Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.10.2018.

 

W dniu 16.07.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589253-N-2018.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2018 na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810 złożono 1 ofertę:

 

I.        Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 3.235.028,93 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.740.000,00 zł brutto.

Skępe, 01.08.2018 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2018 na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Okres Gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

W postępowaniu złożona została 1 oferta.

 

Skępe, 29.08.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2018 na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 04.09.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2018 r. pod nr 500212558-N-2018.

 

Skępe, 05.09.2018 r. 

 

 

Piotr Wojciechowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe