe – czy nie, bo tak to teraz wygląda, bo czegoś ja nie rozumie, że ktoś nam zły projekt zrobił „bubel” z tego tak wynika.

Wspólna dyskusja nt. remontu hali.

Sekretarz

Uzupełnię swoją wypowiedź - inaczej wygląda wykonanie projektu od podstaw kiedy się wznosi nową budowę, a inaczej na remont, czy modernizacja. Nie wiadomo, bo przecież budowla stała i w trakcie remontu wychodzą różne ..... gwar na sali.

Radca Pan Piotr Rzepka

Pan (Radny Redecki) dokonał faktycznie takiej oceny prawnej, opiera się Pan w swoich wypowiedziach na takich założeniach – twierdząc, że firma nie powinna była wygrać tego przetargu. Rozumnie, że firma została wybrana niezgodnie ze specyfikacją z przepisami takie jest Pana stwierdzenie?

 

 

Radny Pan Mirosław Redecki

Takie po części jest moje stwierdzenie, bo ja uważam, że jest niepotrzebny zapis na niekorzyść naszej Gminy.

Radca Pan Piotr Rzepka

Twierdzi Pan, że została wybrana firma niezgodnie ze specyfikacją?

Radny Pan Mirosław Redecki

Tak mamy tego efekt.

Radca Pan Piotr Rzepka

Ja przepraszam – czyli została wybrana firma niezgodnie ze specyfikacją?

Radny Pan Mirosław Redecki

Tak.

Radca Pan Piotr Rzepka

To zostanie na pewno zaprotokołowane – wydaje mi się, że to jest dosyć poważny zarzut i myślę, że jest zupełnie nietrafny. Druga rzecz opiera Pan swoją wypowiedź na takim założeniu, że umowy nie można zmienić – tak?

Radny Pan Mirosław Redecki

Można umowę zmienić, ale po co zmieniać na niekorzyść zamawiającego.

Radca Pan Piotr Rzepka

Zarówno specyfikacja, Pan się na nią powołuje jak i sama część umowy przewidywała możliwość zmiany tej umowy także w zakresie terminu realizacji i właśnie wykonawca powoływał się na sformułowania zawarte w umowie, ze względu na podniesione argumenty natury faktycznej dot. projektu i projektu wykonawczego proponując rozwiązania, które były rozważane przez zamawiającego. Rozwiązania, które miały być rozwiązaniami prowadzącymi do bardziej efektywnego, bezpiecznego zbudowania i kto wie być może bardziej oszczędnego zbudowania. To są podstawy do rozważenia na wstępnym etapie tego czy rzeczywiście powoływanie się na możliwość zmiany w nowym zakresie jej wydłużenia było możliwe, czy nie było możliwe na to się powołuje wykonawca. W tym momencie aneks do umowy prawdopodobnie będzie podpisany i nie można oceniać tego pod kontem takim, że jest już przekroczony termin i naliczamy kary umowne to jest dosyć skomplikowana kwestia, nawet samych kar umownych. Jak Pan prześledził orzecznictwo w tej chwili sądu od 1 stycznia tego roku ono się bardzo mocno zmieniło w stosunku do kar umownych

(wypowiedź przerywa Radny Pan Mirosław Redecki)

Radny Pan Mirosław Redecki

Na korzyść zamawiającego.

Radca Pan Piotr Rzepka

Właśnie nie.

Radny Pan Mirosław Redecki

Ja uczestniczę w setkach przetargów… zmianę technologii to nazywa Pan pomalowanie farbą, która jest bardziej wytrzymała ogniowo? To jest już zmiana technologii?

Radca Pan Piotr Rzepka

Ja tylko chcę powiedzieć tyle, że kwestia naliczania kar umownych to nie jest kwestia oczywista dla sądów w tej chwili. Sądownictwo Sądu Najwyższego wyznaczyło taki kierunek, że przy każdym naliczeniu kary umownej trzeba się dwa razy zastanowić czy wykonawca czy zamawiający ma podstawę do tego, czy wykonawca na tym nie straci należnego wynagrodzenia za to co rzeczywiście wykonał, biorąc pod uwagę to czy gmina, czy ogólnie zamawiający poniósł jakąś szkodę z tego tytułu, że dane prace nie zostały wykonywane. A z tego co wiem są wykonywane i są wykonywane nawet lepiej, a podstawa prawna do zmiany umowy była. Z tego co powiedziała Pani Skarbnik – gdyby radni nie podejmowali decyzji, które stają dzisiaj na porządku dziennym, firma mogłaby po prostu zejść z budowy, żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę, żądać kar umownych, bo właśnie oni mogliby ich żądać za przerwanie wykonawstwa, a gmina by została w tym momencie z rozpoczętą budową i koniecznością przeprowadzenia kolejnych przetargów, być może nieefektywnych, nieudanych tak jak dwa pierwsze. Podstawy prawne do takiego postępowania są, a ocena tego czy rzeczywiście została firma wybrana niezgodnie ze specyfikacją moim zdaniem zupełnie bezpodstawnie, bo spełniała wszelkie kryteria.

Radny Pan Mirosław Redecki

Został zrobiony już na etapie pisania specyfikacji.

Radca Pan Piotr Rzepka

A to już co innego Pan mówi w tym momencie. Co innego Pan mówił na poprzedniej sesji nawiązując do specyfikacji, a co innego, inną tezę postawił Pan dzisiaj, że nie powinna zostać wybrana na podstawie ten specyfikacji.

Radny Pan Mirosław Redecki

Na podstawie referencji, które przedstawiła.

Radca Pan Piotr Rzepka

Ale przepraszam, referencje miały wykazać to, czy spełnia się warunki specyfikacji.

 

Radny Pan Mirosław Redecki

A remont sklepu, a budowa hali to jest to samo?

Radca Pan Piotr Rzepka

Proszę się odnieść do sformułowań specyfikacji. W specyfikacji nie wiem czy jest coś na temat wyłącznie tego czy firma ma mieć halę remontowaną. Bo jeżeli takie sformułowanie jest w specyfikacji, że wykonawca ma robić tylko hale i specjalizować się tylko w halach, no to rzeczywiście zamawiający bardzo mocno ograniczył możliwości wykonania takiej hali w ogóle. Nie wiem ile czasu musiałaby gmina czekać na wykonawcę, który przyjdzie rzeczywiście wyspecjalizowany w tego rodzaju pracach. Trudno jest powiedzieć ile jest takich firm w Polsce i czy dojechaliby oni do Skępego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie ma takich firm, to są firmy, które muszą udowodnić kubaturowo dane obiekty.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/265/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków

Uchwała została przyjęta. Przy 15 obecnych członkach rady (na posiedzenie sesji przybyła Radna Pani Maria Kuczmarska)

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosował – 2 radnych,

– wstrzymał się – 1 radny.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam pytanie czy najpierw musimy się zastanowić nad autopoprawkami i je przegłosować?

Skarbnik

Szanowni Państwo nie ma potrzeby osobno przegłosować każdej autopoprawki, bo nie mamy czego poprawiać. Reasumując projekt budżetu lub autopoprawki czyli te dodatkowe kartki, które zostały Państwu wysłane odpowiednio wcześniej na 10 dni przed dzisiejszymi obradami wystarczy włożyć sobie do tego projektu budżetu, które macie Państwo napisane np. strona 118 – zadanie inwestycyjne w 2018 roku było na 4 055.879,00- teraz macie na 4 905.167,00- czyli po włączeniu środków na halę. Jeżeli do dnia dzisiejszego Państwo tego nie zrobiliście, to proszę sobie usiąść spokojnie w domu i te strony pouzupełniać, dzisiaj obradujemy na temat tego projektu budżetu jako całości.

1)      Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu

Burmistrz

Na temat budżetu już było wiele powiedziane i ja tylko skupię się nad sprawami najistotniejszymi.

Projekt uchwały po autopoprawkach wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski nadmienił, że opracowując budżet na 2018 rok korzystano z następujących przepisów prawnych:

O       ustawa o samorządzie gminnym,

O       ustawa o finansach publicznych,

O       ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

O       ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

O       ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

O       ustawa o systemie oświaty,

O       Karta Nauczyciela

O       Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów

i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

O       Inne

Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Miasta i Gminy Skępe Burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2018 rok wraz z częścią opisową. Dokładnie przedstawił zamierzenia inwestycyjne na rok 2018. Nadmienił, że brano pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzonych inwestycji oraz podkreślił, że w miarę możliwości będę prowadzone również inne inwestycje.

Ja chciałbym powiedzieć i bardzo serdecznie podziękować nadleśnictwu Skrwilno, z którymi w dalszym ciągu są prowadzone prace i też spodziewamy się w ramach dobrej współpracy jakichś środków – chodzi o drogę na Babich Ławach. Reasumując chciałbym powiedzieć, że budżet na 2018 rok jest dobrym budżetem dla Miasta i Gminy Skępe, jest to budżet, który nie powoduje stagnacji ani zahamowań, ale daje możliwość rozwoju gminy jednocześnie poprawiając warunki życia mieszkańców. Dziękuję bardzo i oczywiście proszę o przyjęcie tego budżetu dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

2)      Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Elwertowski

Szanowni Państwo, odczytam projekt uchwały po uwzględnieniu autopoprawek, które zostały wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Skępe – Projekt Uchwały Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

3)      Odczytanie opinii RIO

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do odczytania opinii RIO, jednak ta opinia jest do pierwotnego projektu budżetu.

Skarbnik

I tak ma być. Proszę Państwa, chociaż byśmy dali Państwu jednolity plik dokumentów, czyli nowy projekt budżetu, w którym te kartki byśmy sami zastąpili, to i tak więcej razy do projektu budżetu się nie ustosunkuje. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię, tylko jeden raz, czyli do tego projektu, który otrzymała do dnia 15 listopada. Natomiast po uchwaleniu projektu budżetu, który stanie się budżetem od 1 stycznia 2018, na pewno odczytamy Państwu opinie, które otrzymamy od Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pana Mariusz Elwertowskiego

Odczytał Uchwałę Nr 9/P/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok (druk w załączeniu).

4)      Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Poproszę Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o zapoznanie z opiniami o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok.

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Skępem przedstawili w kolejności:

v      Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Pan Mieczysław Weber,

v      Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan Jan Bogdanowicz,

v      Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Aleksandra Ruszkowska,

v      Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Poszczególne komisje przyjęły i pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok (opinie w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował Przewodniczącym Komisji za odczytanie opinii, a następnie odczytał opinię Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, która również jest pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok (w załączeniu) i zaproponował dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

5)      Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Nikt z radnych nie miał żadnych pytań, ani zastrzeżeń do projektu uchwały.

6)      Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

– „za” głosowało – 13 radnych,

– „przeciw” – 2 radnych,

– wstrzymało się – 0 radnych.

Burmistrz

Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za uchwalenie tego budżetu na 2018 rok. Uchwalenie budżetu to szkielet czy kręgosłup funkcjonowania każdej jednostki samorządowej. W moim przekonaniu jest to dobry budżet, który nie jest cofaniem się do tyłu i stagnacją, ale pójściem do przodu Miasta i Gminy Skępe. Dlatego bardzo serdecznie chciałem podziękować drogim koleżankom i kolegom Radnym, Pani Skarbnik i całemu referatowi finansowo-podatkowemu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe i pracownikom, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego budżetu. Dziękuję również sołtysom i radom sołeckim oraz wszystkich, których może pominąłem. Od 1 stycznia 2018 zaczynamy realizację tego budżetu, który na pewno będzie zmieniany i dostosowywany nie jeden raz. Dziękuję bardzo.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 – druk nr 6

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu). Pani Skarbnik zaznaczyła, że w projekcie uchwały doszło do błędu pisarskiego w paragrafie 6, a mianowicie jest zapis, że: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018”, a winno być – „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018”. Uchwała, po wykreśleniu frazy – „z dniem podjęcia” zostanie wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Elwertowski

Odczytał 2 uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

·         Uchwała Nr 9/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 (druk w załączeniu).

·         Uchwała Nr 8/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok (druk w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030

– „za” głosowało – 13 radnych,

– „przeciw” głosowało – 2 radnych,

– wstrzymało się – 0 radnych.

Burmistrz

Ja tak jak przy uchwale budżetowej, również bardzo serdecznie dziękuję za uchwalenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo to wraz z uchwałą budżetową tworzą jedną całość.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Radny Pan Roman Targański (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XL/268/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

 

– „za” głosowało – 14 radnych,

– „przeciw” głosowało – 0 radnych,

– wstrzymało się – 1 radny.

Po wyczerpaniu projektów uchwał, Przewodniczący rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk ogłosił 15-minutową przerwę.

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami – od 6 listopada 2017 roku do 28 grudnia 2017 roku (w załączeniu do protokołu).

O       Informacja dotycząca realizacji Uchwał XXXVIII Sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 6.11.2017r.

O       Informacja dotycząca realizacji Uchwał XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2017r.

O       Informacja za okres od dnia 6.11.2017r. do dnia 8.12.2017r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja za okres od dnia 8.12.2017r. do dnia 28.12.2017r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 01.11.2017 do 05.12.2017r.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 06.12.2017 do 27.12.2017r.

O       Informacja dotycząca wykonania robót melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 03.11.2017r. do 01.12.2017r.

O       Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe.

Pan Burmistrz na koniec przedstawił w krótkim sprawozdaniu jakie w tym czasie odbyły się wydarzenia kulturalne na terenie Miasta i Gminy Skępe. Następnie podziękował organizatorom i uczestnikom.

·         24 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Wólce odbyła się uroczystość 60-lecia szkoły

·         8 grudnia 2017r. odbył się konkurs kolęd i pastorałek

·         9 grudnia 2017r. odbył się I turniej FIFA 18 na PS4

·         9 grudnia 2017r. cztery delegacje reprezentowały Skępe podczas 6 Dobrzyńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rypinie

·         10 grudnia 2017r. odbył się III Bieg Mikołajkowy

·         16 grudnia 2017r. odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy w Skępem

·         Spotkania wigilijne w placówkach oświatowych

Pan Burmistrz zaprosił również wszystkich na Sylwestra i na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, które to imprezy odbędą się niebawem w Skępem.

Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Wielka Orkiestra odbędzie się 14 stycznia od godzinie 15.00. W ostatnim numerze Kuriera Skępskiego jest informacja o programie wstępnym, ale jest on elastyczny i może ulec zmianie. A na naszej stronie jest moja informacja z wizyty u Pana Jerzego Owsiaka.

Z Radnych nikt nie miał pytań odnośnie przedstawionej przez Pana Burmistrza informacji.

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Mieczysław Weber

Ja mam taką prośbę Panie Burmistrzu, gdyby dało się zebrać jakąś ekipę, żeby przejechali tą drogę od Skępego do Kukowa, bo okropnie to wygląda, ile tam jest śmieci na rozrzucanych, całe wory, nie wiem skąd to się tam wzięło, ale żeby chociaż na ten Nowy Rok porządek tam zrobić.

Burmistrz

Dobrze, pomyślimy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Korzystając z okazji, że w tak miłym gronie jeszcze się tu spotkaliśmy, to przede wszystkim dziękuję Państwu Radnym za 3-letnią współpracę. Minęły już 3 lata, wchodzimy w ostatni rok naszej działalności i moim zdaniem, nas wszystkich osądzą nasi wyborcy. Ale jeszcze raz, ja jako Przewodniczący Rady dziękuję wszystkim Państwu za współpracę. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2018, życzę Państwu i Państwa rodzinom, aby ten rok 2018 był rokiem dla każdego szczęśliwym, to co sobie wymarzycie, żeby się spełniło. Wszystkiego najlepszego.

Burmistrz

Ja też dołączam się do życzeń i również bardzo serdecznie dziękuję za merytoryczną, normalną współpracę, bo za to należy podziękować, bo dla mnie merytoryczna i normalna współpraca to przede wszystkim rzetelna rozmowa, bo czasem trzeba najgorszą prawdę powiedzieć i my tutaj nic nie ukrywamy, zresztą sami o tym wiecie. Ja życzę dalszej takiej współpracy, realizacji wszelkich swoich planów, zamierzeń tych rodzinnych i tych zawodowych. Także dziękuję i wszystkiego najlepszego.

Pkt 11

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XL SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk