PROTOKÓŁ NR XLII/VII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2018 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  • Piotr Wojciechowski - Burmistrz
  • Barbara Leśniewska - Skarbnik
  • Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz
  • Piotr Rzepka - Radca Prawny
  • Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS
  • Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. oświaty
  • Jacek Frymarkiewicz - Inspektor
  • Adam Godlewski - Inspektor
  • Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – witam serdecznie na sesji Pana Burmistrza z pracownikami Miasta i Gminy, witam kierowników jednostek, witam sołtysów, witam mieszkańców, witam przybyłych gości w osobach Komendanta Powiatowej Policji w Lipnie i Kierownika Policji w Skępem, witam radnych na dzisiejszej sesji, oraz witam wszystkie osoby przybyłe na sesję.

 Otwieram XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad;

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018 r.,

c)     przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rokdruk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r. – druk nr 4.

6.      Przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

7.      Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi, propozycje do odczytanego projektu porządku obrad?

Burmistrz

Ja chciałbym Radzie zaproponować i wnieść do porządku obrad dwie dodatkowe uchwały:

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym – druk nr 6.

Kolejne tematy dzisiejszej sesji bez zmian.

Pkt 8. Przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Pkt 9. Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Pkt 10. Wolne wnioski i zapytania.

Pkt 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad dwóch nowych uchwał? – wniosek został przyjęty (głosowało 14 radnych „za”).

Następnie Pan Przewodniczący odczytał nowy projekt porządku obrad (w załączeniu).

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

(nieobecni – Pani Maria Kuczmarska, Pani Anna Sobocińska i Pan Mirosław Redecki).

Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018 roku

Do protokołu Nr XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018 roku nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Wybór sekretarza obrad

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Panią Marię Krymka, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do pkt 2 – Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rokdruk nr 1.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rokdruk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Burmistrz

Uzupełniając to co powiedziała Pani Skarbnik rzeczywiście przedstawione zmiany są spowodowane tym, że staramy się i będziemy się starać pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Zmiany podyktowane są tym, że na stronach zarówno Funduszu Ochrony Środowiska jak i Ministerstwa Sportu pojawiły się możliwości aplikacji przez urzędy środków zewnętrznych dlatego te zmiany są tym podyktowane. Będziemy starać się jak najwięcej tych środków pozyskiwać oczywiście dla rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej, żeby mieszkańcom stwarzać jak najlepsze warunki i możliwości odpoczynku, relaksu i tak jest to wszystko wykonywane.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania, która została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r. – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Małkiewicz

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu:

Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Jacek Frymarkiewicz (druk w załączeniu).

Burmistrz

Pojawiła się szansa dofinansowania i pozyskania środków dlatego jest wywołana ta uchwała.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu – Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym druk nr 6.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu – Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 8

Przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Komendant Powiatowej Policji w Lipnie podinsp. Pan Zdzisław Ciesielski

Na wstępie mojego wystąpienia chciałbym Szanownej Radzie podziękować za wsparcie finansowe, które rok rocznie otrzymuje Komenda Powiatowa w Lipnie, a docelowo są to środki finansowe przeznaczone na tutejszy Posterunek Policji w Skępem. Jak Państwo wiecie Posterunek Policji w Skępem liczy obsadę 9 osobową i jest to jedyna komórka, która ma 100% obsadę personalną. Od ponad roku Kierownikiem jest Pan Andrzej Muszyński uważam, że spełnia się w tej roli i mam nadzieję, że Szanowna Rada i mieszkańcy oceniają pracę wysoko w mojej ocenie realizuje i wykonuje zadania właściwie. Pragnę zaznaczyć, że efekty w służbie czy patrolowej, czy w ściganiu sprawcy przestępstw na tutejszym terenie mogę pochwalić za ostatnie działania, które zakończyły się zatrzymaniem sprawcy kradzieży do domków letniskowych w miejscowości Łąkie jest to sukces Policjantów ze Skępego i Pana Kierownika. Jeżeli chodzi o wydarzenia zeszłego roku to muszę nadmienić, że najbardziej drastyczne wydarzenie miało miejsce w grudniu to było zabójstwo i sprawca został zatrzymany też dzięki interwencji i działalności funkcjonariuszy tutejszego Posterunku Policji. Drugie tragiczne zdarzenie zginęła w wypadku samochodowym matka z dwójką dzieci. Na ten rok przewidujemy dalsze podjęcie działań w zakresie prewencji czy zakresie uświadamiania naszych kierowców, pieszych wszystkich użytkowników dróg, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby zdarzeń. W 2017 roku było takich zdarzeń i kolizje 73 rok wcześniej było mniej, bo 51 i musimy podjąć działania mające za zadanie zdyscyplinowanie kierujących jak i pieszych poprzez przestrzeganie bardziej przepisów. Problemem sezonowym zgłaszanym przez mieszkańców Miasta Skępe są tzw. motocykliści, którzy często ujeżdżają te swoje maszyny wyścigowe i dlatego będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę na tych kierowców. Myślę, że na pewno bardziej zwrócimy uwagę na prewencję kryminalną czyli prowadzenie profilaktyki, czyli spotkania ze społeczeństwem, debaty społeczne na które jesteśmy otwarci i proszę inicjować, kontaktować się w szkołach z dziećmi czy z naszymi seniorami, gdzie propagujemy sprawę wyłudzeń pieniędzy metodą „na wnuczka”, „na policjanta” czy na innego pracownika i staramy się ich uchronić przed stratą często majątku całego życia.

Burmistrz

Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Komendantowi i Panu Kierownikowi w imieniu swoim, radnych i mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, bo współpracę z wami oceniam jako wzorcową, bo nie ma najmniejszych problemów, żeby była pomoc od was udzielana, reagujecie na każdą prośbę czy interwencję mieszkańców. Dziękuję również za prowadzone akcje prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Skępe, tutaj odbywały się spotkania o wyłudzeniach „na wnuczka” i innych stosowanych metodach przestępczych tak, żeby oszukać i wyłudzić pieniądze od mieszkańców. Bardzo utkwiła mi w pamięci akcja organizowana wspólnie z Panią Redaktor i „Tygodnikiem Lipnowskim” zwiększającą bezpieczeństwo naszych najmłodszych dzieci, chodzi o pierwsze klasy i akcje prowadzone na terenie całego powiatu. Przyjemnie mi było, że inauguracja tej akcji odbywała się na naszym terenie w Wólce. Za tą współpracę służącą mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe dziękuję i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie Pan Krzysztof Pawłowski

Przedstawił „Analizę stanu bezpieczeństwa Miasta i Gminy Skępe w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku” (w załączeniu).

Burmistrz

Chciałbym złożyć również na ręce Pana Krzysztofa podziękowania dla Pana Ireneusza (Poturalskiego Komendanta Powiatowej PSP) za naprawdę wspaniała współpracę, bo zarówno z wami jak i z jednostkami OSP działającymi na terenie Miasta i Gminy Skępe nie ma najmniejszych problemów, ta współpraca jest jak najlepsza i za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście i bierzecie udział w każdego rodzaju działaniach, pomagacie w niektórych zabezpieczeniach, także bardzo serdecznie dziękuję.

Członek OSP Wioska Pan Daniel Szwajkowski

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za umożliwienie przybycia na dzisiejsze spotkanie, jest to dla nas ważny dzień ze względu na to, że udało się nam w dniu dzisiejszym, że dotarł do nas sprzęt w postaci dwóch elementów, który dzięki zaangażowaniu druhów naszej jednostki oraz władz Miasta i Gminy Skępe udało się ten sprzęt pozyskać. Są to dwa elementy, które w sposób zdecydowany poprawią system szkoleniowy w naszej gminie, a także bezpieczeństwo. Dotychczas nasza jednostka brała udział w szeregu działań profilaktyczno-edukacyjnych tj. „bezpieczne ferie”, „bezpieczne wakacje”, „dzień bezpiecznego kierowcy”, współpracujemy z Komendową Powiatową Policji w Lipnie, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, a także z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Bardzo często musimy zwracać się z prośbą aby przeprowadzić zajęcia dla dzieci o umożliwieniu wypożyczenia sprzętu. Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza i przekazaniu środków na zakup sprzętu udało nam się pozyskać zestaw fantomów i w dniu dzisiejszym chcieliśmy to potraktować jako oficjalne przekazanie tego sprzętu na doposażenie naszej jednostki. Zestaw fantomów niemowlaka, dziecka i osoby dorosłej w sposób zdecydowany ułatwi nam działania szkoleniowe wśród młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach czy szkołach ponadgimnazjalnych, a także wśród mieszkańców na różnego rodzaju imprezach. Ten sprzęt będzie służył nie tylko strażakom na doskonalenie swoich umiejętności, ale każdy z mieszkańców będzie mógł po uzgodnieniu z Panem Burmistrzem ustalimy tu harmonogram gdzie będzie można, w jakim terminie spróbować swoich sił na fantomach, wiedzieć jak się zachować w sytuacjach, które zagrażają życiu. Drugim elementem bardzo ważnym, który udało nam się zakupić jest defibrylator. Jest to sprzęt, który wspomaga prowadzenie resuscytacji krążeniowej u osób z zatrzymaniem krążenia. Jest to sprzęt, który znajduje się na lotniskach, w dużych miastach można spotkać taki sprzęt, który nie każda osoba potrafi użyć i może się bać użyć, ale po krótkim przeszkoleniu, jest instrukcja w środku, można samemu przeprowadzić resuscytację z wykorzystaniem tego sprzętu. Poprawi on również bezpieczeństwo, bo to nie będzie sprzęt użytkowany tylko przez strażaków, bo to nie jest tylko sprzęt do ratowania życia, ale także jest to sprzęt szkoleniowy. Założyliśmy, że nie tylko my jako strażacy będziemy go używać, ale Państwo na różnego rodzaju festynach będziecie mogli spróbować swoich umiejętności, bo ma on też tryb szkoleniowy. Są też nakładki pediatryczne do pomocy dla dzieci, więc będzie można sobie spróbować, zobaczyć jak go się używa. Serdecznie dziękujemy za pomoc w pozyskaniu tego sprzętu. Na obecną chwilę w powiecie lipnowskim jesteśmy jedyną jednostką straży, która posiada swój własny zestaw fantomów i defibrylator. Myślę, że dla nas jest to motywacja do dalszych szkoleń i jest to nasz wspólny sukces, bo będziemy dążyć do tego, aby nasza miejscowość na mapie Polski była osiowym miejscem, który posiada taki sprzęt, będzie on dostępny i wiadomo, że jeżeli coś się dzieje to zawsze można wzywać nas do pomocy. Serdecznie dziękujemy władzom gminy i prosimy o oficjalne przekazanie tego sprzętu i z dniem dzisiejszym ten sprzęt jest na stanie naszej jednostki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam nadzieję, ze będzie on dobrze służył i przede wszystkim należy szkolić naszą młodzież, ale też i dorosłych, bo nie każdy potrafić użyć tego sprzęty który może komuś uratować życie.

Burmistrz

Pan Przewodniczący powiedział bardzo ważną rzecz, bo Daniel Szwajkowski i Mariusz Bujanowski nie tylko są strażakami Ochotniczej Staży Pożarnej w Wiosce, ale jednocześnie na terenie Miasta i Gminy Skępe działa Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i sprzęt, który tu został przekazany będzie służył zarówno OSP i WOPR-owi. Współpraca z WOPR-em, to jest bezpieczeństwo nad jeziorem, pomoc ratowników jest czasem niezbędna. Dzięki temu mieszkańcy i osoby nas odwiedzające czują się znacznie bezpieczniej. Mamy zawsze podpisaną umowę z WOPR-em na ratowników i myślę, że dalej będziemy to kontynuować. Przekazanie fantomów to nic innego jak przygotowywanie i uczenie młodego pokolenia do tego jak zachować się w sytuacjach kiedy trzeba ratować życie. Niech ten sprzęt służy uczniom naszych szkół i mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe.

Członek OSP Wioska Pan Daniel Szwajkowski

Podczas ostatniej akcji „bezpieczne ferie” udało nam się przeszkolić, spotkać z młodzieżą, porozmawiać na temat bezpieczeństwa, bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zależy nam, żeby dzieci zapamiętały nie tylko suchą wiedzę, ale przede wszystkim praktykę. Zapraszamy także młodzież nad wodę gdzie możemy zaprezentować sposoby pomocy osobom w wodzie. Druhowie z naszej jednostki w zeszłym roku, Ci którzy w jakimś stopniu są już przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, w sezonie letnim w lipcu podczas wypoczynku nad wodą do momentu przybycia ratowników WOPR byli w stanie zabezpieczyć osobę poszkodowaną, która uległa wypadkowi nad Jeziorem Wielkim w Skępem, utrzymali tą osobę na powierzchni, sprawdzili drogi oddechowe i do momentu przybycia ratownika panowali nad sytuacją, więc myślę, że już tutaj widać efekty, które gdzieś tam są zakładane. Serdecznie dziękujemy za sprzęt i zapraszamy na szkolenia. A jeszcze korzystając z okazji – przedstawiciel PSP podał w zaleceniach pozyskanie dla naszej jednostki samochodu lekkiego z nastawieniem na ratownictwo techniczne. Bardzo bym prosił o pomoc w pozyskaniu tego samochodu, który zwiększy bezpieczeństwo nie tylko nas, ale również turystów przebywających na naszym terenie. Dziękuję bardzo.

Burmistrz

Ta pomoc jest oczywiście jak najbardziej uzasadniona, również dla Pana Komendanta, Komendy i Posterunku Policji w Skępem, bo to dla dobra mieszkańców. Ale też trzeba powiedzieć, że wszystko zależy od środków finansowych i trzeba o tym pamiętać, a naprawdę tak jak powiedział Pan Komendant, to co możemy zawsze dofinansowujemy i pomagamy zarówno policji jak i straży.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Witam serdecznie Pana Starostę Krzysztofa Baranowskiego, który w tym momencie przybył na naszą sesję.

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Informacja dot. realizacja Uchwał XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018r.

§         Informacja za okres od dnia 28.12.2017 do dnia 25.01.2017 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

§         Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 28.12.2017 do 23.01.2018 roku.

Powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Jeszcze jest jedna kwestia, która była omawiana na posiedzeniu komisji, chciałbym jeszcze do tego wrócić, bo mam pytania w tym kierunku, odnośnie tego, że ja przyznaję ogromne nagrody kadrze kierowniczej i pracownikom. Nie jest drodzy Państwo tak, bo kadra kierownicza otrzymuje nagrody, które nie są żadną tajemnicą, ale zostały pomylone pewne sprawy. Pracownicy samorządowi otrzymują również nagrody jubileuszowe, które im się należą i to otrzymuje nie tylko kadra kierownicza, ale również otrzymują pracownicy pracujący zarówno w urzędzie jak i w jednostkach organizacyjnych naszego urzędu. I tak oczywiście nagrody jubileuszowe otrzymali – Sekretarz, Skarbnik, Kierownik MGOPS, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Wólce i Czermnie i Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wiosce. Każda z tych osób otrzymała również na Dzień Samorządowca 1000zł nagrody. Pozostali pracownicy otrzymali nagrody w wysokości od 500 do 1000zł. Analizując np., nagrody z lat ubiegłych, to np. w 2011 roku nagrody te wahały się od 2500 do 100zł. W 2014 roku od 1700 do 250zł. Nie jest to żadną wielką tajemnicą. Oczywiście nagrody w roku 2015, 2016 i 2017 były na tym samym poziomie. Mówię to, ponieważ zadawane są najróżniejsze pytania, ja ich unikał nie będę. Ja rozumiem, że zbliża się okres wyborczy, ale to nie znaczy, żeby w przestrzeni publicznej posługiwać się rzeczami nieprawdziwymi.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Ja tylko dodam do wypowiedzi Pana Burmistrza, że jeżeli już się mówi o nagrodach, to trzeba dodać, że to jest nagroda jubileuszowa, która ustawowo się należy, a jeżeli jest to nagroda uznaniowa, to wtedy mówmy o nagrodzie uznaniowej. Może jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, bo na komisji rozpoczęliśmy dywagację na temat dowożenia osób niepełnosprawnych naszym samochodem służbowym. Nie miałem dokładnych danych dotyczących dowozu, poprosiłem pracownika merytorycznego, który tą problematyką się zajmuje i takie dane koleżanka Państwu przekazała. Odnosimy się do tego dlatego, że dość często ostatnio mówi się o tym, że Burmistrz zabrał osobom niepełnosprawnym dowożenie do lekarza, na rehabilitacje, itp. jest to nieprawda. Przedstawię Państwu tą informację, którą Państwo dostaliście (druk w załączeniu). Chcę jeszcze nadmienić, że samochód jest bardzo intensywnie wykorzystywany, nie ma praktycznie dnia wolnego żeby nie wyjeżdżał i wyjazdy są również w weekendy. Dowozimy również osoby niepełnosprawne do Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie – dowozimy do Lipna, potem dalej wiezie ich transport z Kikoła. Chcę jeszcze nadmienić jedno – żadne podanie nie zostało rozpatrzone negatywnie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, odniosę się do transportu osób niepełnosprawnych. Wniosek składam praktycznie co 6 tygodni, posiadam z żoną najniższą rentę, jeśli mamy zarobki to najniższe, żona zbiera na protezę już 10 lat, pragnę podkreślić, że żona jest osobą leżącą, dializowaną, przykutą do maszyny non stop, nie ma nóg, praktycznie żyje z godziny na godzinę, bo tak jak Państwo wiecie przy 50 latach cukrzycy i przy dializie, gdzie nie ma szans na przeszczep. Ja składam podanie, nigdy nie miałem i nie mam umorzone, choć protezy kosztują 300tys. i do nikogo z żalem nie poszedłem. Choć jest niepełnosprawna ponad 30 lat, nigdy nie przyszedłem po ten samochód, dopóki żona nie straciła nóg i została przykuta do wózka. Wiecie ile kosztuje utrzymanie maszyny, czy ktoś z MOPS-u kiedykolwiek się zainteresował? Ile kosztują leki Szanowni Państwo - mnóstwo leków, mnóstwo maści, mnóstwo wszystkiego. Proszę tu nie mówić Panie Sekretarzu, że patrzycie na każdy wniosek jednakowo, bo to jest kłamstwo Panie Sekretarzu jak wiele innych rzeczy Pan nieraz powtarza. Szanowni Państwo, ja nie chcę i ja będę płacił za ten transport, niech on tylko będzie, ale mnie tylko to poruszyło, że każdy wniosek jest jednakowo rozpatrzony. Jaki może być biedniejszy człowiek jeszcze? To ludzie, sąsiedzi przychodzą i się pytają jak wam pomóc, bo MOPS nigdy się nie zapytał. Nigdy Burmistrz co zawsze powtarzał żonie, ona ma dzisiaj łzy w oczach – ja cię nigdy nie zostawię, ja zawsze za te lata bezpłatnej pracy społecznej, ja ci będę pomagał. Dziś płaci, nikt nie powiedział, że ja tą złotówkę wam umorzyłem, albo że zawiozę Cię do lekarza za darmo. Jeszcze dodam, że rada jednogłośnie przegłosowała, żeby pobierać opłatę za korzystanie z samochodu i wprowadzić płatny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kiedy tak było?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No było, kiedy rozmawialiśmy o samochodzie to nikt nawet dyskusji nie podjął, żeby korzystać bezpłatnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Ale kiedy była taka uchwała?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Uchwały nie było, ale przecież wielokrotnie się wracało do tematu.

