Uchwała Nr XLII/276/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Skępem dokonuje się podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
we Włocławku.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

§ 4. Na ustalony podział miasta i gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLII/276/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 lutego 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Skępe ulice: Aleja Spacerowa, Azaliowa, Czeremchowa, Dobrzyńska, Dworska Góra, Jaśminowa, Kalinowa, Kościelna, Kujawska, Kwiatowa, Malinowa, Morelowa, Pomorska, Poprzeczna, Poziomkowa, Rybacka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Tulipanowa, Widok, Widokowa, Wiejska

1

2

Skępe ulice: Bagienna, Cegielna, Krótka, Łąkowa, Mikołaja Kościeleckiego, Piaskowa, Płocka, Rynek, Sierpecka, Torfowa, Warszawska

1

3

Skępe ulice: Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna, Ogrodnicza, Ogrodowa, Prosta, Przemysłowa, Spółdzielcza, Stolarska, Wiśniowa, Zabłotna

1

4

Skępe ulice: Al.1 Maja, Jeziorna, Okopowa, Plażowa, Zielona

1

5

Skępe ulice: Akacjowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa

1

6

Skępe ulice: Cicha, Grzybowa, Jasna, Krucza, Pszczela, Słoneczna, Spokojna, Świerkowa, Zachodnia

1

7

Skępe ulice: Brzozowa, Jodłowa, Klasztorna, Krokusowa, Leśna, Miodowa, Modrzewiowa, Polna, Rolna, Rypińska, Sosnowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska

1

8

Sołectwo Żagno

1

9

Sołectwa: Wioska, Żuchowo

1

10

Sołectwa: Franciszkowo, Jarczewo, Lubówiec

1

11

Sołectwa: Łąkie, Sarnowo

1

12

Sołectwa: Likiec, Rumunki Skępskie, Szczekarzewo

1

13

Sołectwo Wólka

1

14

Sołectwa: Czermno, Moczadła

1

15

Sołectwa: Boguchwała, Huta, Ławiczek

1


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 201r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), rada gminy została zobowiązana do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) - art.419 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089 oraz z 2018 r., poz. 4, poz. 130 i poz. 138).

Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie uchwały jest zasadne.