UCHWAŁA Nr XXVI/173/2005

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Ustala się kwotę 110.963,75 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 75/100), do której Miasto i Gmina Skępe ustanawia prawne zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu, pn: „Budowa pomostu kąpielowego na jeziorze Wielkim w Skępem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego.
2.        Zrealizowany projekt przy udziale środków SPO nie zmieni charakteru przeznaczenia przez okres 5 lat od daty decyzji w sprawie finansowania ze środków SPO tj. do 2010 r..

3.        Na zabezpieczenie oświadczenia wynikającego z pkt 1 Miasto i Gmina Skępe przedkłada poręczenie wekslowe (weksel in blanco).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Gatyński