PROTOKÓŁ Nr VII/XLI/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-          Piotr Wojciechowski – Burmistrz

-          Barbara Leśniewska – Skarbnik

-          Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

-          Piotr Rzepka – Radca Prawny

-          Ewa Wojciechowska – Kierownik MGOPS

-          Magdalena Elwertowska – Kierownik ds. Oświaty

-          Jacek Frymarkiewicz – Inspektor

 

Serdecznie witam Państwa na Sesji Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam radnych, witam sołtysów, witam kierowników jednostek.

Następnie otworzył XLI - Sesję Rady Miejskiej słowami:

Otwieram XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokółu XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.,

c)     przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej obszaru chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym – druk nr 5.

7.      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

8.      Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji rady na 2018 rok.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.   Zakończenie.

 

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady tj. 86,66% frekwencja (w załączeniu lista obecności).

Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

Następnie Pan Przewodniczący Rady – skierował pytanie kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad lub chce wprowadzić zmiany?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Pan Janusz Kozłowski, który wyraził zgodę.

Pkt 2 i 3

Projekt uchwały zmieniająca postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze – druk nr 1. oraz projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania – druk nr 2.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo – pozwolę sobie jednocześnie odnieść się do dwóch projektów uchwał, które są ściśle ze sobą związane.

Projekt uchwały zmieniający postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze – druk nr 1, oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania – druk nr 2. Przedstawił uzasadnienia powyższych uchwał (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018r. zmieniająca postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze – (w załączeniu, która została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”).

Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania (została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za” w załączeniu).

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej obszaru chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – druk nr 3.

Uzasadnienie projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Frymarkiewicz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał – Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej obszaru chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie (w załączeniu).

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – druk nr 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański

Odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 (w załączeniu).

Do projektu uchwały odniósł się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo, nie ma Pana Redeckiego, ale należałoby tak jak wczoraj pozmienialiśmy w Komisji Finansów, zarówno powinniśmy pozmieniać w Komisji Rewizyjnej. To, że plan należy przegłosować to nie ma o czym mówić i przegłosujemy ten plan. Chciałbym wrócić do 2017 roku gdzie Komisja Rewizyjna bardzo słabo pracowała i nie wykonywała swojego zadania – między innymi nienaliczenie kar umownych, stale przesuwane terminy oddania hali, bardzo duże zadłużenie gminy no i niestety Komisja Rewizyjna nie popisała się za bardzo i zaniedbała te sprawy. Szanowni Państwo ponad 3 mln. kredytu w 2016-2017 to jest bardzo dużo i gmina jest mocno zadłużona. Ja bym proponował, żeby komisja wzięła się w tym roku do pracy. Ja nie mówię żeby się komuś przypodobać, ale to jest ważne dla nas wszystkich mieszkańców żebyśmy się nie obudzili, że ta gmina przestanie funkcjonować – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo i kolego – Komisja Rewizyjna działa na wniosek i jeśli Pan (Suchocki) miał takie spostrzeżenia to należało zgłosić lub napisać wniosek do Komisji Rewizyjnej i na pewno komisja tą sprawą by się zajęła. Po drugie inwestycja odnośnie hali sportowej nie jest jeszcze zakończyła i dopiero po końcowym efekcie dopiero można rozpatrywać, a tak na przyszłość należy złożyć wniosek i nie ma problemu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Do tego Panie Przewodniczący mamy Komisję Rewizyjną, żeby kontrolowała o wniosku wiem tak jak wczoraj złożyłem, podobnie by było i dzisiaj w wolnych wnioskach, ale nie ma osoby więc nie ma sensu składać. Uważam, że co dot. finansów to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest świadomy, że gmina jest mocno zadłużona – dziękuję bardzo.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Panie Przewodniczący (Rady) ja w kwestii formalnej my w tej chwili jesteśmy w pkt 5
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej i dopiero w pkt 7 jest – Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał – Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym – druk nr 5.

Uzasadnienie projekt uchwały przedstawił Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał – Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Następnie Pan Przewodniczący nadmienił, iż wyczerpaliśmy projekty uchwał i przechodzimy do pkt nr 7.

Pkt 7

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański

Odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem za 2017 rok (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do odczytanego sprawozdania (w załączeniu).

Pkt 8

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji rady na 2018 rok.

Przewodniczący poszczególnych komisji odczytali plany pracy na 2018 rok w kolejności;

-          Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej Pan Mieczysław Weber (w załączeniu),

-          Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Pan Jan Bogdanowicz (w załączeniu),

-          Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej Pan Marcin Mierzejewski (w załączeniu)

-          Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Pani Aleksandra Ruszkowska (w załączeniu).

-          Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał – Plan Pracy Rady Miejskiej na 2018 rok (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag, pytań do przedstawionych planów pracy, które również były tematem na posiedzeniu wspólnej komisji w dniu 24 stycznia 2018 roku i zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Pan Mariusz Elwertowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku przesłał dwie opinie, które następnie odczytał (w załączeniu).

-          Uchwała Nr 4/D/2018 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2018 r.

-          Uchwała Nr 4/D/2018 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował za odczytanie i poinformował, że jeżeli ktoś będzie chciał mieć wgląd do odczytanych opinii to będą w biurze rady.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Kierownik ds. światy o wyświetlenie slajdów, żeby mieć więcej informacji na temat hali sportowej.

Głos zabrał:

Burmistrz

Zanim rozpoczniemy wyświetlanie – rzeczywiście hala budzi wiele emocji dlatego jak było powiedziane, że prace na hali są dokumentowane i obecnie mamy możliwość zapoznać Państwo z poszczególnymi etapami wykonywania remontu hali. Ja muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony postawą mieszkańców, którzy przychodzili w trakcie rozbiórki hali, bo to był najlepszy etap żeby zobaczyć, czy ta hala wymagała remontu, czy nie wymagała naprawy, a na tych slajdach macie Państwo udokumentowaną odpowiedź.

Następnie zostały wyświetlone slajdy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Pkt 9

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo – ja chciałbym podziękować Pani Magdzie Elwertowskiej za profesjonalne prowadzenie i zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dyrektorom Przedszkoli, Szkół, przede wszystkim uczniom, wolontariuszom ok. 50 osób, wszystkim firmom, przedsiębiorcom, którzy się włączyli, bo nie było firmy, która by się nie włączyła i wynik jest bardzo, bardzo dobry. Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję.

Z sali oklaski.

Burmistrz

Wiele padło najróżniejszych kwestii i na prośbę radnych i mieszkańców pokazaliśmy stan hali przed i po remoncie, po to tylko żeby uciąć pewne opowieści, opowiadane niezgodne z prawdą. Oczywiście remont hali będzie dokumentowany do końca i jeżeli będzie taka prośba to Kierownik Budowy przyjdzie na posiedzenie i o każdym etapie remontu wszystko wyjaśni. Tak jak wcześniej był Inspektor Nadzoru Budowlanego i pewne sprawy Państwu wyjaśnił. Przechodząc do dalszych kwestii to nie jest tak, że Burmistrz, Dyrektor Szkoły, czy Radni zamknęli obiekt. Hala została zamknięta przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i patrząc na rozbiórkę, a ja jestem tam bardzo często to dopiero było widać jak hala wyglądała i nie ma co się dziwić decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że taką decyzję podjął, bo w dalszym etapie funkcjonowania tego obiektu mogłoby dojść do tragedii.

Przechodząc do spraw, które były powiedziane – ja powiem tak Panie Krzysztofie do Pana Kolego Radny się odnoszę i proszę nie używać określeń, że gmina jest zadłużana, że Burmistrz, że Rada zadłuża Gminę – powiem Panu, że to jest niezgodne z rzeczywistością i Pan zamazuje rzeczywistość. Przeczytam Państwu pewną wypowiedź samorządowca, którego darzę szacunkiem za to co zrobił i robi „To nie jest budżet marzeń, ale naszych możliwości. Musimy brać pożyczki, czy kredyty, bo z naszych gminnych pieniędzy nie jesteśmy w stanie wykonać zaplanowanych inwestycji – twierdzi Wójt Tadeusz Wiewiórski”. Dlaczego przeczytałem ten fragment wypowiedzi kolegi samorządowca z Wielgiego z którym było mi dane pracować. Przeczytałem tylko dlatego, że podzielam w całej rozciągłości wypowiedziane przez niego słowa, bo tak naprawdę jeżeli obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość to powstają obiekty typu most w Toruniu, czy inne i te inwestycje nie powstałyby tak sobie, bo samorząd wyłożył pieniądze. Samorząd musi się posiłkować tak jak powiedział mój kolega kredytem, pożyczką ja rozumnie, że opowiadanie głupot to też jest jakaś przypadłość, ale trzeba opowiadać prawdę i rzeczywistość która otacza. Pokazując te zdjęcia hali to samorząd stanął przed takim, a nie innym wyzwaniem i żeby sprostać temu wszystkiemu, bo ok. 700 uczniów nie ma gdzie ćwiczyć, to co samorząd miał zrobić? Samorząd musiał podjąć takie, a nie inne działania, bo dzieci i młodzież są naszą przyszłością. Czy to jest zadłużanie? – to jest działanie dla dobra naszych dzieci i mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, to nie jest konsumpcja, to jest przeznaczenie każdej złotówki tak, żeby ta inwestycja służyła jak najdłużej i jak najlepiej mieszkańcom. Również to dot. każdej innej inwestycji, która w Gminie jest budowana, bo żeby budować np. drogę to trzeba wyłożyć środki własne, a później dopiero mamy refundację i trzeba posiłkować się kredytami czy pożyczkami, bo innej rzeczywistości nie ma.

Pan Krzysztof (Suchocki) użył określenia, że za chwilę Gminy nie będzie – jest Pan w daleko idącym błędzie, zresztą czytając opinię RIO to jest jednoznaczne, że Gmina ma się bardzo dobrze i jest w dobrej kondycji i ma się w bardzo dobrym stanie. Ja Panu powiem, że niektóre samorządy nie mają pieniędzy na wypłatę pensji pracownikom w grudniu wypłacają w styczniu, a słyszę hasła takie, że „luksus”, że samorząd ma się dobrze itd. Naszej Gminy to nie dotknęło i nie dotyka i to też świadczy o funkcjonowaniu samorządu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pracownicy nie otrzymali w odpowiednim terminie wynagrodzenia i to też świadczy o dobrym funkcjonowaniu samorządu. Także nie można mówić o pewnych rzeczach w zakłamaniu ja rozumnie wszystko, że jeżeli jest popełniony błąd, to zmierzamy do tego żeby wspólnie unikać popełniania błędu i za to jestem wdzięczny, ale nie można mówić o Radnych, o Burmistrzu, że zadłużają Gminę, bo to jest nieprawda, mało tego to jest niezgodne z standardami normalnego funkcjonowania.

Powiem jeszcze jedno zdanie, a Pani Skarbnik w bardziej merytoryczny sposób uzupełni – pospłacaliśmy 3,5 mln. zobowiązań, żeby rozpocząć nowe działania, nowe inwestycje dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Inwestycja (hala), która była przed chwilą pokazana na slajdach, to nikt nie przewidywał, że w ogóle coś takiego może nastąpić i to jest między innymi; kosztem remontu dróg, kosztem innych inwestycji i różnych innych rzeczy. Ja wiem, że drogi są bardzo istotne i bardzo ważne. Postaram się Państwu przedstawić ile przez ten okres zostało wybudowanych i naprawionych dróg. W tym roku zostało wybudowanych

Ja rozumnie wszystko, ale trzeba mówić rzeczywistą prawdę.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo – myślę, że Pan Burmistrz bardzo wyczerpująco Państwu określił kwoty i tematykę zadłużenia. Uważam, że o prawidłowości zadłużeniu świadczą dwie pozytywne uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku. Chciałam Państwu przypomnieć, nadmienić, że każda kwota kredytu jest zaciągana zgodnie z ustawą o finansach publicznych – czyli kupujemy kredyt z banku, który zaoferuje nam jak najniższe oprocentowanie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu czy Pan słyszy co Pan mówi…śmiech z sali – czy Pan się rozumnie co Pan wypowiada – Gmina nie jest zadłużona?, a kto ją zadłużył – ja ją zadłużyłem prawie na 10 mln? i Pan wprowadza mieszkańców w błąd, że Gmina, która w 2016 roku miała zadłużenia ponad 6 mln., a teraz mamy zadłużenia 9.401.099,00,- i zadłużenie Gminy cały czas rośnie. Proszę Pana te zdjęcia po 15 latach zobaczymy gdzie jest upychana mokra wełna zamknięta w konserwę gdzie nie ma możliwości odparować, zobaczymy po 15 latach jak to będzie, czy nie będzie rdzewieć – zobaczymy, a fajnie jest pokazać coś nowego. Pan jak do zdjęcia staje to też na różne sposoby się będzie wywijał żeby te zdjęcie wyszło… (śmiech na sali posiedzeń)

3 mln. wpompowaliśmy w tą halę to jak ma wyglądać – chyba nie gorzej jak wyglądała. Jak remontuje Pan dom to chyba gorzej nie będzie wyglądał, a technologia była zupełnie inna 15 lat temu i trzymało się 15 lat.

Gwar na sali…

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, jeżeli ta hala byłaby wybudowana zgodnie z projektem to na pewno ona by była, ale ja mam wielką pretensję jako mieszkaniec Miasta i Gminy Skępe do wykonawcy, który wykonał jak wykonał i nie możemy wracać do przeszłości, żyjmy przyszłością.

Burmistrz

Ja nie będę polemizował, ale od wielu już lat poddaję się weryfikacji społecznej i zawsze każdą ocenę z godnością przyjmę. Wracając do kwestii naprawy hali jak Powiatowy Inspektor zamknął halę i odwrotu od tego nie ma trzeba to zrobić jak należy, jeżeli taki przypadek będzie miał miejsce z parkingiem…

Wypowiedź przerywa Radny Pan Krzysztof Suchocki

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przykład.

Burmistrz

Przykład bardzo dobry na 7 lat jest gwarancja na parking.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I stale jest poprawiany parking.

Burmistrz

Pan powie kto poprawia jak coś się dzieje – poprawia to firma, która to robiła. Pan powie na jak długo była gwarancja na halę?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale co z tego, nic nikomu się nie stało na tej hali. Po 5 latach widać jak w Tłuchowie jest hala wybudowana też są pęknięcia.

Głośna dyskusja na powyższy temat.

Burmistrz

Różnica polega na tym, że są pęknięcia jak Pan mówi w Tłuchowie, ale Powiatowy Inspektor nie zamyka hali może tylko nakazać, poprawić coś zrobić z tymi pęknięciami, ale tam nie zagraża niebezpieczeństwu, a u nas same zdjęcia pokazują, że to stwarzało niebezpieczeństwo zagrożenie.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo ja mam dwie sprawy;

-          Na 2018 rok zwiększyliśmy w budżecie pieniążki na kluby sportowe i chciałbym się dowiedzieć co jest z klubem sportowym, kiedy ruszy drużyna piłkarska seniorów o której tak była mowa.

-          Druga sprawa dot. parkanu w Wiosce, przejęliśmy przedszkole, a z tym parkan dalej straszy i stwarza niebezpieczeństwo, czy można coś w tej kwestii zrobić?

Burmistrz

Wracając do klubu sportowego rzeczywiście zwiększyliśmy środki i chcemy reaktywować ja myślę, że Pan Sekretarz ma wiedzę i doświadczenie na ten temat i tym tematem się zajmuje dlatego proszę żeby poinformował na ten temat.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Szanowni Państwo tak wspólnie z Panem Burmistrzem i Radnymi podjęliśmy kroki zmierzające do reaktywowania do drużyny seniorów. Moim pomysłem było aby przy klubie który istnieje Skompensis dać im nazwę, która wiele lat funkcjonowała i ma pewną historię miała związaną ze Skępem pod nazwą „Błękitni”. Jednakże po zebraniu zarząd klubu opowiedział się za pozostawieniem tej nazwy taka jaka jest Skompensis. Dlatego podjęliśmy decyzję reaktywować drużynę seniorów piłki nożnej przy Klubie Skompensis – nie będzie nowego klubu. Jak wiecie Państwo drużyna „Orlików” już funkcjonuje i bierze udział w rozgrywkach wojewódzkich na szczeblu wojewódzkim i już osiągnęła pewne wyniki. W ubiegłym roku odbyliśmy wstępne spotkanie z Zarządem Klubu Skompensis oraz z chętnymi osobami, które chciałyby w tej drużynie uczestniczyć na spotkanie przyszło ok. 20 osób. Na tym spotkaniu podjęliśmy decyzję, że rozpoczniemy działania drużyny z chwilą oddania hali do użytku. Mam nadzieję, że wspólnie z Zarządem Klubu Skompensis uda nam się to zrealizować.

Burmistrz

Drugi temat dot. muru (parkanu) w Wiosce, który stoi w pasie drogi powiatowej, ale póki co nic się nie zmieniło, a może Arek Linkowski zna temat dokładniej?

Pan Arek Linkowski

Poinformował, że nie zna tego tematu.

Burmistrz

Z tego co jest mi wiadome konserwator zabytków wysłał pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, bo on jest administratorem drogi.

Radny Pan Roman Targański

I dalej mur straszy i stwarza niebezpieczeństwo.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący przede wszystkim chciałbym Panu serdecznie podziękować za interwencję jak do Pana zadzwoniłem w piątek, bo widzę, że na inne władze to nie mogę liczyć, jedynie Pan jak się do Pana zwrócę to Pan nigdy nie odmówi i zawsze pomoże temu osiedlu za torami. Jeżeli chodzi o odśnieżanie to w środę kiedy spadł ten śnieg to osiedle było w opłakanym stanie. Ja się nie dziwię, że Klasztor jest bardzo ważny, ale gdyby to była niedziela niemiał bym nic przeciwko temu, ale w środę o godz. 10-tej odśnieża się parking przy Klasztorze, a ludzie z osiedla nie mogą wyjechać to jest nie tak. Panie Przewodniczący jeszcze raz dziękuję Panu, że Pan zainterweniował i osiedle jest doprowadzone do jakiegoś porządku, że można przejechać.

Mam następne pytanie do Pana Burmistrza – Panie Burmistrzu czy Pan w ogóle wie o tym, że Klub Skompensis zbiera od dzieci po 5 złotych na halę w Zespole Szkół w „Rolniku”, bo wie Pan dla mnie to jest wstyd, bo wydaje Pan po 850 złotych na reklamę w radio hit, żeby siebie reklamować. Tak samo Kurier Skępski, wydaje Pan pieniądze, żeby siebie tylko reklamować, bo mnóstwo artykułów, które tam są, to są niezgodne z prawem. A następnie niech Pan zobaczy ile tych czasopism leży po sklepach, to jest hańba.

Sekretarz

Ja może tylko powiem odnośnie odśnieżania osiedla, bo mieszkam na tym osiedlu. Nieprawdą jest co Pan mówi – jeżeli ja wyjechałem z garażu i byłem na czas w pracy w urzędzie, to nieprawdą jest, że nie można było wyjechać. Można było wyjechać, tylko kwestia jest taka, że Panu chodziło o to, żeby natychmiast miał Pan odśnieżone, a nie ma takiej możliwości. Odśnieżane są najpierw główne szlaki, a później pozostałe.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

To Pan uważa Panie Małkiewicz, że odśnieżanie parkingu przed Klasztorem o godzinie 10-tej jest ważniejsze od osiedla? A na osiedle przyjechano przed godziną 15-tą?

Sekretarz

Ja nic nie mówiłem o parkingu.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja chciałem odpowiedzieć Panu XXXXXXXXXXXXX odnośnie tych 5zł, bo ja jestem rodzicem dziecka, które płaci te 5zł i ja może powiem jak to wyglądało. Trener spotkał się z rodzicami, powiedział jaka jest sytuacja, że dotacje się skończyły, my nie chcieliśmy przerywać treningu więc dobrowolnie się zgodziliśmy, sami zaproponowaliśmy, że złożymy się po 5zł na to, żeby Panu Staroście zapłacić za wynajem hali. To była nasza dobrowolna decyzja po to, żeby nasze dzieci nadal trenowały. Wszystko jest dokumentowane, jest pieczątka i wszystko jest księgowane.

Gwar na sali.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, ja uważam, że każdy radny ma obowiązek pomagania i interwencji jeżeli ktoś się zwróci w jakiejś sprawie.

Burmistrz

Widzicie Państwo w tej chwili jak manipulowana może być opinia publiczna – jak Burmistrz miał doprowadzić do tego, że dzieci płacą pieniądze? Burmistrz i ta Rada, proszę Pana XXXXXXXXXXXXX doprowadzi do tego, że ta hala będzie wyremontowana, będzie w takim stanie jak należy, bo Pan jako wielki działacz sportowy nie zauważył, że podłoga tej hali też była nieodpowiednia. Ale hala będzie wyremontowana i dzieci będą mogły dowoli sobie tam ćwiczyć, tak samo i mieszkańcy za darmo, bo otrzymaliśmy dotacje i trzeba to publicznie powiedzieć, że obiekt od momentu otwarcia będzie udostępniany mieszkańcom za darmo. Tylko Pani Dyrektor przygotuje odpowiedni harmonogram.

Odpowiadając Panu o odśnieżaniu – na terenie Miasta i Gminy Skępe tak jak wszędzie mamy zimę, spadły intensywne opady śniegu i dlatego na terenie Skępego pracowały dwa sprzęty, te sprzęty wszędzie nie dojechały od razu, bo to było niemożliwe. One pracowały od godziny 4.00 czy 5.00, jeden z mieszkańców nawet przyszedł, że ten sprzęt go obudził. Na miarę naszych możliwości, było odśnieżane, a my również odśnieżamy drogę powiatową na naszym terenie do samej „10” sypiemy i odśnieżamy, bo dbamy o mieszkańców i żeby drogi były przejezdne. Pan do mnie dzwonił, ja wsiadłem w samochód i pojechałem na to osiedle, o którym Pan opowiada i to taka jest prawda jak z tymi 5zł. Ja też się tam spotkałem z mieszkańcami i byli zadowoleni z tego, że mieli tam od razu odśnieżone. Ludzie rozumieją, że nie da się od razu wszystkiego zrobić.

Odnośnie radia hit – to nie tylko Burmistrz występuje, np. na Wigilię i Boże Narodzenie dzieci z naszej gminy śpiewały tam kolędy i pastorałki. I czy to nie jest reklama dla tych naszych dzieci? Koła gospodyń też tam się prezentują. A to, że występuje tam też moja osoba, to taka jest formuła przyjęta w tym radiu i Pan chyba o tym wie. A wracając do wydawanego czasopisma, to ja tam jestem chyba rzadko. Nie ma takiej sytuacji, żeby jeden drugiego fotografował i na zmianę się umieszczał. Jeżeli Pan uważa, że któraś informacja jest nierzetelna czy nieprawdziwa, to chciałbym, żeby Pan to przedstawił i powiedział, w którym miejscu jest przekłamanie.

A jeszcze wracając do Pana osoby, bo Pan tak górnolotnie pewne rzeczy wypowiada. Drodzy Państwo, Pan XXXXXXXXXXXXX jest specyficzną osobą, bo Pan mówi o pewnych pismach – Pan XXXXXXXXXXXXX napisał w 2016 roku do Pani Premier Szydło i do Ministra Spraw Wewnętrznych na osobę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z pewnymi rzeczami, podniósł Pan tam trzy tematy. To przez pewien czas było paliwem dla mieszkańców Miast i Gminy Skępe. I Pan by mógł w tej chwili powiedzieć do mieszkańców, jaką Pan dostał odpowiedź, np. na temat Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej czy Pana Sekretarza?, a może by Pan odczytał to publicznie, bo ja znam odpowiedzi, a dopiero to jest wiarygodność osoby, która chodzi i do społeczeństwa coś mówi. Może dla Pana to jest wielki sukces, że Pan napisał do Pani Premier.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, słucham tego i nie wierzę co Pan mówi, bo pisać i otrzymywać odpowiedzi każdy ma prawo. I nawet jak Pan XXXXXXXXXXXXX napisał pismo i dostał taką odpowiedź, to jest to jego indywidualna sprawa, a nie Pana. Jeżeli Pan otrzymał takie pismo i chce się Pan tym pismem podzielić to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli Pan XXXXXXXXXXXXX wystosował prywatne pismo i otrzymał na nie odpowiedź, to ma takie prawo i nie musi tego odczytywać. Po drugie – doskonale Pan wie, że nie tylko Pan XXXXXXXXXXXXX o odśnieżaniu mówił, ale na ostatniej mszy świętej w niedzielę o 12.00 ksiądz też o tym mówił.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz – pisma pisałem i pisać będę, bo jeżeli chodzi o Radę i o Pana Burmistrza, to nie dostałem żadnej odpowiedzi w pewnych sprawach, które poruszałem nie raz. Odnośnie klubu nie dostałem, czy klub był rozliczony. Do dziś nie umiecie zrobić porządku. Na kogoś byście szykanowali i robili co byście mogli, ale sami nie potraficie rozliczyć. Mam teraz jeszcze pytanie do Pana Targańskiego – Panie Targański, co zrobiła Komisja Rewizyjna, czy rozliczyła obecny klub ze sprzętu, który tu poprzednio był, ile tego sprzętu zostało przekazane na Klub Skompensis, żeby sporów tutaj nie było, żeby ten klub nie musiał od dzieci zbierać pieniędzy, bo ja wiem to od rodziców, żeby dzieci przyniosły po 5zł. I teraz mi Pan powie Panie Targański, jak Pan rozliczył ten klub. Ja wiem, że to są Pana koledzy, ale prawo jest chyba dla wszystkich jednakowe.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo, widać, że Pan XXXXXXXXXXXXX znowu nie zrozumiał, że Komisja Rewizyjna działa na wniosek. A co do klubu sportowego, to klub sportowy działa jako stowarzyszenie, to nie jest gminna jednostka organizacyjna i nadzór nad klubem pełni Starostwo. A jeżeli klub dostał z gminy dofinansowanie na sprzęt, to na pewno to dofinansowanie co roku jest rozliczane. Można iść do Pana Jacka Frymarkiewicza (pracownika UMiG), który zajmuje się klubami, jest to rozliczone i można zapoznać się z dokumentami. Sąd to rozlicza, a nie Komisja Rewizyjna.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

Panie Targański, klub dostaje dotacje i z Urzędu Gminy, dostał pieniądze z targowicy za to, kupował sprzęt, który służył zawodnikom. Ja się pytam Pana po prostu – gdzie ten sprzęt jest przekazany? Co za te pieniądze było zakupione? To Pan tego nie rozumie i Pan teraz zgania na Starostwo? To po co wy mu w ogóle dajecie pieniądze?

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa, chciałem wyjaśnić, bo ja podpisuję się pod tym, co Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział (Pan Targański). Przy Pana XXXXXXXXXXXXX wypowiedzi jest chyba jakiś błąd, bo Pan może uważa, że ten sprzęt jest sprzętem gminnym – tak Pan uważa? Bo wie Pan, ten sprzęt został zakupiony ze środków, które zostały przeznaczone na dotacje i z chwilą wydania tych dotacji ten sprzęt stał się własnością stowarzyszenia. Był to sprzęt zakupiony z dotacji, więc to nie był sprzęt gminny. I teraz jeżeli chodzi o samo rozliczenie, to rzeczywiście stowarzyszenie przy likwidacji, sprzęt i środki jakie posiada jeżeli one zostaną po likwidacji, to musi je przeznaczyć na cele zgodne ze statutem. Nie mogą tego wziąć członkowie tego klubu, muszą zgodnie ze statutem np. przekazać na inne stowarzyszenie, które zajmuje się podobnymi sprawami, a sprawozdanie z tego przedkłada sądowi, a nie gminie. Ma miejsce postępowanie likwidacyjne i to sądy podejmują decyzje czy likwidacja i przekazanie zostały dobrze poprowadzone, radzą jak to zrobić, żeby było zgodnie z prawem. Oni się z tego rozliczają przed sądem i to jest ich majątek, a nie majątek gminy. Gmina kończy swoją rolę w momencie, kiedy rozlicza dotacje. I rozumiem, że przewodniczący wskazywał osobę urzędnika, który zajmuje się tym i posiada wszelką dokumentację z rozliczeniem konkretnych dotacji. Jeżeli Pan może mieć jakieś pretensje, to tylko o to, że ta dotacja nie została dobrze rozliczona, a nie co zrobiono ze sprzętem.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

Ja mam takie pytanie do Pana Radcy – bo ja jak likwidowałem klub to musiałem się rozliczyć ze sprzętu i ze wszystkiego, a tu klub nie musi się rozliczyć?

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Ja nie udzielałem opinii prawnej na temat sposobu rozliczenia. Jakby Pan przyszedł do mnie, to ja bym Panu powiedział to samo i każdemu innemu. Ja nie wiem jak się Pan wtedy rozliczał i kto Panu doradzał.

Burmistrz

Ja jeszcze jedno zdanie, do tego co było powiedziane wcześniej. Pan XXXXXXXXXXXXX publicznie mówił o pewnych rzeczach tu na tej sesji, do kamer, które tu wtedy były o tych faktach, które Pan napisał do Pani Premier Szydło i do Ministra Spraw Wewnętrznych. Wtedy Pan swoimi wypowiedziami upubliczniał pewne rzeczy, a tym samym wprowadzał Pan opinię publiczną w błąd, to dla mnie logiczną rzeczą by było przedstawienie jaką Pan otrzymał odpowiedź, bo nie wiem czy jeszcze gdzieś wyżej będzie Pan pisał. Jak wtedy Pan tak mówił, to teraz powinien Pan przyjść odczytać i powiedzieć – przepraszam, nie miałem racji, otrzymałem taką odpowiedź.

Mieszkaniec Skępego XXXXXXXXXXXXX

Ja Panu powiem, czy było niesłusznie, że ja napisałem do Pani Premier, że Pan nie powinien sprawować nadzoru nad swoją żoną? To było nieprawdą?

 

Burmistrz

I co Pan za odpowiedź otrzymał?

Dyskusja i gwar na sali.

Pkt 10

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk