Uchwała Nr XLV/296/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 i poz. 2232, z 2018r., poz. 130), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka, oznaczoną jako działka nr ew. 3/65 o powierzchni 0,0090 ha zapisaną w księdze wieczystej nr WL1L/00020318/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2. Uchyla sie uchwałę nr XLIV/288/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

uzasadnienie

Działka nr ew.  3/65 położona w miejscowości Wólka, gmina Skępe znjaduje sie w terenach na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do urzędu wpłynął wniosek właściciela działki nr ew. 3/21 o sprzdaż działki nr ew. 3/65 w celu powiększenia jego nieruchomości. W związku z faktem, iż działka ta nie może  być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.