Sekretarz

Ja tylko jeszcze może dodam tutaj, bo Pan Radny Suchocki ma prawo twierdzić, że ja kłamię i tak dalej. Ja cały czas apeluję, że jeżeli są jakieś podejrzenia to bardzo proszę, od tego jest Komisja Rewizyjna i proszę zgłosić celem skontrolowania w jaki sposób to działa.

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja bym chciał żeby Pan Burmistrz poinformował na temat hali sportowej, bo nic nie zostało powiedziane. Chciałem się dowiedzieć kiedy dzieci zaczną ćwiczyć, bo to jest chyba takie bardzo ważne dla nas i społeczeństwa. Chociaż w przybliżeniu jakiś okres.

Burmistrz

Rzeczywiście to jest bardzo trafne pytanie. Jest już złożony wniosek o odbiór hali. Zgodnie z prawem, jest 14 dni roboczych na odbiór. Dziś byłem na hali i jest kładziona podłogę nawierzchnia z tymi polami do gry już taka techniczna. Teraz będzie powołana komisja odbioru zgodnie z procedurą jaka była w zamówieniu publicznym z wykonawcą. Myślę, że ten okres jest gdzieś około 2 tygodni kiedy dzieci rozpoczną normalne zajęcia wychowania fizycznego na hali.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Mili Goście – przede wszystkim nie wybaczyłbym sobie gdybym tego nie zrobił jak jest Pan Starosta, a upoważniła mnie do tego Pani xxxxxxxxx, która chciała na ręce Pana Starosty złożyć podziękowania za tą strefę przy byłej ulicy 21 Stycznia koło „Lewiatanu” i przez x lat prosiła żeby naprawić, bo była zalewana, a dzisiaj gdyby było tak jeszcze jak ciągle deszcze padają, to ta Pani teraz chyba nie mogłaby wyjść z domu. Pani xxxxxxxxx była zdziwiona, bo już nie wierzyła, że to będzie zrobione jednak na interwencję Pana Starosty, w ciągu 2 tygodni został odprowadzony odpływ wody. Chciałbym podziękować Panu Staroście również za te chodnik przy Alei 1 Maja i prosimy, żeby w tym roku dokończyć ten chodnik. Mamy problem po drugiej stronie koło posesji Pana xxxxxxxxx, nie mogą korzystać z auta, a na dzień dzisiejszy córka z nimi mieszka, dość często nie mogą wjechać na własną posesję, samochód muszą wpychać do swojej posesji. I tam by była prośba Panie Starosto, żeby pomyśleć i o pół kostki obniżyć wjazd. Chciałbym podziękować również za mnóstwo rzeczy, które robi PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tutaj można dać przykład jak interesują się ludźmi i jak pomagają. Pani Małgosia z pracownikami są zaangażowani w te sprawy, pieniędzy jest mało, ale próbują na wszystkie strony, żeby w miarę możliwości pomóc.

Szanowni Państwo, ja mam jeszcze do Pana Burmistrza pytanie – Panie Burmistrzu, złożyłem do Pana wniosek w sprawie hali, który dotyczy umowy, aneksu i wielu innych dokumentacji związanych z halą. Pan dał mi odpowiedź po 14 dniach, że nie jest Pan w stanie tych dokumentów przekazać, natomiast ja twierdzę, że jest Pan w stanie i ponowiłem wniosek 8 lutego, od tego czasu minęło 20 dni i do dzisiaj też ani aneksu, ani umowy, ani harmonogramu pracy, nic nie otrzymałem. Szanowni Państwo, po przeczytaniu w gazecie jak Pan Burmistrz mówił, że radni się słabo interesują halą, ja musiałem wystąpić z wnioskiem, dokładnie to było 15 stycznia 2018 roku wystąpiłem z wnioskiem do Pana Burmistrza, żeby udostępnił mi harmonogram, umowę, aneksy, bo jak ja jako radny mogę inaczej dyskutować o hali jak ja nie widzę dokumentów? Więc macie od 15 stycznia do dziś, nie otrzymałem tych dokumentów, hala tak jak widzicie jest już powoli przygotowywana do oddania, natomiast cóż Panie Burmistrzu, artykuł 23 mówi wyraźnie – Kto nie udziela dokumentów na wniosek o dostępie do informacji publicznej grozi kara pozbawienia wolności do roku. Pan później mówi, że pisze się do Wojewody, do Premiera i nie wiadomo gdzie. Ja więc zawsze powtarzałem jedno, że zawsze wstanę i Panu powiem, że nigdy nie będę pisał i tym razem też tak będzie, ale mówię przy radnych, że nie dostałem od 15 stycznia 2018 i do dzisiaj nie mam aneksu, umowy i harmonogramu o co się do Pana zwracałem. Dziękuję bardzo.

Burmistrz

Panie Krzysztofie, ja Pana słucham tu z dość dużym zainteresowaniem, bo po prostu Pan się mija z prawdą. Pan otrzymał odpowiedź i Pan jest radnym i ma Pan prawo dostępu do wszystkich innych materiałów i Pan z tego nie korzysta. Pan był i miał Pan prawo poprosić o dokumenty do wglądu i dlaczego Pan tego nie zrobił? A Pan otrzymał odpowiedź, zresztą myślę, że Pan Mecenas dokładnie tę sprawę wyjaśni. Chciałem Panu tutaj powiedzieć, tak jak i Państwu obecnym, że tu nikt nie ma żadnych tajemnic, a Pan wprowadza zamęt, jakby Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Skępe Panu specjalnie nie daje materiałów, a jest to nieprawdą.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Może po prostu Panie Radny trochę cierpliwości trzeba, bo na pewno Pan dostał odpowiedź, w której wskazano datę kiedy Pan otrzyma te materiały, bo nie jest możliwe w tej procedurze, żeby takiej daty nie wskazać w tym piśmie, które było odpowiedzią na Pana wniosek, więc to, że Pan ich nie dostał do dnia dzisiejszego, nie oznacza, co Pan tutaj sugeruje, że nie dostanie Pan tych materiałów. Na pewno Pan je dostanie w dacie, która jest wskazana w piśmie. Pan wystąpił o dostęp do informacji publicznej, oczywiście jest to informacja publiczna i na pewno Pan dostanie odpowiedź.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie zgadzam się z Panem Mecenasie, żebym ja dostał na koniec marca czy w marcu odpowiedź. Pan Mecenas doskonale wie, ze przysługuje 14 dni na udostępnienie i ja jeśli bym chciał do Pana Burmistrza przyjść to bym przyszedł, a ja złożyłem wniosek. A wniosek, to nie po to, że ja mam do Pana przyjść, tylko Pan ma mi to przysłać Panie Burmistrzu. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo Pański Mecenas czegoś nie rozumie, albo Panowie w ogóle nie rozumiecie, bo ja uważam, że na każde pismo jest 14 dni, albo 14 dni roboczych. Ja czekałem, na pierwszy wniosek daliście Panowie odpowiedź dokładnie 29 stycznia ja ponowiłem wniosek 08 lutego i do dziś nie dostałem odpowiedzi. Chyba nie ma nic tajnego w umowie, czy w harmonogramie skoro już hala jest zakończona, tylko skserować i przesłać. Jest jakiś problem czy Państwo macie coś do utajenia? bo nie chcecie Radnemu czy nawet mieszkańcowi udostępnić na wniosek dokumentów.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Panie Radny, ale dlaczego mamy tłumaczyć, że nie chcemy, bo przecież chcemy i udostępnimy. Pan mówi tylko o jednym przepisie, a drugi przepis mówi o tym, że ten okres można wydłużyć, no i skorzystano z tego przepisu i Pan dostanie w ustawowym terminie, ale to nie jest tylko 14 dni Panie Radny, dlatego proszę nie dokonywać takiej restrykcji co do przepisów. Na pewno Pan dostanie te materiały, o które Pan prosił. Proszę Państwa, ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje taki tryb, w którym rzeczywiście w ciągu 14 dni można udzielić informacji lub odpowiedzieć wskazując inny termin i tutaj urzędnicy zadecydowali, że w tej sprawie trzeba zastosować wydłużenie tego terminu i w tym terminie wydłużonym Pan otrzyma odpowiedź. Nie ma tu żadnych tajemnic, informacja będzie udostępniona.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I ma Pan tak prawo rozumować Panie Mecenasie.

Burmistrz

Ja Panu Krzysztofowi dziękuję, że Pan mnie prędzej powiadomił o artykule i o zamierzeniach, przynajmniej nie będę zaskakiwany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli nie ma więcej pytań odnośnie informacji Burmistrza to przechodzimy do kolejnego punktu – wolne wnioski i zapytania.

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Zbigniew Walewski

Ja korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu Staroście i całemu Zarządowi, Radnym Powiatowym za drogę wojewódzką (Sarnowo-Likiec), która będzie robiona, bo już jest po przetargu i jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą będzie robiona wraz z chodnikami.

Radny Pan Roman Targański

Ja również chciałbym się dołączyć do podziękowań, bo Pan Starosta rzadko bywa u nas na sesji. Z tego co wiem to przychylił się do prośby mieszkańców Alei 1 Maja i również ona będzie dokończona. Dziękuję bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo, dodam ważną rzecz jaka miała miejsce ostatnio przy ulicy Sportowej. Wezwany został Pan Godlewski, Pan Stroiński, Pan Robert (pracownicy UMiG Skępe) i przyjeżdżając gdzie mieszkańcy w centrum miasta nie mogą wyjść z domu z własnej posesji gdyż są kałuże, a Panowie spojrzeli na tą wodę i odjechali. Jak można do takiego stopnia doprowadzić, żeby podjechać pod posesję, zobaczyć, że ci ludzie nie mogą wyjść w centrum miasta i zostawić bez niczego. To taka ciekawostka Panie Starosto, że jeden reaguje bardzo szybko, a drugi czeka aż woda opadnie.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Szanowni Państwo, nie będę długo gadał, okazyjnie przejeżdżałem, a ponieważ miałem zaproszenie, to bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za to, że wysłał mi zaproszenie, cenię sobie to niezmiernie, więc korzystam z okazji szanowni Państwo i tak informacyjnie, wiosna idzie, drogi trzeba naprawiać, do roboty się brać, żeby lud był zadowolony. Bardzo dziękuję za te słowa uznania i podziękowania, to tym bardziej mnie motywuje do tego, żeby jeszcze lepiej pracować. Powiem tak informacyjnie dla samorządu gminnego, dla Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego i dla mieszkańców szczególnie takie informacje, które pewnie czytacie w gazetach, ale chciałbym tutaj korzystając z okazji przekazać dobre wieści dla Miasta i Gminy Skępe. Ponieważ ulica Rypińska w całości z asfaltem i częściowo po obydwu stronach z chodnikami, już jest po przetargu, umowa jest już podpisana, koszt około 200tys. Będzie również przebudowa całego odcinka w Wiosce, czyli od drogi powiatowej w prawo w kierunku Chodorążka, również cała z nowym asfaltem, ten odcinek ma kosztować, ok. 400tys., ale to nie ostatnie wieści. Sarnowo, kilometr drogi dostanie, a to też spora kwota, kilkaset tysięcy zł, też już jest po przetargu. Do tego będziemy kontynuować przebudowę chodnika na ulicy 1 Maja. Chociaż w Kikole mieszkam, ale mówią, że więcej w Skępem pracuję jak w Kikole i mam zamiar się przeprowadzić. Kochani, będę budował pomost wraz z pięknymi wiatami integracyjnymi, dzisiaj zarząd ogłosił przetarg na to zadanie, pomost przepiękny z cumowaniem, myślę, że wiecie gdzie, jest to terenie Zespołu Szkół, który 7 marca będzie obchodził 150 rocznicę istnienia w Mieście i Gminie Skępe. Kochani, więc tak, pomosty, do tego wiaty integracyjne, 12 sztuk na około 240 miejsc z małą sceną koncertową, zapewniliśmy 450tys. na ten cel, zobaczymy po przetargu jak będzie wyglądało, zapraszam otwarte wrota. Ludzie również na stadionie biegają i korzystają z tego stadionu i tam również powstanie ośrodek rekreacyjno-sportowy. W tej chwili remontowane jest całe pierwsze piętro w internacie, gdzie będzie od elektryki po łazienki, po nowe meble, tam stworzymy docelowo w tym roku około 48 miejsc noclegowych z nowym wyposażeniem, żeby cały ten teren po prostu żył, żeby ludzie się mieli gdzie zatrzymać. Ponadto do Skępego przyjeżdżają kluby sportowe, przyjeżdżają również inne instytucje, które korzystają z obiektu. Nie ma piękniejszego obiektu niż ten stadion. Popatrzcie po miastach Włocławek, miasto Lipno zazdrości tego obiektu. Tu prawie 2 700 000 zł zostało wpompowane w ten stadion. Ten stadion, ten ośrodek, ten pomost, te wiaty integracyjne przepiękne mają żyć i mają tu ludzie przyjeżdżać na tą przepiękną ziemię dobrzyńską i skępską. Jakbym to policzył, to wyszłoby sporo pieniędzy na to co przeznaczył powiat i rada powiatu na samo Miasto i Gminę Skępe. Powiem Państwu tak, jak już korzystam – oczywiście, zawsze mówiłem i za poprzedniej władzy i za obecnej, że gmina Skępe nie jest sama w powiecie, bo jest 9 gmin. W tym roku przeznaczyliśmy prawie 7 700 000zł na działalność zarządu dróg powiatowych, ponad 20km asfaltu, ponad 3km chodników, zatoczki, więc to jest naprawdę ogromna pula pieniędzy z własnych dochodów. Po co ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny? po to, żeby zarabiał pieniądze do powiatu. Tam nikt za darmo spać nie będzie, tam trzeba będzie zapłacić, żeby skorzystać. Proszę Państwa, więc tych asfaltów jest sporo. Zakład Transportu Publicznego – jechałem teraz, patrzę, zatrzymuje się „baranobus”, wysiadają ludzie. Pół autobusiku ludzi z Lipna przyjechało do Skępego, nie podwyższam cen biletów, czy to nie jest ważne? Dlaczego powstał Zakład Transportu Publicznego? po to, żeby ludzie korzystali i korzystają. My w tej chwili zdecydowaliśmy się na zakup 2 dodatkowych autobusów. 7 marca przyjeżdża nowa scania na 49 miejsc, to będzie kosztować powiat 713tys. żebyście korzystali – koła gospodyń, emeryci, strażacy i mieszkańcy, w tańszej cenie za kilometr i wyjeżdżali, zwiedzali nasz przepiękny kraj. Również chcemy kupić nisko pokładowy autobus, przetarg unieważniliśmy, bo zaoferowano nam coś innego niż chcemy, niskopodłogowy dla emerytów i rencistów, z chodnika można będzie sobie ładnie wejść i nie zadzierać nóżki. Kochani, autobusy, asfalty, budujemy dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze naprzeciwko Pana Komendanta, żeby z okna jak patrzy, to żeby pilnował placówki, koszt 1 800 000zł. Dziś ogłosiliśmy przetarg również na budowę dużego pawilonu na ulicy Nieszawskiej, na ten cel rada przeznaczyła 1 900 000zł z dochodów własnych. Tam powstanie Powiatowe Centrum Przedsiębiorczości i Zakład Transportu własne biura, sklep, przedszkole i żłobek. Sklep i przedszkole po co? po pieniądze dla powiatu. Już są zainteresowani. Dalej proszę Państwa, tych inwestycji jest na około 16mln zł. Byłem na sesji Rady Miasta dzisiaj w Lipnie poproszony w sprawie szpitala lipnowskiego. Przypominacie sobie, że to był w 2007 roku bankrut, 65mln zł długu. Powiat przejął, zostało do spłaty 11mln zł, spłacamy co miesiąc 150tys. zł – 100tys. raty i 50tys. odsetek, a 2007 roku spłacaliśmy 100tys. raty i 100tys. odsetek. Wiecie ile spłaciliśmy już? Samych odsetek od kredytu nie naszego 9mln. Będziemy spłacać dalej, zostało 11mln, będziemy to spłacać do 2028 roku, a wtedy ja nabywam praw emerytalnych. W tej chwili oddział wewnętrzny jest remontowany, 1,5mln zł, do końca marca ma być oddany na jednym poziomie i powiem tak – mamy 17 oddziałów, ponad 430 łóżek, od chirurgii, neurologii, psychiatrii, wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego. Rodzą się dzieci, w styczniu urodziło się 63 nowych obywateli Rzeczpospolitej, a do wczoraj urodziło się 38 dzieci i 2 było w trakcie, nie wiem, może już dzisiaj są na świecie. Oddział dziecięcy – jak otwieracie TVP1, TVP2, INFO, TVN, to w pewnym okresie co było? Iluż lekarzy złożyło wypowiedzenia, rezydenci walczyli, ogólnie brakuje lekarzy w Polsce, a szczególnie pediatrów. Na terenie powiatu mieszka 12 pediatrów. Proszę Państwa, z szacunkiem dla lekarzy w POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), ale sami korzystacie z ośrodków, jeżeli dziecko jest mocno chore, czy lekarz, który udziela pomocy i patrzy na to dziecko, mówi tak – mama go zabierze 4-latka z powrotem do domu, ja będę dojeżdżała do niego, będziemy praktykować, albo zmieniać leki. Idzie na oddział dziecięcy, więc ta odpowiedzialność tego lekarza na tym oddziale jest całkiem inna. W Polsce nadszedł czas pisania, pisarzy mamy dosyć, w różne miejsca piszą i ten lekarz to musi być odważny gość, czy Pani, która podejmuje się takiego leczenia, bo dziecko małe nie powie gdzie boli, co boli, jak boli. I potem później prokurator też się często interesuje dlaczego tak a nie inaczej. Sam włączyłem się w poszukiwanie pediatrii, dzisiaj dostałem też SMS-a i dwa telefony i Prezes Waleczko (szpitala Lipno) również. Jeden lekarz, nie będę wymieniał, z którego szpitala, złożył wypowiedzenie w szpitalu, ale chce 150zł za godzinę. Przypominam, że my jesteśmy szpitalem referencji powiatowej. Profesor na godzinę bierze 200-300zł, my płacimy lekarzom 55-70zł za godzinę, ale będziemy rozmawiać, bo mi zależy na tym, żeby ten oddział był czynny. 100tys. kiedyś „Energa” z Gdańska dała na remont tego oddziału – ładnie wygląda. Mamy dobre intencje i walczymy o to – umówiłem się z trójką pediatrów naszych miejscowych na kolację, wyjazd do Aleksandrowa Łódzkiego, z mojej kieszeni opłata za obiad i kolacja też z mojej, chociaż ja nie pobieram wynagrodzenia w szpitalu, ale mi zależy na tym, żeby ten pediatra był, bo rozumiem matki i rodziców. Sam mam wnuczka 9 lat. Kochani, bardzo proszę, jeżeli wy też może macie jakieś możliwości, w rodzinach, wśród znajomych – proponujcie, zapraszajcie, bo lekarzy ogólnie w Polsce brakuje i o tym wszyscy wiecie. Ja byłem teraz u mojego kolegi w Piwnicach, jest profesorem, dziekanem wydziału, szefem kliniki i też ma problemy w klinice z anestezjologami, bo są tylko same operacje, dziennie 4-5 i ktoś to musi znieczulić, poprowadzić. Chcemy rozwiązać problem, nie zwolniliśmy ani pielęgniarek, ani obsługi, przesunęliśmy tylko delikatnie na inne oddziały i naprawdę chcemy się dogadać. Mamy dwie propozycje z tym jednym z Brodnicy i z tym drugim z Aleksandrowa Łódzkiego. Szpital jest doposażany, dopieszczany i podkreślam – to jest nasz szpital. Jak ma ktoś takie wyobrażenie, że będzie taki piękny, powabny i do 100 dożyje bez szpitala, to ja go wyprowadzam z błędu. Nie chciałbym, żebyście szybko się tam znaleźli, ale prędzej czy później, bo nie ma takiej mocy, każdy z nas się tam znajdzie. Dlatego troszczmy się o ten szpital jak o inne materie, bo potem powiem tak – tacy, którzy mówią, że teraz im szpital nie potrzebny, ale jak mama trafi, ktoś z rodziny, to jak się grzeje komórka Starosty, albo Prezesa, a żeby to się zająć, a żeby powiedzieć Ordynatorowi, że to znajoma. Bardzo proszę szanowną Radę Miasta Skępego jak możecie coś zakupić, jakieś EKG czy jakiś tam inny sprzęt, bo my wymieniliśmy okna, łóżka, jest dobre jedzenie, jest własna kuchnia, nie ma cateringu, zapach się rozchodzi po szpitalu. Wiele sprzętów kupił powiat i kupuje. My zainwestowaliśmy w remonty, modernizacje i zakupy łącznie już ponad 10mln i do tego spłacamy dług. Nie jest łatwo, a Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera składki zdrowotne, mają być lekko wyższe, ale kontraktowanie jest takie samo jak w 2015 roku. Liczyłem na sieć szpitali, która powstanie. Jeździłem, błagałem, całowałem klamki, żeby wejść do sieci szpitali. Z 700 szpitali czy tam 800 szpitali w Polsce miało pozostać na rynku 400 z haczykiem. Ile mamy szpitali - wszystkie. Jak miały być one wtedy finansowane te podstawowe w sieci? Nie miały mieć problemów ani finansowych, Unia Europejska zobligowała do remontów i do przyspieszania modernizacji. Dobrze, bo kto chce leżeć na sali 10-osobowej i ciężko, obłożnie chory przechodzić

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo za tak obszerną informację.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Jeszcze jedno, Panie Burmistrzu, kiedyś przejechałem się po Skępem, wjechałem do tego parku w Wiosce, była niedziela, objechałem tam teren. Nie wiem na jakim etapie to jest, ale chciałem się zapytać, bo pamiętam jak tu przyjechałem na spotkanie i był dyrektor z ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych. Ja staram się szanować was i myślę, że wy mnie też. Po prostu pamiętacie jak tam my poruszaliśmy pewne tematy, żeby całościowo załatwić temat. Bardzo proszę z tytułu i tego muru i tego parku, który już teraz jest ciachany widzę, bo widzę, że dwa drzewa ktoś wyciął, powiadomiłem o tym Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Bardzo bym prosił Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący na jakim jest to etapie i jak to wygląda. Powiem też tak, ponieważ ten mur jest własnością Rzeczpospolitej Polskiej i jakby się przechylił to byłby problem z głowy, ale on trwa, więc proszę Państwa, ja zwróciłem się do Wojewody kujawsko-pomorskiego o pieniądze na remont tego muru, dostałem odpowiedź, że Wojewoda nie ma pieniędzy, kazał mi zrobić kosztorys, zrobiłem go i jeszcze raz z kosztorysem wnioskuję, bo przecież ja z dochodów powiatu nie mogę tego tak przeznaczyć, dlatego chciałbym jednak, żebyśmy całościowo ten problem rozwiązali. Obiecuję solennie, że po przejęciu tego tak jak tam uzgodniliśmy, dołożę ile będę mógł miastu co do ewentualnego zabezpieczenia czy remontu tego muru, bo wtedy mogę. Samorząd powiatu może dać gotówkę dla samorządu Miasta i Gminy Skępe, natomiast samorząd powiatu nie może dołożyć do skarbu państwa. Jak przypominacie sobie park, pałac, mury, ten cały płocik, to był majątek Jaśnie Wielmożnego Pana Zielińskiego. Miałem też pytania od radnych Miasta i Gminy Skępe o budynek na ulicy Dworcowej. Tak to jest, że pewne propozycje na spotkaniu zamieniliśmy, jednak na zasadzie pism nie sądzę, żebyśmy to załatwili. Musicie zdawać sobie sprawę, że wniosek już rozpatrzyłem wasz kiedyś, napisałem w jakim trybie i delikatnie mówiąc ustawodawca moją pozycję określił w taki sposób, że beze mnie ani rusz. Chyba, że Wojewoda złamie prawo i sam przekaże, czego nie uczyni, bo tylko ja mam akt notarialny i ja mogę zawnioskować. Ja jestem otwarty na dyskusję, zresztą Pan Przewodniczący był na spotkaniu u mnie w gabinecie i Pan Burmistrz i Pan Walewski (radny) i pytali się czy jednak bym się nie zdecydował na taki stan rzeczy. Wesprzyjcie Burmistrza pismem Rady Miasta, podpiszcie się wszyscy, prześpię się jeszcze raz z tematem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję po raz drugi za ponowną informację. Panie Starosto Krzysztofie Baranowski, dziękuję bardzo, że tyle inwestycji będzie w naszej gminie, ale Panie Starosto, gdzie jest piękniejsza miejscowość w powiecie lipnowskim jak nie Skępe? To są drugie Mazury.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Ale ja mówię, pomimo, że mieszkam w Kikole, to serce bije, Matka Boża czeka, często się tu modlę, więc traktuję to jak drugi dom. Może się przeprowadzę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Czekamy z niecierpliwością. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Przychylność powiatu jest duża. Ja bardzo dziękuję, że myślicie o wsparciu, bardzo dobrze, że Komendant wyciąga rękę, bo bezpieczeństwo i porządek jest najważniejsze. Tu jest masa turystów w okresie letnim, ale przypominam wszystkim, że ja przyzwoliłem na przeniesienie Komisariatu, który był na ulicy Dworcowej, tylko tymczasowo ze względu na smród jakiś tam w tym obiekcie. Smrodu nie ma, dokonaliśmy inspekcji sanitarnej i mógłbym powiedzieć Panie Komendancie publicznie – zbieraj manele z Zespołu Szkół i wracaj na Dworcową. Mógłbym to uczynić, ale w związku z tym, że ponieważ wyremontowaliśmy te pomieszczenia w Zespole Szkół, policjanci czują się dobrze w nich, obiekt też jest fajny, dlatego nie płacą czynszu, tylko za media płacą. Ale to wasz Komisariat, nie wszyscy mają takowe szczęście, że mają komisariaty. W Bobrownikach był, teraz go nie ma, w Chrostkowie był i też go nie ma. Więc ja dokładam do utrzymania, żeby społeczność Miasta i Gminy Skępe i powiat miał porządek. Mógłbym powiedzieć tak – zabierać funkcjonariuszy do Komendy pięknej, nowo wybudowanej i tak jak się dojeżdża z Dobrzynia do Wielgiego, z Kikoła do Chrostkowa, ale mam to na uwadze, że tu jest społeczność około 7tys. i latem przyjeżdżają ludzie, śpią i musi być komisariat, ale proszę Państwa, teraz jest on na razie w kosztach powiatu, ja nie wiem jak następny Starosta się do tego ustosunkuje.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Korzystając z okazji, że Pan Starosta nas odwiedził, oczywiście bardzo się cieszę, że będzie robiona droga na Wiosce, na podziękowania przyjdzie czas jak już będzie zakończona inwestycja, ale wracam do rozmowy, którą już kiedyś przeprowadzaliśmy. Sprawa dotyczy chodnika łączącego Wioskę ze Skępem. To jest bardzo ruchliwa i niebezpieczna ulica, zresztą Pan Komendant może potwierdzić, że jest to niebezpieczna trasa, tam bardzo dużo dzieci chodzi do szkoły i w związku z tym moja prośba jako mieszkańca Wioski, żeby uwzględnić chociaż jakąś część tego chodnika.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Odpowiadam należycie – Pan dostał więcej niż Pan chciał. Prosił mnie Pan o jedną część, dostał Pan, potem dostał Pan prezent następny. Teraz dostanie Pan przebudowę za 400tys. drogi wraz z chodnikiem, tyle na ten rok wystarczy. Aleja 1 Maja jest tutaj priorytetem jeżeli chodzi o centrum miasta, a na wszystko nie starczy pieniędzy. W zamysłach wszystko będzie zrobione – po wyborach.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Korzystając z okazji, że Pan Starosta zaszczycił nas swoją obecnością, to chciałam jeszcze przypomnieć Panie Radny Mierzejewski, że masz mieszkańców jeszcze w drugim kierunku Wioski wzdłuż drogi dojazdowej do Skępego od drogi krajowej nr 10. Ja już kilka razy o tym wspominałam – od Józefkowa w stronę ulicy Świerkowej. O oświetleniu nie mamy co tam marzyć, bo nie mamy skąd wziąć tam tego oświetlenia i trzeba tutaj powiat zrozumieć.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

O kochana, chodniki, asfalt, ok. Pan Burmistrz doskonale wie co komu jest przypisane. Światło należy do kompetencji Rady Miasta i Burmistrza.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Starosto, ja bym chciała prosić, żeby w przyszłości uwzględnić ten odcinek.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Najpierw to ja muszę wygrać wybory.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Ale tak czy inaczej to budżet i tak będzie Pan przygotowywał.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Tak i ja będę pamiętał o Wiosce również. Na razie kosztowna jest ta przebudowa, ale myślę, że sensowna.

Sołtys Sołectwa Huta Pan Piotr Chyliński

Panie Starosto, Panie Burmistrzu – mam pytanie głównie do Pana Starosty, chodzi mi o drogę powiatową Suradówek-Huta-Gorzeszyn. Tam jest naprawdę tragicznie, w grudniu było poratowane troszeczkę i stała się przejezdna, ale mróz trochę puścił i już autobus z dziećmi utknął na powiatowej drodze. Ja już nie mówię o asfalcie Panie Starosto, ale chociaż o jakimś utwardzeniu kamieniem.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Pan jest sołtysem tak? Ja to lubię tak, najpierw jest problem, rozmawiamy ze sobą i wyjaśniamy pewne kwestie, potem można pisać pisma. Nie lubię jak się pisze pisma, a się nie rozmawia. Traktuję to jak takie lekceważenie. Rozmowa była, teraz Pan napisze pismo, żeby zachować kolejność i pomyślimy.

Burmistrz

Ja jeszcze korzystając z okazji odpowiem, Starosta dobrze wie o tym, że mur, który jest w Wiosce, zresztą też Adam Godlewski (pracownik UMiG) uczestniczył w tym spotkaniu, bo tym tematem też się zajmował. Mur łącznie kupił przedsiębiorca z którym prowadziliśmy rozmowy i planowali ten mur remontować. Już nawet przyjechał właściciel nieruchomości ze swoim radcą prawnym i stwierdził, że my nie mamy żadnego tytułu prawnego jak również RIO to potwierdziło, bo mur stoi na drodze powiatowej i nie możemy inwestować.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Stoi na działce skarbu państwa.

Burmistrz

Tak, skarbu państwa, ale kto zawiaduje majątkiem skarbu państwa?

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

No ja na szczęście, albo na nieszczęście.

Burmistrz

No właśnie. Kiedyś było spotkanie odnośnie tego muru, my na pewno jesteśmy otwarci, ale chodzi o pewne procedury. Myślę, że należałoby wrócić do rozmów z właścicielem sąsiedniej nieruchomości i wspólnie usiąść i porozmawiać, bo my to co przejęliśmy, to przejęliśmy tylko łącznie z drogą dojazdową, a tam praktycznie muru nie ma tylko są bramki. Oczywiście trwają dalsze przygotowania do przejęcia części po zrobieniu naszego programu.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Powiem tak, dogadujemy się z przedsiębiorcą, wystosowałem do niego list na temat, żeby go kupił i Pan przedsiębiorca odpowiedział i wszystko idzie w dobrym kierunku. Zostanie ta kwestia przy parku. Kiedyś był to jeden majątek, ładnie zrobicie sobie tam przedszkole, troszkę ktoś będzie miał czasu, żeby przypilnować parku, bo przecież druki poszły do Bydgoszczy, ale ja nie jestem od pilnowania, bo ten park jest też skarbu państwa, ale ja nim nie zawiaduję, tylko dyrektor tego oddziału w Bydgoszczy. I teraz tak – miasto Skępe ma kawałek placu z tym przedszkolem, park ma dyrektor z Bydgoszczy, a Starosta jako skarb państwa kawałek muru. Czy to jest normalne? Jak ma jednego gospodarza, to dogadamy się finansowo. Na razie idzie w dobrym kierunku jeżeli chodzi o mur.

 

Pkt 11

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM – dziękuję za uczestnictwo.

Na tym obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk