Uchwała Nr XLI/271/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

Na podstawie  art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2016 r., poz. 2134, ze zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Skępem  negatywnie uzgadnia projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVIII/649/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

  1. Przedmiot regulacji:

     Uzgodnienie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVIII/649/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r..

 

  1. Podstawa prawna:

1. Zgodnie z art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zatwierdzanie, uzgadnianie lub opiniowanie rozstrzygnięć organu gminy przez inny organ wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

 

  1.           Uzasadnienie merytoryczne:

 

     Pismem znak  ŚG-IV.7122.60.2017  z dnia 15.12.2017r. (data wpływu: 27.12.2017r.) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesłał Radzie Miejskiej w Skępem do uzgodnienia projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVIII/649/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r..

    Po przeanalizowaniu wszystkich zapisów Rada Miejska w Skępem stwierdza, że przedstawiony projekt należy uzgodnić negatywnie, ponieważ w uchwale w § 5 pkt 7wprowadzono zakaz budowania nowych  obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

    Wprowadzony w uchwale zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi nadmierną                    w stosunku do potrzeby ochrony przyrody i nieuzasadnioną ingerencję w prawo własności podmiotów mających nieruchomości wokół zbiornika wodnego. 

Zmniejszenie szerokości tego pasa do 50 m w zupełności zagwarantuje prawidłowe gospodarowanie zasobami przyrody, nie zakłóci ekosystemów oraz pozwoli na optymalnei racjonalne zagospodarowanie terenów przyjeziornych.

    Uzgodnienie uchwały w zaproponowanym kształcie w konsekwencji spowoduje ograniczenia możliwości rozwojowych gminy, m.in. w zakresie turystyczno – rekreacyjnym w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1936; Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074, poz. 1566 i poz. 1595; Dz. U. z 2018 r., poz. 10.