Uchwała Nr XLI/273/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzieloną z budżetu Gminy Skępe dla placówki wychowania przedszkolnego, dla której Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym;

2) Burmistrzu Miasta i Gminy Skępe – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, który jest organem uprawnionym do udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skępe;

3) symbolach przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego – należy przez to rozumieć wagi przypisane uczniom objętym kształceniem specjalnym w przepisach w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.

§ 3. 1. Niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego dotacji udziela Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na wniosek złożony przez organ prowadzący w terminie do 30 września roku bazowego, zawierający informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza odrębnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego.

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera informacje o:

1) organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji;

2) placówce wychowania przedszkolnego, w tym dane adresowe jej siedziby, a także innych lokalizacji prowadzenia zadań oświatowych;

3) planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym z uwzględnieniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego;

4) planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, jeżeli takie zadanie jednostka planuje realizować;

5) planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli takie zadanie jednostka planuje realizować;

6) rachunku bankowym należącym do placówki wychowania przedszkolnego wskazanym do przekazywania dotacji udzielonej na jednostkę, której wniosek dotyczy.

2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest pisemnie poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o zmianie danych zawartych we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 5. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla danej placówki wychowania przedszkolnego jest informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Do dnia 10 każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, podaje informację o faktycznej liczbie:

1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

2) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym:

a) uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym nie realizujących obowiązku przedszkolnego;

b) uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym realizujących obowiązek przedszkolny;

3) uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego;

4) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący podaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, w tym organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

3. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego z informacją, o której mowa w ust. 1 dodatkowo przekazuje informację o uczniach, którzy w danym miesiącu uczęszczają do dotowanej placówki wychowania przedszkolnego, ale nie są mieszkańcami Gminy Skępe, a jednocześnie nie są uczniami objętymi kształceniem specjalnym i nie są uczniami realizującymi obowiązek przedszkolny.

4. Dodatkowa informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera dane o miejscu zamieszkania tego ucznia ustalone na podstawie oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania.

§ 7. 1. Organ prowadzący sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego i przedstawia je Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe, w terminie do dnia 25 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Zakres danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji obejmuje informacje umożliwiające ustalenie czy wydatki poniesione z dotacji są zgodne z katalogiem wydatków określonych w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 załącza się zestawienie wydatków poniesionych z dotacji w roku budżetowym, którego dotyczy rozliczenie, z podziałem na:

1) wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z podziałem na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;

b) wynagrodzenia i pochodne od pracowników administracji i obsługi;

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora;

2) wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

3) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

4) wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

5) wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-4.

4. Zestawienie wydatków o którym mowa w ust. 3 zawiera wykaz wszystkich wydatków składających się na sumę rozliczenia dotacji ogółem z przyporządkowaniem ich do poszczególnych kategorii wydatków  wymienionych w ust. 3 pkt 1-5 z podaniem kwoty  wydatku oraz nazwy i numeru dowodu księgowego.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ma prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień do złożonych przez organ prowadzący rozliczeń dotacji.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zatwierdza prawidłowo złożone rozliczenie dotacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia  oraz żądanych wyjaśnień i  informacji.

§ 8. 1. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący tę jednostkę powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o zakończeniu jej działalności i w terminie 15 dni od dnia otrzymania  ostatniej  części  dotacji  przekazuje mu rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła działalność.

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, na który została udzielona dotacja organ prowadzący jednostkę dotowaną przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi, w terminie 15 od dnia jej przekazania powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i przedstawia rozliczenie dotacji otrzymanej do dnia przekazania prowadzenia tej jednostki innemu podmiotowi.

3. W przypadkach określonym w ust. 1 i 2 do rozliczenia pobranej dotacji stosuje się odpowiednio zapisy § 7.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

§ 9. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skępe.

2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji odnosi się do ustalenia:

1) czy dotacja została pobrana należnie/nienależnie;

2) czy dotacja została pobrana w należnej wysokości/nadmiernej wysokości;

3) czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem/niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Kontrola prawidłowości pobrania dotacji obejmuje weryfikację danych podanych we wniosku, o którym mowa w § 4 uchwały, który był podstawą udzielenia dotacji oraz danych podanych w miesięcznych informacjach zgodnie z § 6 uchwały, które były podstawą przekazania dotacji.

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje weryfikację wydatków poniesionych z dotacji i ustalenie ich zgodności lub niezgodności z przepisami ustawy, a także odnosi się do ustalenia rzetelności dokumentacji identyfikującej poniesione wydatki.

§ 10. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe zwane dalej „kontrolerami”.

2. Osoby upoważnione do kontroli powiadamiają organ prowadzący jednostkę dotowaną o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie 7 dni do dnia planowanej kontroli.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ma prawo do zlecenia kontroli w trybie natychmiastowym z pominięciem terminu o którym mowa w ust. 2, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla zabezpieczenia dowodów stanowiących podstawę wykluczenia pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości.

4. Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zawiera:

1) imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;

2) nazwę kontrolowanej placówki wychowania przedszkolnego;

3) program kontroli;

4) przewidywany czas trwania kontroli.

5. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerom warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępnienia oddzielnego pomieszczenia umożliwiającego sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych.

6. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, organ prowadzący dostarcza żądane przez kontrolerów dokumenty na adres wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

7. Kontroler może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz udzielenia wyjaśnień na piśmie.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który doręcza się osobie reprezentującej organ prowadzący, a jego kopię osobie kierującej kontrolowaną placówką wychowania przedszkolnego.

2. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do organu prowadzącego kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może określać stwierdzone nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji oraz zawierać wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym.

4. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe powiadamia organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r., poz. 236.).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/273/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/273/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zalacznik2.pdf


 

uzasadnienie

Ustawodawca w art. 38 ustawyz dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., postanowił, że ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, o której mowa w art. 17 ust. 3 powołanej ustawy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 przedmiotowej ustawy, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która zastępuje dotychczasowe unormowania zawarte w uchwale nr  XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 2017 r., poz. 236).