Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa ulicy Świerkowej w Józefkowie

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.9.2018.

 

W dniu 23.05.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562842-N-2018.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

1.       §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 11:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

 

2.       §12 ust. ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Przebudowa ulicy Świerkowej w Józefkowie”

 

Nie otwierać przed 11.06.2018 r., godz. 11:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie”.

 

3.       §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 11.06.2018 r. do godz. 11:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.”

 

4.       §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

 

II. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.1.2) otrzymuje brzmienie:

„Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 11:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2004 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 04 95460004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Przebudowę ulicy Świerkowej w Józefkowie”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 10 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.

 

2.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-06-11, godzina: 11:00.”

 

 

III. Załącznik nr 7 do SIWZ – Kosztorys nakładczy otrzymuje brzmienie zgodnie ze zmienionym załącznikiem.

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

 

Skępe, dn. 06.06.2018 r.

 

 

 

 

                                                                            Piotr Wojciechowski

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę ulicy Świerkowej w Józefkowie

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.9.2018 na Przebudowę ulicy Świerkowej w Józefkowie złożono 1 ofertę:

 

I.        Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 260.188,36 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

 

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 11.06.2018 r.

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 

 

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę ulicy Świerkowej w Józefkowie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.9.2018 na Przebudowę ulicy Świerkowej w Józefkowie została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Okres Gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

W postępowaniu złożona została 1 oferta.

 

Skępe, 29.06.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe