PROTOKÓŁ NR XLVI/VII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

Sesję dnia 28 czerwca 2018 r. rozpoczęto o godzinie 1200 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-        Piotr Wojciechowski - Burmistrz

-        Barbara Leśniewska - Skarbnik

-        Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

-        Piotr Rzepka - Radca Prawny

-        Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

-        Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

-        Jerzy Kowalski - Kierownik MGBP

-        Krzysztof Jaworski - Inspektor

-        Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam wszystkich kierowników jednostek, witam media, witam Pana Mariusza Linkowskiego radnego powiatu, witam sołtysów, witam mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, a przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie szanowni radni.

Otwieram XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.       Sprawy organizacyjne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2018 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok - druk nr 1.

3.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2.

4.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 3.

5.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku – druk nr 4.

6.       Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – druk nr 5.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok – druk nr 6:

a)    przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2017 rok;

b)    zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2017 rok;

c)    zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017;

d)    dyskusja;

e)    głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok – druk nr 7:

a)    zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku;

b)    zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2017 rok;

c)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2017;

d)    zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

e)    zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017;

f)     dyskusja;

g)    głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok.

9.       Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

10.   Wolne wnioski i zapytania.

11.   Zakończenie.

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 13 Radnych na 14 osobowy skład Rady
(nieobecny Radny Pan Zbigniew Walewski – w załączeniu lista obecności).

Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag – protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa ma uwagi, propozycje do odczytanego projektu porządku obrad?

Burmistrz

Chciałbym do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić jeszcze jeden punkt i proponowałbym ten punkt wprowadzić jako:

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego – druk nr 8;

Pozostałe punkty posiedzenia bez zmian:

Pkt 10. Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Pkt 11. Wolne wnioski i zapytania.

Pkt 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad? – jednogłośnie zmiana została przyjęta.

 Wybór sekretarza obrad

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Grzegorz Sekulskiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do pkt. 2 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – proszę bardzo Pani Skarbnik.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVI/297/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok

Uchwała została przyjęta:

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosowało – 1 radna/y/,

– wstrzymało się – 0 – ” –

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVI/298/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Uchwała została przyjęta:

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosowało – 1 radna/y/,

– wstrzymało się – 0 – ” –

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 3

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Proszę o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Radny Pan Roman Targański

Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego.

Radny Pan Janusz Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Więcej kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVI/299/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku – druk nr 4

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Krzysztof Małkiewicz – inspektor (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XLVI/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku

w wyniku głosowania została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – druk nr 5

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił inspektor Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu). Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść – Uchwała Nr XLVI/301/2018 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok – druk nr 6

a)       przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2017 rok;

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2017 rok (w załączeniu), Burmistrz w kolejności odniósł się do:

            – bilansu z wykonania budżetu gminy,

            – bilansu jednostki budżetowej,

            – zestawienia zmian w funduszu jednostki,

            – rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. (w załączeniu) Burmistrz złożył szczegółową informację w zakresie:

            – dochodów,

            – wydatków,

            – inwestycji,

  – wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

– realizacji programów wieloletnich za 2017 rok w tym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2030,

            – wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

            – stanu mienia komunalnego,

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok Burmistrz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, aby w sposób bardziej przejrzysty i obrazowy przekazać powyższe dane.

b)      zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2017 rok;

Uchwała nr 5/S/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Elwertowski (w załączeniu do protokołu).

c)    zapoznanie z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok (w załączeniu do protokołu) przedstawili w kolejności przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej ds.:

-        Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

-        Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

-        Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

-        Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

d)    dyskusja

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Otwieram dyskusję nt. sprawozdania z wykonania budżetu – kto z Państwa Radnych ma pytania?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Trzeba delikatnie podkreślić Panie Burmistrzu, że rok 2014 to było jednak mniejsze zadłużenie, bo skoro Pan powiedział, że remont dachu 20 tyś. zadłużenia to jest poważna inwestycja, to 600 tyś. to też są poważne pieniądze, o które mniej była Gmina zadłużona o 600 tyś. w roku 2014…

Burmistrz

Ale jaki był budżet w 2014 roku, a jaki w 2017 roku.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak, ale trzeba dodać, że teraz jest 500 plus, a wcześniej nie było to też trzeba wziąć pod uwagę Panie Burmistrzu jeśli mówimy szczerze, bo w 2014 roku 500 plus nie było. Następna sprawa Panie Burmistrzu – szkoda, że hala nie została w ustalonym terminie wykonana to też zaważyło troszkę. Szkoda, że tylko na przedszkole zostało wykorzystane niecałe 6%, szkoda, że nie było wodociągu i kanalizy wykonania, bo poprzednio był zero i tak po trochu wszędzie. Trzeba jeszcze dodać, że zadłużenie na hali na następne lata pozostaje tak, że rok 2014 do roku 2017 za bardzo bym nie porównywał.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania dot. wykonania budżetu za 2017 rok?

Jeżeli nie ma uwag – przechodzimy do punktu e).

e)       głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2017rok.

Uchwała Nr XLVI/302/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2016 rok (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta.

Na ogólną liczbę 14 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych:

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosowało – 1 radna/y/,

– wstrzymało się – 0 – ” –

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
za 2017 rok – druk nr 7

a)       zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 rok – podpunkt omówiony w punkcie 7a porządku obrad.

b)       zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2017 rok – podpunkt omówiony w punkcie 7b porządku obrad.

c)       przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – podpunkt omówiony w punkcie 7b porządku obrad.

Uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe
za 2017 rok odczytał przewodniczący komisji Roman Targański (uchwała wraz z opinią
w załączeniu do protokołu).

d)       zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwałę Nr 18/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok - odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Mariusz Elwertowski (w załączeniu do protokołu).

e)       zapoznanie się z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok – podpunkt omówiony w punkcie 7c porządku obrad.

f)        dyskusja

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę bardzo otwieram dyskusję – czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos?

Burmistrz

Analizując to wszystko chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo to co mówił Pan Krzysztof (Suchocki), że wykonanie budżetu w wodno-kanalizacyjnych wynosi zero.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak.

Burmistrz

Ja chciałbym odpowiedzieć radnym – czekaliśmy na aplikacje ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski i do końca kwietnia złożyliśmy potrzebną, wymaganą dokumentację. Złożyliśmy aplikację na rozbudowę nowej stacji uzdatniania wody w Skępem z pełnym automatycznym zabezpieczeniem tj. drogą dojazdową, dokończenie sieci kanalizacyjnej w Skępem i tak złożony został wniosek. Obecnie czekamy na rozpatrzenie tego wniosku i myślę, że będzie rozpatrzony pozytywnie, wówczas rok 2019 będzie rokiem realizacji tego przedsięwzięcia. Dla mnie i myślę, że dla Państwa radnych i dla mieszkańców jest to bardzo ważny etap, bo wreszcie zakończymy kanalizację Skępego, a dokończenie kanalizacji wpłynie pozytywnie na czystość naszych jezior. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Profesorami z Olsztyna i wiemy o tym, że nasze jeziora są jeziorami przepływowymi. Musimy zlikwidować do minimum zanieczyszczanie jezior i to czynimy, bo dokonujemy sprawdzenia przyłączenia się do kanalizacji wszystkich mieszkańców wokół jezior również będziemy sprawdzać przyłączenie się deszczówek do kanalizacji i to wpływa na dbałość i czystość jezior.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja tylko chciałem zapytać, bo Panie Burmistrzu czy to będzie w 2019 roku czy w 2020 to bardzo dobrze, niech to będzie zrobione, ale teraz pragnę przypomnieć, że w tej chwili my dyskutujemy nad wykonaniem budżetu i pragnę przypomnieć, że ta inwestycja to już jest planowana trzeci rok, także ja wspomniałem, że szkoda, że nie zostało wykonane, wypowiadam się tylko w stosunku do tego co było w roku 2017. Może będzie zrobione, daj Boże, żeby było. Dziękuję.

Burmistrz

Ja Panu, Panie Krzysztofie już wyjaśniłem, że jak mogło być wykonane, jeżeli… (wypowiedź przerywa).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale w budżecie było zamieszczone, ja tylko mówię, ze nie wykorzystaliśmy, bo mieliśmy na to przeznaczone pieniądze – ja tylko ze względu na to Panie Burmistrzu tak mówię. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy ich wtedy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam nadzieję, że w następnych latach będzie kanalizacja zrobiona. Jeżeli nie ma więcej pytań odczytam treść uchwały:

Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2017 rok.

– „za” głosowało – 12 radnych,

– „przeciw” głosowało – 1 radna/y/,

– wstrzymało się – 0 – ” –

 (obecnych na dzisiejszej sesji było 13 radnych, 1 radny był nieobecny)

Gratulacje Panie Burmistrzu!

W tym momencie nastąpiło wręczenie kwiatów dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (oklaski na sali).

Burmistrz

Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielone absolutorium, za kwiaty. Ja te kwiaty otrzymuję jako Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, ale tak naprawdę realizacja budżetu to jest praca zespołowa wielu wspaniałych osób, praca na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radnym na czele z Panem Przewodniczącym, dziękuję Pani Skarbnik wraz z całym jej zespołem, dziękuję pracownikom urzędu pod kierownictwem Pana Sekretarza, bardzo serdecznie dziękuję Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, jak również Sołtysom i Radom Sołeckim Miasta i Gminy Skępe. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę w 2017 roku, bo tak naprawdę ta dobra, owocna współpraca skutkowała, tak jak było przedstawione na prezentacji – wieloma inwestycjami, które mają służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe, zmieniać ich życie, poprawiać infrastrukturę, ale też poprawiać wizerunek Miasta i Gminy Skępe. Za tą współpracę, za udzielone dzisiaj absolutorium nam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jedna rzecz – ten rok i to co w tej chwili powiedziałem, jest to owoc rzetelnej, sumiennie wykonywanej pracy przez wiele osób, bo to naprawdę jest rzetelna, uczciwa, sumienna praca na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i za tą pracę bardzo serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego – druk nr 8

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Radnie nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Pan Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę.

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz

Przedstawił informacje w następującej kolejności (wszystkie informacje w załączeniu do protokołu):

-         Informacja za okres od dnia 30.04.2018r. do dnia 28.06.2018r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu;

-         Informacja dot. realizacji Uchwał XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2018 roku;

-         Informacja na Sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 28.06.2018ro. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji;

-         Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 27.04.2018 do 26.06.2018;

-         Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe;

-         Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych – 28.06.2018r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo, kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionej informacji Pana Burmistrza?

Radny Pan Janusz Kozłowski

Ja w imieniu mieszkańców osiedla za torami chciałem podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za inwestycję, czyli za oświetlenie ulicy Topolowej, Akacjowej i Kasztanowej, która poprawiła komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla. Przypomnę, że w tym roku przejęliśmy te tereny i wykonanie tej inwestycji stało się możliwe. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Pkt 11

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Może ja pierwszy zajmę głos w wolnych wnioskach i to na stojąco – Panie Radny Krzysztofie Suchocki, przepraszam Pana bardzo za błędy, które powstały w Pana nazwisku w protokole. Przepraszam bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dziękuję bardzo. Ja mówiłem, że jeżeli coś już wypowiadam, to wiedziałem na 100%, że tak będzie, że te błędy były, wydrukowałem sobie co prawda ten protokół, ale miło, że Pan Przewodniczący zauważył, że śledził pod czym się podpisuje. Dziękuję.

Panie Burmistrzu, ja bym chciał jeszcze na koniec do tej hali nawiązać i zadać pytanie. Dlaczego mimo niewykonania wielu prac wymienionych w pierwotnym projekcie np. wyburzenie i wybudowanie nowej ściany, nie zmieniono harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Burmistrz

Ja na temat hali wypowiadałem się już bardzo dużo i często – powtórzę jeszcze raz, może to kogoś rozbawić, ale jedno wiem, Pan powiedział o 600 tysiącach.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja nie wymieniałem kwoty.

Burmistrz

Tak, ja wiem, Pan mówił o zadłużeniu. Przy budowie czy remoncie hali, bo chciałbym, żebyście Państwo tak z uwagą od czasu do czasu zapoznali się z informacjami o rozbiórce tej hali, one są dostępne, albo popatrzyli jak ta hala wyglądała przed remontem, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo ja o stanie tej hali i o zakresie prac byłem na 100% przekonany dopiero wtedy, kiedy ta hala była rozbierana. Dokonano wszelkiej staranności, żeby ta hala została wykonana jak najlepiej. Dlatego odbyły się 3 przetargi i o 600 tysięcy przetarg trzeci był niższy od dwóch poprzednich. To jest bardzo duża kwota, prawda Panie Krzysztofie? I teraz tak – wyłoniona została firma i ja z całą odpowiedzialnością to powiem, że zarówno Inspektorowi Nadzoru jak i firmie należą się naprawdę podziękowania, bo firma wykonała prace tak jak należy, w bardzo trudnych warunkach wykonywała te prace, a Inspektor Nadzoru aż nadto się starał, chylę czoła przed jego wiedzą, fachowością i tym co robił w trakcie realizacji. A jeżeli Pan ma, Panie Krzysztofie (Suchocki) wątpliwości odnośnie czegokolwiek, bo Pan zadaje różne pytania, bo Pan w ten sposób coś sugeruje opinii publicznej, że coś zostało niewykonane czy wykonane. Przede wszystkim został wykonany projekt wykonawczy. Ja już to Panu powiedziałem na komisji – jeżeli Pan ma jakieś wątpliwości, to niech Pan to zgłosi do specjalnych organów, które dadzą Panu na te sprawy odpowiedź, bo ja nie będę w nieskończoność Panu odpowiadał. Teraz to jest zupełnie inny obiekt, nie ma wody, nie ma krzywych podłóg itd. Nawet jeżeli by coś takiego się zdarzyło, to mamy na to 8 lat gwarancji. Czy Pan to widzi, że poprzedni obiekt nie miał żadnej gwarancji? Ja już więcej nie jestem w stanie Panu odpowiadać, bo Pan jak posiada jakąś wiedzę i ma pewne wątpliwości i moje odpowiedzi czy odpowiedzi osób, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu łącznie z Inspektorem Nadzoru, który był do Pana dyspozycji, są dla Pana niesatysfakcjonujące, to naprawdę proszę zgłosić to tam gdzie należy, bo myślę, że Pan aż nadto posiada taką wiedzę gdzie można by to zgłosić.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, ja zadałem Panu proste pytanie, bo jako radny mam takie prawo, a Pan mi nie odpowiedział na to proste pytanie. Powiem Panu więcej, jeżeli będę miał to gdzieś zgłosić, to będę wiedział gdzie zgłosić, tak jak Pan powiedział, ja doskonale wiem, ale żeby cokolwiek zgłosić, bo Pan jest Burmistrzem, człowiekiem odpowiedzialnym za finanse i za pewne rzeczy i ja najpierw pytam Pana, a potem mogę skierować zapytanie gdzie indziej. Natomiast ja pytam się dlaczego ściana nie została zburzona i od nowa wybudowana to dlaczego w związku z tym nie zmieniono harmonogramu rzeczowo-finansowego? Proste pytanie, ale może Pan nie rozumie pytania jakie Panu zadałem, to ja Panu wytłumaczę, że rzecz to jest ściana, która nie była zburzona i pobudowana od nowa, a finansowo, to jeżeli czegoś się nie robi to koszt się zmniejsza.

Gwar na sali.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, szanowny Panie Krzysztofie, przede wszystkim trzeba przy realizacji inwestycji rozróżnić sposób rozliczania z wykonawcą. Są dwa podstawowe sposoby: Sposób ryczałtowy i sposób rozliczenia kosztorysowego. Różne gminy różnie preferują. W kosztorysowym w momencie jeżeli coś jest zmniejszane wtedy odejmujemy, a jak jest coś dochodzi dodatkowo wtedy jest dodawany ten zakres i bardzo często przy wynagrodzeniu kosztorysowym jest tak, że płaci się więcej niż umówiło się z wykonawcą. Przy rozliczaniu ryczałtowym kiedy mówimy, że to zostanie wykonane za taką cenę i tak to zostanie zrobione, ale należy o tym pamiętać, ze pewne roboty zostały wykonane w inny sposób niż to było pierwotnie założone, ale doszło szereg innych robót, które wykonawca wykonał ponad stan wynikający z dokumentacji wykonawczej. Myślę, ze nie powinienem tutaj wchodzić w szczegóły, ale po złożeniu całości robót wykonanych przez wykonawcę, to gdybyśmy rozliczali się w sposób kosztorysowy, to kwota do zapłaty byłaby może nie zdecydowanie, ale jednak większa niż zapłaciliśmy wykonawcy de facto rozliczając się z nim ryczałtowo. Tak wygląda rzeczywistość.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale pytam się, taką odpowiedź otrzymałem i widocznie tak musi być, co do odpowiedzi jakie uzyskam to już ja nie decyduję jak kto odpowie. Ja po prostu zadałem pytanie, tak Państwo się ustosunkowaliście, tak może musi być. Ale mam kolejne pytanie – dlaczego mimo przesunięcie terminów z 30 listopada na września, zostały wypłacone odsetki karne tylko za 4 dni i to 12 014,16zł.

Inspektor Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, przewidziane termin zakończenia inwestycji był przewidziany na 30 listopada, z konieczności m.in. wykonania projektu wykonawczego, a potem niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin musiał zostać przesunięty zdaje się, że na 15 lutego, a nie na wrzesień tak jak Pan powiedział.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie powiedziałem, ze na wrzesień....

Gwar na sali.

Przewodniczący rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam bardzo, czy my możemy prowadzić tą dyskusję normalnie?

Inspektor Krzysztof Jaworski

Termin oddania hali po aneksie był na 15 lutego. Kara umowna była naliczana do momentu kiedy wykonawca zgłosił gotowość do oddania przedmiotu umowy, a to miało miejsce o ile dobrze pamiętam 19 lutego. Komisja przystąpiła do prac celem oddania robót, spisywaliśmy wtedy usterki do naprawy, wykonawca ma określony czas na ich usunięcie, przy czym od momentu, kiedy zgłosi gotowość do odbioru i jeżeli nie przekroczy terminu na usunięcie usterek nie naliczane są żadne odsetki. Wykonawca ostatecznie wykonał wszystkie usterki, które wskazaliśmy w naszym protokole i 26 marca odbył się odbiór prac budowlanych, natomiast Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie 9 kwietnia wydał decyzję, w której umorzył postępowanie zakazujące użytkowanie hali, a zatem zgodnie z założeniami umowy i przepisami w tym zakresie odsetki zostały liczone od dnia 15 lutego – dzień następujący bezpośrednio po tym dniu, do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru czyli do 19 lutego, a więc mamy 4 dni, odsetki za 1 dzień to 0,1% kosztu inwestycji, to będzie około 3tys zł dziennie więc mamy końcową kwotę 12tys zł.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak, ja chciałbym później pokazać Panu pismo, ale jeszcze zadam do tego jedno pytanie, bo to wszystko się łączy. Proszę o kopię pisma z dnia 27 września 2017 roku oraz notatki służbowej z 28 września 2017 roku, gdzie proponowano zakończenie robót na 23 lutego 2018 rok. I teraz proszę Panie Jaworski, tu mam to, a Pan Burmistrz nawet nie podpisał tego długopisem, bo pisał wyrażam zgodę, 31 styczeń, to jakby to było długopisem podpisane i jakbyśmy od tego liczyli odsetki to już za te pieniądze byśmy mieli wybudowaną jakąś drogę. I teraz proszę o notatkę Panie Jaworski, to jest bardzo ważna istotna dla mnie sprawa, że Państwo we wrześniu nie wiedzieliście, ze ta hala będzie oddana w terminie i czy nie wprowadzaliście opinii publicznej w błąd, że oddacie w terminie, a nie oddaliście.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Ale po co Panu taka notatka, jak Pan już ją ma. Myślę, że innej notatki nie ma.

Gwar na sali.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Ja uważam, że proszę wystąpić z pismem o udostępnienie takiej notatki, to Pan na pewno ją dostanie. Ja nie jestem alfą i omegą, żeby stwierdzić gdzie teraz ona jest.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale może Pan podejść i zobaczyć.

Inspektor Krzysztof Jaworski

Tak, oczywiście, ale ja powiem tak – ja w tamtym okresie byłem na chorobowym i nawet mnie nie było w pracy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To ja wystąpię z wnioskiem. Także jeszcze ostatnie pytanie, które też hali dotyczy, ale takie już krótkie – gdzie są trybuny i drabinki sprzed modernizacji hali?

Burmistrz

Drabinki będą wykorzystane. To wszystko było bez atestu i nie nadawało się do dalszego użytkowania, ale to też Pan już powinien wiedzieć. Chcemy wykorzystać to na ławki dla mieszkańców na najróżniejsze imprezy, myślę że tu Pan to pochwali. Pan powiedział bardzo ważną rzecz w tej chwili – niech Pan ten trop skieruje do tych innych organów, ale Pan użył takiego stwierdzenia, że my wiedzieliśmy o tym i celowo mieszkańców wprowadzaliśmy w błąd. Proszę Pana, ja Panu powiem jedną rzecz, Pan to może w takie gierki sobie grać, ale ja za dużo czasu spędziłem z dziećmi, z młodzieżą, to moje powołanie było i mi zależało na jak najszybszym wykonaniu hali i oddaniu jej bezpiecznej dla dzieci i mieszkańców.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę przyjść przeczytać Panie Burmistrzu, to jest od Was pismo, mam wszystkie kserokopie, wszystkie pisma i będę do końca występował nadal o całą dokumentację. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych jeszcze ma jakieś pytania?

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, ja zadałem na komisji pytanie i chciałem je powielić odnośnie klubu sportowego seniorów piłkarskich – co tam się w tej kwestii dzieje, jak tam jest z porozumieniem, czy seniorzy już sobie ćwiczą?

Sekretarz

Na komisji dość szczegółowo przedstawiłem informacje w sprawie. Od marca br. zawodnicy nowotworzonej (rekultywowanej drużyny) trenują dwa razy w tygodniu na boisku przy Zespole Szkół, „Orliku” i hali Sportowej. Do końca czerwca drużyna została zarejestrowana czyli zgłoszona do rozgrywek w K-P ZPN (Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej) we Włocławku i rozpoczyna rozgrywki w „A” klasie.

Radny Pan Roman Targański

Trener jest?

Odp. Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Tak – rozmawialiśmy z Zarządem Klubu i z osobą zainteresowaną, która ma licencje do prowadzenia drużyn, Pozostała strona finansowa, ale z tego co uzgodniliśmy to kwestia finansowa dopiero będzie od nowego roku, bo musimy zaplanować środki finansowe dla trenera.

Radny Pan Roman Targański

Do kogo można się zapisywać?

Odp. Sekretarz

Wystarczy przyjść na trening drużyny seniorów i jeżeli jest tylko chęć i wola – to bardzo proszę.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Mogę powiedzieć, że treningi odbywają się w poniedziałki i piątki od godz. 1900 do 2100 na terenie Zespołu Szkół przy ulicy Wymyślińskiej. Mam nadzieję, że Pan Starosta podejdzie przychylnie do nas i przedłuży nam aneks do umowy i będziemy nadal mogli korzystać.

(wspólna dyskusja nt. drużyn).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo – zaszczycił nas swoją obecnością Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski i może nam przedstawi informację nt. co się dzieje w powiecie, co w Skępem itp.?

Radny Powiat Pan Mariusz Linkowski

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu – co się dzieje. Jesteśmy praktycznie po pracach jakie miały miejsce od stycznia, odbyły się przetargi, a jeżeli chodzi o Skępe to mamy wykonaną ulicę Rypińską, tylko z małymi problemami, które się tam pojawiły, ale już działamy. Obecnie robimy pomosty przy Zespole Szkół do 15 sierpnia będzie odbiór tych pomostów razem z wiatami. Jeżeli chodzi o naszą miejscowość to inwestycje jakie były zaplanowane zostały wykonane i jeżeli są pytania to proszę ja mogę odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Bardzo proszę kto ma pytania.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Radny (Powiatowy) ja mam może nie pytanie tylko prośbę o chodnik przy drodze, która prowadzi od zjazdu z drogi krajowej nr 10 do miejscowości Wioska i tam nie ma ani oświetlenia, ani nie ma chodnika. Pan Starosta nam mówił, żeby przypominać i na przyszły rok w nowym budżecie zabezpieczyć środki finansowe – więc ja już przypominam, żeby Pan pamiętał o tym odcinku drogi, żeby było bezpieczniej.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Ja myślę, że tu nie ma o czym pamiętać, bo kiedyś Pani wspomniała, że napisała Pani pismo i pytała czy ma dalej pisać, czy nie – takie było Pani pytanie na sesji.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Dlatego mówię, że nie będę pisać tylko z prośbą do Pana Radnego Powiatowego, żeby pamiętał i do nowego budżetu ta inwestycja została zaplanowana.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Jeśli chodzi czy byłoby zasadne żeby zrobić tam chodnik ja jako mieszkaniec naszej miejscowości pytam – czy chodzą tam ludzie?

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Zapewniam, że chodzą mieszkańcy ulicy Świerkowej z Józefkowa i tam rozrosło się to osiedle, mieszka tam sporo ludzi, mieszkańcy jeżdżą tam rowerami. Chodzi o to, żeby zrobić tam chodnik i oświetlenie.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Jeśli chodzi o wydatkowanie to wiadomo, że pieniążków nigdy nie ma za wiele, ale jeżeli już są, to powinny być wydatkowane w takich miejscach gdzie będą korzystać mieszkańcy w większej ilości co im ułatwić funkcjonowanie. Myślę, że w tym miejscu nie ma szans obecnie na powstanie chodnika. Mamy dużo większe potrzeby w miejscach gdzie będzie korzystało więcej mieszkańców, a tam ja nie widzę chodnika na tą chwilę, bo jest to duży odcinek, a np. Rypińska nie ma też chodnika do końca zrobionego i te pieniądze w budżecie można lepiej zaplanować i wykorzystać – tak?, żeby większość mieszkańców mogła z tego korzystać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeszcze nie jest dokończony chodnik na Wiosce.

(Wspólna dyskusja, rozmowa).

Radny Pan Mieczysław Weber

Ja bym miał do Pana Radnego Powiatu sprawę oświetlenia na tym odcinku, bo taka petycja mieszkańców wpłynęła.

Odp. Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Jeśli chodzi o sprawę oświetlenia na tym odcinku to zgodnie z ustawą to jest sprawa gminy, jeśli chodzi o oświetlenie w obrębie miasta – prawda Panie Burmistrzu?

Odp. Burmistrz

Ale to jest droga powiatowa.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Za oświetlenie gminy nawet przy drogach powiatowych, Panie Burmistrzu, nawet na ulicy Rypińskiej, odpowiada gmina, powiat nie bierze w tym udziału.

Burmistrz

Jak jest już zrobione oświetlenie to koszty utrzymania należą do gminy.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Utrzymanie leży po stronie gminy, a wybudowanie raczej po stronie powiatu.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Sprawdzę to i przedstawię na następnej sesji. Na pewno zapiszę taką uwagę.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja jeszcze mam taką małą prośbę, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycji w Wiosce – jest to droga powiatowa, ona jest dobrze zrobiona, ale są tam takie sprawy kosmetyczne, bo jak pada deszcz to są duże podmycia i prosiłbym, żeby tam podjechała ekipa i wykonała poprawki, bo w przyszłości będzie podmywana ta droga i należy już wcześniej zabezpieczyć, żeby dobrze nam mieszkańcom służyła.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Ja mam pytanie czy będzie szansa w przyszłym budżecie na utwardzenie warstwą bitumiczną drogi od Blinna do Likca? W tym roku była kruszywem wysypana i utwardzona.

Radny Powiatu Pan Mariusz Linkowski

Jeśli chodzi o przyszły budżet to myślę, że będzie powiat inwestował tak jak do tej pory, uważam, że powiat wykonuje dużo inwestycji w Gminie Skępe. Myślę, że w przyszłości też nie będziemy odstawać. Jeżeli jest jakaś ważna potrzeba to na pewno będzie to wykonane.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, wyjaśnić, bo nie było na to czasu w momencie, kiedy było podsumowywane absolutorium. Pan Krzysztof (Suchocki) wspomniał odnośnie wykonania budżetu i inwestycji związanych z kanalizacją w 2017 roku. Nie jestem w stanie przytoczyć jaka kwota była zaplanowana do wydatkowania, natomiast faktycznie nie została ona wydatkowana w całości, natomiast miała być ona przeznaczona tylko i wyłącznie na koszty projektu budowlanego. Projekt miał być zakończony w 2017 roku, jednakże w tym roku nie został zakończony z różnych przyczyn, między innymi z tego powodu też m.in. gdy projektuje się taką inwestycję jak kanaliza to pierwsze co projektant robi to siada do map i wyrysowuje najbardziej optymalny przebieg tej trasy przez różne nieruchomości, różne działki tak, aby jak najwięcej można było wybudować w sposób grawitacyjny, a jak najmniej tłoczny. Po tym etapie dochodzi do spotkania z właścicielami nieruchomości przez które będzie przechodzić sieć, zaczynają się negocjacje i jak wiadomo taki właściciel nie zawsze musi wyrazić zgodę na przebieg tej sieci przez jego działkę i teraz też miało miejsce kilka takich przypadków, co wpłynęło na opóźnienie przygotowania tego projektu. Ostatnia transza za projekt została zapłacona w 2018 roku, a pozwolenie na budowę uzyskaliśmy na początku lutego 2018 roku. A więc de facto fizycznie żadna część tej kanalizacji w roku 2017 nie mogła zostać wykonana. Druga kwestia, to aby móc wykonać tak dużą inwestycję, która działa w jakimś jednym systemie trzeba ją wykonać od razu, a więc trzeba przede wszystkim mieć dokumenty, rozpisać przetarg na wykonanie tego zadania i dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie realizacji. Oczywiście wcześniej, żeby taki przetarg rozpisać trzeba zapewnić środki finansowe na zadanie. Wniosek, który złożyliśmy jest to wniosek łączący gospodarkę wodną, czyli stację w Skępem i gospodarkę ściekową gdyż takie są założenia konkursu i polityki terytorialnej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, mówiącej o tym, że to muszą być jakieś wspólne inwestycje wodno-kanalizacyjne. Nie można np. zgłosić samej kanalizacji, samego wodociągu czy samej stacji uzdatniania wody. Mogę Państwu powiedzieć, że koszt tych dwóch inwestycji, a w zasadzie jednego projektu to jest kosztorysowo 10mln zł, a więc to jest ogromne koszty i zanim przystąpi się do realizacji takiej inwestycji trzeba ten montaż finansowy zapewnić też w inny sposób. To jest jedna sprawa, a druga kwestia, to jak Pan Burmistrz wspominał o ochronie jezior. Już od bardzo dawna prowadzone były działania związane z próbą rewitalizacji i oczyszczenia tych jezior polegającą na tym iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie przygotował tzw. Program Ochrony Jezior Polski Północnej, który miał objąć rekultywacją 25-30 jezior w obszarze pojezierzy, w tym przede wszystkim jezior przepływowych. Każda gmina musi przygotować dokumenty, które pozwolą określić stan tych jezior, ich czystość, sposób ich rekultywacji. Nam też udało się to wykonać dosyć dawno temu, również dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, natomiast nie wszystkie gminy znalazły się na tym samym etapie więc to wszystko sprawiło, że proces ten się odsunął, natomiast w tym roku mieliśmy we wszystkich Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska taką sytuację, że zmieniły się zasady powoływania władz tego funduszu i de facto te władze funduszu uległy zupełnie, teraz już głównego zwierzchnictwa nad funduszami nie ma tak jak wcześniej Marszałek tylko Wojewoda. Może Program Ochrony Jezior Polski Północnej nie umarł całkowicie, ale nie jest już dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska programem priorytetowym.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Jaworski, jak to będzie wykonane, to ja zagłosuję, że to będzie wykonane, wtedy zagłosuję, podniosę pierwszy rękę, ale w 2017 roku to było niewykonane, od 3 lat to jest niewykonane i jeśli ja widzę wykonanie 0, to ja głosuję nad tym i nie mogę powiedzieć, że było 140tys. wykorzystane jak wykorzystane jest

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Pan powiedział to w ten sposób jakby zaplanowana fizyczna budowa sieci nie została zrealizowana, tak to można było zrozumieć, tak to zostało powiedziane, natomiast ja przedstawiam sytuację faktyczną, z czego to wynika. I trzeba pamiętać, że 140tys. w budżecie czy 1 400 000 nie wystarczy, żeby wykonać tą sieć kanalizacyjną, tak jak mówiłem cały projekt to jest 10mln z czego sieć kanalizacyjna to jest to kwota około 6 400 000zł m.in. z tego względu, że ten teren jest jaki jest, wymaga głębokiego usadowienia kanalizacji grawitacyjnej, a dalsza część kanalizacji musi mieć charakter kanalizacji bocznej, co wiąże się z koniecznością wykonania przepompowni, które są kosztowne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę sobie otworzyć stronę 25, dział 900, rozdział 900.01, tam wszystko Pan znajdzie.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Ale ja temu Panie Krzysztofie nie zaprzeczam.

Radny Pan Roman Targański

Ja mam jeszcze jedno pytanie do Pana Burmistrza odnośnie hali sportowej – czy ona już jest wypożyczana mieszkańcom, czy mieszkańcy mogą tam wejść jeżeli chcą się zorganizować i pograć sobie?

Burmistrz

Hala jest udostępniana wszystkim mieszkańcom nieodpłatnie, bo otrzymaliśmy na to dofinansowanie. Tak jest zrobione, że hala ma tętnić życiem i Pani Dyrektor udostępnia ją według grafiku przy zachowaniu określonego jakiegoś tam porządku itd.

Radny Pan Roman Targański

Czyli mieszkańcy mogą się organizować i korzystać z hali.

Burmistrz

Tak jest, jest mnóstwo telefonów w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Widzę, ze zbliżamy się już do końca, a jutro mamy imieniny Piotra i Pawła, a mamy tu na sali Piotra, a więc w imieniu własnym i mam nadzieję, że i Państwa składamy najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, wiele sukcesów i wszystkiego, wszystkiego co sobie Piotr zażyczy.

Kwiaty wręczyła radna Pani Anna Sobocińska – życząc wszystkiego, wszystkiego najlepszego samych dobrych decyzji na rzecz Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz

Bardzo serdecznie podziękował za życzenia i kwiaty nadmieniając, że padły słowa pomyślności dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy, a dobro mieszkańców leży nam wszystkim na sercu.

Pkt 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk