Uchwała Nr XLI/269/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4, art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089; z 2018 r., poz. 4) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do postanowienia Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 3482),

- zmienia się w okręgu wyborczym Nr 2 nazwę ulicy „21 Stycznia” na nazwę ulicy „Mikołaja Kościeleckiego”, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLI/269/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 stycznia 2018 r.

PODZIAŁ MIASTA I GMINY SKĘPE NA OKRĘGI WYBORCZE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Skępe ulice: Aleja Spacerowa, Azaliowa, Czeremchowa, Dobrzyńska, Jaśminowa, Kalinowa, Kościelna, Kujawska, Kwiatowa, Malinowa, Morelowa, Pomorska, Poprzeczna, Poziomkowa, Rybacka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Tulipanowa, Widok, Wiejska

1

2

Skępe ulice: Mikołaja Kościeleckiego, Bagienna, Cegielna, Krótka, Łąkowa, Piaskowa, Płocka, Rynek, Sierpecka, Warszawska

1

3

Skępe ulice: Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna, Ogrodnicza, Ogrodowa, Prosta, Przemysłowa, Spółdzielcza, Stolarska, Wiśniowa, Zabłotna

1

4

Skępe ulice: Al.1 Maja, Jeziorna, Okopowa, Plażowa, Zielona

1

5

Skępe ulice: Akacjowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa

1

6

Skępe ulice: Cicha, Grzybowa, Jasna, Krucza, Pszczela, Słoneczna, Spokojna, Świerkowa, Zachodnia

1

7

Skępe ulice: Brzozowa, Jodłowa, Klasztorna, Krokusowa, Leśna, Modrzewiowa, Polna, Rolna, Rypińska, Sosnowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska

1

8

Sołectwo Żagno

1

9

Sołectwa: Wioska, Żuchowo

1

10

Sołectwa: Franciszkowo, Jarczewo, Lubówiec

1

11

Sołectwa: Łąkie, Sarnowo

1

12

Sołectwa: Likiec, Rumunki Skępskie, Szczekarzewo

1

13

Sołectwo Wólka

1

14

Sołectwa: Czermno, Moczadła

1

15

Sołectwa: Boguchwała, Huta, Ławiczek

1


 

uzasadnienie

Zmiana Postanowienia Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze jest następstwem wydanego zarządzenia zastępczego Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 5392).

Zmianie ulega jedynie opis granicy okręgu wyborczego Nr 2 poprzez wprowadzenie nowej nazwy ulicy Mikołaja Kościeleckiego, w zamian za ulicę 21 Stycznia.

Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych i jest zasadne.