Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budow ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.7.2018.

 

W dniu 18.05.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560488-N-2018.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.       §5 otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018 r.”.

2.       §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

3.       §12 ust. ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe”

Nie otwierać przed 28.06.2018 r., godz. 11:15.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie”.

4.       §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.”

5.       §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

II. Ogłoszenie o zamówieniu.

1.       Sekcja III: Przedmiot zamówienia, pkt II.8) otrzymuje brzmienie:

„Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-15.”

2.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-06-28, godzina: 10:00.”

III. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

1.       §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcia: do 10.09.2018 r.,

b) zakończenia: 15.10.2018 r.”

2.       §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie najpóźniej na 7 dni roboczych przed umownym terminem rozpoczęcia robót.”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Skępe, dn. 22.05.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.7.2018 na Budowę ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 29.06.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem