Uchwała Nr XLVI/303/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 oraz art. 28a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)[1]) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)[2])Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, a także po dyskusji Rady Miejskiej w Skępem w głosowaniu jawnym udziela się absolutorium za 2017 rok Panu Piotrowi Wojciechowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:

1)          sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)          sprawozdaniem finansowym,

3)          opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

4)          informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5)          stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe za 2017 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, co zostało zawartew uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 30.05.2018 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z załącznikami i uchwałą Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie.

 

 Wyciąg z protokołu z głosownia Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr XLVI/303/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

Na ogólną liczbę 14 radnych na sesji obecnych było 13 radnych:

?        za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,

?        przeciwnych było - 1 radny,

?        wstrzymało się od głosu - 0 radnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.