Uchwała Nr XLV/294/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1875)[1])  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030              zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                         

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.964.351,09,kwotę wydatków budżetu w wysokości38.962.805,09oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  6.967.056,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030" poprzez zmniejszenie planu finansowego w zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” /-/ 20.000,00 zł.

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, Dz.U. z 2018 r., poz.130 .