Uchwała Nr XLIII/280/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz 1875, ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/280/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 21 marca 2018 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który jest prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie programu rewitalizacji. Program Rewitalizacji to z kolei wieloletni program działań, którego celem jest wyprowadzenie wybranego obszaru ze stanu kryzysowego.

Na podstawie umowy zawartej z  Województwem Kujawsko - Pomorskim, Miasto i Gmina Skępe uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Warunkiem koniecznym do zakończenia i rozliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny dokumentu dokonanej przez ekspertów wskazanych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie. Program przyjęty uchwałą nr XXXVIII/245/2017 został niezwłocznie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia oceny. Załącznik do niniejszej uchwały obejmuje uzupełnienia i rozszerzenia treści wskazane przez ekspertów. Całość materiału została ujęta w ujednolicony tekst, co podnosi jego czytelność i upraszcza posługiwanie się dokumentem.

Pozytywna ocena i wpis Programu na wykaz programów rewitalizacji prowadzony przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, umożliwią ubieganie się w przyszłości o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań ujętych w Programie.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.