Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.6.2018.

 

W dniu 04.04.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539874-N-2018.

 

 

W związku z powstaniem błędu pisarskiego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularzu oferty zostaje załączony poprawiony załącznik.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zostało złożonych 5 ofert:

 

I.        Getin Noble Bank S.A.

Centrala

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa:

1.       Cena oferty: 534.504,43 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.03.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

II.       Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock:

1.       Cena oferty: 414.145,40 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.03.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

III.     Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz:

5.       Cena oferty: 420.567,05 zł brutto;

6.       Termin wykonania zamówienia: 31.03.2030 r.;

7.       Okres gwarancji: --------------------;

8.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

IV.    Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 383.186,74 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.03.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

V.     Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 312.811,82 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.03.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

VI.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 430.824,00 zł brutto.

 

Skępe, 12.04.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Getin Noble Bank S.A.

Centrala w Warszawie

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

46,82 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

15,00 pkt.

 

Razem

61,82 pkt.

 

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,42 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

15,00 pkt.

 

Razem

75,42 pkt.

 

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

59,50 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

 

Razem

79,50 pkt.

 

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Kujawsko - Pomorski

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

65,30 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

 

Razem

85,30 pkt.

 

 

 

5

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

80,00 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

 

Razem

100,00 pkt.

 

 

 

 

Skępe, 17.04.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 11.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2018 r. pod 500130686-N-2018.

 

 

Skępe, 11.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe