PROTOKÓŁ NR I/V/2006

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  27 listopada 2006 roku

 

 

     Pierwszą Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji rozpoczęto o godzinie 1300.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                 - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

Pan Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy;

Pan Józef Sobociński                                - Sekretarz Miasta i Gminy;

Pani Barbara Leśniewska                         - Skarbnik Miasta i Gminy;

Pan Ryszard Gorzycki                              - insp. UMiG;

Pan Dariusz Galek                                    - radca prawny.

 

 

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pani Luiza Zielińska wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym stosowne zaświadczenia stwierdzające wybór na radnego V kadencji Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 1

Powitanie zebranych przez najstarszego wiekiem radnego nowo wybranej Rady Miejskiej w Skępem

 

Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny – senior Stanisław Belczyński, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem (scenariusz sesji inauguracyjnej w załączeniu).

 

Pkt 2

Złożenie ślubowania przez radnych

 

Radny Stanisław Belczyński oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu radnego jest złożenie przez niego ślubowania. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Mirosława Redeckiego o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej w Skępem, a  następnie każdego z wyczytanych o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

            Poprosił wszystkich zebranych na Sali obrad o powstanie, a następnie odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

            Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, serdecznie im pogratulował i stwierdził o objęciu przez nich mandatu radnego Rady Miejskiej w Skępem.

 

Pkt 3

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni w liczbie 15 i w związku z tym, radny – senior Stanisław Belczyński stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

Radna Anna Smużewska powiedziała, iż dzisiejsze obrady zostały zwołane głównie, w celu wyboru przewodniczącego rady i jego zastępcy, a sprawozdanie finansowe burmistrza – wystąpienie powinno być przedstawione po wyborach.

Dlatego też, zgłosiła formalny wniosek odnośnie proponowanego projektu porządku obrad, a mianowicie zmianę jego kolejności: przeniesienie punktu 4 dot. wystąpienia burmistrza jako punkt 7, przed punktem 8 w spr. wolnych wniosków.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych;

- przeciwko przyjęciu wniosku głosów nie było;

- wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Prowadzący obrady radny Stanisław Belczyński odczytał projekt porządku obrad (z uwzględnieniem zmienionej kolejności), który w wyniku głosowania przyjęty został jednogłośnie.

 

Pkt 4

Ustalenie składu Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcie regulaminu głosowania dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

            Prowadzący obrady radny Stanisław Belczyński poprosił o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- radny Mirosław Redecki,

- radna Jadwiga Pawska,

- radna Kalinowska Halina Ewa,

- radny Chrobak Sławomir.

Spośród zgłoszonych kandydatur tylko radny Mirosław Redecki nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji skrutacyjnej, pozostali radni wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania skład Komisji Skrutacyjnej przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

Na przewodniczącego komisji wybrano radnego Sławomira Chrobaka.

Następnie radny Stanisław Belczyński odczytał regulamin głosowania dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem( w załączeniu).

W wyniku głosowania regulamin przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

Pkt 5

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

            Prowadzący obrady radny Stanisław Belczyński powiedział, iż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zostanie dokonany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady:

radny Józef Jagas zgłosił kandydaturę radnego Józefa Mielnika, który wyraził zgodę na kandydowanie,

radny Janusz Kozłowski zgłosił kandydaturę radnej Anny Smużewskiej, która także wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Prowadzący obrady radny Stanisław Belczyński poprosił radcę prawnego UMiG Dariusza Galka o dokładniejsze wyjaśnienie samej procedury głosowania (zgodnie z regulaminem), a następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Sławomir Chrobak odczytał protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem została wybrana Pani Anna Smużewska.

Radny Stanisław Belczyński odczytał treść uchwały Nr I/1/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem. Złożył serdeczne gratulacje nowo wybranej przewodniczącej i poprosił ją o dalsze prowadzenie obrad sesji.

            Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska podziękowała Kolegom i Koleżankom radnym za obdarzenie jej zaufaniem. Powiedziała, że jest to dla niej ogromny zaszczyt. Postara się całą siłą pracować i współpracować dla dobra i rozwoju miasta i gminy.

 

Pkt 6

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady:

radny Zbigniew Paradowski zgłosił kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

radny Witold Jankowski zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Redeckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Sławomir Chrobak odczytał protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem został wybrany Pan Janusz Kozłowski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej serdecznie pogratulowała radnemu Januszowi Kozłowskiemu wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i zaprosiła go do stołu prezydialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść uchwały Nr I/2/2006 w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski podziękował radnym za wybór i obiecał rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

 

Pkt 7

Wystąpienie burmistrza

Przewodnicząca Rady Miejskiej serdecznie pogratulowała Andrzejowi Gatyńskiemu wygrania wyborów w dniu wczorajszym na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Ze swej strony zaznaczyła, że walka przedwyborcza zakończyła się w piątek, a wczoraj w nocy dowiedzieliśmy się, że w demokratycznych wyborach wyborcy zdecydowali o takim wyborze i każdy musi to uszanować. Ze swej strony zapewniła współpracę. Zwróciła się do burmistrza stwierdzając, iż wspólnymi siłami muszą razem „ciągnąć ten wózek”, podejmować uchwały tylko te, które będą budowały i doskonaliły gospodarkę naszej wspólnej gminy i miasta.

Burmistrz Andrzej Gatyński podziękował wszystkim za zaufanie i wybór na burmistrza, a także pogratulował osobom wybranym na radnych. Wyraził swoją nadzieję, że współpraca z radą będzie się układała dobrze. Powiedział, iż do wyboru nowej Rady Miejskiej nie podejmował żadnych ważnych decyzji. Następnie odniósł się do kwestii dotyczących:

pilnej konieczności rozpatrzenia zgłoszonych wniosków na częściowe pokrycie kosztów wykształcenia nauczycieli (zwołanie w trybie pilnym komisji dla ich rozpatrzenia),

ustalenia wysokości podatków na 2007 r.,

uchwalenia budżetu na 2007 r. – powiedział, iż jest zwolennikiem uchwalenia budżetu do końca roku kalendarzowego, gdyż wtedy ma się większą swobodę do działania (ustawowo budżet powinien być uchwalony do końca marca 2007 r.). Zapewnił, iż w najbliższym czasie wszyscy radni otrzymają opracowany i pozytywnie zaopiniowany przez RIO projekt budżetu na 2007 r.

Odnosząc się do przeprowadzonych wyborów samorządowych zaapelował do radnych o dobrą współpracę, zaznaczając jednocześnie o ich dużej odpowiedzialności w wykonywaniu mandatu radnego.

 

 Pkt 8

Wolne głosy

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała zebranych, iż należy przyjąć porządek kolejności zabierania głosu w wolnych wnioskach, a mianowicie udzielając go najpierw radnym, a dopiero w dalszej kolejności  pozostałym osobom obecnym na sali obrad.

Radni w tej kwestii nie wnieśli uwag.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Pan Józef Rzeczkowski zwrócił się do burmistrza o udzielenie informacji dot. kosztów wizualnych budowy drogi przy ul. Sportowej w Skępem (koszty żwiru i piasku).

Burmistrz odpowiedział, iż wizualnie kosztów budowy drogi nie przedstawi, natomiast finansowy koszt budowy drogi przedstawi na następnej sesji.

Ponadto Pan Józef Rzeczkowski zarzucił burmistrzowi brak nadzoru przy wywożeniu nieczystości płynnych do miejscowej oczyszczalni ścieków. Powiedział, że dziennie ok. 40 beczek jest wywożonych drogą przy ul. Sportowej do oczyszczalni ścieków i zwrócił się z pytaniem do burmistrza – gdzie są pieniądze za wywożone ścieki do oczyszczalni?  

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będzie powaga tego majestatu – to odpowie na zadane pytanie.

Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Rady Miejskiej o spowodowanie rozpropagowania informacji dot. obrad sesji (wywieszanie projektów porządku obrad na słupach ogłoszeniowych, relacjonowanie obrad w TV kablowej).

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapewniła, iż postara się o większe rozpropagowanie obrad sesji, w tym także przez TV kablową.

Radny Józef Jagas zwrócił uwagę na bardzo słabą jakość odtwarzanych obrad sesji w TV kablowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, iż w tej kwestii będzie rozmawiała z przedstawicielem TV kablowej. Następnie wyszła z propozycją, aby radni przypisali się do czterech stałych komisji rady i po ukonstytuowaniu wybrali przewodniczących tych komisji. Nadmieniła, że na następnej sesji oprócz podjęcia uchwał w sprawie powołania stałych komisji rady, także zostanie wybrana ustawowa Komisja Rewizyjna.

Pan Kowalski Zdzisław poruszył sprawę usunięcia obwieszczeń wyborczych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, iż usunięcie obwieszczeń wyborczych należy do komitetów wyborczych, które mają na to 2 tygodnie. Obiecała, że obwieszczenia jej komitetu wyborczego zostaną usunięte jeszcze w dniu dzisiejszym. Zwróciła się z prośbą do burmistrza o usunięcie obwieszczeń wyborczych ze słupów ogłoszeniowych.

Radna Jadwiga Pawska wyszła z propozycją zawieszenia w wolnym polu z lewej strony Godła RP – Krzyża.

Przewodnicząca Rady Miejskiej dodała, iż Krzyż zakupiony byłby przez radnych  i poświęcony na mszy Św. inaugurującej V kadencję Rady Miejskiej przed II sesją.

Radni z zadowoleniem przyjęli propozycję radnej Jadwigi Pawskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Komendant Gminny OSP Zdzisław Pietrkiewicz wyraził swoje zadowolenie z kulturalnego i spokojnego przebiegu dzisiejszej sesji. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby mieli na uwadze ochronę przeciwpożarową na terenie miasta i gminy Skępe.

 

Pkt 9

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady pierwszej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.


Protokolant
Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Anna Smużewska