Uchwała Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie  Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i poz. 2180; z 2018 r., poz. 650 i poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Skępe ul. Plażowa, położonego na działce o numerze geodezyjnym 1528/1, stanowiącej grunty pod wodami Jeziora Wielkiego Skępskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rumunki Skępskie, położonego na działkach: o numerze geodezyjnym 756 obręb Łąkie i o numerze geodezyjnym 207 obręb Szczekarzewo, stanowiące grunty pod wodami Jeziora Łąkie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.             

§ 3. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Radziochy, położonego na działce o numerze geodezyjnym 224, stanowiące grunty pod wodami Jeziora Sarnowo, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1, ustala się, jak następuje:

1) od 6 do 8 lipca;

2) od 13 do 15 lipca;

3) od 20 do 22 lipca;

4) od 27 do 29 lipca;

5) od 3 do 5 sierpnia;

6) od 10 do 12 sierpnia;

7) 15 sierpnia;

8) od 17 do 19 sierpnia;

9) od 24 do 26 sierpnia;

10) od 31 sierpnia do 2 wrzesnia.

2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 2, ustala się od 5 do 27 lipca.

3. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 3, ustala się, jak następuje:

1) od 6 do 8 lipca;

2) od 13 do 15 lipca;

3) od 19 do 21 lipca;

4) od 23 do 25 lipca;

5) od 27 do 29 lipca;

6) od 3 do 5 sierpnia;

7) od 10 do 12 sierpnia;

8) od 13 do 15 sierpnia;

9) od 17 do 19 sierpnia;

10) od 21 do 23 sierpnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik3.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1566)  rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

Kąpieliskiem jest wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywanych przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli, stosownie do art. 16 pkt 22 ww. ustawy. Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, w myśl art. 16 pkt 28 ustawy Prawo wodne.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 w/w ustawy do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wpłynęły trzy wnioski organizatorów o wyrażenie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli od:

1) Miasta i Gminy w Skępem, z siedzibą w Skępem (87-630), przy ul. Kościelnej 2;

2) Obwodu Tatrzańskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z siedzibą w Zakopanem (34-520),
przy ul. Słonecznej 3;

3) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki, z siedzibą w Łodzi (90-273), przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 lok. 35.

 

Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tych miejscach kąpielisk wskazano, że na obszarach przylegających do wody prowadzone będą działania wynikające ze statutowej działalności organizatorów, a w szczególności zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne okazjonalnie połączone z kąpielą. Ponadto przewidywana maksymalna liczba osób korzystających z kąpieli nie będzie duża i będzie wynosić od 50 do 120 osób dziennie. Obszary objęte niniejszą uchwałą, w latach poprzednich, były zagospodarowane jako miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Miejsca wskazane w uchwale będą funkcjonowały w 2018 r. w okresie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych, w terminach wskazanych przez organizatorów.

 

Wobec powyższego, opracowano projekt uchwały w sprawie wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli które zostaną utworzone na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy   Prawo wodne projekt uchwały  wraz z wnioskami organizatorów i dołączonymi do nich dokumentami Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przekazał do zaopiniowania:

?      Wodom Polskim, a zarazem właścicielowi wód, tj. Dyrektorowi  Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Gdańsku (Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wg nowego Prawa wodnego),

?      Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku,

?      Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lipnie.

Organy opiniujące mają na wyrażenie opinii co do przedłożonego projektu uchwały 7 dni. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię PPIS w Lipnie. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.