Uchwała Nr XLV/293/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)[1])     oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lutego 2018 r.

- Uchwałą Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2018 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34.964.351,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.064.234,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.900.117,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.498.633,09 zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 38.962.805,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.995.749,09 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.967.056,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.498.633,09 zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk 

Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 211.028,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.12.2018 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 /+/ 95,35 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.13.2018 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 /+/ 7.813,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.15.2018 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2030 /+/ 191.372,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

4)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0830 /+/ 2.431,00 zł.

5)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  § 2360 /+/ 9.317,00 zł.

 

Wydatki zwiększa się o kwotę 211.028,35  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.12.2018 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” /+/ 95,35 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.13.2018 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /+/ 7.813,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.  Nr WFB.I.3120.3.15.2018 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” /+/ 191.372,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

4)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 2.431,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze w związku z inwestycją dotyczącą modernizacji hali sportowej.

5)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /+/ 9.317,00 zł.

6)      Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach 
i rozdziałach:

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 135,00 zł.

7)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” poprzez:

a) zmniejszenie planu finansowego na zadania pn.:

?        „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6050 /-/ 20.000,00 zł.

b)      wprowadzenie nowego zadania:

?  „Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Skępe” dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 6060 /+/ 20.000,00 zł.

Potrzeba zakupu podyktowana jest faktem, iż użytkowany serwer jest urządzeniem ponaddziesięcioletnim w związku z czym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jego nagłegoi trwałego uszkodzenia.

8)  Dokonuje się wprowadzenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2910 /+/ 135,00 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WZ.IV.3122.2.2018.KŁ z dnia 16 kwietnia 2018 r. dotyczącym sprawozdania z rozliczenia wykorzystanej dotacji na zadaniewłasnez przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej na rok 2017 w Szkole Podstawowej w Skępem. Jednakże należy dokonać korekty sprawozdania oraz zwrotu dotacji w wysokości 135,00 zł z uwagi, iż w sprawozdaniu Szkoły Podstawowej w Skępem skierowanym do organu prowadzącego wskazano nabycie ze środków dotacji termometr bezdotykowy do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zakup ten spowodował przyznanie dotacji w nadmiernej wysokości, którą to nadwyżkę należy zwrócić do budżetu wojewody.

9)      Urealnia się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r., poz. 2232. Dz.U. z 2018 r. poz. 130