Skępe, dn. 26.02.2018r.

 

UMiG.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 26.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

- przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 30, 214, 31/1, 49/3, 24/1, 25/5, 25/11, 25/10, 25/9, 37/8, 28, 27/10, 48/2, 25/7, 25/8, 27/11, 27/7, 27/6, 27/5, 27/4, 27/3 położonych w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski