Uchwała Nr XLVI/299/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000), w związku z § 48 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe uchwalonego uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 2346) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego, w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) radny Janusz Kozłowski ;.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Na podstawie § 48 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i 1 członek.

Ponieważ wystąpił wakat w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej z powodu zrzeczenia się mandatu (Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 2356), podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.