Uchwała Nr XLII/278/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232  oraz  z  2018 r., poz. 130), w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r., poz. 9 i poz. 88) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Skępe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Skępe.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLII/278/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 lutego 2018 r.

„Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła   w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Skępe”

§ 1.  Określa się zasady udzielania przez Miasto i Gminę Skępe dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe zwanej dalej „dotacją” dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe zwanymi dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na: likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3;

2) kotły gazowe , o których mowa w ust. 4;

3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 4;

4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze  na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub;

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r,., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe   i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz;

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5. Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane jedną z form:

1) certyfikatu zgodności;

2) świadectwa/ zaświadczenia badań;

3) etykiety efektywności energetycznej;

4) wyciągu z dokumentacji techniczno – ruchowej;

5) deklaracji zgodności.

6. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/ lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.

7. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

9. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła

§ 3. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi: z budżetu Miasta i Gminy Skępe 2 000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł,  lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

§ 4. 1. Dotacja udzielana będzie na wniosek podmiotu.

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;

3) planowane koszty inwestycji;

4) zapewnienie od dostawcy o możliwości podłączenia do sieci elektrycznej;

5) miejsce i termin realizacji inwestycji;

6) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację z innych źródeł;

7) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji;

8) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Rozpatrywanie kompletnych wniosków nastąpi po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przewyższy limit zabezpieczonych środków dotacji na dany rok w uchwale budżetowej, kwalifikacja wniosków do dofinansowania nastąpi w drodze publicznego losowania. Procedura publicznego losowania zostanie określona odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

2. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 podmioty składają w terminie do 15 kwietnia danego roku.

3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/ uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.

4. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli:

1) nie spełnia kryteriów dostępu do wybranej sieci;

2) posiada błędy formalne niepodlegające uzupełnieniu lub poprawie;

3) wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, wymaganych dokumentów;

4) wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające;

5) wnioskodawca wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach.

5. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.

6. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 wymaga uprzedniego dokonania oględzin dotychczasowego sposobu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym.

§ 6.  Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 7. 1. Podmiot zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie  i w sposób określony w umowie.

2. W celu rozliczenia dotacji celowej Podmioty, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć:

1) wniosek o wypłatę dotacji;

2) oryginał faktury Vat za zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, wystawione na Wnioskodawcę;

3) kopię protokołu odbioru robót potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego instalatora;

4) oświadczenie o likwidacji istniejącego pieca;

5) zaświadczenie od kominiarza;

6) umów z dostawcami źródła energii;

7) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

3. Protokolarny odbiór polega na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną, przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

4. W przypadku stwierdzenia, że zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów określonych w niniejszych zasadach następuje negatywna weryfikacja formularza rozliczeniowego i odmowa wypłaty dotacji.

5. Brak złożenia formularza rozliczenia dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.

6. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Podmiot wszystkich postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy Podmiotu po przekazaniu środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.


 

uzasadnienie

       Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy. Cytowana ustawa umożliwia dofinansowanie gminom między innymi przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

       W oparciu o ustawową delegację  ustalone zostały  zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

      Przewiduje się, że dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie systemów grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych  nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście i gminie Skępe.

     Uchwała określa w sposób szczegółowy kto i na jakich zasadach może ubiegać sięodofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.