Uchwała Nr XLV/295/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2017r., poz. 1875 i poz. 2232, z 2018r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 154/2 położonej w mieście Skepe, obręb nr 3 zapisanej w księdze wieczystej WL1L/000020161/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

uzasadnienie

Działka nr ew.  154/2 położona w mieście Skępe znjaduje sie w terenach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w działka zabudowana jest budynkiem po byłym Posterunku Policji. Przedmiotowy budynek  będzie służył celom administracji publicznej z zakresu zadań ustawowych nałożonych na jednostki administracji publicznej szczebla gminnego.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.