Uchwała Nr XLVI/301/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 656, ze zm.[1])) oraz art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r, poz. 994, ze zm.[2]))   uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z odstąpieniem od otwartego konkursu ofert ustala się zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na zadania określone w art. 22 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

§ 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadania, o którym mowa w §1 określa się w budżecie Miasta i Gminy Skępe na dany rok.

§ 3. Informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skepem.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. 1. Dotacja może zostać przyznana na skutek złożonej oferty, której wzór określony jest każdorazowo przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych, w tym pochodzących z innych źródeł.

3. Oferty, w sprawie realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, lub przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy w Skepem ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, z dopiskiem "Oferta realizacji zadania - bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie Miasta i Gminy Skępe" w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w § 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

4. Oferty nie spełniające warunków wskazanych w ust. 2 podlegają odrzuceniu.

§ 6. 1. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Burnistrz Miasta i Gminy Skępe:

1) dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;

4) ocenia, czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;

5) ustala zakres terytorialny realizacji zadania;

6) ustala planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;

7) ustala planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

§ 7. 1. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe w formie zarządzenia.Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej podawane jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

§ 8. Przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe a podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawidłowości wykorzystania dotacji celowej oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 10. Podmiot, który otrzymał z budżetu Miasta i Gminy Skępe dotację celową, o której mowa w § 1, sporządza sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji. Wzór sprawozdania określony jest każdorazowo przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem  ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 rokuo bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 656, ze zm.), zwana dalej u.b.o.p.o.w., jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne, mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, w tym: z zakresu ratownictwa medycznego, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.).

Stosownie do   u.b.o.p.o.w dotacje mogą być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego z pominięciem otwartego konkursu ofert. W tej sytuacji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, organem właściwym do podjęcia stosownej uchwały jest Rada Miejska w Skępem.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją  u.b.o.p.o.w – odstępując od wskazanego trybu, organ jednostki samorządowej ma obowiązek ogłosić zasady postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, przy czym do tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przez ogłoszenie zasad należy rozumieć określenie ogólnych reguł określających sytuację podmiotów ubiegających się o dotację na omawiane zadanie w procedurze poprzedzającej zawarcie umowy w sprawie zlecenia zadania i udzielenia dotacji.

Wobec faktu odstąpienia przez Miasto i Gminę Skępe od ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe na obszarach wodnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U z 2017, poz. 1566

[2]) Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000