PROTOKÓŁ NR XLV/VII/2018
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

O       Piotr Rzepka - Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. oświaty

O       Agnieszka Skowrońska - Inspektor

O       Krzysztof Jaworski - Inspektor

 

XLV Sesję Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – witam serdecznie na sesji Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam Pana Józefa Ramlau Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, witam Pana Krzysztofa Poskrop, witam Pana doktora Fabiana Nalikowskiego oraz Panią Annę Napiórkowską – doradcę Wojewody. Serdecznie witam wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek, witam sołtysów, radnych oraz wszystkie osoby przybyłe na dzisiejszą sesję.

OTWIERAM XLV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Projekt porządku obrad:

 

1.      Sprawy organizacyjne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018 r.,

c)    przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – druk nr 4.

6.      Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

7.      Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 11 Radnych na 14 osobowy skład Rady (nieobecny Radny Pan Mariusz Elwertowski, Radny Pan Marcin Mierzejewski i Radny Pan Zbigniew Walewski – w załączeniu lista obecności). Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag – protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 10 radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść porządku obrad. Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 10 radnych „za”).

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Pani Aleksandra Ruszkowska, która wyraziła zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 14 radnych, obecnych było 11:

– „za” przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

– „przeciw” głosowało 0 radnych,

– „wstrzymało się” od głosu 1 radny.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 – druk nr 2

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 14 radnych, obecnych było 11:

– „za” przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

– „przeciw” głosowało 0 radnych,

– „wstrzymało się” od głosu 1 radny.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 3

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Zanim oddam głos radnym, chciałbym oddać głos przedstawicielom Pana Wojewody.

Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa Pan Krzysztof Poskrop

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, kwestie proceduralne, które są związane z przekazaniem tego obiektu na rzecz Państwa gminy, w tej chwili wyglądają w sposób następujący – jest stosowny wniosek u Wojewody, a ostatni element, który nie pozwala wydać stosownego zarządzenia, to jest właśnie ta uchwała, nad którą państwo będziecie za chwilę głosowali. W sytuacji kiedy ta uchwała zostałaby pozytywnie przegłosowana, służby Wojewody przygotowują projekt zarządzenia, takie zarządzenie podpisuje Pan Wojewoda, w którym zobowiązuje właściwego Starostę do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia danej nieruchomości ze skarbu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Na dzisiaj zostałyby trzy takie ostatnie etapy: podjęcie uchwały, podpisanie stosownego zarządzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeniesienie w formie aktu notarialnego tej nieruchomości przez Pana Starostę z udziałem Pana Burmistrza. To wszystko z mojej strony jeżeli chodzi o kwestie formalne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania odnośnie tej uchwały? Nie ma.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 11 radnych „za”).

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau

Szanowni Państwo, ja czekałem na wynik tego głosowania. Bardzo się cieszę, albowiem różne koleje losu i plany były wobec tej nieruchomości, od momentu kiedy Pan Burmistrz zwrócił się o to, że można by tam zlokalizować Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy okazji sławnej akcji, ciągle to przypominam – 1 kwietnia 2016 roku rozpoczęliśmy właśnie w Skępem zainaugurowaliśmy akcję „Rodzina 500+”, stwierdziliśmy wtedy pewnego rodzaju taką nawet głęboką dysfunkcjonalność obecnej lokalizacji ośrodka, że rzeczywiście matki z małymi dziećmi, czy osoby niepełnosprawne są w jakiś sposób ograniczone w korzystaniu. I bardzo się cieszę, że ten obiekt, który kiedyś został zlokalizowany i służył innym celom, bo był związany z bezpieczeństwem publicznym, nadal będzie służył ludziom. Teraz policja ma dobrą lokalizację, z której nie chce rezygnować i wyraża brak zainteresowania tą nieruchomością. Rzeczywiście jesteśmy na dobrej drodze, żeby samorządowi przekazać ten budynek, bo tu skarb państwa rezygnuje z tego. Była pewna propozycja, Pan Starosta bardzo mocno obstawał, żeby to w drodze przetargu i to nieograniczonego przetargu sprzedać. Nawet spotkałem się z zarzutem, że Starosta jest lepszym rzecznikiem interesu skarbu państwa niż Wojewoda. Ale proszę Państwa – ten obiekt ma służyć lokalnej społeczności, tak jakie było pierwotne jego przeznaczenie. Myślę, że Państwo odpowiednio to zagospodarujecie, on będzie tutaj służył i cała ta sprawa znajdzie wreszcie szczęśliwy finał, spokojny finał, który znajduje w tej chwili odzwierciedlenie w jednomyślnym, jednogłośnym głosowaniu, za co Państwu dziękuję. To świadczy o tym, że mogłem się naocznie przekonać, że są tutaj prawidłowe stosunki i ten samorząd działa przynajmniej w takim zakresie w jakim mogę to obserwować, bardzo dobrze, z czego jestem bardzo zadowolony, a czego Państwu gratuluję. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, zaproszeni goście, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Wojewodzie, Panu Dyrektorowi, Panu Fabianowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozsądnego rozwiązania i do dzisiejszego głosowania, tutaj bardzo serdecznie dziękuję radnym, którzy od samego początku byli zainteresowani takim, a nie innym rozwiązaniem tego problemu. Dlatego za rozsądek, za wszelką życzliwość, za pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak powiedział Pan, Panie Wojewodo – ma to służyć mieszkańcom, bo tylko taki cel od samego początku przyświecał mojej osobie i na pewno radnym, którzy dzisiaj wyrazili to w swoim głosowaniu. Rzeczywiście pamiętam fakt, kiedy Pan wspólnie z Panem Wojewodą uczestniczyliście na inauguracji programu „500+” na terenie miasta i Gminy Skępe, tutaj w tym urzędzie i rzeczywiście wtedy Pan Wojewoda bardzo rozsądnie wskazywał na lokalizację Ośrodka Pomocy Społecznej, że znajduje się w tym a nie innym miejscu. Oczywiście jest to sytuacja zastana i dlatego podejmowane zostały przeze mnie i przez radnych wszelkiego rodzaju działania, żeby ten problem dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Skępe rozwiązać. Za to wszystko, że będziemy mogli, myślę że w bardzo szczęśliwy sposób dobiec do finału tego przedsięwzięcia, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję również w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli wszyscy już tak dziękują, to ja też chciałbym podziękować przede wszystkim radnym, Panu Staroście, którego akurat nie ma i przede wszystkim Panu Wojewodzie. Jest to obiekt, który naprawdę będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe i tego momentu dzisiejszego na pewno nie zapomną mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe. Dziękuję.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau

To ja dziękuję, że po takich nielicznych komplikacjach udało wam się osiągnąć szczęśliwy finał i jeszcze nie stawiajmy kropki nad „i”, bo dopiero akt notarialny będzie ostatecznym zwieńczeniem, ale wszystko na to wskazuje, że nie będzie tutaj żadnych problemów. My już nie będziemy tutaj Państwu swoją obecnością przeszkadzali w dalszym procedowaniu. Życzymy wszystkiego dobrego i wykorzystajcie ten obiekt dla celów społeczności. Działka nie jest taka mała, może Panie Burmistrzu nawet Pan pomyśli o tym, żeby to rozbudować i jeszcze jakieś inne funkcje dołożyć, bo rzeczywiście, jest ona świetnie zlokalizowana. Ja bardzo się cieszę, bo widać, że Skępe na miarę swoich skromnych możliwości, znajduje się w ciągłym rozwoju i to widać, bo ludzie, którzy odwiedzają wasze miasto widzą to i bardzo się cieszę z takiego obrotu spraw. Wszystkiego dobrego, do widzenia.

Pan Wicewojewoda wraz z pozostałymi członkami delegacji z Województwa opuścili salę posiedzeń. Wraz z nimi wyszedł również Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej –druk nr 4

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (11 radnych głosowało „za”).

Pkt 6

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Radni wspólnie zadecydowali, że nie ma potrzeby ponownego przedstawiania sprawozdania przez Kierownika MGOPS Panią Ewę Wojciechowską, ponieważ sprawozdanie przedstawiła ona podczas wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się tego samego dnia bezpośrednio przed Sesją (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk ogłosił przerwę do czasu powrotu Pana Burmistrza.

Pkt 7

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

-        Informacja za okres od dnia 27.03.2018r. do dnia 30.04.2018r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu

-        Informacja dot. realizacji Uchwał XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018r.

-        Informacja na Sesję Rady Miejskiej w dniu 30.04.2018r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji

-        Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 24.03.2018 do 26.04.2018r.

Wszystkie informacje w załączeniu do protokołu.

Do przedstawionej informacji odniósł się:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

To może ja pierwszy zadam pytanie – Panie Burmistrzu, te drogi będą dobre jeżeli zaczniemy robić rowy odwadniające, bo jeżeli tych rowów nie będzie, to niestety, mimo to, że będziemy nawozić, to nie będzie ta droga taka jak powinna być.

Burmistrz

Pan Przewodniczący ma rację, my będziemy dokładać wszelkich starań, żeby te drogi odwadniać, tzn. kopać rowy w miarę możliwości, ale też jest taka sytuacja, że my musimy do niektórych dróg wracać z powrotem. Np. proszę jechać na Łąkie – tam nie ma drogi, nie ma w tej chwili asfaltu, tam trzeba od podstaw wybudować drogę. Podobna sytuacja jest w Żuchowie. I my musimy wygospodarować środki i naprawić te drogi, a trzeba zacząć od odwodnienia tych dróg.

Nikt więcej nie miał pytań odnośnie przedstawionej informacji.

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie wszyscy z Państwa pewnie jeszcze wiedzą – ja już na posiedzeniu komisji przedstawiałem – Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku 2 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (w załączeniu).

Pan Przewodniczący odczytał treść pisma.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mam takie małe pytanie do Pana Burmistrza – z jakim skutkiem zakończyło się postępowanie w sprawie hali wszczęte na wniosek Pani Jastrzębskiej? Dużo było mówione o tym na sesji, w Tygodniku Lipnowskim pisano o tym i ja chciałbym wiedzieć czy sprawa już się zakończyła czy jeszcze się toczy?

Burmistrz

Pan Mecenas może przedstawi jak sprawa wygląda.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa, po pierwsze – to nie było z wniosku, tylko z zawiadomienia. Prokurator prowadził postępowanie w sprawie, w której wydano postanowienie o umorzeniu tego postępowania ze względu na to, że w większości zarzuty, które mogły być w stosunku do całego stanu faktycznego postawione, przedawniły się ze względu na upływ czasu. Wiemy, że hala była budowana w latach 90, została oddana w 2002 roku, w związku z tym badanie pewnych wątków związanych z tą całą sytuacją było dla Pana Prokuratora przedawnione, w związku z tym pewne wątki tego postępowania nie zostały w ogóle przebadane. Prokurator stwierdził, że nie ma dostatecznych podstaw do postawienia zarzutów. Gdy Prokurator materiał dowodowy zbiera to musi skierować akt oskarżenia do sądu, a akt oskarżenie musi się w sądzie obronić i to jest już bardzo poważny etap postępowania. W związku z tym, że w tej sprawie nie ma dokumentacji, do której można by się odnieść, prokurator mówi, że dokumentacja zaginęła, dokumentacja jest szczątkowa i nie ma do czego się odnieść. Inspektor Nadzoru Pan Sitek, który nadzorował prace, który podpisywał się pod dokumentami, w których można było stwierdzić czy coś jest zrobione zgodnie czy niezgodnie ze sztuką budowlaną – zmarł. W tej sytuacji uzasadnienie do tego umorzenia było na tyle proste, że mówi się w ten sposób, że dowodów nie ma, w większości się przedawniły, był człowiek odpowiedzialny za to, który był inspektorem z wiedzą fachową, który zmarł, nie ma też kogo zapytać. Prokurator mówi, że firmy, które prowadziły to postępowanie, dawno zbankrutowały, one nie istnieją, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które były zaangażowane w proces budowlany. Prokurator mówi, że akurat tamte lata, to był taki wysyp firm budowlanych, ale też wysyp banków związanych z tym, że jakimś podwykonawcom się nie płaciło i tutaj też gmina nie miała finansowania w pewnym momencie na tą budowę. Też te opóźnienia związane z tym, że przecież ta inwestycja duża dla gminy, ale w skali inwestycji, które są ogólnie prowadzone nie jest wielka, a trwała 5 lat. Wiemy, że w stosunku do remontu hali, a było to poważne przedsięwzięcie – trwało parę miesięcy, a tam trwało to 5 lat. W związku z tym zastój, pewien brak finansowania, też wpłynęło na to, że wykonawcy się zmieniali i my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do niektórych osób, w ogóle nie jesteśmy w stanie ustalić po PESEL-u, po adresach nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. Jeżeli chodzi o błędy projektowe, które mogły się pojawić, to prokuratura powiedziała, że nie będzie brała na siebie ciężaru finansowania kolejnych ekspertyz w tym zakresie, ze względu na to, że inne dowody, a jest ich trochę za mało, żeby tą sprawę prowadzić. Prokurator mówi w ten sposób – jeżeli odnajdą się dokumenty jakieś, gdzieś, jakimś cudem może na to trafimy, choć nie badał też dlaczego te dokumenty zostały zapodziane, dlaczego ich nie ma, dlaczego nie ma jakichś protokołów archiwizacyjnych, dlaczego nie ma protokołów zniszczenia – też nie bada tego wątku, ponieważ to jest przedawnienie. Mówi otwarcie o tym, że nie będzie tego badał, bo w tym zakresie jest przedawnienie. W zakresie np. błędów projektowych też mówi, ze nie będzie tego badał, bo jest przedawnienie. Także efekt jest taki, że postępowanie może zostać wznowione, jeżeli pojawią się jakieś nowe dokumenty w sprawie. Z jednej strony obowiązek Pana Burmistrza jako organu kierującego gminą i Pani Dyrektor jako organu kierującego jednostką, aby to wyjaśnić, bo jest tutaj ewidentne, że ze względu na jakieś wady, które istniały i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkowników ta sala została zamknięta przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i teraz te okoliczności związane z tym dlaczego, trzeba było wyjaśnić również na takim gruncie. Niestety te wyjaśnienia okazały się trudne, niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na upływ czasu, na przedawnienie, ze względu na to, że świadkowie w tej sprawie umarli, albo trudno do nich dotrzeć. Efekt jest na pewno niesatysfakcjonujący, bo wiele elementów tego postępowania nie zostało wyjaśnione. I teraz jeżeli gmina, jeżeli Pan Burmistrz, jeżeli w szkole, jeżeli ktoś jest w posiadaniu materiałów, dowodów związanych z tym postępowaniem inwestycyjnym, odpowie na pytanie w jaki sposób zostali wybrani ci wykonawcy, w jaki sposób zawierano umowy, w jaki sposób później usuwano ewentualne wady czy braki tych inwestycji jeżeli się ujawniały, wtedy prokurator mówi, że mógłby wznowić postępowanie ze względu na materiał dowodowy, a w tej chwili nie może takiej decyzji podjąć, ponieważ jego zdaniem nie utrzymałby się akt oskarżenia w sądzie. Także postępowanie na tym etapie zostało umorzone.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dziękuję. Mi tylko chodziło o to czy zostało umorzone. Ale to wiedzieliśmy, że tak będzie.

Burmistrz

Jak Pan powiedział?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Że ja wiedziałem, że tak będzie, z góry było to przewidziane.

Burmistrz

To ja Panu powiem, że dziwi mnie takie określenie, bo z góry też jest jednoznacznie przesądzone, że gmina poprzez wszelkiego rodzaju zaniedbania musiała ponieść potężne wydatki finansowe. I to też można było postawić jako pewnik. Z wypowiedzi Pana Mecenasa wszystko wynika i nie należy zmieniać rzeczywistości, bo ona jest taka jaka jest, a hala była taka jaka była i że nie ma dokumentacji i nie ma najróżniejszych rzeczy to nie jest chyba jakiś wielki sukces a wręcz dla mnie to jest sytuacja zupełnie nie do pomyślenia, żeby przy tak potężnym wydatku gminy, bo wtedy to były 3 mln, zginęły najważniejsze rzeczy, najważniejsze dokumenty. To jest dla mnie totalna porażka.

Mieszkaniec Gminy

To jest klęska moralna.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Uzupełniając tą wypowiedź – rzecz jest świeża, bo dziś w Sądzie Okręgowym we Włocławku w Wydziale Karnym o godz. 900 trwało posiedzenie w związku z zażaleniem na postanowienie Pana Prokuratora o umorzeniu tego postępowania. Długo trwało to posiedzenie, sędzia się zastanawiał, ale to właśnie dziś około godziny 11 zapadło to rozstrzygnięcie, sąd utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora. Jedyny dalszy etap to jest możliwość wznowienia tego postępowania ewentualnie, bo Prokurator sam powiedział – wszcząłem to postępowanie na początku, żeby przerwać bieg przedawnienia niektórych przestępstw, a także przerwać bieg przedawnienia ewentualnych roszczeń w stosunku do osób winnych – mówi, że dlatego zajął się tą sprawą. Starał się, ale niestety nie dotarł do wystarczającej liczby dokumentów.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, to było do przewidzenia, bo można sądzić po ścianie, po konstrukcji, nawet po samym podłożu, gdzie podłoga została położona na starym podłożu, to tylko ze względu na to można się domyślić. Pytanie Panie Mecenasie miało miejsce dziś, bo akurat dziś chciałem zadać to pytanie. Teraz mam następne pytanie, myślę że ostatnie, krótkie pytanie – czy zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza został oddany/przekazany Panu Gatyńskiemu protokół z urzędu? Mówił Pan Gatyński chyba ze 2 lata temu czy z rok temu, Pan mówił, że jest podpisany, tylko przekazać. Mija kadencja i właśnie chciałbym się dowiedzieć.

Burmistrz

O jaki protokół Panu chodzi?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Z przekazania urzędu.

Burmistrz

Jakiego przekazania urzędu? Mienia jedynie. Ja Panu Gatyńskiemu powiedziałem jednoznacznie i to powtórzę Państwu w tej chwili – ja pytam się, gdzie jest protokół przekazania dokumentów kiedy Pan Andrzej Gatyński przejmował funkcję Burmistrza? Chciałbym ten dokument zobaczyć. Pan Andrzej powiedział, że takiego dokumentu nie ma i trochę się dziwię, że jeżeli sam stwierdził, że takiego dokumentu nie ma, to nie znaczy, że ten dokument nie istnieje, bo on jest, bo co roku jest aktualizowane mienie i wielkość mienia, bo o to tylko może chodzić. To tajemnicą wielką nie jest, bo taki dokument jest i on istnieje, tylko ja zadałem Panu Andrzejowi proste pytanie – gdzie są dokumenty przekazania mienia kiedy Pan Andrzej obejmował stanowisko. To jest dla mnie kluczowe.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie wiem proszę Pana o czym Panowie rozmawialiście, mnie tylko interesowało czy oddał Pan dokument przekazania mienia czy nie – tylko to mnie interesowało Panie Burmistrzu.

Burmistrz

A mnie to trochę zainteresowało to, że Pan w tej chwili występuje jak rzecznik prasowy albo jakaś osoba, która interesuje się tym, jakie moje relacje z Panem Andrzejem Gatyńskim, bo nie wiem czy Pan jest rzecznikiem, czy Pan jest jakąś upoważnioną osobą. Ja rozmawiam z Panem Andrzejem i tu nie ma najmniejszych problemów, tylko ja zadaję sobie takie pytanie, bo jeżeli Pan takie wiadomości chce pozyskać, to ja chciałbym wiedzieć kim Pan jest, jakie Pan stanowisko zajmuje wobec Pana Gatyńskiego, czy Pan jest rzecznikiem prasowym, czy jakimś prywatnym doradcą, czy osobą, która skrupulatnie prowadzi jakieś tam działania?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli ja miałbym coś do powiedzenia, to szkoda, że nie ma tu Pana Andrzeja Gatyńskiego.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, to jakie ja mam stosunki z Panem Gatyńskim to jest moja sprawa, a jakie macie Panowie to jest wasza sprawa, ja tylko zadałem proste pytanie. Jestem radnym i jako radny usłyszałem na tej sali, to chyba jako radny mam prawo wiedzieć, czy został taki dokument oddany czy nie. Krótkie pytanie i tylko tak czy nie. A jakie stosunki kto ma z kim to już mnie nie interesuje. Ja wiem, że ciężko nieraz Panu zrozumieć moje pytanie i odpowiedzieć, bo to jest pytanie nieraz trudne, najlepiej jakbym w ogóle nie zadawał pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Proszę Państwa, ja się dziwię, że takie pytania tu trafiają, bo jest protokół przekazania i przyjęcia, a więc ja nie wiem kto przekazywał, albo kto przyjmował dany urząd po 16 latach, przekazywać i nie mieć jakiegoś dokumentu. Faktycznie to ja się dziwię i szkoda, że nie ma pana Gatyńskiego, jeżeli by był, to byśmy rozstrzygali tą sprawę, ale nie ma, zamykamy ten temat.

Dyrektor SP w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Ja tutaj z tego miejsca chciałabym poinformować, że 12 kwietnia został oddany obiekt hali sportowej, uczniowie już ćwiczą, powiedziałabym, że „pełną parą”, wpisują się osoby, które chcą korzystać, bo społeczeństwo ma prawo do tego i oczekiwało tego, więc chciałam zapewnić Państwa, że tak właśnie jest, jest ułożony harmonogram, dzieci ćwiczą, są bardzo zadowolone. Zapraszamy wszystkie kluby, stowarzyszenia, wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tego obiektu, jesteśmy otwarci na propozycje. Z tego miejsca dziękuję wszystkim Państwu Radnym, dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję Panu Przewodniczącemu i wszystkim osobom przychylnym szkole, dzięki którym ten remont był możliwy do wykonania, a zakres prac był bardzo szeroki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich uczniów, wszystkich rodziców i całej kadry nauczycielskiej tej szkoły. Natomiast jeszcze mam pytanie, bo bardzo często spotykam się z takim określeniem, które używa Pan Radny Suchocki i pozwolę sobie zadać Panu takie pytanie – co Pan rozumie pod pojęciem, że poprzednia hala była piękna?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Co ja rozumiem przez to, że hala była piękna? Przede wszystkim to nie Sochocki tylko Suchocki, żeby było w protokole jasno, bo różnie w tym protokole jest – Sochacki i Suchocki, także Pani Dyrektor – Suchocki. Co ja rozumiem – no hala piękna, bo nawet został cały front, który nadal został w tym samym kolorze, tam gdzie blacha była obrobiona, to można było obrobić to blachą pozostałą, dach wymieniony, a można to było zrobić Pani Dyrektor – podczas wakacji. U każdego gdzieś tam kiedyś dach ciekł, nie trzeba było 2 lata czekać, można to było zrobić podczas wakacji. Podłoże nie było wymienione, a miało być wymienione, wszystko na starym podłożu jest ułożone. Ściana nie była przemurowana, bo to też została taka jak była. A proszę Pani Dyrektor – malowanie, remontowanie hali po 15 latach to nawet Pan Prokurator powiedział, że to jest przedawnienie i trzeba to uzupełniać czy to będzie Pani Burmistrzem, czy to ja będę Burmistrzem, czy to Gatyński będzie Burmistrzem, czy Iksiński będzie Burmistrzem, to kto przejmuje i to dobre rzeczy i to gorsze, to trzeba dbać o mienie, trzeba remontować i szanować przede wszystkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Ja może sprostuję – kolego Krzysztofie, ja tu podpisuję te protokoły i jest Pan Krzysztof Suchocki.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A ja Panu przyniosę na sesję, że będzie Sochocki. Na następną sesję Panu przyniosę. Jak Pan podpisuje tak wyraźnie, to ja obiecuję, że Panu przyniosę.

Burmistrz

A ja jeszcze jedno zdanie tylko powiem – Panie Krzysztofie, żeby nazwiska nie przekręcić, różnica polega na tym, że to co mówił Pan Mecenas, o czym my rozmawiamy – zginęła dokumentacja przedsięwzięcia, które dla gminy było potężnym obciążeniem finansowym. Pan otrzymał dokumenty. Cała dokumentacja remontu hali, będzie dostępna dla każdego kto będzie chciał, bo tu nie ma żadnych tajemnic. Pieniądze zostały wydane tak jak należy, wszystko jest dokładnie udokumentowane, co zresztą Pan Krzysztof Jaworski (pracownik UMiG) obecny tu na tej sali, może potwierdzić, że jest od najmniejszego do największego dokumentu wszystko do sprawdzenia.

Dyrektor SP w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Ja tylko tak króciutko, żeby nie przedłużać, odniosę się tu tylko do Pana wypowiedzi. Ja teraz już rozumiem co Pan rozumie pod pojęciem – piękna. Wie Pan, dla Dyrektora, to co jest naprawdę najważniejsze w szkole, to bezpieczeństwo i myślę, że jest to tak samo ważne dla całej kadry pedagogicznej, pracowników oraz rodziców. Bezpieczeństwo i zapewnienie dzieciom godnych i prawidłowych warunków, bo tego zabrakło niestety w tej hali. Tutaj o kolorach nie dyskutujemy, że była niebieska blacha, czy pomarańczowa lub w kratkę, bo to jest sprawa naprawdę nieistotna, proszę mi wierzyć, naprawdę kolory są tutaj nieważne. Pan może mieć zupełnie inne pojęcie na temat piękna niż ja. Natomiast od razu Panu mówię, że w 2006 roku ta hala była spinana śrubami i Pan o tym doskonale wie, bo Pan sobie tam spacerował, a ja bardzo żałuję, że Pan nie skorzystał z mojego zaproszenia i nie przybył Pan do tej hali obecnej i nie zobaczył Pan, nie porównał sobie Pan jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. Widzę, że dla Pana kwestie wizualne grają główną rolę, co dla mnie jest sprawą drugorzędną. Ta hala teraz przede wszystkim spełnia warunki funkcjonalne i bytowe dla uczniów – jest bezpieczna, jest wzmocniona. Pan zwraca uwagę tylko na to, że kolor był taki, kolor był inny, ale tu nie o to chodzi – ta hala nie miała odwodnienia, czy Pan na to zwrócił uwagę, że hala nie miała odwodnienia przedtem? Nie, nie zwrócił Pan na to uwagi. Nie zwrócił Pan uwagi na kwestie wzmocnienia konstrukcji stalowej – zwrócił Pan na to uwagę? Czy zwrócił Pan uwagę na to jaka została zrobiona podbudowa tej hali dookoła? Nie zwracał Pan uwagi na rzeczy kluczowe jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli Pan umieszcza takie informacje na Facebooku, pisze Pan, że hala była piękna, a teraz już niestety nie jest taka piękna, to wie Pan, niech Pan umieszcza na tym Facebooku informacje kluczowe, ważne, bo po prostu umieszczając piękno, to Pan się troszeczkę tutaj ośmiesza, mimo mojej dużej sympatii do Pana. Trzeba było przyjść i porównać, bo Pan powiedział, że nie zaszczyci mnie swoją obecnością dopóki będę Dyrektorem, a ja powiedziałam, że to jeszcze długo może się nie stać. Więc bardzo proszę, żeby Pan przyszedł, niech Pan zobaczy, niech Pan porówna, niech Pan po prostu ma jakiś obraz tego, bo Pan umieścił te zdjęcia trybun przy Orliku i Pan powiedział, że hala kiedyś była piękna – Pan tylko umieszcza zdjęcia trybun a nie hali. Niech Pan weźmie pod uwagę rzeczy kluczowe, a nie piękno i kolorystykę, bo to nie ma tutaj nic do rzeczy. I jeszcze jedno, żeby Pan miał jasność – ja się dziwie, że Pan pyta teraz o to co się dzieje z halą w sądzie, bo ma Pan świadomość, że toczy się jeszcze inna sprawa w sądzie, prawda? I o tą drugą sprawę Pan nie pyta. Jest postawiony akt oskarżenie i myślę, że Pan wie o czym mówię. O to Pan nie pyta, tylko pyta Pan o to, co jest dla Pana bardziej wygodne. Bardzo proszę, żeby Pan był obiektywny w swoich pytaniach i relacjach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Ja wszystkich Radnych i Państwa zapraszam – 5 maja w sobotę, odbędzie się halowy turniej piłki nożnej sołectw. Będziemy mogli zobaczyć jak to faktycznie tam jest.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Po pierwsze Pani Dyrektor – nie będzie mi Pani sugerować co mam umieszczać na Facebooku, bo to nie jest Pani sprawa. Po drugie – nie byłem na hali, bo się bałem, żeby się na mnie ściana nie przewróciła, nie było w ogóle nic ruszone przy tej ścianie, a różnie to może być, z konstrukcją również, podłoże nie było wymienione również. A co do postępowania sprawy, to ja zadaję pytanie, które mnie interesuje i takie pytanie mam prawo zadać. Jest Pani trochę mało wiarygodną osobą z tego powodu, że powtarzała Pani x-czasu, że jest dach do wymiany, że dach cieknie, ze tam są problemy i nagle teraz nic Pani o tym dachu nie mówi, nie był naprawiany ten dach, nie wiem czy się sam zreperował czy w jaki sposób, może tak jak Pan tu podpowiadał metodą wewnętrzną jakimś sposobem. I jak można z Panią dyskutować jak Pani cały czas mówiła o dachu, że cieknie, otrzymała Pani pieniądze i Pani zrezygnowała z tych pieniędzy. Ja nawet powiem Pani więcej – ja nie muszę być na tej hali. Jest od tego Komisja Oświaty powołana, jest Pan Przewodniczący, jest Wiceprzewodnicząca, jest skład tej Rady i oni odpowiadają za to. Ja jestem w Komisji Budownictwa, ja zadaję pytania bardziej od budownictwa, natomiast jest Komisja Oświaty i proszę skierować się do Pana Przewodniczącego a nie do mnie. Ja wiem, że Pani nieraz się gubi. Wie Pani, gdybym ja był Przewodniczącym Oświaty na pewno bym bywał na tej hali i bardziej bym to pilotował i może więcej bym wiedział, bo wnikałbym w dokumenty i tak dalej, bo ja jako x-lat jestem Prezesem Polskiego Związku Niewidomych, muszę mieć dokumenty jakoś uporządkowane i mam to już we krwi, że jeżeli już coś mówię, to albo mówię to według litery prawa, albo w ogóle nie mówię. Dziękuję. I proszę moim Facebookiem się nie interesować, bo to jest moja prywatna sprawa co ja tam umieszczam.

Radny Pan Janusz Kozłowski

To może zmienimy temat – Panie Burmistrzu, w budżecie na ten rok przewidziane jest założenie oświetlenia na ulicy Topolowej, Akacjowej i Kasztanowej. Kiedy Pan planuje rozpocząć te inwestycje?

 

Burmistrz

Ta inwestycja chyba do końca lipca ma być całkowicie zakończona, już jest podpisana umowa, tu Pan Krzysztof może dokładnie coś powiedzieć.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, mamy podpisaną umowę z Energa Oświetlenie, termin wykonania tej umowy jest do końca lipca. Energa Oświetlenie ogłosiło przetarg na zawarcie umowy z wykonawcą zgodnie, z którą ona te roboty w ich imieniu wykona i w maju te roboty zostaną rozpoczęte.

Burmistrz

Także ta ulica będzie zrobiona. Tutaj też padały zarzuty, że nie było to zrobione wcześniej, ale jak można było wcześniej jak nie było tytułu prawnego, bo ten obiekt został dopiero przez nas przejęty. Również na ulicy Widok Widokowa w okolicy czerwca będzie lampa zamontowana, bo tutaj rozmawiałem z Panem Elwertowskim na ten temat.

Jeszcze jedno zdanie tylko – chciałem podziękować Pani Dyrektor, Radzie Rodziców i wszystkim osobom za przygotowanie uroczystości 3w1 nadania sztandaru, 30-lecia istnienia i 10-lecia nadania imienia Przedszkola w Skępem.

Pkt 9

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk