Uchwała Nr XLVI/302/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)[1]) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)[2])Rada uchwala, co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok Rada Miejska w Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 

 

 

Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatrujei zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

 

Na ogólną liczbę 14 radnych na sesji obecnych było 13 radnych

?        za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,

?        przeciwnych było - 1 radny,

?        wstrzymało się od głosu - 0 radnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.