Uchwała Nr XLII/279/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym w §14 dodaje się zapis - za wyjątkiem § 7 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W związku z art. 147 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w uchwale NrXLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia25 stycznia 2018 r. w  sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym, ulega zmianie termin wejścia w życie § 7 ust. 3 pkt 4.