Uchwała Nr XLI/272/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz § 50 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 2346), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem na 2018 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLI/272/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 stycznia 2018 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK

1. Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2. Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską, w tym procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę - na wniosek.

3. Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2018 r.

4. Analiza sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, w tym świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500 plus.  w 2017 r.

5. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Bibliotek Publicznej w Skępem za 2017 r.

6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2017 r.

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej na 2018 r.

8. Ocena realizacji budżetu gminy za 2017 rok - czerwiec 2018 r.

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

10. Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dlatego też, w tym celu powołuje komisje rewizyjną. Zgodnie z§ 50 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy przyjętego przez radę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.