PROTOKÓŁ NR XLIII/VII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 21 marca 2018 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  • Piotr Wojciechowski - Burmistrz
  • Barbara Leśniewska - Skarbnik
  • Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz
  • Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. oświaty
  • Krzysztof Jaworski - Inspektor

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, witam gości i witam Szanownych Radnych na dzisiejszej sesji.

 Otwieram XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Projekt porządku obrad:

 

1.                  Sprawy organizacyjne.

a)                  stwierdzenie prawomocności obrad,

b)                  przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 r.,

c)                  przyjęcie porządku obrad,

d)                  wybór sekretarza obrad.

2.                  Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania – druk nr 2.

3.                  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 – druk nr 1.

4.                  Wolne wnioski i zapytania.

5.    Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady tj. 93,33% frekwencja (nieobecny Radny Pan Mirosław Redecki, Radny Pan Grzegorz Sekulski spóźnił się i uczestniczył w posiedzeniu od 3 pkt obrad, w załączeniu lista obecności).

Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych „za”)

Przyjęcie porządku obrad

Następnie Pan Przewodniczący Rady skierował pytanie – kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad lub chce wprowadzić zmiany?

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Pani Maria Kuczmarska, która wyraziła zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania – druk nr 2.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Nadmienił, iż na ostatniej sesji tj. 28 lutego br. została wywołana uchwała w sprawie okręgów wyborczych, którą Państwo przyjęliście.

Następnie przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 marca 2018 roku w prawie obwodów głosowania, która została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych „za”).

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Pan Krzysztof Jaworski zaznaczył, że w projekcie istnieje nazwa ulicy 21 Stycznia, która jest już nieaktualna, jednak musi taka pozostać, ponieważ aby ubiegać się o dofinansowanie inwestycja musi wynikać z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aktualizacja takich programów jest dokonywana raz na 3-4 lata, a żeby się ubiegać w tym konkursie, który jest w tej chwili ogłoszony, nasz projekt musi się znajdować w 5 aktualizacji. My ten projekt do aktualizacji zgłosiliśmy mniej więcej 2 lata temu, a w połowie tamtego roku został on przypieczętowany przez odpowiednie instytucje, które się tym zajmują, m.in. przez Ministerstwo Środowiska. I został on w takim brzmieniu w jakim był wówczas w budżecie i w dokumentacji i dlatego nie możemy zmieniać nazwy ulicy w tym projekcie, gdyż nastąpi niespójność z 5 aktualizacją. Myślę, że taka następna zmiana będzie możliwa za 2 lata.

Do projektu uchwały odniosła się:

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Krzysztofie, chciałam zapytać, czy jako lokalizacja tego miejsca jeżeli chodzi o dawną ulicę 21 Stycznia, to w tym dokumencie jest tylko nazwa czy widnieje też numer działki?

Pan Krzysztof Jaworski

Oczywiście, numery działki również tam widnieją i nazwa musi pozostać spójna, bo jest podana do dokumentów, natomiast przy dofinansowaniach, przy sprawach budowlanych i tak musimy korzystać z numeru działki.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 14 radnych „za”).

Pkt 4

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo – mam pytanie do Pana Burmistrza, bo społeczeństwo skępskie ostatnio bardzo wrze, bo nurtuje problem, który został ogłoszony w Klasztorze odnośnie pogrzebów, że nie będzie procesji tylko będą samochodem jeździć. Jest zrobione duże zamieszanie i powiedziane było jak byłem na Mszy w Klasztorze, że to Biskup, Burmistrz, Straż, Policja i Ksiądz Proboszcz z Parafii Miłosierdzia Bożego to ustalili. Ludzie się naprawdę burzą dlaczego Burmistrz czy inni w imieniu tej społeczności taką decyzję podjęli, narzucili z góry, a każdy mówi, że trzeba iść z postępem, ale o tym czy ma być procesja, czy ma być jechanie samochodami, to powinna rodzina zmarłego decydować, a nie ktoś z zewnątrz. Przez tyle lat żadnego wypadku czy nawet kolizji w trakcie pogrzebu nie było. Można to zrobić tak, żeby to jakiś strażak tym kierował, nie ma problemu, żeby poprawić bezpieczeństwo, ale lepsze by było kierowanie tym ruchem, a nie to co jest teraz, czyli jakieś pościgi samochodami za księżmi i właśnie teraz to się zrobiło bardziej niebezpieczne niż było. Teraz był pogrzeb Pani xxxxxxxxxxx, syn nie zdążył na pochówek, bo ksiądz już wracał z cmentarza zanim on doszedł. Zrobiło się takie niepotrzebne zamieszanie. Druga sprawa np. pogrzeb strażaka – przyjęte jest zwyczajowo, że idzie orkiestra, straż i jak to wszystko teraz ma się odbyć. Od tego wrze w Skępem i chyba by należało coś w tej kwestii wyjaśnić społeczeństwu i poprawić.

Burmistrz

Ja odpowiadając powiem, że Burmistrz nie ma nic wspólnego z przemarszem konduktów pogrzebowych. Ja rozumiem, bo rzeczywiście w poniedziałek się dowiedziałem o takiej informacji przekazanej przez Gwardiana i Proboszcza i też nie ukrywam, że w sobotę wieczorem była rozmowa telefoniczna i Ksiądz Proboszcz rozmawiał na ten temat, mówił o bezpieczeństwie i ja powiedziałem, że rzeczywiście jestem zainteresowany bezpieczeństwem, ale ustaliliśmy, że w tej kwestii będziemy rozmawiać. Ja tak naprawdę bezpośrednio nie mam nic do przemarszów, a wręcz przeciwnie, jestem za uszanowaniem tego jaka jest wola rodziny, która dokonuje pochówku. Jedna rzecz jest też bardzo istotna, że tak naprawdę, to kondukt pogrzebowy, który wędruje od Klasztoru to w ogóle nie przebiega przez nasze drogi, tylko przez drogę powiatową. I w tym wypadku, nie ma w ogóle naszego udziału. Chodzi głównie o ulicę 1 Maja, która jest drogą powiatową i tam powinny być wszelkiego rodzaju uzgodnienia prowadzone. Potem odbyła się jeszcze jedna rozmowa z Proboszczem, na której powiedziałem i nie wiem dlaczego ta informacja nie została przekazana społeczeństwu, że to jest sprawa Gwardiana i Proboszcza, żeby ustalali z rodziną czy chcą takiego czy innego pogrzebu, czy chcą żeby był przemarsz, czy przejazd samochodem. Ja za bardzo nie wiem dlaczego moja osoba znalazła się w komunikacie Proboszcza i Gwardiana i ja jako Burmistrz nie wiem w jakim kontekście jestem przedstawiany w tym całym zamieszaniu, bo ja nie mam w tym bezpośredniego udziału. Jestem zainteresowany jedną rzeczą i już rozmowy na ten temat prowadziliśmy jeszcze z poprzednim Gwardianem – jestem zainteresowany umieszczeniem przy cmentarzu, stworzeniem WC, ale pojawił się pomysł budowy tam domu pogrzebowego. Jest taka koncepcja i my do niej wrócimy z nowym Gwardianem i Proboszczem, żeby tam był dom pogrzebowy i od razu przy nim toaleta. Ja powiedziałem i to podtrzymuję zarówno w rozmowach z Gwardianem jak i z Proboszczem, że my możemy pomóc, ale tak naprawdę to oni między sobą muszą się dogadać, bo jedna działka jest Klasztoru a druga Parafii Miłosierdzia Bożego. Jak najbardziej ja będę w tym uczestniczył i tak jak przed zmianą Gwardiana tak i teraz dalej będę chciał, żeby taki dom pogrzebowy powstał, tym bardziej, że jest osoba zainteresowana, która tą inwestycję by chciała wykonać. Druga kwestia to też poprawa wizerunku, żeby zginął ten samochód-żuk i żeby ustawić tam tasze czy miejsca z prawdziwego zdarzenia, żeby zmienił się przed cmentarzem wizerunek. I wtedy można te miejsca wydzierżawić. Takie jest moje stanowisko i wy dobrze wiecie, że ja nie mam z tym nic wspólnego, bo co ja mogę mieć do drogi, której nie jestem właścicielem ani zarządcą. Ja postarałem się i poszukałem ustawę – Prawo o ruchu drogowym, w której w art. 65, ust. 1 jest odnośnik do ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. I w tej ustawie art. 16, ust. 1 wskazuje, że – „Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej”. Natomiast ust. 2 jest tu bardzo istotny – „Przepisu ust.1 nie stosuje się w przypadkach konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju”. To jest wyjaśnienie prawne tego całego aspektu (w załączeniu przywoływane fragmenty Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej). Ja jestem za szanowaniem tradycji jakie tu mają miejsce, ale tak naprawdę to też jest wola rodzin dokonujących pochówku. Ja rozumiem, że najlepiej wykorzystywać takie sytuacje tak samo jak z halą do tego, że Burmistrz zakazał konduktów pogrzebowych, co jest oczywiście niezgodne z rzeczywistością.

Radny Pan Roman Targański

To bardzo dobrze, Panie Burmistrzu, ja uważam, że Pan swojego dobrego imienia powinien bronić, bo ja w Klasztorze dokładnie słyszałem, że po uzgodnieniu z Burmistrzem, a jak tego porozumienia nie było, no to należałoby dokonać wyjaśnienia w Klasztorze i w Kościele Miłosierdzia Bożego i księża powinni to odkręcić w drugą stronę, że niech rodzina decyduje i tak dalej, żeby nie było tego całego zamieszania.

Burmistrz

Tak jak powiedziałem – była rozmowa telefoniczna gdzie powiedziałem do Proboszcza, że mi chodzi o bezpieczeństwo, żeby w konduktach zachować bezpieczeństwo i ustaliliśmy, że spotkamy się w trójkę i będziemy na ten temat rozmawiać, a rozmowy z Klasztorem to w ogóle nie było.

 

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, czy Miasto i Gmina Skępe posiada jakikolwiek teren w okolicach cmentarza?

Burmistrz

Tak – tam jest wąski pasek biegnący przy murze, ale główna droga dojazdowa i cała alejka, która nie jest utwardzona jest Klasztoru, przy murze jest pasek należący do gminy, a reszta jest Parafii Miłosierdzia Bożego i cały cmentarz.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Czy my mówimy o tym wąskim pasku tam gdzie stoi samochód żuk – tak?

Burmistrz

Tak, to jest gminne.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Głównie chodzi o WC, bo to jest wstyd jak ludzie przyjeżdżają z daleka i jak będziemy czekać aż ten dom pogrzebowy wybudują to minie ze 2-3 lata albo i dłużej.

Burmistrz

Ja powiedziałem i będę to dalej podtrzymywał, ze będę chciał, żeby to powstało, ale to zależy od porozumienia i dogadania się obu parafii. My możemy pomóc to co jest w gestii urzędu, ale tak naprawdę to sami zauważyliście, że ratujemy się przy największych świętach postawionymi toj-tojami, ale to nie rozwiązuje problemu w takiej aglomeracji jak Skępe. Jeżeli będzie porozumienie między parafiami, a budowa domu pogrzebowego będzie realna wraz z możliwością czynnego WC, to nie ma sensu budowania tego na własną rękę. Nawet jak jeszcze nie było pomysłu budowy domu pogrzebowego, to były rozmowy na temat budowania WC i mieliśmy w trójkę to zrealizować. specjalne kontenery, żeby zobaczyć jaki to będzie koszt tego wszystkiego, ale po świętach myślę, że będzie coś wiadomo już na ten temat.

Radny Pan Roman Targański

Ja jeszcze w sprawie tego cmentarza, bo to trzeba wyjaśnić. W sprawie tego domu pogrzebowego to rozmowy są prowadzone przynajmniej z 10 lat, a może i dłużej. Problem powstał, bo przy podziale parafii do Miłosierdzia Bożego doszedł cmentarz, a ten plac ta droga gminna jest po prawo. Dawniej tam mieszkała osoba na którą potocznie mówiono „Amerykanin”, to były ruiny, był tam sadek. Wiem z opowieści, że właścicielem był „Amerykanin” o nazwisku xxxxx, który prawdopodobnie zmarł w Gostyninie. Mieszkańcy Skępego między innymi Pan xxxxxxx xxxxxx, mój wujek xxxxxx Pan xxxxxx xxxxxxxx (którzy już nie żyją) i inni mieszkańcy zbierali pieniądze na wykupienie i spłacenie rodziny za działkę i ta nieruchomość została wykupiona. Przy sporządzaniu aktu notarialnego został dokonany zapis, iż właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny, bo w tym czasie była tylko jedna parafia. Rozmowy na temat budowy domu pogrzebowego są od dawna prowadzone, ale nikt nie może budować na nie swojej własności. To jest ciężki temat do rozstrzygnięcia, bo jedni chcą, a drudzy nie chcą, a przydałoby się dogadać i rozwiązać problem i by sprawa była załatwiona.

Radny Pan Mieczysław Weber

Ja mam jeszcze taką sprawę, bo wpłynęło pismo mieszkańca Łąkiego na ręce Pana Burmistrza, nadawca xxxxxxxx xxxxxxxxx, który prosi o dokończenie naprawy ulicy Obiegowej, żeby to zrobić, troszeczkę podwyższyć, bo tam jest bardzo źle i żeby to zrobić teraz, bo jak się rozmoczy, to już tam się nie wjedzie ani karetką, ani żaden inny pojazd i żeby może jakiś materiał przeznaczyć na ten teren, to jest około 30-metrowy odcinek.

Pkt 5

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk