Skępe, dnia 28.05.2018r.

UMIG.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu i z pełnomocnictwa którego występuje ProEs Michał Szalkowski wydano decyzję z dnia 28.05.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 30, 214, 31/1, 49/3, 24/1, 25/5, 25/11, 25/10, 25/9, 37/8, 28, 27/10, 48/2, 25/7, 25/8, 27/11, 27/7, 27/6, 27/5, 27/4, 27/3 położonych w miejscowości Bógzapłać, obręb  Sarnowo, gmina Skępe

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski