Uchwała Nr XLVI/298/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 994 z późn. zm.)[2])  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                         

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/298/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/298/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35.581.973,03 zł,kwotę wydatków budżetu w wysokości 39.580.426,03 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  7.112.996,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030" poprzez zwiększenie planu finansowego w zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” /+/ 20.000,00 zł.Środki będą przeznaczone na prace geodezyjne, rozgraniczeniowe i podziałowe, których celem jest wydzielenie działek pod planowane przepompownie ścieków.

3. Ustala się deficyt środków na poziomie 3.998.453,00 zł,który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.486.288,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie  700.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.